ရခို္င္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္မွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကနဦးေရးသားစဥ္က ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ မွ်တစြာ အျပည့္အ၀အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း OCHA ၏ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အေရးေပၚအေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ဒုတိယညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး မစၥအာရ္ဆူလာျမဴလာက ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ သက္ကယ္ျပင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမွ ကေလးငယ္မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္စဥ္ (Photo: UN OCHA Myanmar)

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္မွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကနဦးေရးသားစဥ္က ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ မွ်တစြာ အျပည့္အ၀အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း OCHA ၏ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥအာရ္ဆူလာျမဴလာက ဧၿပီ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေရးကိစၥမ်ားဆုိင္ရာ လက္ေထာက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ကယ္ဆယ္တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ဒုတိယညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး မစၥအာရ္ဆူလာျမဴလာ၏ ေျခာက္ရက္တာ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ ၿပီးဆုံးခဲ့ရာ ယင္းခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ United Nation OCHA Myanmar က ဧၿပီ ၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းအားလံုးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္သို႔ ဦးတည္သည့္ အေရးႀကီးေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အၾကံျပဳေပးထားၿပီး အဆိုပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကနဦးေရးသားစဥ္က ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ မွ်တစြာျဖင့္ အျပည့္အ၀၊ အလံုးစံု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္” ဟု မစၥအာရ္ဆူလာျမဴလာက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာနယ္နိမိတ္ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီလိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မတူညီေသာေနရာမ်ားရွိ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းအားလံုးဆီသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက သူမကုိ သြားလာခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းကို ၀မ္းေျမာက္စြာ လက္ခံႀကိဳဆုိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မြတ္စလင္လူထု၏ သြားလာခြင့္အား ဆက္လက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိေနျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကန္႔သတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႕ေနရျခင္းအေပၚ သူမအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း OCHA ၏လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

“အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္စြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္၊ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ပါက တိုင္းရင္းသား ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား၊ မြတ္စလင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားလူနည္းစုမွလူမ်ား၊ မည္သူပင္ျဖစ္ေစ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ထိခိုက္အလြယ္ဆံုး အေျခအေနရွိေသာ၊ အႏြမ္းပါးဆံုးေသာ လူထုအသိုင္းအ၀ုိင္းအားလံုးမွ လူမ်ား၏ဘ၀မ်ားကို ႀကီးမားစြာေျပာင္းလဲေစပါလိမ့္မည္” ဟု OCHA ၏လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္အစတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မစၥအာရ္ဆူလာျမဴလာသည္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားအဆံုးသတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူ အားလံုးအေနျဖင့္ ၎တို႔လိုအပ္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ၎၏လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဆက္လက္ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥအာရ္ဆူလာျမဴလာက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ OCHA ၏လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားမွ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီလိုအပ္သည့္အေျခအေန၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းတို႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

OCHA ၏ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ လူဦးေရ ၁၃၀,၀၀၀ ခန္႔ (အမ်ားစုမွာ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚဆိုသူမ်ား) ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ စခန္းမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံမည့္ေနရာႏွင့္ အိမ္အသစ္မ်ား ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာ သို႔မဟုတ္ ဘူဒိုဇာမ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွားခံရေသာ ရြာမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး စခန္းမ်ားရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာျခင္း၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပဋိပကၡမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ား ေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းမ်ားအနီးတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လမ္းမ်ား၊ ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ခ်ထားျခင္းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနၾကကာ လူမ်ားမွာ ၎တို႔၏အိမ္မ်ားမွ ဆက္လက္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနၾကရဆဲျဖစ္ပါသည္” ဟု OCHA ၏ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားရွိ လူဦးေရ ၈၃၂,၀၀၀ တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၃ သန္းကို ေတာင္းခံထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား အပူတျပင္းလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနသည့္ ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား ပုိမုိေပးအပ္ႏုိင္ေရး UNOCHA ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန ေဆြးေႏြး

ပရဟိတပ်ဳိးခင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနသည့္ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီမ်ား ပုိမုိေပးအပ္ႏုိင္ေရး UNOCHA ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနတုိ႔ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

UNOCHA အဖြဲ႕မွ Mr. Chris Hh Hyslop ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ တုံ႔ျပန္မႈစီမံခ်က္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာကုိကုိႏုိင္အား လာေရာက္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံမႈအတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ UNOCHA အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနသည့္ ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ေရး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ တုံ႔ျပန္ေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ႏုိင္ငံမွ အတည္ျပဳထားသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုေဘးဒဏ္ ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားေစေရး မူေဘာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးႏုိင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ၂၀၁၇ တုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဘးဒဏ္ ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းကုိ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပုိမုိေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သဘာေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ ငါးသိန္းေက်ာ္ အကူအညီ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ UNOCHA Myanmar ၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သတင္းလႊာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အကူအညီလုိအပ္မည့္ လူေပါင္း ၅၂၅,၀၀၀ အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ တုံ႔ျပန္ေရး စီမံကိန္း ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ လုိအပ္မည္ဟု သတင္းလႊာမွ ဆုိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ရပ္ရြာမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား၊ လက္ခံရပ္ရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနၾကရေသာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ပါ၀င္သည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ ၂၁၈၀၀၀ ကုိ ဦးတည္ပါေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းမရွိဘဲ မိမိတုိ႔၏ မူလရပ္ရြာမ်ားတြင္သာ ေနထုိင္ေနရေသာ္လည္း လုိအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီမႈ မရွိဘဲ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ဆက္လက္ လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ ထိခုိက္လြယ္သည့္ အေျခအေနရွိ လူေပါင္း ၃၇၀၀၀၀ အတြက္လည္း ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အကူအညီေပးရန္ လုိအပ္သည့္ လူဦးေရ အေရအတြက္မွာ တစ္သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုိအပ္သည့္ ရန္ပုံေငြပမာဏမွာလည္း ေဒၚလာသန္း ၁၉၀ မွ ၁၅၀ သုိ႔ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရေဘးတုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆုံးသြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး စရိတ္သက္သာၿပီး အက်ဳိးေက်းဇူး အမ်ားဆုံးရွိသည့္ အကူအညီမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးမႈ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း UNOCHA Myanmar ၏သတင္းလႊာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စုစုေပါင္း ရန္ပုံေငြလုိအပ္ခ်က္တြင္ ရန္ပုံေငြအမ်ားဆုံး အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္ေနသည့္က႑မွာ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးအတြက္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာသန္း ၅၀ လုိအပ္မည္ဟု လ်ာထားေၾကာင္း၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမၻာ့လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ ထိပ္သီးညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အညီ လူသားခ်င္းစာနမႈဆုိင္ရာ တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းသည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ လူသားခ်င္း စာနာမႈထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။