အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္း၏ အဆင့္အနိမ့္ဆံုး ေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သံုးလဆက္တုိက္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အျပင္းထန္ဆံုး အေျခအေန ဆက္ၾကံဳေနရကာ က်ပ္ေငြအေပၚ ဖိစီးမႈတုိးလာ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္း PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index – ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း) တြင္ အဆင့္အနိမ့္ဆံုး ေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သံုးလဆက္တုိက္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အျပင္းထန္ဆံုး အေျခအေန ဆက္လက္ေတြ႕ၾကံဳေနရကာ က်ပ္ေငြအေပၚ ဖိစီးမႈမ်ား တုိးလာေၾကာင္း Nikkei ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ HIS Markit စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အာဆီယံထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ၅၂၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၅၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၅၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ က ၅၀ ဒသမ ၇၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၅၀၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၄၈၊  ျမန္မာႏုိင္ငံက  ၄၇ ဒသမ ၅ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေအာက္ဆံုးသုိ႔ သံုးလဆက္တုိက္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္၊ ဧၿပီ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး အရွိန္ေပ်ာ့လာျခင္းေၾကာင့္ ေမတြင္ အဆင့္ေလး၊ ဇြန္တြင္ အဆင့္ေျခာက္၊ ဇူလုိင္လမွစတင္ကာ စက္တင္ဘာလအထိ အဆင့္ခုနစ္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုစစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ခုနစ္ႏုိင္ငံအနက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွာ စက္တင္ဘာလအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အေျခအေနမ်ား တုိးတက္လာေသာ္လည္း ျမန္မာအပါအ၀င္ ငါးႏုိင္ငံမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ အေျခအေနမ်ား က်ဆင္းလာေၾကာင္း အခ်က္ျပေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးတန္ဖုိး သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေနသည့္အျပင္ အျပင္းထန္ဆံုး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ က်ဆင္းေနျခင္းကုိ အခ်က္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အျပင္းထန္ဆံုး အေျခအေနကုိ ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႕ ေနရစဥ္ က်ပ္ေငြအေပၚ ဖိစီးမႈမ်ား တုိးလာေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္တမ္းအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားမွာ စက္တင္ဘာလအတြင္း ဆက္လက္ ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ ေအာ္ဒါသစ္ မွာယူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ေနရာ အားလံုးတုိ႔ထဲတြင္ လစဥ္က်ဆင္း လာခဲ့သည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တစ္ဟုန္ထုိးျမင့္ တက္လာျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုး ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ စြမ္းေဆာင္မႈ အရွိန္က်လာျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ စစ္တမ္းက သြင္းကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာ စံခ်ိန္တင္ တက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္း နိမ့္က်လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားက ညႊန္ျပခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလအတြက္ နစ္ေကးျမန္မာ့စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အညႊန္း ကိန္း ၄၇ ဒသမ ၅ ရွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ ၄၆ ဒသမ ၄ ထက္ တုိးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း က႑တစ္ရပ္လံုး၏ စီးပြားေရး အေျခအေနမွာ သိသိသာသာ ဆုိး၀ါးေနေၾကာင္း ဆက္လက္ အခ်က္ျပေနဆဲျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာစစ္တမ္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ထုတ္လုပ္ေရး သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တသီတတန္း စံခ်ိန္သစ္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖၾကားသူ ၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က သြင္းကုန္၀ယ္ေစ်းမ်ား  ျမင့္တက္လာျခင္းကုိ အခ်က္ျပခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာ အမ်ားစုတြင္ အထူးသျဖင့္ ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္း နိမ့္က်လာေနျခင္းမွာ သြင္းကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကုိ ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ တန္ျပန္အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ေရာင္းေစ်းမ်ားကုိ စစ္တမ္းသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ တုိးျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။

ထုတ္လုပ္ေရးသြင္းကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္သစ္ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္ကုန္ေရာင္းေစ်းကုိ အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ တုိးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့က်ရန္ ၀န္ထမ္းဦးေရ သံုးလဆက္တုိက္ေလွ်ာ့ခ်

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈကုန္ထုတ္စက္႐ုံ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ထုတ္လုပ္ေရးသြင္းကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္သစ္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ထုတ္ကုန္ေရာင္းေစ်းကုိ အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ တုိးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့က်ႏုိင္ရန္ ၀န္ထမ္းဦးေရ သံုးလဆက္တုိက္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ နစ္ေကးျမန္မာ့စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အညႊန္းကိန္း (Manufacturing Purchasing Manager’s Index – ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း) အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားမွာ စက္တင္ဘာလအတြင္း ဆက္လက္ ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈေအာ္ဒါသစ္ မွာယူမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္ေနရာ အားလံုးတုိ႔ထဲတြင္ လစဥ္က်ဆင္း လာခဲ့သည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တစ္ဟုန္ထုိး ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုးကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ စြမ္းေဆာင္မႈ အရွိန္က်လာျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ စစ္တမ္းက သြင္းကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာ စံခ်ိန္တင္ တက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္း နိမ့္က်လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားက ညႊန္ျပခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလအတြက္ နစ္ေကးျမန္မာ့စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အညႊန္းကိန္း ၄၇ ဒသမ ၅ ရွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ ၄၆ ဒသမ ၄ ထက္ တုိးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း က႑တစ္ရပ္လံုး၏ စီးပြားေရး အေျခအေနမွာ သိသိသာသာ ဆုိးရြားေနေၾကာင္း ဆက္လက္အခ်က္ျပ ေနဆဲျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာစစ္တမ္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ထုတ္လုပ္ေရး သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တသီတတန္း စံခ်ိန္သစ္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေျဖၾကားသူ ၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က သြင္းကုန္၀ယ္ေစ်းမ်ား  ျမင့္တက္လာျခင္းကုိ အခ်က္ျပခဲ့ၿပီး အစီရင္ ခံစာအမ်ားစုတြင္ အထူးသျဖင့္ ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္း နိမ့္က်လာေနျခင္းမွာ  သြင္းကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကုိ ျမင့္တက္ေစခဲ့ သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ တန္ျပန္အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ေရာင္းေစ်းမ်ားကုိ စစ္တမ္းသမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ တုိးျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။

ပါ၀င္ေျဖၾကားသူ အမ်ားအျပားက ေယဘုယ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားမွာ ယခုလထဲတြင္ ၀ယ္လုိအားကုိ နိမ့္က်လာေစခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ေစ်းကြက္၏ ၀ယ္လုိအား က်ဆင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမ်ားကုိပါ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား တစ္ဟုန္ထုိး တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ သြင္းကုန္မ်ား ရွားပါးလာေစကာ ထုတ္လုပ္မႈကုိ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္လာေစသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလသည္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ား သံုးလဆက္တုိက္ က်ဆင္းလာခဲ့သည့္ လျဖစ္ကာ က်ဆင္းမႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ အထင္အရွားျဖစ္ခဲ့သည္။

ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႔၏ ေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ပုိမုိလာမႈႏွင့္အတူ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား၊ ေစ်းႀကီးလာမႈအျပင္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အလုပ္သစ္က်ဆင္းလာျခင္းက ထုတ္လုပ္သူတုိ႔အား သြင္းကုန္မ်ား အပုိ၀ယ္ယူမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်လာေစခဲ့သည္။ လမ်ားစြာအတြင္းမွာ ထည့္သြင္းကုန္၀ယ္ယူမ်ားကုိ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ေလွ်ာ့ခ်လာခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းမွတ္တမ္းအတြက္ စံခ်ိန္သစ္ျဖစ္လာသည္။ ထုတ္လုပ္သူတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာလ၏ လက္က်န္ သုိေလွာင္ကုန္မ်ားကုိ မလႊဲသာမေရွာင္သာ အားကုိးခဲ့ၾကရရာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ႏႈန္း နီးပါးအထိ ျပန္လည္က်ဆင္း သြားခဲ့သည္။ ယင္းအေတာအတြင္းမွာ ၀န္ထမ္းဦးေရပမာဏမ်ားမွာ သုံးလဆက္တုိက္ ေလွ်ာ့ခ်ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါစစ္တမ္းကုိ ျပဳစုေပးသည့္ HIS Markit မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Sian Jones က “စက္တင္ဘာ စစ္တမ္းေဒတာက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ထုတ္လုပ္သူေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားတဲ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အေျခအေနေတြ ရွိတာကုိ အခ်က္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚလာေစ်းပုိမုိ ထုိးတက္လာေနတာက ထည့္သြင္းကုန္စရိတ္ေတြကုိ အလ်င္အျမန္ တုိးလာေစတာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းေတြ ႐ုတ္တရက္ ျမင့္မားလာတာရဲ႕ အက်ဳိးဆက္မွာ အဓိကအက်ဆံုး အခက္အခဲႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေထြေထြ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဖိအားေတြက ၀ယ္လုိအားကုိ အ႐ႈိက္ထုိးလုိက္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ေအာ္ဒါသစ္ေတြ က်ဆင္းလာခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ပစၥည္းအသစ္ ၀ယ္ယူလုိစိတ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ပစ္လုိက္ပါတယ္။ ရလဒ္အျဖစ္ အလုပ္သစ္ ခန္႔ထားမႈအေပၚ ဖိစီးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုထုတ္ျပန္ထားေသာ စစ္တမ္းကုိ HIS Markit က စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ေကာက္ယူစုစည္း ရရွိသည့္ စစ္တမ္းမူလကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ အေျခခံျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္အေျခစုိက္ Nikkei မီဒီယာအုပ္စုက ပံ့ပုိးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္း၏ အဆင့္အနိမ့္ဆံုးေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္လဆက္တုိက္ေရာက္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္မႈဒဏ္ေၾကာင့့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား စရိတ္စက၀န္ထုပ္၀န္ပုိးဖိစီးေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈကုန္ထုတ္စက္႐ုံလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္း PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index – ၀ယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း)တြင္ အဆင့္အနိမ့္ဆံုးေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္လဆက္တုိက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ စရိတ္စက ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးဖိစီးလာကာ အျပင္းထန္ဆံုးေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ခံစားေနရေၾကာင္း Nikkei ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ  IHS Markit စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအာဆီယံထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ၅၃ ဒသမ ၇၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသ မ ၉၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၉၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၂၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၄၉ ဒသမ ၉၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၄၈ ဒသမ ၅၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက  ၄၆ ဒသမ ၄ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္း ေကာက္ယူသည့္အာဆီယံႏုိင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေအာက္ဆံုးသုိ႔ ႏွစ္လ ဆက္တုိက္ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္၊ ဧၿပီ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး အရွိန္ေပ်ာ့လာျခင္းေၾကာင့္ ေမတြင္ အဆင့္ေလး၊ ဇြန္တြင္ အဆင့္ေျခာက္၊ ဇူလုိင္တြင္ အဆင့္ခုနစ္၊ ၾသဂုတ္တြင္ အဆင့္ခုနစ္ေနရာအထိ ဆက္တုိက္ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုစစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္းခုနစ္ႏုိင္ငံအနက္ ေလးႏုိင္ငံမွာ ၾသဂုတ္လအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအေျခအေနမ်ား တုိးတက္လာေသာ္လည္း ျမန္မာအပါအ၀င္ သံုးႏုိင္ငံမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ အေျခအေနမ်ားက်ဆင္းလာေၾကာင္း အခ်က္ျပေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေငြေၾကးတန္ဖုိးသိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေနသည့္အျပင္ အျပင္းထန္ဆံုးေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

ၾသဂုတ္လ စစ္တမ္းေဒတာက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ထုတ္လုပ္ေရးက႑တစ္ခုလံုး အေျခအေနမ်ား အရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္ ဆုတ္ယုတ္လာေၾကာင္း အခ်က္ျပေနၿပီး အဓိကအက်ဆံုး အညႊန္းကိန္းကုိ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းလာမႈက တြန္းခ်ပစ္ခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားမႈမ်ားႏွင့္ လက္က်န္အလုပ္မ်ား ေရွ႕ဆက္က်ဆင္းသြားၿပီး ၀ယ္ယူမႈမ်ားလည္း သိသာစြာေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ထည့္သြင္းကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္းေစ်းမ်ား ႏွစ္ရပ္စလံုးသည္ စစ္တမ္းအတြင္း အျမင့္ဆံုးသုိ႔ ျမင့္ တက္သြားၾကၿပီး အဓိကတြန္းအားမွာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားရွားပါးမႈႏွင့္ သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လအတြက္ နစ္ေကးျမန္မာ့ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အညႊန္းကိန္းမွာ ၄၆ ဒသမ ၄ သုိ႔က်ဆင္းသြားၿပီး ဇူလုိင္လရွိ ၄၇ ဒသမ ၉ ထက္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လအညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္စတင္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ အႀကီးမားဆံုးက်ဆင္းမႈကုိ အခ်က္ျပလုိက္ၿပီး ျပင္းထန္သည့္ ဆုတ္ယုတ္မႈက   ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ႏွစ္လဆက္တုိက္က်ဆင္းလာျခင္းကုိပါ ေထာက္ျပေနသည္။ ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းမႈႏႈန္းမွာ စစ္တမ္းသမုိင္းအတြင္း အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ျပင္းထန္စြာ က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္း မွာ ၀ယ္သူမ်ားဖက္မွ ၀ယ္လုိအားေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားရွာေဖြမႈ ခက္ခဲလာျခင္းေၾကာင့္ဟု စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက ဆုိသည္။

ယခုလပုိင္းမ်ားအတြင္း ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းရွားပါးလာမႈႏွင့္ ထည့္သြင္းကုန္မ်ား စရိတ္စကျမင့္မားလာျခင္းတုိ႔ကုိ တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဖိအားေပးမႈမ်ား ပိုျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီး ထည့္သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေရာင္းေစ်းႏွစ္ခုစလံုးတုိ႔၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ စစ္တမ္း၏အျမင့္ဆံုးေနရာမ်ားကုိ တက္လွမ္းရယူထားကာ စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖၾကးသူအမ်ားစုက ျမင့္ တက္လာသည့္စရိတ္မ်ားကုိ ၀ယ္သူမ်ားထံသုိ႔ လႊဲခ်ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ညႊန္ျပၾကသည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အဆင့္အနိမ့္ဆံုးသုိ႔ က်ဆင္းၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဆုိးရြားစြာ ျမင့္တက္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကာမိရန္ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းေစ်းမ်ား ဆက္လက္ျမႇင့္တင္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ စက္မႈကုန္ထုတ္စက္႐ုံ တစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္း PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index) ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း) တြင္ ျမန္မာက သံုးလဆက္တုိက္ က်ဆင္း၍ ႏုိင္ငံေပါင္း ခုနစ္ႏုိင္ငံအနက္ အဆင့္အနိမ့္ဆံုး ေနရာအထိေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဆုိးရြားစြာ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကာမိရန္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းေစ်းမ်ား ဆက္လက္ျမႇင့္တင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း Nikkei ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ HIS Markit စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ အာဆီယံထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ က ၅၄ ဒသမ ၉၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ၅၀ ဒသ မ ၉၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ၅၀ ဒသမ ၅၊ စင္ကာ ပူႏုိင္ငံက ၅၀ ဒသမ ၂၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၅၀ ဒသမ ၁၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက ၄၉ ဒသမ ၇၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက  ၄၇ ဒသမ ၉ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆင့္အနိမ့္ဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္၊ ဧၿပီ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး အရွိန္ေပ်ာ့လာျခင္းေၾကာင့္ ေမတြင္ အဆင့္ ၄၊ ဇြန္တြင္ အဆင့္ ၆၊ ဇူလုိင္တြင္ အဆင့္ ၇ ေနရာအထိ ဆက္တုိက္က်ဆင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း ျမန္မာအပါအ၀င္ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမ်ား ဆုိးရြားလာ၍ သြင္းကုန္မ်ားဆုိင္ရာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ပုိမုိျမင့္လာခဲ့သည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ အားေကာင္းသည့္ ဖိအားေပးမႈကုိ ေဒသတစ္၀န္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ ေဖာင္းပြမႈမွာ တစ္ဟုန္ထုိး ထုိးတက္သြားသည္။ စစ္တမ္းတြင္ အက်ဳံး၀င္ၾကသည့္ ခုနစ္ႏုိင္ငံ စလံုးတုိ႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တတိယ သံုးလပတ္ အစပုိင္းတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ား ပုိမုိႀကီးမားလာေၾကာင္း အစီရင္ခံၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲတြင္မူ ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးၾက သူတုိ႔ထံတြင္ ပစၥည္းမ်ား နည္းပါးေနလ်က္ ေငြလဲႏႈန္း အေျခအေန မေကာင္းသည့္ အၾကားမွာပင္ အထင္ရွားဆံုး ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံထားရာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေရာင္းေစ်းမ်ားကုိ ေရွ႕ဆက္ျမႇင့္တင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ တစ္၀န္းရွိ အေျခအေနမ်ား အသင့္အတင့္ ဆုတ္ယုတ္လာေၾကာင္း ဇူလုိင္စစ္တမ္း ေဒတာတြင္ ညႊန္ျပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစ၍ ပထမဦးဆံုးလအျဖစ္ ယခင္က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ား က်ဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အဓိက PMI ကိန္းက်ဆင္းလာေစခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ ကတည္းကစၿပီး ၀န္ထမ္းအင္အား ပထမအႀကိမ္ က်ဆင္းလာမႈကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ကာ လက္က်န္ အလုပ္စာရင္းမ်ားလည္း သိသိသာသာ ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့သည္။

ယင္းအေတာအတြင္း ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ရွားပါးလာျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ျမင့္မားေစခဲ့ၿပီး ၀ယ္လုိအား အေျခအေနမ်ား အားနည္းေနခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ကုန္မ်ား အတြက္ ေတာင္းခံသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ပုိမုိေဖာင္းပြလာခဲ့ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမင့္တက္လာသည့္ ကုန္က်စရိတ္အခ်ဳိ႕ကုိ ေစ်း၀ယ္မ်ားအေပၚ လႊဲခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။

ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည့္ လုပ္ငန္းေအာ္ဒါသစ္မ်ားမွာ ဇူလုိင္လတြင္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေအာ္ဒါသစ္မ်ားမွာ ဒုတိယလအထိ ဆက္တုိက္က်ဆင္း လာခဲ့ၿပီး က်ဆင္းမႈႏႈန္းမွာမူ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမန္ဆံုးသုိ႔ အရွိန္ျမင့္တက္ သြားခဲ့သည္။ ေထာက္ျပခဲ့သူ အမ်ားစုက စားသံုးသူတုိ႔၏ ၀ယ္ႏုိင္စြမ္းအား ေပ်ာ့လာျခင္းမွာ ေဖာက္သည္မ်ားဘက္မွ ၀ယ္လုိအားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆသည္။ အျခားကုမၸဏီမ်ားကမူ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ရွားပါးမႈေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ားကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

 

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးအရွိန္ ေပ်ာ့လာျခင္းေၾကာင့္ ေမလညႊန္းကိန္းတြင္ အဆင့္ေလးေနရာအထိ က်ဆင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္၊ ဧၿပီ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index – ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း) ညႊန္းကိန္းတြင္ ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးအရွိန္ ေပ်ာ့လာျခင္းေၾကာင့္ ေမလညႊန္းကိန္းတြင္ အဆင့္ေလးေနရာအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း Nikkei ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ IHS Markit စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ အာဆီယံထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ၅၃ ဒသမ ၉၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ၅၃ ဒသမ ၇၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၅၂ ဒသမ ၈၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက  ၅၂ ဒသမ ၆၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၇၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၁၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ က ၄၇ ဒသမ ၆ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆင့္ေလးသာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္ေရး PMI အလုိက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ထိပ္သီးအဆင့္ကုိ ဗီယက္နမ္က ထုတ္လုပ္ေရးက႑ ေမလတြင္ အရွိန္ပုိရလာခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံထံမွ ရယူလုိက္သည္။ ဖိလစ္ပုိင္သည္ လုပ္ကုိင္မႈ အေျခအေနမ်ား လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာေနေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့လ်က္ ကပ္ၿပီးလုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ အားေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဧၿပီႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္  စီးပြားေရးအရွိန္ ေပ်ာ့လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆင့္သတ္မွတ္မႈတြင္ စတုတၳေနရာသုိ႔ ဆင္းေပးလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၅၃ ဒသမ ၁ အထိရွိခဲ့ရာမွ ဧၿပီ လတြင္ ၅၂ ဒသမ ၉၊ ေမလတြင္ ၅၂ ဒသမ ၀၀ ရွိခဲ့ကာ ဇြန္လတြင္ ၄၉ ဒသမ ၄၊ ဇူလုိင္ လတြင္ ၄၉ ဒသမ ၁ အထိ ဆက္တုိက္ျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၄၉ ဒသမ ၃၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ၄၉ ဒသမ ၄၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ၅၁ ဒသမ ၁ အထိ၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ၅၁ ဒသမ ၆ အထိ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၅၁ ဒသမ ၁ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၅၁ ဒသမ ၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ လတြင္ ၅၂ ဒသမ ၆ အထိ၊ မတ္လတြင္ ၅၃ ဒသမ ၇၊ ဧၿပီလတြင္ ၅၅ ဒသမ ၅ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းကာလအတြင္း အျမင့္ဆံုး) အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေမလတြင္ ၅၂ ဒသမ ၆ အထိ ေလွ်ာဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမလစစ္တမ္းေဒတာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ တစ္၀န္း၌ တုိးတက္မႈအရွိန္ က်ဆင္းလာမႈကုိ အခ်က္ျပေနၿပီး သံုးလတာအတြက္ အားအေပ်ာ့ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ား ဦးေမာ့လာမႈမွာ ျခံဳေျပာရလွ်င္ တုိးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ပုိင္းတြင္ ရွိေသာ္လည္း အားေပ်ာ့လာခဲ့သည္။ လက္က်န္ အလုပ္မ်ားမွာ သိသာသည့္အရွိန္ျဖင့္ က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး အလုပ္ေနရာ တုိးတက္ခန္႔ထားမႈမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာမွစၿပီး အေႏွးဆံုးသုိ႔ အားေပ်ာ့သြားခဲ့သည္။ ယင္းအေတာအတြင္း ထည့္သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္း ေဖာင္းပြမႈသည္ အရွိန္ရလာၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ ေလးလအတြင္း အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ထုတ္လုပ္ေရး တုိးတက္မႈ မသိမသာ ေႏွးလာခဲ့သည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္ေနရာ တုိးခန္႔မႈလည္း အနည္းငယ္ အားေပ်ာ့ခဲ့ရာ အလုပ္ေနရာသစ္ ဖန္တီးႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာမွစၿပီး အေႏွးဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္ေရး စြမ္းအားမ်ားအေပၚ ဖိအားေပးမႈ နည္းလာျခင္း၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈကုိ လက္က်န္အလုပ္မ်ား သိသာစြာ က်ဆင္းလာမႈတြင္ပါ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေကာင္းျမင္စိတ္ မသိမသာ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ယံုၾကည္မႈမွာ အားနည္းလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္း၌ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ သိသာစြာ အရွိန္ရလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ရပ္တည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index- ၀ယ္ယူေရးမန္ ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း) ညႊန္းကိန္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ သိသာစြာအရွိန္ရလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုးတြင္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း Nikkei ၏ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ IHS Markit ၏ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အာဆီယံထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၅၅ ဒသမ ၅၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ၅၂ ဒသမ ၇၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ၅၂ ဒသမ ၇၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၆၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၁၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၄၉ ဒသမ ၅၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက ၄၈ ဒသမ ၆ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ အခုိင္အမာအရွိန္ရလာခဲ့၍ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္အရ ဗီယက္နမ္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္မွစ၍ ဖယ္ရွားလ်က္ အာဆီယံထိပ္ဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း IHS Markit က သံုးသပ္ထားသည္။ ဧၿပီလ စစ္တမ္းေဒတာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တစ္၀န္းရွိ အေျခအေန အခုိင္အမာတုိးတက္လာျခင္းကုိ အခ်က္ျပေနၿပီး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ား တစ္ဟုန္ထုိးတုိးလာလ်က္ တုိးတက္မႈႏႈန္း ႏွစ္ရပ္စလံုး၏စစ္တမ္းမ်ား ထိပ္ဆံုးသုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့မႈက ဦးေမာ့ႏုိင္မႈတစ္ရပ္လံုးကုိ ပ့ံပုိးေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၀ယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ၅၃ ဒသမ ၁ အထိရွိခဲ့ရာမွ ဧၿပီတြင္ ၅၂ ဒသမ ၉၊ ေမတြင္ ၅၂ ဒသမ ၀ ရွိခဲ့ကာ ဇြန္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၄၊ ဇူလုိင္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၁ အထိ ဆက္တုိက္ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၃၊ စက္တင္ဘာတြင္ ၄၉ ဒသမ ၄၊ ေအာက္တုိဘာတြင္ ၅၁ ဒသ မ ၁ အထိ၊ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၅၁ ဒသမ ၆ အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာတြင္ ၅၁ ဒသမ ၁ အထိက်ဆင္းခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၅၁ ဒသမ ၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၅၂ ဒသမ ၆ အထိ၊ မတ္တြင္ ၅၃ ဒသမ ၇၊ ဧၿပီတြင္ ၅ ဒသမ ၅ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္စတင္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းကာလအတြင္း အျမင့္ဆံုး) အထိျပန္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Nikkei ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ IHS Markit က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈႏႈန္းကုိ ၇ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ဧၿပီတြင္ ၅၅ ဒသမ ၅ ရွိလာသည့္ Nikkei ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာအညႊန္းကိန္းသည္ မတ္လ၏ ၅၃ ဒသမ ၇ ထက္ျမင့္လာခဲ့ၿပီး စစ္တမ္း စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာေနာက္ပုိင္း အျမန္ဆံုးတုိးတက္မႈကုိ ျပသႏုိင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္ကုိ ခုိင္မာစြာ စတင္လုိက္ေၾကာင္း အခ်က္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ႏုိင္မႈမ်ား တုိးတက္မႈမွာ သံုးလအတြင္းအနိမ့္ဆံုးသုိ႔ အားေပ်ာ့သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။