၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပ႒ာန္းမည့္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ သြင္းကုန္အစားထုိး ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကုန္သြယ္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ မက္လံုးအျဖစ္ ၀င္ေငြအလႊာအလိုက္ ၀င္ေငြခြန္သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

Tax Amnesty သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း မျပ႒ာန္းပါက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပိဳလဲၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးၿပိဳက်သြားႏုိင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရွင္းလင္းခဲ့မႈအခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္

လာမည့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပ႒ာန္းမည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ သြင္းကုန္အစားထုိးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကုန္သြယ္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ မက္လံုးအျဖစ္ ၀င္ေငြအလႊာအလိုက္ ၀င္ေငြခြန္သတ္မွတ္ေပးပါရန္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ SMEs မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနေရာက္လာသျဖင့္ ျပည္ပကုန္စည္မ်ားကို ၾကပ္မတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ကိုမူ မက္လံုးသေဘာအျဖစ္ ၀င္ေငြအလႊာအလိုက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀၊ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစသည္ျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေစလိုေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္က ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြကို တင္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ SMEs မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ အေျခအေနျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စားသံုးမႈပမာဏ၊ တင္သြင္းရန္လိုအပ္မႈပမာဏ၊ အေရးႀကီးကုန္စည္ ႏွင့္ မသံုးမျဖစ္ကုန္စည္၊ အစားထိုးကုန္စည္စသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို အေျခခံတြက္ခ်က္ၿပီး Minimum Access စနစ္ ၊ Tariff Rate ႏွင့္ Quota စနစ္မ်ား သတ္မွတ္က်င့္သံုးေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းစနစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ Quota အတြင္းမွျဖစ္ပါက ႏႈန္းတစ္မ်ဳိး (ႏႈန္း နိမ့္) ႏွင့္ Quota ျပင္ပမွျဖစ္ပါက ႏႈန္းတစ္မ်ဳိး (ျမင့္) သတ္မွတ္ေပးေစလိုသည္ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းမ်ားတင္သြင္းၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ ကုန္ေခ်ာထုတ္စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ေခ်ာတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ကုန္ေခ်ာတင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အာလူး၊ ပန္းမ်ဳိးစံုစသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္သီးႏွံမ်ား တရားမ၀င္၀င္ေရာက္ေနမႈအေပၚ ထိေရာက္စြာတားဆီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အပင္ပိုးမႊား၊ ေရာဂါႏွင့္ သီးႏွံကာ ကြယ္ေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ Quota စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း မိမိႏိုင္ငံသီးႏွံေပၚခ်ိန္၊ ရွားပါးခ်ိန္၊ ေစ်းႀကီးခ်ိန္စသည့္ ရာသီခ်ိန္မ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္ေအာင္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုသည္ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ေျခာက္လအတြက္ Tax Amnesty ေပးႏိုင္ရန္ ယခင္စီမံ / ဘ႑ာ၀န္ ႀကီးဦးေက်ာ္၀င္း ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းကင္းလြတ္ခြင့္မွာ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား စီး၀င္လာႏုိင္သည္ဟု ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းကာ ဥပေဒ တစ္ရပ္အျဖစ္ျပ႒ာန္းရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ Tax Amnesty အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀င္ေငြခြန္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ နည္းပါးလြန္းေနေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိေကာက္ခံေနသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ မ်ားျပားေန၍ ထုိက္သင့္သည့္ ႏႈန္းထားအျဖစ္ ေဆြးေႏြးေလွ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

 

ေႏွးေကြးေနသည့္ စီးပြားေရးႏိုးထရန္ Capital Injection လိုအပ္ေနေသာ္လည္း Tax Amnesty တစ္ခုတည္း လိုအပ္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပံုစံမ်ဳိးစံုစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ဟုဆို

မ်က္ေမွာက္ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပမႈကို ေတြ႕ရစဥ္

ေႏွးေကြးေနသည့္ စီးပြားေရးႏိုးထလာရန္ Capital Injection လိုအပ္ေနေသာ္လည္း Tax Amnesty တစ္ခုတည္း လိုအပ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းလူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပ့ံေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ၏ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က မ်က္ေမွာက္ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

Tax Amnesty ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ စီးပြားေရး Theory အရ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး What, How ႏွင့္ Why ေမးခြန္းသံုးခြန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တို႔ႏိုင္ငံ အခုအခ်ိန္မွာ ဘာလိုေနလဲ။ Injection လိုေနတယ္။ ေႏွးတဲ့စီးပြားေရးကို ႏိုးထေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲေမးမယ္ဆိုရင္ Capital Injection လိုေနတယ္။ ထရမ့္ပ္လည္း ဒီလိုပဲ လုပ္တာပဲ။ သူ႔ႏုိင္ငံစီးပြားေရးတက္ေအာင္။ Injection လိုတယ္ဆိုတာကို Why ကိုသိရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့ Why ရယ္ ဘာလုပ္မလဲဆိုတဲ့ What က လြယ္သြားတယ္။ အခုက အေျခခံေမးခြန္းေတြ မမွန္ေတာ့ အားလံုးကတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္တမ္းလိုေနတာ Tax မဟုတ္ဘူး။ Tax Amnesty မဟုတ္ဘူး။ တကယ္တမ္း လိုေနတာ သံုး၊ ေလး၊ ငါး မဟုတ္ဘူး။ တကယ္တမ္းလိုေနတာက ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးႏိုးလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဆရာတို႔ေခၚတဲ့ Stimulas။ ႏိုင္ငံႀကီးကို အားရွိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ အဲဒါစဥ္းစားလိုက္ရင္ Tax Amnesty တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ ပံုစံေတြအမ်ားႀကီး စဥ္းစားလို႔ရတယ္။ ဆရာ ေျပာသလိုပဲ။ Theory နည္းနည္းေလးေခါက္မိရင္ လုပ္ရကိုင္ရတာ နည္းနည္းေလးလြယ္မယ္ထင္တယ္။ Why နဲ႔ မစဘဲ What နဲ႔ ေျပာေနေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ျငင္းေနရတယ္။ လုပ္သင့္တယ္၊ မလုပ္သင့္ဘူးက အေရးမႀကီးဘူး။ ဘာေၾကာင့္လုပ္လဲဆိုတာ အေရးႀကီးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လုပ္လဲသိရင္ က်န္တာအေျဖရွာလို႔ရတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ အေျခပစၥည္းမ်ား တရား၀င္ျဖစ္လာေစရန္ အခြန္ႏႈန္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အဆိုပါႏႈန္းမွာ ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္ အခြန္ေရွာင္လိုေသာ အေလ့အထ စဥ္းစားလာေစႏိုင္ျခင္း၊ အခြန္ေရွာင္ခဲ့သူမ်ားကို ဦးစားေပးသလို ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္း၊ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေငြမ်ားစီး၀င္လာႏိုင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္မႈမရွိျခင္းစသည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ပုဒ္မကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

ထို႔သို႔ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္အတြက္ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားသည့္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ နည္းပါးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ေဘာဂေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡ၊ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာသီတာၾကဴက ေျပာၾကားသည္။

အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ပုဒ္မ ၂၅ ေၾကာင့္ အခြန္စာရင္းမျပခဲ့သည့္ေငြမ်ား စီးပြားေရးေလာကသို႔ ထုထည္ႀကီးစြာ၀င္လာပါက တစ္ပတ္ၾကာ၀င္လာလွ်င္ပင္ အက်ဳိးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေငြမည္းမ်ား၀င္မလာရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စိစစ္ကာ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။