စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ရဲ႕ အစီရင္ခံစာနဲ႔ ေမးခြန္းထုတ္ရေတာ့မယ့္ ရန္ကုန္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ျပည္သူ႔ဘ႑ာရွင္းတမ္း

ဓာတ္ပုံ – ျပည့္ၿဖဳိးေအာင္

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေငြ သံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာရင္းစစ္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းအၿပီးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚလာ ခဲ့သည္။

ထြက္ေပၚလာသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာသံုး စြဲမႈမ်ားအေပၚတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေ၀ဖန္ခံ ရမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ (အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးေငြ ေခါင္းစဥ္) မွ ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံအား Yangon Metropoliton Development Public Co.,Ltd တြင္ ၅၄ ဘီလ်ံ၊ New Yangon Development Co.,Ltd တြင္ ၁၀ ဘီလ်ံ၊ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) တြင္ ၃၅ ဘီလ်ံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YUPT) တြင္ ၃၅ ဘီလ်ံ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံႏွင့္ ေက်ာင္းကားမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၁၀ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံႏွင့္ ရန္ကုန္ညေစ်းအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားမႈပင္ျဖစ္သည္။

“ဒီအစီရင္ခံစာကေတာ့ ပြဲေတာ္ေတာ္ ဆူသြားတယ္။ အထဲမွာပါတဲ့ ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြ အကုန္လံုးက ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ခ်ည္းပဲေလ” ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ထြက္ရိွလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ထြက္ရိွလာျခင္းမွာ သတ္မွတ္ကာလထက္မ်ားစြာ ေနာက္က်ၿပီးမွ ထြက္ရိွလာျခင္းျဖစ္သည္။

“ကာလအားျဖင့္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးကာလအထိ စစ္ထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အခုအေျခအေနက အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ပကတိအေျခအေနကို ျမင္သာေစတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္ (ခ) ေမာင္လြင္မြန္က ေျပာၾကားသည္။

အစီရင္ခံစာမွာ ဘာေတြပါလဲ

ထြက္ရိွလာသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္သူပိုင္ေျမမ်ားကို ငွားရမ္းထားသည့္ ဌားရမ္းခမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား၊ ပန္းျခံမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား စသည့္ေနရာမ်ားကို ငွားရမ္းထားသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕က သံုးစြဲထားသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႕က ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းယူထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္က်မည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္ရိွျပႆနာမ်ားလည္း ပါ၀င္သကဲ့သုိ႔ ယခင္ျပႆနာမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယခင္ျပသာနာမ်ားတြင္ ျပည္သူပိုင္ ေျမကြက္မ်ားအား အစိုးရတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားတြင္ ဂရန္အမည္ ေဖာက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ပန္းျခံမ်ားတြင္ မူလေပါက္ေစ်းထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းကာ ငွားရမ္းထားမႈမ်ား၊ အေၾကြးမေပးသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရိွအစိုးရအေနျဖင့္ ငွားရမ္းခ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ထိုက္သင့္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ အေၾကြးမေပးသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ အေၾကြးမ်ားရရိွေစရန္ ေတာင္းသင့္ေၾကာင္း ေငြစာရင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လက္ရိွျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ ျပႆနာမ်ားတြင္ ရန္ကုန္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ YRTA မွာ ထိပ္ဆံုးမွ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္လည္း ယင္းအေၾကာင္းအရာမွာ ထိပ္ဆံုးမွ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“YBS စတုန္းက ဘယ္သူမွ မေနရဘူး။ ဒီစနစ္ကို ေအာင္ျမင္ေစခ်င္လို႔ အစိုးရက ဘာတာ၀န္ေပးေပး အကုန္လံုး လုပ္ခဲ့တယ္။ ၀႐ုန္းသုန္းကားနဲ႔ပဲ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရး ျပႆနာက ပါလာၿပီ” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ကတိက၀တ္၊ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၃၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္သည့္ ယင္းအစီရင္ခံစာအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ေက်ာ္က ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ စာရင္းေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အစီရင္ခံစာအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ စာရင္းရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။

လႊတ္ေတာ္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရယူဘဲနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕က ေငြလံုးေငြရင္း ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခု

ဓာတ္ပုံ – ေန၀န္းထက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း အပါအ၀င္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွစ္ခု ထူေထာင္ထားသည္။ ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွာ Yangon Metropoliton Development Public Co.,Ltd ႏွင့္ New Yangon Development Co.,Ltd တို႔ျဖစ္သည္။

Yangon Metropoliton Development Public Co.,Ltd အတြက္ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္သန္း ၆၄၀၀၀ ရိွၿပီး ယင္းတို႔အနက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စရိတ္အျဖစ္ က်ပ္သန္း ၁၁ ဒသမ ၄၆၀ ရိွသည္။ ယင္းေၾကာင့္ အသားတင္အ႐ံႈးမွာ ၁၁ ဒသမ ၄၆၀ သန္းျဖစ္သည္။ ယင္းေငြေၾကးမ်ားမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ ရက္မွ မတ္လကုန္အထိ ႐ံုးလုပ္ငန္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းမစတင္ႏိုင္ေသးေပ။

ယင္းကုမၸဏီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၊ ဦးမ်ဳိးေအာင္ေဌး၊ ေဒၚေမေမသြယ္၊ ဦးျမင့္ႏိုင္တို႔က အစိုးရအဖြဲ႕ကုိယ္စား အစုရွင္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနၿပီး ဦး၀င္းေအာင္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ အစုရွယ္ယာ ၀င္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အစုတစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ထူေထာင္ထားၿပီး အမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္သူမွာ ဦးျမင့္ေသာင္းျဖစ္ကာ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၆၃၉၅၀၀ အထိ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး က်န္သူမ်ားမွာ အစု ၁၀၀ စီသာ ပါ၀င္သည္။

ကုမၸဏီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ထူေထာင္ထားသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အစုရွယ္ယာ အမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္ထားသူမွာ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္းမ်ား ေပၚလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

“အစုရွယ္ယာေတြကုိ အစုိးရရဲ႕ အမ်ားပုိင္ေငြေတြနဲ႔ အစုရွယ္ယာ ၀ယ္တဲ့အခါမွာ ပုဂၢလိကနာမည္ ေတြနဲ႔ သုံးထားမယ္ဆုိရင္ အေၾကာင္း တစ္စုံတစ္ခုခုေၾကာင့္ အလြဲ အမွား ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ေငြဆုံး႐ႈံးႏုိင္မယ္လုိ႔ သုံးသပ္လုိ႔ရပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ ဦးတင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာအျဖစ္ ထည့္၀င္ထားသည္မွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၀ယ္ယူထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အမည္ေပါက္ျဖင့္ ၀ယ္ယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ New Yangon Development Co.,Ltd ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယင္းကုမၸဏီကို ရန္ကုန္အစိုးရက ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၀ ပိုင္ဆိုင္သည္။

ကုမၸဏီဥကၠ႒အျဖစ္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က တာ၀န္ယူထားၿပီး စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႐ိုးမလုပ္ငန္းစုပိုင္ရွင္ ဦးသိမ္းေ၀(ခ) Serge Pun က ဒုဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီး ဦးဟန္ ထြန္း၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း Mr George Yeo ႏွင့္ ဦးထြန္းျမတ္တို႔က ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္ အထိ ၀င္ေငြမရရွိေသးဘဲ အသံုးစရိတ္မွာ လစာစရိတ္ က်ပ္ ၄၉ ဒသမ ၅၇၀ သန္းျဖစ္ၿပီး အေထြေထြစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၁၄၄ သန္းျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉၂ ဒသမ ၆၁၁ သန္း သံုးစြဲထားသည္။

လက္က်န္ေငြမ်ားကို ကေမၻာဇ ဘဏ္တြင္ က်ပ္ ၃၉၀၆ ဒသမ ၈၄၄ သန္းႏွင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္တြင္ ၅၉၈၈ ဒသမ ၅၇၄ သန္း အပ္ႏွံထားသည္။ Cash In Hand အျဖစ္ က်ပ္ ၁၁ ဒသမ ၁၂၁ သန္း ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရိွအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ယခင္အစီအစဥ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းကာ လုပ္ငန္း Plan အသစ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ တူညီသည့္အခ်က္မွာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈမ်ားကို ျပင္ပစာရင္းစစ္ အဖြဲ႕ျဖင့္ အေသးစိတ္ စစ္ေဆးထားျခင္း မရိွေသးဘဲ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က လႊဲေျပာင္းရယူထားသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ မရမ္းကုန္း ဗီလာရိွ ေျမ ၁၁ ဒသမ ၈၉ ဧကႏွင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္းရိွ ႏိုင္ငံပိုင္ အေဆာက္အအံုအား ကုမၸဏီက ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ေနာင္ကာလမ်ား၌ အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ေထာက္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လက္ရိွစီမံကိန္းမ်ားကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က မွာၾကားထားေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တည္ေထာင္ထားၿပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ျပည္သူမ်ားထံမွ ရရိွသည့္ အခြန္ေငြေၾကးမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳထားၿပီး စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ား ထူေထာင္ေနျခင္းက သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ေနသည္။

“သမၼတက မွာထားတာလည္း ရိွတယ္။ အခုက အခ်ိန္ကလည္း မရိွေတာ့ဘူး။ ျပည္သူေတြအတြက္ ထင္သာျမင္သာ အက်ဳိးရိွမယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပဲ လုပ္ရေတာ့မွာ” ဟု မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေ၀ဖန္သည္။

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားမွာလည္း ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အလားအလာနည္းပါးၿပီး စြန္႔စားမႈမ်ားစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ စီမံကိန္းမ်ားလည္း ျဖစ္ရာ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ ဆံုး႐ံႈးသြားမည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

ထို႔ျပင္ New Yangon Development Co.,Ltd ကုမၸဏီတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားမွာလည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိမေပးဘဲ အစိုးရအဖဲြ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမွာ အာဏာကို အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိတ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံပိုင္ ပိုက္ဆံေတြကို သူတို႔ကိုယ္ပိုင္လို သေဘာထားၿပီး သုံးစြဲတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္း အစိုးရက သူ႔ကိုေပးအပ္ထားတဲ့ အခြင့္အာဏာထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟုေဒၚစႏၵာမင္းက ဆိုသည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားက မိမိႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္၀ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ေနရေၾကာင္း Yangon Watch အဖြဲ႕မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

“လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွတဲ့သူေတြက ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ လုပ္ေနတာလား။ လႊတ္ေတာ္က မသိဘဲနဲ႔ ဒီလိုလုပ္လိုက္တာေတာ့ ဥပေဒေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနၿပီ” ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ပထမဆံုးေျခလွမ္းျဖစ္သည့္ YBS (သို႔မဟုတ္) ႐ံႈးေနသည္ ဟုဆိုသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အႀကီးမားဆံုး စီးပြားေရး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္း အခန္း (၈) အမွတ္စဥ္ ၁၈ တြင္ YBS စနစ္သစ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ YBS ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ Complain Center ဖြင့္လွစ္ၿပီး စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးကာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း  စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေရးသားထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က်င္းပခ်ိန္တြင္မူ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕၏ YBS မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အၾကားတြင္ ေရပန္းစားခဲ့သည့္ စကားလံုးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းကားကိစၥလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ယခင္ မ.ထ.သ စနစ္မွ YBS စနစ္သို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယခင္က အဆိုပါ ေန႔ရက္ထက္ ေစာကာ ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေန႔တြင္လည္း ရန္ကုန္တစ္တိုင္းလံုးရိွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါမက်န္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပရဟိတ လုပ္ကိုင္သူမ်ားသာမက ျပည္သူအမ်ားအျပားက ကူညီေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။

YBS စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မထသမွ လႊဲေျပာင္းရယူထားသည့္ က်ပ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း ရရိွခဲ့သည္။ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ေျပးဆြဲေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ ေျပးဆြဲေစခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္မူ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မရိွေသးဘဲ Operator အျဖစ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေျပးဆြဲခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ YBS စနစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (YRTA) ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက နာယကအျဖစ္ တာ၀န္ယူကာ ဥကၠ႒အျဖစ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

လက္ရိွတြင္ YBS စနစ္၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ရင္းႏွီးေငြ ထည့္၀င္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုအပါအ၀င္ ကုမၸဏီ ၂၅ ခု က ယာဥ္စီးေရ ၆၂၇၂ ျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည္။

ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ ယာဥ္မ်ားမွာ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ YRTA သို႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စရိတ္အျဖစ္ ေပးသြင္းရသည္။ ေကာက္ခံမႈ စတင္သည္ ဟုဆိုသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္အထိ YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွ ေပးသြင္းေငြ က်ပ္သန္း ၆၁၇၂ ဒသမ ၄၃၂ ရရိွခဲ့သည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရက ထည့္၀င္ရင္းႏွီးထားသည့္ ေငြမွာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇၀ ရိွၿပီး ထြက္ေပၚလာသည့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ဧရာ၀တီဘဏ္မွ က်ပ္ရွစ္ဘီလ်ံ ေခ်းယူထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကနဦး ထည့္၀င္ထားသည့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇၀ ျဖင့္  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ လံုေလာက္မႈမရိွ ဟုဆိုကာ ထပ္မံေခ်းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ေျပးဆြဲမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီးေရ ၁၀၀ ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္စီးလွ်င္ Yutong အမ်ဳိးအစားႏွင့္ Anaki အမ်ဳိးအစား ယာဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ တစ္စီးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၀၀၀ တန္ဖိုးရိွၿပီး စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆ သန္းေက်ာ္ ကုန္က်ခဲ့သည္။ ေငြလဲႏႈန္း ၁၃၇၆ က်ပ္ျဖင့္ တြက္ပါက က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၇၀၀၀ ကုန္က်ခဲ့သည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၀ယ္ယူရာတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ အခ်င္းခ်င္း ၀ယ္ယူမႈျဖစ္သည္။

အ႐ံႈးအျမတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက တင္ျပသည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးအတြက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ စာရင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) သည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၉ ဒသမ ၃၄၄ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၉၂ ဒသမ ၅၂၀ သန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၉၃၈ ဒသမ ၉၃၉ သန္း အ႐ံႈးေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ (YUPT) သည္ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၅ ဒသမ ၅၄၁ သန္း အျမတ္ရရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၀၃ ဒသမ ၀၇၉ သန္း အ႐ံႈးေပၚခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

ဓာတ္ပုံ – ၾကည္ႏုိင္

အလားတူ YBS ႏွင့္အၿပိဳင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းကားျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းကားအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ယခင္ မ.ထ.သ စနစ္မွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည့္ ေငြေၾကးမ်ားအနက္မွ က်ပ္ငါးဘီလ်ံျဖင့္ ေက်ာင္းကားမ်ားကို ၀ယ္ယူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေလာက္ငွမႈမရိွ ဟုဆိုကာ ကေမၻာဇဘဏ္မွ က်ပ္ ၅ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံကို ထပ္မံေခ်းယူခဲ့သည္။ ေက်ာင္းကားမ်ားကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဟြန္ဒိုင္းကုမၸဏီထံမွ အစီးေရ ၂၀၀ ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ တစ္စီးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၈၄၀ ကုန္က်သည္။

သို႔ေသာ္ ၀ယ္ယူထားသည့္ ေက်ာင္းကားအစီး ၂၀၀ တြင္ ၅၆ စီးသာ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ ေျပးဆြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္ရိွသည့္ ေက်ာင္းကားမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္း ရပ္နားထားရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါ YBS ယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းကားမ်ား ၀ယ္ယူရန္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ပုဂၢလိကဘဏ္ ႏွစ္ဘဏ္မွ ေခ်းယူခဲ့ ရာတြင္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္က ေခ်းယူထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕က လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးအား လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးျခင္း မရိွဘဲ မိမိသေဘာျဖင့္ မိမိ ေခ်းယူျခင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

“ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းတယ္။ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြက လြဲေနတယ္” ဟု ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ဆိုသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳေငြ မလုံေလာက္၍ ထပ္မံလုိအပ္သျဖင့္ အျခားမွ ေခ်းေငြယူရမည္ဆုိလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၀ အရ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ဧရာ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္တုိ႔မွ ေခ်းေငြရယူထားျခင္းကုိ လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းကားမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးအား ေခ်း ယူရာတြင္ မည္သူက ေခ်းယူထားသလဲ ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။

ေက်ာင္းကားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေရႊလက္ (Golden Hand) ဆိုသည့္ ကုမၸဏီအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္မႈ မရိွဟုဆိုကာ အဆိုပါကုမၸဏီက ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္အစိုးရအဖြဲ႕က အစားထိုး ေျပးဆြဲေပးမည္ဟု ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၂ ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဦးတင္ရွိန္၏ ေမးခြန္းအား ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းကားအတြက္ ေခ်းေငြရယူရာတြင္ ရန္ကုန္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေခ်းယူျခင္းလား၊ ေရႊလက္ကုမၸဏီက ေခ်းယူျခင္းလား ဆိုသည္မွာ တိတိက်က် မသိရိွေသးေပ။ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ကလည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေျဖၾကား သည့္ YRTA ဥကၠ႒ ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္မွာလည္း တိတိက်က် ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့ေခ်။

ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းကားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က် ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္း မရိွသည့္အျပင္ ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္၏ ေျဖၾကားခ်က္မွာ ေရွ႕ေနာက္ လြဲေနေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

“လြဲတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္လြဲတယ္။ ေရႊလက္ကုမၸဏီက ဘယ္ကေန ၀င္လာၿပီး လုပ္သြားလဲ ဆိုတာကို ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဂဃနဏ မသိရဘူး” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျဖဆိုရာတြင္ ေခ်းေငြကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က် မသိေသးေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေရး တာ၀န္ခံကို ေမးျမန္းမွသာ ေျဖၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းကားအတြက္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ ေခ်းယူ ထားသည့္ ေငြမွာ မည္သူေခ်းယူထား မွန္းမသိသည့္ ေငြမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းမရိွ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွဘဲ ေငြေခ်းယူခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။

လမ္းေဘးေစ်းသည္ ၁၆၀၀ အတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၀၀၀ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမရသည့္ လမ္းေဘးညေစ်းတန္း

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရတက္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ရန္ကုန္ကမ္းနားညေစ်းအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေစ်းသည္ေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လသာလမ္းရိွ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ ဆူးေလပတ္၀န္းက်င္ရိွ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲခဲ့သည္။

ညေစ်းအတြက္ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္၊ အိမ္သာစနစ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ဦးေဆာင္က၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမ္းနားလမ္း ညေစ်းတြင္ ေစ်းဌာနမွ  ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေရသန္႔ဌာနမွ ေငြလံုးရင္း က်ပ္သန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္သံုးစဲြထားၿပီး အျခားေသာ ဌာနမ်ားကလည္း သံုးစြဲမႈမ်ားရိွသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ညေစ်းတန္း ကုန္က်ေငြအား ေတြ႕ရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ညေစ်းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကုန္က်ေငြမ်ားကို အေသးစိတ္ တင္ျပထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေငြလံုးေငြရင္း ကုန္က်ေငြမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

“လမ္းေဘးေစ်းသည္ ၁၆၀၀ အတြက္ အဲဒီေငြပမာဏ ကုန္က်သြားတယ္ဆိုတာက ေတာ္ေတာ္အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းတယ္။ အခုေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရလား မရလားဆိုတာ ျမင္တဲ့အတုိင္းပဲေလ” ဟု ေက်ာက္တံ တားၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ဆိုသည္။

လက္ရိွတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အခက္အခဲမွာ အစိုးရအဖြဲ႕က ေငြစာရင္း ရွင္းလင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရန္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဌာနမ်ား၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈကို မရရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

“အခု စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံမွာေတာ့ ေငြသံုးထားတဲ့ဟာေတြကို ေတြ႕ တာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔ေငြ စာရင္းကလည္း အစီရင္ခံစာေတြ လႊတ္ေတာ္ကို တင္တယ္။ ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြေပါ့။ အဲဒီမွာ ဘာအခက္အခဲျဖစ္ လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေမးစရာ ထပ္ရိွလာၿပီဆိုရင္ ဌာနေတြ ဘက္က ေျပာခြင့္မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ထပ္သိခ်င္တာ ေတြရိွလာေတာ့ ေမးမရေတာ့ဘူး” ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠဌ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင့္ လြင္ (ခ) ေမာင္လြင္မြန္(ကသာ) က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕၏ ေအာင္ျမင္မႈ မရိွေသးသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ညေစ်းတန္းေၾကာင့္ ျပည္သ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အလဟႆ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

“ရန္ကုန္ညေစ်းစီမံခ်က္မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၀၀၀ သံုးစဲြထား တာ ေတြ႕ရေသာ္လည္း ေျမျပင္ကြင္း ဆင္းၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ေငြေၾကးေတြ ကုန္သြားရ ေၾကာင္း ဆက္စပ္လုိ႔မရေအာင္ ျဖစ္ ရပါတယ္။ ယင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သိန္း ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕ အေသးစိတ္စာရင္းကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကို အျမန္ဆံုးရွင္းလင္း တင္ျပေပးရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ေတာင္းဆုိပါတယ္” ဟု မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္(၁)တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ဦးရန္ရွင္းက ဆိုသည္။

ေျမျပင္အေျခအေနကို စူးစမ္းေလ့လာမႈမရိွဘဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွဘဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရိွသျဖင့္ လက္ရိွရန္ကုန္ ညေစ်းတန္းမွာ ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ျမစ္ေရ ျမင့္တက္ပါက ေစ်းဆိုင္မ်ားအထိ ေရနစ္ျမဳပ္ျခင္း၊ လမ္းေဘးတြင္ ရိွသျဖင့္ ကြန္တိန္နာ ယာဥ္မ်ား မၾကာခဏ တိမ္းေမွာက္ ျခင္းႏွင့္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ရန္ကုန္ညေစ်းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ မရိွဘဲ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

“လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ေတြကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ျဖစ္ေနသလို လက္ရိွမွာလည္း အစ္မတို႔ကေတာ့ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေနတုန္းပဲ” ဟု ေဒၚၾကည္ျပာကဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေစ်းသည္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔သာ ကမ္းနားလမ္း ညေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

တုိးေကာက္ထားတဲ့အခြန္၊ ၁၃၄ ဘီလ်ံနဲ႔ အေၾကြးတင္ေနတဲ့ ရန္ကုန္အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း ညေစ်းတန္းတြင္ မိုးရြာၿပီးေနာက္ ေစ်းသည္မ်ား ေရထဲတြင္ ေစ်းေရာင္းေနရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံကို သံုးစြဲထားသည္။

ယင္း ၁၃၄ ဘီလ်ံမွာ Yangon Metropoliton Development Public Co., Ltd တြင္ ၅၄ ဘီလ်ံ၊ New Yangon Development Co., Ltd တြင္ ၁၀ ဘီလ်ံ၊ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) တြင္ ၃၅ ဘီလ်ံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YUPT) တြင္ ၃၅ ဘီလ်ံ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၄ဘီလ်ံကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ YBS ယာဥ္၀ယ္ယူရာ တြင္ ေငြေၾကးလုံေလာက္မႈ မရိွသျဖင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္မွ ေခ်းယူထားသည့္ က်ပ္ ရွစ္ဘီလ်ံႏွင့္ ေက်ာင္းကားမ်ား ၀ယ္ယူရန္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ ေခ်းယူ ထားသည့္ က်ပ္သန္း ၅၅၀၀ ႏွင့္ ေပါင္းလိုက္မည္ဆိုပါက ရန္ကုန္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားမႈ မွာ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၂၀၀ ေက်ာ္ရိွလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔အနက္ ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းယူထားသည့္ ေငြမ်ားသာမက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံမွာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပထားျခင္း မရိွသည့္ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္သည္။

ယခုထြက္ရိွလာသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံ စာမွာလည္း အေသးစိတ္ စစ္ေဆး ႏိုင္ျခင္းမရိွေသးသည့္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမွာ ကုမၸဏီပံုစံဖြဲ႕ စည္းထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ျပင္ပစာ ရင္းစစ္အေနျဖင့္သာ စစ္ေဆးထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုစာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာ၀န္ေပး အပ္လာပါက ျပန္လည္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္ သန္းလွက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားထား သည္။

ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅(င) အရ ျပည္ေထာင္ စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ျဖစ္ေစ၊ တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးအပ္ သည့္ အျခားတာ၀န္မ်ားထမ္း ေဆာင္ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၂၅ (စ)  သက္ဆုိင္ ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ တာ၀န္ေပးအပ္ပါက စစ္ေဆး၍ တိုင္းေဒသႀကီးသုိ႔ မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း၊ ပုဒ္မ ၂၅ (ဇ) အရ ႏုိင္ငံပုိင္ ေရ၊ ေလ၊ ေျမ၊ သယံဇာတမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး အက်ဳိးခံစားခြင့္ေပးသည့္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ နည္းစနစ္ အမ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ စာရင္း မ်ားကုိ လုိအပ္၍ တာ၀န္ေပးအပ္လာပါ စစ္ေဆးျခင္းဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရိွထက္ ပိုမိုတိက်သည့္ စာရင္းမ်ားကို ရရိွလိုပါက သက္ဆိုင္ ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အား တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းသြားလာေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ဘီးခြန္မ်ားကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံလ်က္ရိွသည္။

မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ သည့္  အခြန္အခဥပေဒၾကမ္းမွာ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ရန္ကုန္ တိုင္းအတြင္းသြားလာေနသည့္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္အမ်ားစုမွာ ဘီးခြန္အား တန္ခ်ိန္ျဖင့္ ေကာက္ခံေနသည့္ အစား အင္ဂ်င္ပါ၀ါေပၚမူတည္ကာ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေန ျဖင့္ ယခင္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ႏွစ္ ဘီလ်ံခန္႔မွ ခန္႔မွန္း ၁၅ ဆခန္႔အထိ တုိးကာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ ခန္႔အထိ ပုိမိုရရိွမည္ျဖစ္သည္။

ဘီးခြန္အနိမ့္ဆုံးႏႈန္းထားေပး ရသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ဆုိလွ်င္ ယခင္က တစ္ႏွစ္ ၉၃၅ က်ပ္သာ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း စနစ္သစ္တြင္ အနိမ့္ဆုံးအျဖစ္ တစ္ရက္က်ပ္ ၁၀၀ ႏႈန္း ျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ၃၆၅၀၀ က်ပ္ အထိ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

အင္ဂ်င္ပါ၀ါျဖင့္ ေျပာင္းလဲ လိုက္သည့္ စနစ္သစ္တြင္  ၆၆၀ စီစီ မွ ၁၃၀၀ စီစီအထိ တစ္ရက္ က်ပ္ ၁၅၀ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၄၇၅၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

တန္ခ်ိန္အျမင့္ဆုံးယာဥ္မ်ား ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည့္ ႏႈန္းထားကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက  ၄၀၀၀ စီစီ အထက္ကုိ တစ္ႏွစ္က်ပ္ ၂၀၄၀ ေကာက္ခံရာကေန အခုစနစ္သစ္မွာ ၄၃၀၁ စီစီအထက္ဆိုပါက တစ္ရက္ က်ပ္ ၃၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္က်ပ္ ၁၀၉၅၀၀ အထိ ေပးေဆာင္ရ မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇူလုိင္လကုန္အထိ ယာဥ္ စီးေရ ၅၂၉၄၃၇ စီးရွိသျဖင့္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္မွ အခြန္ရရိွမႈမွာ က်ပ္ ဘီလ်ံ ေလးဆယ္ခန္႔ တုိးျမင့္ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ တိုးျမင့္ရရိွလာသည့္ အခြန္ေငြမ်ားကို မည္သည့္ ေနရာ တြင္ သံုးစြဲခဲ့သည္ဆိုသည္ကိုျပည္သူ မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ကာ လူပုဂၢိဳလ္အရ ေခ်းယူထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ား အား ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ လႊတ္ ေတာ္တြင္ တာ၀န္မရိွေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေျပာၾကားထားၾကသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ရရိွသည့္ အခြန္ေငြေၾကးမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳဘဲ ေခ်းေငြေပးဆပ္ျခင္းမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳႏိုင္ေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ေနသည့္ ရန္ကုန္အစိုးရ ေျဖဆိုရမည့္ ေမးခြန္းမ်ား

အေသးစိတ္ စစ္ေဆးထားျခင္း မရိွေသးသည့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အမ်ားစု ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပျခင္း မရိွသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

“အစီရင္ခံစာက အေသးစိတ္ မက်ေသးဘူး။ ထပ္သိရေအာင္ လုပ္ရဦးမယ္။ အခုထြက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဥပေဒနဲ႔ မညီတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

အလားတူ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထား ေမးျမန္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မရိွဘဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္းရိွသည္။

ထင္ရွားသည့္ သာဓက တစ္ခုမွာ YBS စနစ္စတင္ခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပး ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မႈမရိွျခင္း၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြရယူျခင္း၊ အျမန္လမ္းမႀကီး သံုးမိုင္တစ္ဖာလံု လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဧက ၁၄၀၀ ေက်ာ္တြင္ Eco Green City အိမ္ရာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အေသးစိတ္ ခ်ျပႏိုင္မႈမရိွျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ သမၼတရာထူး ရယူထားသည့္ ဦး၀င္းျမင့္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္က ရန္ကုန္တိုင္းရိွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ စီမံကိန္းမွန္သမွ် လႊတ္ေတာ္သို႔ မျဖတ္ဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ အာဏာရယူခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပင္ဆင္မႈ မျပဳႏိုင္ေသးသည့္ ကာလတြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လက္ရိွလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေမးခြန္းထုတ္စရာ မ်ားစြာက်န္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

“အခုတင္ေနတဲ့အေၾကြးကို ဘယ္သူကဆပ္မွာလဲ။ ကားတစ္စီး ၄၀၀၀ ေပးရတဲ့ေငြေတြက ဘယ္ေရာက္ေနလဲ။ စာရင္းထဲမွာ က်န္ေနတာ ဘယ္ေလာက္လဲ။ သံုးစြဲတာေတြကေရာ ဘယ္ေနရာမွာလဲ။ အဲဒါေတြက ေမးခြန္းေတြ ေမးရမွာ ျဖစ္သလို အဂတိေတြ ကင္းရွင္းရဲ႕လား ဆိုတာလည္း ေမးရေတာ့မယ္” ဟု ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေငြစာရင္း အစီရင္ခံစာမွာ ေက်ာ္ေစာသတင္း ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေကာ္ထိုင္ခံု တစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ ခုနစ္ေသာင္းဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမွသာ စာ႐ိုက္မွားယြင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အေျခအေနမ်ား တြင္ ကြာဟေနသည့္ ေငြေၾကးမ်ား မရိွေစရန္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အား တာ ၀န္ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္သလို ေက်ာ္ေစာသတင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္သည္။

“ပထမႏွစ္မွာ ျမတ္တယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ အခုဒီႏွစ္မွာ ႐ံႈးေနတယ္လို႔ေျပာတဲ့ YBS က ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြရိွမလဲ။ အဲဒါကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္” ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ဆံုး႐ံႈးသြားသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားအတြက္ မည္သူက တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုသည္မွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

 

အနည္းဆုံးလုပ္ခႏႈန္းအတိုင္း လစာမရေသာ YRTA ၀န္ထမ္းမ်ား စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုး၍ အနည္းဆုံးလုပ္ခေပးေခ်ရန္ ေတာင္းဆို

အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာႏႈန္းအတိုင္း  လစာမရရွိျခင္းမရွိေသာ YRTA ၀န္ထမ္းမ်ား စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုး၍  အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာေပးေခ်ရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ YRTA ၀န္ထမ္း ၁၁၁ ဦး စုေပါင္းထိုးထားသည့္ လက္မွတ္မ်ားကို ဇြန္ ၁ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ တာေမြအလုပ္႐ုံ၊ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို႔ သြားေရာက္ေပးပို႔၍ အနည္းဆုံး လုပ္ခအတိုင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

“မ.ထ.သ ကေန YRTA ေျပာင္းလိုက္တဲ့ ၂၀၁၇ တစ္လပိုင္း ၁၆ ရက္ကတည္းက အခုအထိ အနည္းဆုံးလစာမရဘူး။ မထသ လက္ထက္တုန္းက ကြၽန္ေတာ္က ဂိတ္မွဴး၊ လစာက ၁၀၅၀၀၀ ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ေအာက္က လူေတြထဲမွာ ခုနစ္ေသာင္းေလာက္ပဲရတဲ့ လူေတာင္ရွိတယ္။ အဲဒီလစာေတြက အခုခ်ိန္အထိ မေျပာင္းလဲဘူး။ အစိုးရက ၄၈၀၀ ေျပာင္းသြားလဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔လစာေတြမတိုးဘူး။ အရင္အတိုင္းပဲရတယ္” ဟု YRTA ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးေနလင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ယခင္အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၃၆၀၀ မရသည့္အျပင္ ေမ ၁၄ ရက္က  ထပ္မံ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၄၈၀၀ ႏႈန္းထားကိုလည္း ရရွိျခင္းမရွိသျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“YRTA  မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံမဆြဲရေသးတဲ့အတြက္ အနည္းဆုံးလစာမေပးႏိုင္ဘူးလုိ႔ အရင္ မထသ ဥကၠ႒ ဦးလွေအာင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အစည္းအေ၀းေခၚၿပီးေျပာတယ္” ဟု ဦးေနလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ယခင္ မ.ထ. သ (ဗဟုိ) ဥကၠ႒ လက္ရွိ YRTA အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလွေအာင္က “အနည္းဆုံးလုပ္ခ လစာမေပးႏိုင္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တစ္ခြန္းမွ မေျပာခဲ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လစာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး YRTA က မထသ၀န္ထမ္းေတြကို လႊဲေျပာင္းရယူၿပီးတဲ့ေနာက္ ရသင့္ရထိုင္တာေတြ၊ လုပ္သက္ဆုေၾကးေတြ ခြင့္ျပဳေပးတဲ့အျပင္ မထသတုန္းက ခံစားခြင့္ေတြကို ဆက္လက္ခံစား ခြင့္ျပဳထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရး ဥပေဒသည္ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ YRTA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒအသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ျပဳလုပ္ေနဟု ဆုိ

YBS ယာဥ္စီးနင္းရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရးဥပေဒသည္ လက္ရွိခရီးသည္သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအတြက္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီယာဥ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေတာ့သည့္အတြက္ YRTA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥအား တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္က “YBS စနစ္မွာ ဥပေဒမရွိဘဲေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွ ဥပေဒတစ္ခုေရးဆြဲၿပီး စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ၊ YRTA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒတစ္ခုေရးဆြဲၿပီး ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ YBS ၊ Water Taxi ၊ Taxi မ်ားကုိ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ မရွိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“YBS က YRTA ရဲ႕စီမံမႈေအာက္က ျပည္သူလူထု သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီးေတာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ မထသကုိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္မွာ မထသကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး YBS စနစ္ကုိ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရး ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ၊ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီပုိင္ယာဥ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႀကီးၾကပ္မႈ စနစ္မ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ မညီညြတ္ေတာ့တဲ့အတြက္ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ညီညြတ္တဲ့ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ စနစ္သစ္သုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္ရတဲ့အတြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးကုိ လုိအပ္မႈမ်ားေလ့လာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔စီမံေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က ေန႔စဥ္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈကုိ စီမံေဆာင္ ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ YBS က YRTA အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ၿပီး YBS သည္ YRTA ေအာက္ရွိ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း YRTA သည္ အာဏာသက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ နာယကအျဖစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဥကၠ႒အျဖစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ YRTA အဖြဲ႕ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“YRTA နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ လုိအပ္ခ်က္အရ YBS နဲ႔ အျခားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း စီမံေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ဥပေဒကုိ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလမွာ Water Bus နဲ႔ Taxi ကဲ့သုိ႕ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ လုိအပ္တဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

YRTA ကေျပးဆြဲမည့္ ေက်ာင္းကားခေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ေလးေသာင္းမွ က်ပ္ခုနစ္ေသာင္းအထိရိွႏိုင္ၿပီး သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ မရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရိွေနေၾကာင္း သိရ

YRTA ကေျပးဆြဲမည့္ ေက်ာင္းကားခေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ေလးေသာင္းမွ က်ပ္ ခုနစ္ေသာင္းအထိရိွႏိုင္ၿပီး သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္းတြင္မရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ေျပးဆြဲမည့္ YRTA ေက်ာင္းကား တစ္စီးလံုး၏ တစ္လပ်မ္းမွ် ေက်ာင္းကားခ က်ပ္သိန္း ၂၀ ခန္႔ျဖစ္ေနသျဖင့္ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းေပၚမူတည္ၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ေက်ာင္းကားခ က်ပ္ေလးေသာင္းမွ ခုနစ္ေသာင္းခန္႔ထိရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ၀ယ္ယူထားသည့္ ေက်ာင္းကားအစီး ၂၀၀ အနက္ ၁၀၀အား ယခုႏွစ္ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ရန္ကင္းႏွင့္ ကမာရြတ္ TTC  ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စတင္ေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္သည္။

“သူတို႔ေတာင္းတဲ့ေစ်းက ေလးေသာင္းကေန ငါးေသာင္း၊ ေျခာက္ေသာင္း၊ ခုနစ္ေသာင္းေလာက္ေတာ့ရွိတယ္။ တကယ္ေပါက္ေစ်းကေတာ့ ေသခ်ာမသိေသးေတာ့ ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ ၾကားထားတာေပါ့။ ျပည္လမ္း TTC ကေန အစ္မမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ေျပာတာကေတာ့ ျပည္လမ္း TTC  ကေန ေျမာက္ဒဂံုကို ခုနစ္ေသာင္းလို႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ ရန္ကင္း TTC  ကေနက်ေတာ့ ငါးေသာင္းလို႔ေျပာတယ္။ အစ္မတို႔ေတာင္ ၾကားၾကားခ်င္း လန္႔သြားတယ္။ ခုနစ္ေသာင္း နဲ႔ဆိုရင္ အေယာက္ ၃၀ တင္မယ္ေပါ့ေလ။ ငါးေသာင္းနဲ႔ သမားက အေယာက္ေလးဆယ္တင္မယ္ေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕ တစ္စီးကို ပ်မ္းမွ်က သိန္း ၂၀ ေလာက္မွန္းထားပံုေပၚတယ္။ အဲဒီလိုေတြၾကားတယ္” ဟု ပုဂၢလိကေက်ာင္းကားေျပးဆြဲသည့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚေစာျမတ္စိုးက  ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္းအပါအ၀င္ အျခားေသာအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္က တစ္ဦးေက်ာင္းကား ေျပးဆြဲမႈအေနျဖင့္ အစီးေရ ၇၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ အစီးေရ ၄၀ ခန္႔သာက်န္ရွိႏိုင္ၿပီး အဆိုပါ တစ္ဦးေက်ာင္းကား ေျပးဆြဲသူမ်ားတြင္ အ႐ႈံးေပၚကာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ YRTA  မွ ေရာင္းခ်မည္ဟု ေျပာၾကားထားသည့္ ေက်ာင္းကားမ်ားမွာ တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ခန္႔အထိရိွသျဖင့္ ေက်ာင္းကားလုပ္ကိုင္သူအမ်ားစုမွ ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ လက္ရိွတြင္ ေက်ာင္းကားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခက္ေတြ႕လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုလက္ရွိေစ်းကိုလည္း အဲဒီေလာက္နဲ႔ မတိမ္းမယိမ္းေလာက္ပဲ မွန္းထားပါတယ္။ ေနရာကိုလုိက္ျပီးေတာ့ ကြာတာေပါ့။ သူတို႔ သတ္မွတ္တဲ့ မူေဘာင္နဲ႔ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ညီ တဲ့ကားနဲ႔ ဘယ္ေမာင္း ညာဖြင့္ေတြေလ။ အ၀ါေရာင္ေျပာင္းတာတို႔ လုပ္ငန္းလိုင္စင္လုပ္တာတို႔ လုပ္ေနရတာေပါ့။ သူတို႔ေရာင္းခ်တဲ့ ကားေတြက သိန္းငါးရာေက်ာ္ဆိုေတာ့ မ၀ယ္ႏိုင္ၾကဘူးေလ။ သိန္းငါးရာေက်ာ္ရင္းဖို႔က်ေတာ့  မိဘေတြအေနနဲ႔လည္း မတတ္ႏိုင္ၾကဘူး။ ကြၽန္မတို႔ကလည္း မ၀ယ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ လက္ရွိေက်ာင္းကားကိုပဲ သူတို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ မူ၀ါဒေတြကို လုိက္နာလိုက္တယ္ေလ။ အခက္အခဲေတြက လက္ရွိညာေပါက္ကားေတြကို ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ ငိုတဲ့ သူကငို။ အေၾကြးေတြက မေက်ေသးဘူးေလ။ ဘယ္ေမာင္းကေတြလည္း လိုက္၀ယ္ဖို႔ကို ရန္ကုန္လိုင္စင္က ရွားသြားၿပီေလ။ ဂ်ပန္ကားေတြကို ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္ဆိုတာကလည္း သမား႐ိုးက် ခြင့္ျပဳတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးေလ။ မူ၀ါဒေတြအတိုင္း လုပ္ရမယ္ဆိုေတာ့ ဒီရွစ္လေလး ပဲလုပ္ရမွာကို အကုန္လိုက္လုပ္ရေတာ့ ဒုကၡေတြေရာက္ကုန္တာေပ့ါ။ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡ ေရာက္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆို ထမင္းအိုးကြဲသြားတယ္။ ဆက္မလိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ မႏွစ္က အစီး ၇၀ ေက်ာ္ရွိတာ ဒီႏွစ္ဆို ၄၀ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ေစ်းႏႈန္းက သူတို႔က ေစ်းကိုမဖြင့္ေပးေတာ့၊ အစ္မတို႔ကလည္း ေစ်းကိုသတ္မွတ္လို႔ မရေသးဘူး။ ေစ်းသတ္မွတ္ဖို႔ကို ေက်ာင္းေရာက္တဲ့အခါ ခန္႔မွန္းေစ်းေတြ ေရးေပးခဲ့ပါလို႔ေျပာတယ္။ ခန္႔မွန္းေစ်းေတြဆိုတာ အခုဆို ဆီေစ်းက တက္ေနတယ္ေလ။ ငါးေထာင္ေလာက္ထိ တိုးယူမလားစဥ္းစားတယ္ေလ။ သူတို႔ကလည္း တုိးခိုင္းတယ္။ အစ္မတို႔က နဂို တစ္ေသာင္းခြဲသမားကို ႏွစ္ေသာင္းယူဖို႔၊ ႏွစ္ေသာင္းသမားကို ႏွစ္ေသာင္းခြဲေလာက္ ယူဖို႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္” ဟု ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ တစ္၀ိုက္တြင္ေျပးဆြဲမည့္ တစ္ဦးခ်င္းေက်ာင္းကားေျပးဆြဲသည့္ ကားပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

YRTA ေက်ာင္းကားမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းသံုးခု သတ္မွတ္ေျပးဆြဲမည္ဟု သိရၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္မရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေက်ာင္းကား အစီးေရ ၁၀၀ ျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကင္းႏွင့္ကမာရြတ္ TTC ေက်ာင္းမ်ား၌  စတင္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းကားခႀကီးျမင့္မည္ကို စိုးရိမ္ေနျခင္း၊ သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ စုရပ္သို႔ သြားေရာက္စီးနင္းရန္ အခက္အခဲရွိျခင္းစသည့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ယခင္စီးနင္းေနက် ေက်ာင္းကားမ်ားကိုသာ ဆက္လက္စီးနင္းရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ရန္ကင္း TTC သို႔ ေက်ာင္းလာေရာက္အပ္ႏွံသည့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံမွ သိရသည္။

“အန္တီတို႔က ရွစ္မိုင္မွာေနတာဆိုေတာ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ မရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ အခက္အခဲရွိေတာ့ အရင္စီးတဲ့ ေက်ာင္းကားကို ပဲျပန္စီးဖို႔ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔က ေစ်းဘယ္ေလာက္သတ္မွတ္မလဲ မသိေသးဘူး” ဟု ရန္ကင္း TTC ေက်ာင္းသို႔ ေမ ၂၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းလာေရာက္အပ္ႏွံသည့္ မူလတန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး၏ မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကင္းTTC ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္းမႈအရ YRTA ေက်ာင္းကား စီးနင္းမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာရင္းေပးခိုင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ စီးနင္းခဲ့သည့္ ဖယ္ရီမ်ားကို ျပန္လည္စီးနင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းေပးရန္ မလိုေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

YRTA ေက်ာင္းကားခမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းေျပးဆြဲမည့္ ေက်ာင္းကားမ်ား၏ ေက်ာင္းကားခမ်ားကို ေမ ၃၀ ရက္တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္၍ တရား၀င္သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး လက္ရွိတြင္ ခန္႔မွန္းေက်ာင္းကားခမ်ားသာ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ကားမ်ားအားလံုးကို ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ကားအေရာင္ အ၀ါေရာင္ႏွင့္၊ ဘယ္ေမာင္း၊ ယာဥ္၏ညာဘက္တြင္ အတက္အဆင္း တံခါးေပါက္ႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ေသာ့စနစ္တပ္ ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းကားမ်ား၏ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ Schook Bus စာသား၊ ေက်ာင္းအမည္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား ေရးထားရမည္ျဖစ္ကာ ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးႏွင့္ အထက္တင္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုင္ခံုမ်ားတြင္ ခါးပတ္ပါရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာ၊ မီးသတ္ေဆးဘူး၊ ယာဥ္ေမာင္းအေနျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ (ဃ) လိုင္စင္ရွိရမည္ျဖစ္ကာ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၄၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းကားေျပးဆဲြရန္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူထားသည့္ ကုမၸဏီမွ ေက်ာင္းႀကိဳပုိ႔ယာဥ္မ်ားကုိ အစုိးရထံ ျပန္အပ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းကားေျပးဆဲြမည့္ ကုမၸဏီက ေက်ာင္းႀကိဳပုိ႔ယာဥ္မ်ားကုိ အစုိးရထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ၿပီး YRTA မွ ႀကီးၾကပ္၍ ေျပးဆဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း YRTA အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းကားစီးနင္းသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေနာက္ပြင့္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းကားေျပးဆြဲျခင္းအား ခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ညႊန္ၾကားထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရမွ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Golden Hand ကုမၸဏီႏွင့္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရိွတြင္ အဆိုပါကုမၸဏီတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ဟုဆိုကာ ေက်ာင္းကားေျပးဆဲြျခင္းအား ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းကားမ်ားကုိ YRTA မွ တာ၀န္ယူေျပးဆဲြေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ YRTA က ႀကီးၾကပ္ၿပီးေတာ့ ေျပးမွာပါ။ သူတုိ႔ဘက္က အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ေလ။ တျခားကုမၸဏီကုိလဲႊဖုိ႔ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မရွိေသးပါဘူး” ဟု YRTA အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းကားေျပးဆြဲမႈအား ယခင္စာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေျပးဆြဲျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းကားအစီး ၂၀၀ ၀ယ္ယူရာတြင္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ကုန္က်ခံ၍ ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုစာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းႀကိဳပုိ႔ယာဥ္မ်ားအျဖစ္ မီနီဘတ္စ္ႏွင့္ မုိက္ခ႐ုိဘတ္စ္မ်ားကုိသာ ေျပးဆဲြခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေျပးဆဲြခြင့္မျပဳေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖဲြ႔မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းကားမ်ားကုိ ေျပးဆဲြရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈအာဏာပုိင္အဖဲြ႔မွ ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ ေျပးဆဲြႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းကား စတင္ေျပးဆဲြႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္စဥ္က ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေျပးဆဲြေနသည့္ ေက်ာင္းကားမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းႀကိဳပုိ႔ကားမ်ားအား အ၀ါေရာင္သတ္မွတ္ထားၿပီး ဘယ္ေမာင္း၊ ယာဥ္၏ညာဘက္တြင္ အတက္အဆင္းတံခါးေပါက္ႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေသာ့စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ေက်ာင္းကားမ်ားအေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ School Bus စာသား၊ ေက်ာင္းအမည္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား ေရးထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးအထက္ တင္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိင္ခံုမ်ားတြင္ ခါးပတ္ပါရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာႏွင့္ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

School Bus ေမာင္းႏွင္မည့္ ယာဥ္ေမာင္းအေနျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ‘ဃ’ လုိင္စင္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ႏႈန္းကုိ ၁ နာရီ ၄၀ ကီလုိမီတာထက္ ေက်ာ္လြန္ေမာင္းႏွင္ျခင္း မျပဳရေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ အထိ သံုးစြဲေနသည္မွာ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ သာရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ YBS ယာဥ္မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ၾကည္နုိင္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ လမ္းမမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ အထိသံုးစြဲေနသည္မွာ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ သာရွိေၾကာင္း၊ YBS အဲကြန္းကားမ်ားကို ျပည္သူလူထုအားလံုး၊ ခ်မ္းသာသည့္သူမ်ားပါ စီးႏုိင္မည့္အဆင့္ျဖစ္ၿပီဆိုပါက ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆိုသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဒီယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ မ်ားစြာရွိတဲ့အေပၚမွာ လမ္းမေတြအေပၚမွာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီလမ္းမေတြအေပၚမွာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လမ္းမကို စိုးမိုးထားတာက ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူသယ္ ယူပို႔ေဆာင္ေရးဟာ ဒီလမ္းမရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပဲ သံုးစြဲခြင့္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ တစ္ခါတေလမွာ ကိုယ္ပိုင္ကားနဲ႔ တကၠစီကားေတြကေန ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္မွာ ရပ္ထားတာေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ကိုယ္ပိုင္ကားေတြ သံုးစြဲေနမႈကို ေလ်ာ့က်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အသစ္တာ၀န္ယူၿပီးခ်ိန္တြင္ မထသစနစ္ကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ မထသစနစ္မွ YRTA(Yangon Regional Transport Authority) ထူေထာင္ၿပီး Yangon Bus Services ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သည္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဘတ္စ္ကား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို လက္ရွိထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေနရာမွာ အခုေနာက္ဆံုးႀကိဳးစားေနတဲ့ စနစ္ကေတာ့ ကတ္စနစ္တစ္ခုက်င့္သံုးႏုိင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကတ္စနစ္ကိုက်င့္သံုးခ်င္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ဘတ္စ္ကားစီးဖို႔ သက္သက္မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုကို ဘဏ္စနစ္နဲ႔ နီးစပ္ေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘဏ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အခ်ဳိးကိုၾကည့္ရင္ အလြန္နည္းပါးေနေသးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အလြန္နည္းပါးတဲ့ အခ်ဳိးေလာက္ပဲ ဘဏ္နဲ႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အမ်ားျပည္သူ အမ်ားစုဟာ လူဦးေရရဲ႕ ၂ ဒသမ ၅ သန္းဟာ ဘတ္စ္ကား စီးေနပါတယ္။၂ ဒသမ ၅ သန္း ေသာ ျပည္သူေတြသာ ဘဏ္စနစ္ကို သံုးစြဲႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဆင့္တစ္ဆင့္ကို တက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္းက ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားအတြက္ သံုးစြဲမည့္ ကတ္ျပားသည္ အျခားေသာ ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ ကတ္မ်ားျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ YRTA ရဲ႕ YBS စနစ္ႀကီးဟာအခု လမ္းမေပၚမွာ အဲကြန္းကားေတြ ကို ေတြ႕ျမင္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဲကြန္းကားေတြကိုသာ ျပည္သူလူထုအားလံုးက စီးနိုင္မယ့္အဆင့္၊ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြပါ ဘတ္စ္ကားစီးႏုိင္တဲ့အဆင့္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕လမ္းမေပၚမွာ တအားက်ပ္တည္းေနတဲ့ အေျခအေနဟာ ေလ်ာ့က်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးက ကိုယ္ပိုင္ကားကို စီးခ်င္လို႔ စီးေနၾကတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဟာ အလြန္အင္မတန္ကို ညံ့ဖ်င္းခဲ့တဲ့အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ကားကို စီးၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးကိုသာ ျမႇင့္တင္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္ကားစီးမႈဟာ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္တယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

 

 

သႀကၤန္ကာလအတြင္း Complain Center မွတစ္ဆင့္ YBS ယာဥ္လုိင္းမ်ားအား တုိင္ၾကားမႈ ၇၁ မႈအထိရွိ

သႀကၤန္အတြင္း Complain Center မွတစ္ဆင့္ YBS ယာဥ္မ်ားအားတိုင္ၾကားမႈ ၇၁ မႈရွိၿပီး ယာဥ္စီးခ ပိုမိုေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ တိုင္ၾကားသည့္အမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း YRTA အဖြဲ႕၀င္ ဦးလွေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“သႀကၤန္ရက္ေတြမွာ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားထက္ ပိုေတာင္းတယ္ဆိုကာ တိုင္ၾကားခံထားရတဲ့ ယာဥ္လိုင္းေတြကို လတ္တေလာမွာ စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ Complain Center ကိုတိုင္တဲ့ ခရီးသည္ေတြဘက္ကိုလည္း မွန္ကန္မႈရွိ မရွိ ျပန္လည္စိစစ္ေနပါတယ္။ ခရီးသြားျပည္သူေတြဘက္ကပဲ စိစစ္ၾကပ္မတ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးလွေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေျပးဆြဲသည့္ YBS ယာဥ္လိုင္းအခ်ဳိ႕သည္ က်ပ္ ၃၀၀၊ က်ပ္ ၅၀၀ စသျဖင့္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သႀကၤန္တြင္း ခရီးသြားျပည္သူအခ်ဳိ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ အခ်ဳိ႕လုိင္းကားမဟုတ္ေသာ မီနီဘတ္စ္၊ လုိက္ထရပ္ကဲ့သုိ႔ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သႀကၤန္တြင္း ၾကားကားအျဖစ္ ေျပးဆြဲမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ား သြားလာေရး အဆင္ေျပေစရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕စီမံမႈျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးဆြဲေနေသာ YBS ယာဥ္လုိင္း ၆၁ လုိင္း၊ ယာဥ္စီးေရ ၇၆၉ စီးျဖင့္ ပုံမွန္ေျပးဆြဲလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း သတ္မွတ္ယာဥ္စီးခႏႈန္းထားျဖင့္ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕က သႀကၤန္ကာလမတုိင္မီ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္စီးခ ပုိမုိေတာင္းခံျခင္းမျပဳရန္ မထသ လက္ထက္ကလည္း ယာဥ္လုိင္းပုိင္ရွင္မ်ားကုိ အသိေပးေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယာဥ္စီးခ ပိုမုိေကာက္ခံျခင္းသည္ ၾကံဳေတြ႕ေနက်ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ယာဥ္စီးခ ပိုမိုေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ တိုင္ၾကားမႈ ၄၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း တိုင္ၾကားမႈ ၅၅ မႈရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခရီးသည္တိုင္ၾကားမႈ ၃၈ မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အိမ္ျပန္ရတဲ့ ဒုကၡ

ေအာင္မဂၤလာကား၀င္းအတြင္း ကားလက္မွတ္ရရွိရန္ တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

“မုံရြာသြားမွာလား အစ္ကို။ ကားလက္မွတ္တစ္ေစာင္ ၂၂၀၀၀ နဲ႔ရမယ္”

အခုအခ်ိန္မွာ မိတ္ေဆြတို႔အေနနဲ႔ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး ကား၀င္းထဲကိုေရာက္ရင္ ကားလက္မွတ္လိုက္ေရာင္းေနတဲ့ အသံေတြကို ေနရာတိုင္းမွာၾကားရမွာပါ။ သႀကၤန္နားနီးခ်ိန္မို႔ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္းထဲက လမ္းေတြေပၚမွာ ပုံသဏၭာန္မ်ဳိးစံု၊ အရြယ္မ်ဳိးစံု ပြဲစားေတြက ကားလက္မွတ္ေတြကို ေမွာင္ခိုလိုက္ေရာင္းေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကားဂိတ္က လက္မွတ္အေရာင္းေကာင္တာေတြမွာ မုံရြာလက္မွတ္ခက ပုံမွန္ဆို က်ပ္ ၁၂၀၀၀ ေလာက္ပဲရွိေပမယ့္ သႀကၤန္နားနီးတဲ့အခ်ိန္မို႔ ပြဲစားေတြက ကားဂိတ္ေတြက၀ယ္ထားၿပီး နယ္ျပန္မယ့္သူေတြကို ေစ်းတင္ေရာင္းရင္းနဲ႔ လက္မွတ္ခက က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါက မုံရြာခရီးစဥ္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္အရပ္ ဘယ္ေဒသကိုျဖစ္ျဖစ္ ကားလက္မွတ္ခေစ်းေတြက ပုံမွန္ထက္ ႏွစ္ဆေပးမွ ၀ယ္လုိ႔ရပါတယ္။

ကားလက္မွတ္ေရာင္းတဲ့ ဂိတ္ေတြက လက္မွတ္ေတြကို ရက္အလိုက္ ႀကိဳေရာင္းေပးခ်ိန္မွာ ပြဲစားေတြက လက္မွတ္ေတြ၀ယ္ယူထားၿပီး နယ္ျပန္ဖို႔ လက္မွတ္လာ၀ယ္တဲ့သူေတြကို ေစ်းတင္ေရာင္းတဲ့အတြက္ လက္မွတ္ေစ်းေတြက ႀကီးျမင့္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္မွတ္ေတြကို ဂိတ္ေတြက ရက္အလိုက္ ႀကိဳေရာင္းထားတဲ့အတြက္ ဂိတ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကားလက္မွတ္ေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။ နယ္ျပန္ဖုိ႔ လက္မွတ္ႀကိဳျဖတ္ထားသူအတြက္ေတာ့ ကိစၥမရွိေပမယ့္ အနားနီးမွ လက္မွတ္လုိခ်င္သူေတြအတြက္ေတာ့ ပြဲစားေတြဆီမွာ ေစ်းႏွစ္ဆေပးၿပီး၀ယ္မွ ကားလက္မွတ္ရမယ့္ အေနအထားမ်ဳိးပါ။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ လူဦးေရခုနစ္သန္းေက်ာ္ရွိတဲ့အနက္ အျခားျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြကေန အလုပ္အကိုင္၊ လက္ထပ္ျခင္း၊ မိသားစုလိုက္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းနဲ႔ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့ လူဦးေရသုံးသန္းနီးပါးရွိတယ္လုိ႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ လုပ္သားစစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီႏွစ္ကစလို႔ အစိုးရက သႀကၤန္ပိတ္ရက္ကို ၁၀ ရက္ကေန ငါးရက္အထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေပမယ့္လည္း အလုပ္သမားေတြကေတာ့ မိမိနယ္ကို ျပန္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ လႈိင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ စတဲ့စက္မႈဇုန္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ သႀကၤန္ပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ရဖုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလကတည္းက အခ်ိန္ပိုေတြႀကိဳဆင္းၿပီး ငါးရက္စာ ပိတ္ရက္ထပ္ရဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရတာပါ။

ရန္ကုန္တက္လာၿပီး အထည္ခ်ဳပ္မွာအလုပ္လုပ္ေနတာ ခုနစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ မမာမာခိုင္က သႀကၤန္ကာလေရာက္တိုင္း သူ႔မိဘေတြရွိတဲ့နယ္ကိုျပန္ရာမွာ လက္မွတ္ခကို မူရင္းေစ်းထက္ပိုေပးၿပီး ၀ယ္ခဲ့ရတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

“နတ္ေမာက္ကို ျပန္ဖုိ႔အတြက္ သံုးလပိုင္းကတည္းက လက္မွတ္ႀကိဳ၀ယ္ထားရတယ္။ ပုံမွန္ေစ်းက က်ပ္ ၉၀၀၀ ပဲရွိတာကို ေအာင္မဂၤလာ၀င္းထဲက ကားဂိတ္မွာ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲ ေပး၀ယ္ခဲ့ရတယ္။ ေစ်းမတက္ဘူးေျပာထားေပမယ့္ သႀကၤန္ေရာက္တိုင္း ေစ်းတက္တာပါပဲ။ ညီမတို႔လည္း သူတို႔ေတာင္းတဲ့ေစ်းကိုပဲ ၀ယ္လာရတယ္။ မ၀ယ္ခဲ့ရင္ အိမ္ျပန္လုိ႔မရေတာ့ဘူးေလ။ ေစ်းပိုေပးၿပီး၀ယ္ရတဲ့အတြက္ ပိုက္ဆံေတာ့ ႏွေျမာတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ျပန္ခ်င္ေနေတာ့လည္း သူတို႔ေတာင္းတဲ့ေစ်းသာ မေပးခဲ့ရင္ ဒီႏွစ္လက္မွတ္ရလိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး” လို႔ မမာမာခိုင္က ေျပာပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို မမာမာခိုင္တစ္ေယာက္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မိသားစုထဲမွာ အႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့အတြက္ နယ္မွာလယ္လုပ္ရတာ အဆင္မေျပတာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္က အေဆာင္တစ္ခုမွာ ငွားရမ္းေနထိုင္ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္၀င္လုပ္ခဲ့တာပါ။

သူ႔လိုပဲ နယ္ကေန ရန္ကုန္တက္လာၿပီး အလုပ္လာလုပ္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းနဲ႔ မေကြးတိုင္းကေန ရန္ကုန္ကို အလုပ္လာလုပ္တဲ့သူေတြ ပိုမ်ားပါတယ္။ နယ္ကေန အလုပ္လာလုပ္ၾကသူ အမ်ားစုက သႀကၤန္ပိတ္ရက္တိုင္း ကိုယ့္အရပ္ကိုယ့္ေဒသကို ျပန္ၾကပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုနဲ႔ က်ဳံေပ်ာ္ကိုျပန္မလုိ႔ ဧၿပီ ၅ ရက္က ေအာင္မဂၤလာ၀င္းထဲက ကားဂိတ္တစ္ခုမွာ လက္မွတ္သြားျဖတ္တယ္။ နဂိုက က်ပ္ ၂၀၀၀ ပဲေပးရတဲ့ခရီးကို က်ပ္ ၄၀၀၀ တဲ့။ ေစ်းႏွစ္ဆေပးၿပီး ၀ယ္ခဲ့ရတယ္။ လက္မွတ္ထဲမွာေတာ့ က်ပ္ ၂၀၀၀ လုိ႔ပဲေရးထားၿပီး တကယ္ေပးခဲ့ရတာက က်ပ္ ၄၀၀၀ ပါ။ ဒါဟာမျဖစ္သင့္ဘူးေလ။ မ႐ိုးသားရာက်ပါတယ္။ သႀကၤန္နယ္ျပန္မွာဆိုေတာ့ မ၀ယ္လုိ႔လည္းမျဖစ္ေတာ့ ၀ယ္ခဲ့ရတာေပါ့” လို႔ ရန္ကုန္ကေန ဧရာ၀တီတိုင္း က်ဳံေပ်ာ္ကို သႀကၤန္ကာလအတြင္းျပန္မယ့္ ကိုထက္ႀကီးက ကားလက္မွတ္ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနကို ေျပာျပပါတယ္။

လက္မွတ္ေရာင္းတဲ့ ကားဂိတ္တခ်ဳိ႕ကေတာ့ နယ္ျပန္ဖို႔ လက္မွတ္လာ၀ယ္သူေတြကို “လက္မွတ္ေတြကုန္ၿပီ” လို႔လိမ္ေျပာၿပီး သႀကၤန္အလုပ္ပိတ္ရက္ကပ္မွ လက္မွတ္လာ၀ယ္တဲ့သူေတြကို ေစ်းတင္ေရာင္းတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြကို ထိန္းႏိုင္ဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (အေ၀းေျပး) ရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေဖေဖာ္၀ါရီလကစၿပီး ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး၀င္း အတြင္းနဲ႔ ဒဂုံဧရာအေ၀းေျပး၀င္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ ယာဥ္လိုင္းတာ၀န္ခံေတြကို သႀကၤန္မွာ လက္မွတ္ခေတြ ေစ်းပိုမေရာင္းဖို႔ တရား၀င္အသိေပးညႊန္ၾကားစာ ထုတ္ထားပါတယ္။

“သႀကၤန္ကာလအတြက္ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆိုတာ ေဖေဖာ္၀ါရီလကတည္းကစၿပီး စဥ္းစားတယ္။ ဂိတ္ေတြမွာ ျဖစ္ႏိုင္တာက ဂိတ္ေတြမွာ လက္မွတ္ေတြကို ေစ်းပိုေရာင္းတာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး လက္မွတ္ေတြကုန္ၿပီလို႔ေျပာၿပီး ေနာက္မွ လက္သိပ္ထိုးေရာင္းတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ေအာင္မဂၤလာ၀င္းထဲက ဂိတ္ေတြနဲ႔ အစည္းအေ၀းလုပ္တယ္။ တာ၀န္ခံတစ္ေယာက္ ဒဂုံဧရာကိုသြားၿပီး ဂိတ္ေတြက တာ၀န္ခံေတြနဲ႔ေတြ႕တယ္။ သႀကၤန္ကာလမွာ လက္မွတ္ခေတြ ပိုမေရာင္းဖို႔နဲ႔ ကုန္ၿပီလုိ႔မေျပာဘဲ အမွန္တကယ္ေရာင္းခ်ေပးဖုိ႔ ယာဥ္လိုင္းတာ၀န္ခံေတြကို ေျပာခဲ့တယ္။ စာနဲ႔လည္း တရား၀င္ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ခဲ့တယ္” လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕(အေ၀းေျပး)မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

သႀကၤန္ကာလမွာ ကားလက္မွတ္ခေတြ ေစ်းမတက္ဖို႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက တရား၀င္ညႊန္ၾကားထားေပမယ့္ နယ္ကေန အလုပ္လာလုပ္ၾကတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ သႀကၤန္ကာလမွာအိမ္ျပန္ဖုိ႔ ကားလက္မွတ္ျဖတ္တဲ့အခါမွာ လက္မွတ္ခကို ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ၾကရပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ နယ္ျပန္မယ့္လူေတြအေနနဲ႔ ကားဂိတ္ေတြက ေစ်းတင္ေရာင္းတဲ့ ကားလက္မွတ္ကို၀ယ္မွာလား ဒါမွမဟုတ္ ပြဲစားေတြဆီက ေစ်းႀကီးေပးရတဲ့ ကားလက္မွတ္ကို၀ယ္မွာလား ေရြးခ်ယ္ဖို႔က ဒီႏွစ္မ်ဳိးပဲရွိပါတယ္။

“သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြ ေျပာေနတဲ့ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈတို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိ႔ဆိုတာ သူတို႔ပါးစပ္ထဲမွာပဲရွိတာလား။ ဒီစကားေတြေျပာၿပီးရင္ ေအာက္ေျခကိုဆင္းၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကို နားေထာင္သင့္တယ္။ အမ်ားႀကီး မလုပ္ပါနဲ႔ဦး။ အခုခ်ိန္ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး၀င္းထဲမွာ ခရီးသည္တစ္ေယာက္လိုလာၿပီး လက္မွတ္၀ယ္ၾကည့္သင့္တယ္။ ဒါမွလည္း ေအာက္ေျခက ျပည္သူေတြ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြ ခံစားေနရလဲဆိုတာသိမွာေပါ့” လို႔ သႀကၤန္တြင္း ေနရပ္ျပန္မယ့္ ကိုထက္ႀကီးက သူ႔အျမင္ကို ေျပာပါတယ္။

သႀကၤန္ကာလမွာ ကားလက္မွတ္ခေတြ ေစ်းတက္တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေရႊမန္းသူကားဂိတ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုလွျမင့္ႏိုင္က “သႀကၤန္တြင္းစက္႐ုံမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ကေလးမေတြ အကုန္လုံးအိမ္ျပန္ၾကေတာ့ ခရီးသည္က အုံက်လာတယ္။ မျပန္မျဖစ္ ျပန္ၾကတာျဖစ္ေတာ့ ေစ်းဘယ္ေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ေနၾကတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ဂိတ္ေတြက ပုံမွန္ေစ်းပဲေရာင္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဂိတ္ကေတာ့ ေစ်းတင္ေရာင္းတာမ်ဳိးမရွိပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ဂိတ္ေတြက ေစ်းတင္ေရာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပြဲစားေတြလက္ထဲ လက္မွတ္ေတြေရာက္သြားရင္ သူတို႔ကေစ်းတင္ၿပီး ျပန္ေရာင္းေတာ့တာပဲ။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ ကားလက္မွတ္ေတြက ႏွစ္ဆေလာက္အထိ ေစ်းတက္ကုန္တာ” လို႔ေျပာပါတယ္။

မႏွစ္က ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွာ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၂၃၆ လိုင္းရွိၿပီး ကားအစီးေရ ၂၇၀၀ ေက်ာ္ရွိသလို ဒဂုံဧရာအေ၀းေျပး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွာလည္း ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၂၀၇ လိုင္းရွိၿပီး ကားစီးေရ ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိေပမယ့္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း နယ္ျပန္သူမ်ားတာေၾကာင့္ ကားအစီးေရက လုံေလာက္မႈမရွိခဲ့ပါဘူး။

ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (YRTA) ရဲ႕ အစီအမံနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနတဲ့ YBS ယာဥ္လုိင္း ၆၁ လုိင္း၊ ယာဥ္စီးေရ ၇၆၉ စီးကို ပုံမွန္ေျပးဆြဲလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း သတ္မွတ္ယာဥ္စီးခႏႈန္းထားနဲ႔ ေျပးဆြဲသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ YRTA က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ရန္ကုန္ကေန အျခားျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြကို ျပန္ၾကမယ့္ျပည္သူေတြအတြက္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ကေန ၁၃ ရက္အထိ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ ခရီးစဥ္ေတြကို ဒဂုံဧရာအေ၀းေျပး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွာ အားျဖည့္ေျပးဆြဲေပးမွာျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ ၁၁ ရက္ကေန ၁၃ ရက္အထိ လက္ပံတန္း-မင္းလွ ခရီးစဥ္နဲ႔ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ကေန ၁၂ ရက္ေတြမွာ ရန္ကုန္-ပဲခူး-ေညာင္ေလးပင္-ေတာင္ငူ-ေနျပည္ေတာ္ ခရီးစဥ္ေတြကုိ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းကေန ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (YRTA) ေအာက္ကယာဥ္လုိင္းေတြကေန ခရီးသည္ယာဥ္ေတြနဲ႔ အားျဖည့္ေျပးဆြဲသြားမယ္လုိ႔ YRTA ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရန္ကုန္ကို အလုပ္လာလုပ္ေနၾကတဲ့ နယ္ကအလုပ္သမားေတြကို သႀကၤန္ကာလအတြင္း နယ္ျပန္ဖို႔ ကားလက္မွတ္ျဖတ္ရတဲ့ဒုကၡက ႏွိပ္စက္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီျပႆနာကို အရင္အစိုးရအဆက္ဆက္က မေျဖရွင္းခဲ့သလို လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက “ေမွာင္ခိုလက္မွတ္ေရာင္းရင္ ဖမ္းမယ္ဆိုတာကလည္း တကယ္ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းအမွန္မဟုတ္ဘူး။ ေျဖရွင္းတဲ့နည္းလမ္းအမွန္က ကားအေရအတြက္နဲ႔ ခရီးသည္မမွ် ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကားလိုသေလာက္ ထပ္ျဖည့္ေပးမယ္ဆိုရင္ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္က ရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အေရးယူမယ္ဆိုတာကလည္း ဘယ္လိုအေရးယူမလဲ။ သူ႔ပစၥည္းသူ ေရာင္းတယ္။ ၀ယ္တဲ့လူမ်ားလုိ႔ ေစ်းတင္ေရာင္းတယ္။ ဘာပုဒ္မနဲ႔ အေရးယူမလဲ” လို႔ သုံးသပ္ေျပာၾကားပါတယ္။

သႀကၤန္ကာလအတြင္း အေ၀းေျပးခရီးစဥ္ ယာဥ္လုိင္း ၂၅ လုိင္းမွ ပိတ္ရက္မရွိ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း YRTA ထုတ္ျပန္

သႀကၤန္ကာလအတြင္း အေ၀းေျပးခရီးစဥ္ ယာဥ္လုိင္း ၂၅ လုိင္းမွ ပိတ္ရက္မရွိ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (YRTA) မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ား သြားလာေရးအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပုိင္ အဖြဲ႕စီမံမႈျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးဆြဲေနေသာ YBS ယာဥ္လုိင္း ၆၁ လုိင္း၊ ယာဥ္စီးေရ ၇၆၉ စီးျဖင့္ ပုံမွန္ေျပးဆြဲလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း သတ္မွတ္ယာဥ္စီးခႏႈန္းထားျဖင့္ ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႕ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ အျခားတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ေျပးဆြဲမည့္ အေ၀းေျပးခရီးသည္ယာဥ္လုိင္းမ်ားသည္ ဧၿပီ ၈ ရက္အထိ ပုံမွန္ေျပးဆြဲၿပီး ဧၿပီ ၉ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး၊ ဒဂုံဧရာအေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ အလွည့္က်ရပ္နားျခင္း၊ ေျပးဆြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေျချပဳယာဥ္လုိင္း ၁၀ လုိင္း၊ အျခားတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအေျချပဳယာဥ္လုိင္း ရွစ္လုိင္း၊ ဒဂုံဧရာအေ၀းေျပး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေျချပဳယာဥ္လုိင္းေလးလုိင္း၊ အျခားတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အေျချပဳယာဥ္လုိင္း သံုးလုိင္းတုိ႔ကုိ ပိတ္ရက္မရွိ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ အျခားတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္မည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ခရီးစဥ္တုိ႔အား ဒဂုံဧရာအေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွလည္းေကာင္း၊ ဧၿပီ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ လက္ပံတန္း-မင္းလွခရီးစဥ္ႏွင့္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္တုိ႔တြင္ ရန္ကုန္-ပဲခူး-ေညာင္ေလးပင္-ေတာင္ငူ-ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္မ်ားကုိ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွလည္းေကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕၏ စီမံမႈေအာက္ရွိ ယာဥ္လုိင္းမ်ားမွ ခရီးသည္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးဆြဲေေနေသာ YBS ခရီးသည္တင္ယာဥ္လုိင္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အျခားတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ အေ၀းေျပးခရီးသည္ယာဥ္လုိင္းအားလုံးသည္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ပုံမွန္အတုိင္း ျပန္လည္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (YRTA) မွ ထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း၀င္း ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားေၾကာင္း သိရ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (YRTA) မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း၀င္း ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားေၾကာင္း စုံစမ္းသိရသည္။

ဦးသန္း၀င္းက YRTA မွ ႏုတ္ထြက္စာအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အဖြဲ႕ထံသို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ေလး၊ ငါးလခန္႔မွ တင္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ႏုတ္ထြက္ခြင့္မျပဳေသးေၾကာင္း သိရသည္။

YRTA အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း၀င္းသည္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ YBS စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္ကတည္းက ပညာရွင္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ တည္ေဆာက္ထားသည့္ Control Center ၌ စည္းကမ္းမဲ့ေမာင္းႏွင္သည့္ ယာဥ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းကလည္း YBS CEO ဦးေစာဘုိဘုိသည္ က်န္းမာေရး မေကာင္းဟုဆုိကာ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေစာဘိုဘုိအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို စည္းကမ္းပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ YRTA ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ CEO အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ငါးလခန္႔ တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္တြင္ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေစာဘိုဘိုကို YRTA တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး YBS ယာဥ္လိုင္းကုမၸဏီမ်ားကို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအျပင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္လည္း တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YBS စနစ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။