ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းေၾကာင္း RCSS/SSA ထုတ္ျပန္

ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အၾကား လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပမည့္ေနရာ အျငင္းပြားေနမႈအေပၚ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ (၆) ႀကိမ္ ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကား၀င္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေပးမႈအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ရွမ္း ျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

“(ျပန္လုပ္မယ့္အခ်ိန္) ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ညႇိႏႈိင္းလုိ႔ အဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ အခ်ိန္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ပါ” ဟု (RCSS/SSA) ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံး တာ၀န္ခံ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

(RCSS/SSA) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံအဆင့္ (၃) အရျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္အရျဖစ္ေစ၊ JICM အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရျဖစ္ေစ၊ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ လင္းေခးခ႐ုိင္၊ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ RCSS/SSA က ဦးေဆာင္ကမကထျပဳ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္အရ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) သုိ႔မဟုတ္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းရွိ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ က်င္းပရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူထုaတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ရွမ္းျပည္အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားရွိရာ ရွမ္းျပည္ ျပင္ပၿမိဳ႕မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အစုိးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ေနရာကုိ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ညိႇႏႈိင္းရာ၌ ေတာင္ႀကီး၊ က်ဳိင္းတုံ၊ လား႐ႈိး ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) ႏွင့္ လူထုေတြ႕ ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္သည္ဟု အစုိးရမွ သေဘာတူခဲ့၍သာ RCSS/SSA အေနျဖင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌က်င္းပရန္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) က်င္းပျခင္းသည္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားတစ္ရပ္လုံး၏ သမုိင္းအစဥ္ အလာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ တရား၀င္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းအရေသာ္လည္း အလြန္အေရးႀကီးလွေၾကာင္း RCSS/SSA ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းအျပင္ ျပဳလုပ္သြားခဲ့သည့္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ဟန္႔တားခဲ့သည့္အတြက္ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္ေသာ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ ဒီမုိကေရစီ နည္းက် အျပည့္အ၀ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ မည္သုိ႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

“ဒါဟာ ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားသြားတဲ့ သေဘာကုိ ျပတာလုိ႔ပဲေျပာရပါမယ္။ အျပန္အလွန္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႈရွိဖုိ႔ဆုိရင္ ႐ုိးသားမႈရွိရမယ္။ အေျပာနဲ႔အလုပ္ ကိုက္ညီဖုိ႔လုိတယ္။ လင္းေခးက စလုိက္တဲ့ျပႆနာေၾကာင့္ ၂၁ ပင္လုံ ပ်က္ရတယ္ဆုိတာမ်ဳိး ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္လာဦးမွာ။ တိက်ရွင္းလင္းတဲ့ မူေဘာင္ေတြ မရွိလုိ႔၊ တိက်ျပတ္သားတဲ့ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ေတြမရွိလုိ႔၊ ရဲရင့္ျပတ္သားတဲ့ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ေတြမရွိလုိ႔ အျမန္ျပဳျပင္ သုံးသပ္ရပါမယ္။ အစုိးရကုိယ္တုိင္ အမွားကုိ ၀န္မခံဘူး။ ထမင္းရည္ပူလွ်ာလႊဲ ဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရပ္တန္႔သြားပါလိမ့္မယ္” ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴ (၁) ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၅၅ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ ၂၅ ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ တပ္မေတာ္၏ နည္းမ်ဳိးစုံ ျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားျခင္းကုိ ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ပင္လုံ၊ တာခ်ီလိတ္၊ ကာလိ၊ ေက်ာက္မဲစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အဆုိးရြားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပရန္ စီစဥ္ေနစဥ္ တပ္မေတာ္မွ တုိက္ပြဲ၀င္လက္နက္အျပည့္အစုံျဖင့္ ၀င္ေရာက္တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုသမုိင္းတြင္ အမည္းစက္ႀကီးအျဖစ္ ထာ၀ရ စြန္းထင္းေစခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း RCSS/SSA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ တြင္ တပ္မေတာ္က လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား လုံး၀ မျပဳလုပ္ရန္ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားပိတ္ပင္ တားဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္၌ ရွမ္းျပည္တြင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) လူထုေတြ႕ ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္ျပဳသည့္ သက္ဆုိင္ရာခ႐ုိင္မ်ားအား ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သျဖင့္ က်န္ရွိသည့္ ေတာင္ႀကီး၊ ကာလိ၊ ေက်ာက္မဲ၊ မႏၲေလး စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမွ ရရွိလာေသာ ရွမ္းလူထု သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိစုစည္း၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၈၊ ၉ ရက္မ်ားတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) ေနာက္ဆုံးပဲြ က်င္းပကာ ရရွိလာေသာ ရွမ္းလူထုသေဘာ ထားစာတမ္း မူၾကမ္းမ်ားအား အတည္ျပဳစာတမ္းမူၾကမ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ထုိမွတစ္ဆင့္ တရား၀င္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္အတုိင္း ဆက္လက္ က်င္းပသြားရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ RCSS/SSA ဥကၠ႒က ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ စာေရးသားေပးပုိ႔၍ ညႇိႏႈိင္းခဲ့သည့္အျပင္ RCSS/SSA အတြင္းေရးမွဴး (၃) ဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းငင္းကုိလည္း ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္၊ တပ္မေတာ္၏ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ရက္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းေစခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ မည္သည့္ တရား၀င္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ကုိမွ် လက္ခံရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း RCSS/SSA ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) က်င္းပျခင္းကုိ တပ္မေတာ္မွ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ RCSS/SSA သည္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ ရွမ္းလူမ်ဳိး အလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္မ်ား၌ က်င္းပျခင္းအား ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းထားေၾကာင္း RCSS/SSA က ထုတ္ျပန္သည္။

အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ မရသျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္၊ မလုပ္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမည္

အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲအား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ မရသျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္၊ မလုပ္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲြဲ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲအား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိေရး အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထိုးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS-SSA) တုိ႔ၾကား ညိႇႏႈိင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လင္းေခးၿမိဳ႕၌ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္ထိ သုံးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားၿပီး အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲအား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္ထိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခြင့္ ေတာင္းခံထားမႈ အဆင္မေျပေၾကာင္း ၾကားသိရသည္ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“အခု ၾကားသေလာက္ အဆင္မေျပဘူးဗ်။ အဆင္ေျပ မေျပဘူးဆုိတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၇၊ ၈၊ ၉ ရက္ ေတာင္ႀကီး မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး ဆုိေတာ့ လင္းေခးမွာ လုပ္မလား။ မလုပ္ဘူးလား ဆုိတဲ့ဟာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစည္းအေ၀းထုိင္ရဖုိ႔ ရွိပါတယ္”ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိေရး ညိႇႏႈိင္းေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္၊ RCSS/SSA အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး(၃) ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းငင္း ထံဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ဖုန္းကုိင္ေဆာင္ျခင္း မရွိ၍ ေမးျမန္းႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈရွိခဲ့သည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ ၿမိဳ႕နယ္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား RCSS/SSA က ဦးေဆာင္ကာ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုိက္လံျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တားဆီးမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကလည္း ျပဳလုပ္ခြင့္ မေပးေတာ့သျဖင့္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း က်န္လူထု ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ RCSS/SSA က ဆက္လက္ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကုိ လင္းေခးၿမိဳ႕၌သာ ျပဳလုပ္ရန္ အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္က ခြင့္ျပဳထားသည္။

“ဒါကေတာ့ အစည္းအေ၀းထဲမွာ ဟုိဘက္က ေျပာသလုိေပါ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရွိမထားဘူးေပါ့။ အႀကိဳေတြလုပ္ဖုိ႔ ဘာညာေပါ့ဗ်ာ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရွိမထားဘူးဆုိရင္လည္း မလုပ္ရဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ တကယ္တမ္း မရွိပါဘူးဗ်ာ။ လုပ္ရမယ္လုိ႔လည္း မပါဘူး။ မလုပ္ရဘူးလုိ႔လည္း မပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပုိအေရးႀကီးတာက အစည္းအေ၀းမွာ ရွိခဲ့တဲ့ Gentlemen Agreement လုိ႔ေခၚတဲ့ ဟုိဘက္ ဒီဘက္ နားလည္မႈေပါ့ဗ်ာ။ အစည္းအေ၀းထဲမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေနနဲ႔ ခ်မေရးထားေပမယ့္ လင္းေခးဆုိတာ သတ္မွတ္ၿပီးရင္ေတာ့ လုပ္လုိ႔ရတယ္။ ျပဳတယ္ဆုိတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြက အမွန္အတုိင္းေျပာရင္ အသံဖုိင္ေတြ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီေလာက္ႀကီး မေျပာခ်င္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒါေတြက Gentlemen Agreement ေတြကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရာ က်တယ္။ လူႀကီးလူေကာင္း သေဘာတူညီမႈေတြ ေဖာက္ဖ်က္ရာက်တယ္။ ဒီကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အေထြအထူး မေျပာခ်င္ဘူး။ တပ္ကလည္း ေပးမလုပ္ဘူး။ အစုိးရ ကုိယ္တုိင္ကလည္း တပ္ရဲ႕ဖိအားေၾကာင့္ ေပးမလုပ္ဘူးဆိုတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအေပၚမွာဆန္႔က်င္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ဖုိ႔ေတာ့ မရွိပါဘူး။ လင္းေခးကိစၥကေတာ့ အစည္းအေ၀းထုိင္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အၾကား လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပမည့္ေနရာ အျငင္းပြားေနမႈအေပၚ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကား၀င္ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေပးမႈအရ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) အဖြဲ႕လည္း ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ကန္႔သတ္ေနသည့္ သေဘာရွိေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအေရး ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ RCSS/SSA အပါအ၀င္ SSPP/SSA ၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရွမ္းအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) က ဦးေဆာင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တားျမစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပင္ပတြင္ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိေနသည္။

သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္ကမူ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဦးေဆာင္ကာ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ားက႑တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ား၊ ရွမ္း CSO မ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည့္ မူေဘာင္အရ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားထားသည္။

လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပခြင့္အား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း မတုိင္မီကပင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ေနရာအား တပ္မေတာ္ဘက္က မုိင္းပန္ၿမိဳ႕၊ မုံးေထာ္၊ မုံးထၿမိဳ႕၊ နမ့္ပန္ခြန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္သာ က်င္းပရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး RCSS/SSA ၊ ဘက္ က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္ အျငင္းပြားခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္၍ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ပူးေပါင္းကာ က်င္းပခြင့္ရွိၿပီး လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပရန္ RCSS/SSA ၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီး မူ၀ါဒမူၾကမ္းမ်ား ရရွိထားကာ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာအရ ေတာင္ႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံတြင္သာ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ RCSS/SSA က အစဥ္တစုိက္ ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္သာ RCSS/SSA ဘက္က သေဘာတူခဲ့ရသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ လူထုသေဘာထားမ်ား ရယူရာတြင္ တားျမစ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း မတုိင္မီက အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (ခ်င္း)၊ (ပ အုိ၀္း)၊ (ကရင္) သုံးပြဲ၊ ေဒသအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (ပဲခူး)၊ (တနသၤာရီ)၊ (ရွမ္း) သုံးပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေျခာက္ပြဲမွ ရရွိထားသည့္ သေဘာထားစာတမ္းမ်ားကုိ စုစည္းကာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအ စည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား တားျမစ္ခံရသျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မည္သုိ႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ကုိ RCSS ဦးေဆာင္ကာ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ညိႇႏႈိင္းရန္ ျပင္ဆင္ေန

အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား တားျမစ္ခံရသျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မည္သုိ႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ကုိ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ  (RCSS/SSA) က ဦးေဆာင္ကာ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ တုိ႔ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းရန္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD) ပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား မူလက တပ္မေတာ္ဘက္မွတားဆီးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကလည္း ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးေသာေၾကာင့္  ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်န္လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ရပ္ဆုိင္းထား သည္။

“ဒီျဖစ္စဥ္ေပၚမွာ အစုိးရနဲ႔သြားၿပီး ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးဖုိ႔ေလ။ အစုိးရရယ္တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ RCSS က ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဒါသြားၿပီးေတာ့ အစုိးရပုိင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ ရွမ္းအမ်ဳိးသား အဆင့္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အႀကိဳလုပ္တာမွာတင္ တန္႔သြားသလုိျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါဘယ္လုိေရွ႕ဆက္လုပ္ႏုိင္မလဲေပါ့ေလ။ အခုရက္ပုိင္းအတြင္း သြားေရာက္ညိႇႏႈိင္းဖုိ႔ရွိပါတယ္” ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အၾကား လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပမည့္ေနရာ အျငင္းပြားေနမႈအေပၚ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေပးမႈအရ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ(SSPP/SSA) အဖြဲ႕လည္း ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ကန္႔သတ္ေနသည့္သေဘာရွိေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအေရးေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္  RCSS/SSA အပါအ၀င္ SSPP/SSA ၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရွမ္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) က ဦးေဆာင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တားျမစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပင္ပတြင္ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေနသည္။

“(CSSU ကိစၥ)အဲဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ညိႇႏႈိင္းမွာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မူေဘာင္အရ လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ႏုိင္တာက NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသားအဖြဲ႕နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရႏုိင္ငံေရးပါတီေပါ့ဗ်ာ။ ဦးေဆာင္တဲ့အခန္းက႑ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ပါ၀င္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အထဲမွာေတာ့ ဒီဥပမာရွမ္းလူမ်ဳိးထဲမွာဆုိရင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြေပါ့။ ရွမ္း CSO ေတြပါမယ္။ အဲဒါေတြက အကုန္လုံး ရွမ္းသက္ဆုိင္ရာ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ မူေဘာင္ထဲမွာ ေရးဆြဲၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဒီေပၚမွာ မူေဘာင္ထဲမွာ ဘာမွကန္႔သတ္ထားတာေတြ မရွိပါဘူး။  ဒီေပၚမွာကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒါကသေဘာတူညီမႈဆုိတာက အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ သေဘာအားျဖင့္ JICM မွ ာအစည္းအေ၀းလုပ္တယ္။ UPDJC အစည္းအေ၀း လုပ္တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တာေတြ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြက Unwriting ေပါ့ဗ်ာ။ ေရးမထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဒီေပၚမွာ ျပႆနာတက္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ဒါဆုံးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ မပါဘူး။ ဘာလုပ္ဖုိ႔ညာလုပ္ဖုိ႔ဆုိတာ။ ဒါက Gentlemen’s Agreeement လုိ႔ေျပာတဲ့ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ မလုိက္နာတာ ျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းေရးသားထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိၿပီးသားလုိ႔ယုံၾကည္တယ္။  အဲဒီအေပၚမွာ အဲဒီလုိ ျပႆနာတက္ေတာ့မွ ဒါေတြကေတာ့အစည္း       အေ၀းမွာ ဒါေတြ လုပ္ခုိင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ဘာညာ။ သေဘာအားျဖင့္ေပါ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရွမ္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ အႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ လုပ္ခြင့္မရွိဘူးဆုိတာလည္း ေရးမထားပါဘူး။ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတာလည္း ေရးမထားပါဘူး။ အဲဒါေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မလုပ္နဲ႔ဆုိတဲ့ကိစၥက သိပ္အဓိပၸာယ္မရွိပါဘူး။ မလုပ္နဲ႔လုိ႔ ေရးထားတာ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ပါလုိ႔ေရးထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အစည္းအေ၀း ဟုိဘက္ဒီဘက္ လူႀကီးလူေကာင္း သေဘာတူညီမႈေပါ့။ ဒါ ေက်ေက်လည္လည္ ေဆြးေႏြးၿပီး သားကိစၥျဖစ္တယ္။ JICM မွာေကာ၊ UPDJC မွာေကာ အဲဒီေပၚမွာ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ မပါလုိ႔ ဘာလုိ႔ဆုိတဲ့ဟာက်ေတာ့ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ ခ်ေရးမထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြပါ။ အဲဒီေပၚမွာ သေဘာေပါက္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ရပါတယ္။ အဲဒီေပၚမွာ ေဖာက္ဖ်က္တယ္ဆုိရင္လည္း ေဖာက္ဖ်က္တဲ့သူက သူကုိယ္တုိင္သူတုိ႔ သိပါလိမ့္မယ္” ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ဆိုသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္ အထိသုံးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပခြင့္အား ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း မတုိင္မီကပင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာအား တပ္မေတာ္ဘက္မွ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕၊ မုံးေထာ္/မုံးထၿမိဳ႕၊ နမ့္ပန္ခြန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္သာ က်င္းပရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး RCSS/SSA က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္ အျငင္းပြားခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္၍ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီပူးေပါင္းကာ က်င္းပခြင့္ရွိၿပီး လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသား အဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပရန္ RCSS/SSA ၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီး မူ၀ါဒမူၾကမ္းမ်ားရရွိထားကာ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာအရ ေတာင္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ပင္လုံတြင္သာ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ RCSS/SSA က အစဥ္တစုိက္ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္  လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္သာ RCSS/SSA ဘက္က သေဘာတူခဲ့ရသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၅  ရက္အထိ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ကာ လူထုသေဘာထားမ်ားရယူရာတြင္ တားျမစ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မီက အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရာတြင္ လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသား အဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (ခ်င္း)၊ (ပအုိ၀္း)၊ (ကရင္) သုံးပြဲ၊ ေဒသအလုိက္အမ်ဳိး သားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား(ပဲခူး)၊ (တနသၤာရီ)၊(ရွမ္း)သုံးပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေျခာက္ပြဲမွရရွိထားသည့္ သေဘာထားစာတမ္းမ်ားကုိ စုစည္းကာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစ ုပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းဆုံးျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။