အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးအရွိန္ ေပ်ာ့လာျခင္းေၾကာင့္ ေမလညႊန္းကိန္းတြင္ အဆင့္ေလးေနရာအထိ က်ဆင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္၊ ဧၿပီ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index – ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း) ညႊန္းကိန္းတြင္ ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးအရွိန္ ေပ်ာ့လာျခင္းေၾကာင့္ ေမလညႊန္းကိန္းတြင္ အဆင့္ေလးေနရာအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း Nikkei ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ IHS Markit စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ အာဆီယံထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ၅၃ ဒသမ ၉၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ၅၃ ဒသမ ၇၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၅၂ ဒသမ ၈၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက  ၅၂ ဒသမ ၆၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၇၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၁၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ က ၄၇ ဒသမ ၆ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆင့္ေလးသာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္ေရး PMI အလုိက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ထိပ္သီးအဆင့္ကုိ ဗီယက္နမ္က ထုတ္လုပ္ေရးက႑ ေမလတြင္ အရွိန္ပုိရလာခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံထံမွ ရယူလုိက္သည္။ ဖိလစ္ပုိင္သည္ လုပ္ကုိင္မႈ အေျခအေနမ်ား လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာေနေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့လ်က္ ကပ္ၿပီးလုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ အားေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဧၿပီႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္  စီးပြားေရးအရွိန္ ေပ်ာ့လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆင့္သတ္မွတ္မႈတြင္ စတုတၳေနရာသုိ႔ ဆင္းေပးလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၅၃ ဒသမ ၁ အထိရွိခဲ့ရာမွ ဧၿပီ လတြင္ ၅၂ ဒသမ ၉၊ ေမလတြင္ ၅၂ ဒသမ ၀၀ ရွိခဲ့ကာ ဇြန္လတြင္ ၄၉ ဒသမ ၄၊ ဇူလုိင္ လတြင္ ၄၉ ဒသမ ၁ အထိ ဆက္တုိက္ျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၄၉ ဒသမ ၃၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ၄၉ ဒသမ ၄၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ၅၁ ဒသမ ၁ အထိ၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ၅၁ ဒသမ ၆ အထိ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၅၁ ဒသမ ၁ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၅၁ ဒသမ ၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ လတြင္ ၅၂ ဒသမ ၆ အထိ၊ မတ္လတြင္ ၅၃ ဒသမ ၇၊ ဧၿပီလတြင္ ၅၅ ဒသမ ၅ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းကာလအတြင္း အျမင့္ဆံုး) အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေမလတြင္ ၅၂ ဒသမ ၆ အထိ ေလွ်ာဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမလစစ္တမ္းေဒတာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ တစ္၀န္း၌ တုိးတက္မႈအရွိန္ က်ဆင္းလာမႈကုိ အခ်က္ျပေနၿပီး သံုးလတာအတြက္ အားအေပ်ာ့ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ား ဦးေမာ့လာမႈမွာ ျခံဳေျပာရလွ်င္ တုိးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ပုိင္းတြင္ ရွိေသာ္လည္း အားေပ်ာ့လာခဲ့သည္။ လက္က်န္ အလုပ္မ်ားမွာ သိသာသည့္အရွိန္ျဖင့္ က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး အလုပ္ေနရာ တုိးတက္ခန္႔ထားမႈမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာမွစၿပီး အေႏွးဆံုးသုိ႔ အားေပ်ာ့သြားခဲ့သည္။ ယင္းအေတာအတြင္း ထည့္သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္း ေဖာင္းပြမႈသည္ အရွိန္ရလာၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ ေလးလအတြင္း အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ထုတ္လုပ္ေရး တုိးတက္မႈ မသိမသာ ေႏွးလာခဲ့သည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္ေနရာ တုိးခန္႔မႈလည္း အနည္းငယ္ အားေပ်ာ့ခဲ့ရာ အလုပ္ေနရာသစ္ ဖန္တီးႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာမွစၿပီး အေႏွးဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္ေရး စြမ္းအားမ်ားအေပၚ ဖိအားေပးမႈ နည္းလာျခင္း၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈကုိ လက္က်န္အလုပ္မ်ား သိသာစြာ က်ဆင္းလာမႈတြင္ပါ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေကာင္းျမင္စိတ္ မသိမသာ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ယံုၾကည္မႈမွာ အားနည္းလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္း၌ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ သိသာစြာ အရွိန္ရလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ရပ္တည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index- ၀ယ္ယူေရးမန္ ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း) ညႊန္းကိန္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ သိသာစြာအရွိန္ရလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုးတြင္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း Nikkei ၏ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ IHS Markit ၏ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အာဆီယံထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၅၅ ဒသမ ၅၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ၅၂ ဒသမ ၇၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ၅၂ ဒသမ ၇၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၆၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၁၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၄၉ ဒသမ ၅၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက ၄၈ ဒသမ ၆ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ အခုိင္အမာအရွိန္ရလာခဲ့၍ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္အရ ဗီယက္နမ္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္မွစ၍ ဖယ္ရွားလ်က္ အာဆီယံထိပ္ဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း IHS Markit က သံုးသပ္ထားသည္။ ဧၿပီလ စစ္တမ္းေဒတာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တစ္၀န္းရွိ အေျခအေန အခုိင္အမာတုိးတက္လာျခင္းကုိ အခ်က္ျပေနၿပီး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ား တစ္ဟုန္ထုိးတုိးလာလ်က္ တုိးတက္မႈႏႈန္း ႏွစ္ရပ္စလံုး၏စစ္တမ္းမ်ား ထိပ္ဆံုးသုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့မႈက ဦးေမာ့ႏုိင္မႈတစ္ရပ္လံုးကုိ ပ့ံပုိးေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၀ယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ၅၃ ဒသမ ၁ အထိရွိခဲ့ရာမွ ဧၿပီတြင္ ၅၂ ဒသမ ၉၊ ေမတြင္ ၅၂ ဒသမ ၀ ရွိခဲ့ကာ ဇြန္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၄၊ ဇူလုိင္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၁ အထိ ဆက္တုိက္ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၃၊ စက္တင္ဘာတြင္ ၄၉ ဒသမ ၄၊ ေအာက္တုိဘာတြင္ ၅၁ ဒသ မ ၁ အထိ၊ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၅၁ ဒသမ ၆ အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာတြင္ ၅၁ ဒသမ ၁ အထိက်ဆင္းခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၅၁ ဒသမ ၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၅၂ ဒသမ ၆ အထိ၊ မတ္တြင္ ၅၃ ဒသမ ၇၊ ဧၿပီတြင္ ၅ ဒသမ ၅ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္စတင္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းကာလအတြင္း အျမင့္ဆံုး) အထိျပန္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Nikkei ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ IHS Markit က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈႏႈန္းကုိ ၇ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ဧၿပီတြင္ ၅၅ ဒသမ ၅ ရွိလာသည့္ Nikkei ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာအညႊန္းကိန္းသည္ မတ္လ၏ ၅၃ ဒသမ ၇ ထက္ျမင့္လာခဲ့ၿပီး စစ္တမ္း စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာေနာက္ပုိင္း အျမန္ဆံုးတုိးတက္မႈကုိ ျပသႏုိင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္ကုိ ခုိင္မာစြာ စတင္လုိက္ေၾကာင္း အခ်က္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ႏုိင္မႈမ်ား တုိးတက္မႈမွာ သံုးလအတြင္းအနိမ့္ဆံုးသုိ႔ အားေပ်ာ့သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။