ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ လူထုပါ၀င္ခြင့္ မရွိေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖဲြ႕ (KHRG) ၏ အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲကုိ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Orchid Hotel တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ လူထုပါ၀င္ခြင့္မရွိေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၊ လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖဲြ႕ (KHRG) ၏ အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲကုိ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Orchid Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးေနာက္ ကရင္ ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရန္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားသိရွိေစရန္ အစီရင္ခံထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယွက္ႏႊယ္ေနတဲ့ Mix Control ေနရာမွာဆုိရင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြက သူတုိ႔ ဘယ္အစိုးရဆီမွာ မွတ္ပံုတင္ရမယ္ဆုိတာ မသိဘူး။ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ဖုိ႔အတြက္ အစုိးရႏွစ္ရပ္ရွိေနတဲ့ ေျမယာဥပေဒေတြက အၿပိဳင္ရွိေနတယ္။ အဲဒီလို အၿပိဳင္ရွိေနတဲ့အတြက္ ေက်းလက္ေဒသမွာရွိတဲ့ ေဒသခံေတြက သူတို႔အတြက္ပုိၿပီးေတာ့ အခက္အခဲရွိေနတာကုိ ကြၽန္မတုိ႔ေလ့လာ ေတြ႕ရိွရတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလာၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာဆုိရင္ ကုမၸဏီေတြ ပုိၿပီးေတာ့ ၀င္လာတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့စီမံကိန္းမွာေတြ၊ သတၱဳတူးေဖာ္တာေတြ၊ လမ္းေဖာက္တာေတြ၊ စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီး ၀င္လာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာဆုိရင္ ကုမၸဏီေတြက ေဒသခံေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကတယ္” ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ Programme Director ေနာ္ထူးထူးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ အဓိကလုပ္ကုိင္ေနသည့္ စီးပြားျဖစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ သတၱဳမုိင္းလုပ္ငန္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရန္သာ ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားကာ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

“မယာ အသိမ္းခံရတဲ့အတြက္ ေဒသခံ ျပည္သူေတြဆီမွာ ေျမယာမရိွေတာ့အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြကုိ ထိခိုက္တယ္။ ေနရာအသစ္ေတြကုိ အတင္း အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရတယ္။ အဲဒီလုိ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရတဲ့အခ်ိန္မွာဆုိရင္  ေဒသခံေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ မရွိဘူး” ဟု ေနာ္ထူးထူးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နည္းစနစ္ႏွင့္ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) က စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နည္းစနစ္တုိ႔ရွိၿပီး ေျမယာမွတ္ပံုတင္စနစ္ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ (KNU စနစ္ေအာက္) သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ (ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္  KNU စနစ္ႏွစ္ခုလံုး၏ေအာက္) တြင္ လိုအပ္ေသာ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးထားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ ျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း ႏွင့္ ေျမပံုေရးဆဲြျခင္းမ်ားသာမက ေျမယာပို လုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားကို ကုမၸဏီမွ သိမ္းယူမႈႏွင့္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားရရွိရန္ ပုိမုိႀကိဳးစားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ လက္မွတ္၏အေရးႀကီးမႈမ်ားကုိ ပုိမုိသတိျပဳမိလာေသာ္လည္း ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္အား မည္သုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္၊ မည္သည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မည္မွ်ၾကာျမင့္မည္စသည္တုိ႔ကုိ နားလည္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

 

တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦး အလင္း၀င္ခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ မွန္ကန္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း KNU/KNLA (PC) ေၾကညာ

NCA ေရးထုိးထားသည့္ KNU/KNLA (PC) ဗဟိုေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူ ေစာမ်ဳိးေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ဦးသည္ ၎တို႔ကုိယ္တုိင္ သာမန္ျပည္သူဘ၀ျဖင့္ ေနထုိင္လုိျခင္းေၾကာင့္ နယ္ေျမခံ အစုိးရတပ္ရင္းထံ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ၿပီး အလင္း၀င္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ သတင္းေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္သည္ မွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္က ေၾကညာသည္။

“သူတို႔ဟာ နဂုိကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔မွာ တံဆိပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေနာက္ဆုံးအပုိင္းမွာလည္း အလင္း၀င္လာတဲ့ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ေပါ့။ ဘာပဲေျပာေျပာ သူတို႔ဟာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ေမွ်ာ္ကုိးၿပီး လုပ္ေနတာပါ” ဟု KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္တြင္ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ကာ အလင္း၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဆုိေသာ ၁၃ ဦးသည္ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္က အလင္း၀င္ခဲ့ေသာ ေစာေဒြးေအာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး မတရားအသင္းမွ တရား၀င္ ပယ္ဖ်က္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္ အစုိးရက ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ စိတ္ရင္းေစတနာျဖင့္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီက ေၾကညာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ အစစ္အမွန္မဟုတ္သူမ်ားက KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၏ တပ္ဖြဲ႕၀င္ယူနီေဖာင္း၀တ္ဆင္ၿပီး နယ္ေျမခံအာဏာပုိင္မ်ားထံမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိေစေရး လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳကာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္သည္ NCA စာခ်ဳပ္ အခန္း (၃)၊ အပုိဒ္ ၅ (စ) ပါ ‘အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ရန္လုိေသာ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား၊ မမွန္မကန္ေသာ (သုိ႔မဟုတ္) ဂုဏ္သိကၡာကို ညိႇဳးႏြမ္းေစေသာ ေျပာဆုိမႈမ်ား၊ အသေရဖ်က္သည့္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားကုိ ျပည္တြင္း၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပ၌ေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္’ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ မသိက်ဳိးကြၽန္ မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္သည္ဟု KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီက ေၾကညာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီက တပ္မေတာ္၏ သတင္းေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့မႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီက ေၾကညာသည္။

KNU/KNLA (PC) စစ္​ဗ်ဴဟာ (၃) အမည္​အသံုးျပဳ၍ စုမဲ​ေငြ က်ပ္သိန္​း​ ၄၀၀၀ ေက်ာ္​ လိမ္​လည္​သြားသူမ်ားကို KNU/KNLA (PC) က ျမ၀တီရဲစခန္​းသို႔ လာ​ေရာက္​အပ္​ႏွံ အမႈဖြင့္

ကရင္​ျပည္​နယ္​ တိုင္​းရင္​းသားလက္​နက္​ကိုင္​အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္​သည့္ KNU/KNLA (PC) စစ္​ဗ်ဴဟာ (၃) အမည္​အသံုးျပဳၿပီး ​ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး​ေရး ​ေဆးခန္​းရန္ပံု​ေငြအျဖစ္​ မဲလက္​မွတ္​မ်ား​ ေရာင္​းခ်ကာ ရက္​ခ်ိန္​းအတိုင္း ျပန္​လည္​ထုတ္​​ေပးခဲ့ျခင္​းမရွိဘဲ က်ပ္သိန္​း​ ၄၀၀၀ ေက်ာ္​ဖုိး လိမ္​လည္ခဲ့သူမ်ားကို KNU/KNLA (PC) က ျမ၀တီရဲစခန္​းသို႔ လာေရာက္​အပ္​ႏွံၿပီး အမႈဖြင္​့ စစ္​​ေဆးလ်က္​ရွိ​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

KNU/KNLA (PC) အမွတ္​ (၃) စစ္​ဗ်ဴဟာ၊ ကုန္​သြယ္​​ေရးဌာန တပ္​ရင္​းမွဴး တာ၀န္​ထမ္​း​ေဆာင္​​ေန​ေသာ ဦးကိုကိုႏိုင္​သည္​ ထိပ္​တန္​းအလွည္​့က် စုမဲထုတ္​ယူ​ေရးလုပ္​ငန္​း လုပ္​ကိုင္​သူမ်ားအား စံုစမ္​းစစ္​​ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္​ခဲ့​ေၾကာင္​း၊ ယင္​းသို႔စံုစမ္​းရာတြင္​ KNU/KNLA (PC) အမွတ္​ (၃) စစ္​ဗ်ဴဟာမွ ​ေဆးမွဴး​ေစာသိန္းဦး၊ ဦးျမင္​့ႏွင္​့ ၎၏ဇနီး ​ေဒၚသိန္း​ေအး၊ ဦးျမင္​့၏တပည္​့မ်ားျဖစ္​​ေသာ လင္းလင္းထိုက္​၊ မႈိးမင္းလတ္​၊ ရဲထက္​၊​ ေအာင္​ခန္႔တို႔ ခုနစ္ဦးသည္​ မတ္​ ၂၉ ရက္​​မွစ၍ ျမ၀တီၿမိဳ႕​ေက်ာက္​ဖ်ာဂိတ္​တြင္​ ထိပ္​တန္​းအလွည္​့က် ​ေငြစုေငြထုတ္​လုပ္​ငန္​းကို KNU/KNLA (PC) စစ္​ဗ်ဴဟာအဖြဲ႕အစည္​းမွ ျပဳလုပ္​သကဲ့သို႔ ျပည္​သူမ်ား ယံုၾကည္​​ေအာင္​ ​ေျပာဆိုလုပ္​​ေဆာင္​ခဲ့​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ထို႔ျပင္​ ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရး​ေကာင္​စီ စစ္​ဗ်ဴဟာ ၃ ​ေဆးခန္​းရန္ပံု​ေငြ အမည္​ျဖင္​့​ ေဘာက္ခ်ာမ်ား ႐ိုက္​ႏွိပ္​ၿပီး တစ္​​ေစာင္​လွ်င္ ထိုင္​းဘတ္​​ေငြ ၁၇၀ ႏွင္​့ ညီမွ်ေသာ ျမန္​မာ​ေငြ ၇၂၀၀ ျဖင့္ ေစာင္​​ေရ တစ္​​ေသာင္​းခန္​႔ကိုလည္​း​ေကာင္​း၊ တစ္​​ေစာင္လွ်င္ ​ထိုင္​းဘတ္​​ေငြ ၃၅၀၊ ထိုင္​းဘတ္​​ေငြ ၅၀၀ ႏွင္​့ညီမွ်ေသာ ျမန္​မာက်ပ္​ေငြမ်ားျဖင္​့ ​ေစာင္​​ေရ ​ေသာင္​းႏွင့္ခ်ီ​ ေရာင္​းခ်ခဲ့ၿပီး ျပန္​လည္​ထုတ္​​ေပးခဲ့ျခင္​းမရွိဘဲ လိမ္​လည္​ခဲ့​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရး​ေကာ္​စီ၊ စစ္​ဗ်ဴဟာ (၃) မွ​ ဦး​ေဆာင္​​ေသာအဖြဲ႕ႏွင္​့ စုမဲ၀ယ္​ယူထားသူ ျပည္​သူမ်ား၊ ျမ၀တီ လူမႈကြန္​ရက္​အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္​းခဲ့ရာ စုမဲ၀ယ္​ယူထားသည္​​့ေငြ ျပန္​လည္​ရရွိမည္​ဟု ​ေမွ်ာ္လင္​့ခ်က္​ျဖင္​့ ဇြန္​ ၁၂ ရက္​​က ျပည္​သူမ်ားသည္​ ၿမိဳ႕နယ္​စု​ေပါင္း႐ံုးသုိ႔ စု႐ုံး​ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾက​ေၾကာင္​း သိရသည္။

ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္​ ထိပ္တန္​း အလွည္​့က် စုမဲ​၀ယ္​ယူထားသူ ျပည္​သူတစ္​ရာ​ေက်ာ္​ရွိၿပီး တန္​ဖုိး က်ပ္​သိန္​း ၄၀၀၀ ေက်ာ္​ရွိ​​ေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ မိမိအရင္​းထက္​ တိုးပြားလာမလား ဆိုသည္​့စိတ္​ျဖင္​့ ၀ယ္​ယူခဲ့ၾကျခင္​းျဖစ္​​ေၾကာင္း သိရသည္​။ အဆိုပါ ကိစၥႏွင္​့ပတ္​သက္​၍ ျမ၀တီၿမိဳ႕မွ ျပည္​သူတစ္​ရာ​ေက်ာ္​က ဆႏၵထုတ္​ေဖာ္ရန္​လည္​း ျပင္​ဆင္​ခဲ့ၾကသည္​။

ထိပ္​တန္​း အလွည္​့က်​ေငြထုတ္ယူသည့္ လုပ္​ငန္​း၊​ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး​ေရး ၿငိမ္​းခ်မ္​​​းေရးေကာင္​စီ၊ စစ္​ဗ်ဴဟာ (၃)၊​ ေဆးခန္​းရန္ပံု​ေငြဟုဆိုကာ စုမဲလိမ္​လည္ ​​ေရာင္​းခ်သည္​့လုပ္​ငန္​းကို ကရင္​ျပည္​နယ္​ ကမ​ေမာင္​း၊ ျမ၀တီႏွင္​့ နဘူးေက်းရြာတို႔တြင္​ လ​ေပါင္​းမ်ားစြာျပဳလုပ္​ခဲ့ၿပီး က်ပ္သိန္း​ေပါင္​း ေသာင္​းႏွင္​့ခ်ီ၍​ လိမ္​လည္​ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္​။

သို႔ျဖစ္​၍ ျမ၀တီျပည္​သူ ကိုသန္​႔ဇင္​၊ ကို​ေက်ာ္​​ေမာင္​၊ ကိုမႈိး၀င္​း၊ ကိုႏိုင္​၀င္​း (ခ) ကို​ေမာင္​၀င္​းတို႔က တရားလိုျပဳလုပ္ၿ​ပီး သတ္​မွတ္​ရက္​​ေရာက္​​ေသာ္​လည္​း စုေငြျပန္​လည္​ထုတ္​​ေပးျခင္​းမရွိဘဲ စု​ေၾကး​ေငြမ်ား ပူး​ေပါင္း လိမ္​လည္​ရယူခဲ့ၾက​ေသာ ​ေစာသိန္​းဦး၊ ဦးျမင့္​ႏွင္​့အ​ေပါင္​းပါ ခုနစ္ဦးအား ​ဥပ​ေဒအရ အ​ေရးယူ​ေပးရန္​ တိုင္​ၾကားခဲ့ျခင္​းျဖစ္​သည္​။

သို႔ျဖစ္​၍ ​ေစာသိန္​းဦး (ေဆးမွဴး) (၅၁ နွစ္​) (ဘ) ဦးဘဲ၀ါး၊ ထို႔​ေကာ္​ကိုး၊​ ေကာ့ကရိတ္​ၿမိဳ႕နယ္​၊ ဦးျမင္​့ (၇၅ ႏွစ္​) (ဘ) ဦးကြီ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္​​ေတာင္​ပိုင္​း ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕ႏွင္​့ လိပ္​စာတူ​၊​ ေဒၚသိန္​း​ေအး (၅၁ ႏွစ္​) (ဘ) ဦးဘို၊ လင္​းလင္​းထိုက္​ (၃၃ ႏွစ္​)၊ (ဘ) ဦး​ေက်ာ္​ျမင္​့၊ အ​ေျပာင္​ရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ဧရာ၀တီတိုင္​း၊ မ်ိဳးမင္​းလတ္​ (၂၇ နွစ္​) (ဘ) ဦး​ေဇာ္​ႏိုင္​၊​ ေရႊဘိုစုရြာ ခရမ္​းၿမိဳ႕နယ္၊ ရဲထက္​ (၂၁ ႏွစ္​)၊ (ဘ) ဦးမင္​းမင္​း၊ လိႈင္သာယာ၊ ရန္​ကုန္​၊​ ေအာင္​ခန္​႔ (၁၈ ႏွစ္​)၊ (ဘ) ဦး၀င္​းႏိုင္​၊ လိႈင္​သာယာ၊ ရန္​ကုန္​တိုင္​း​ေနသူတို႔ ခုနစ္ဦးအား ျမ၀တီၿမိဳ႕မရဲစခန္​းက (ပ) ၅၂၈/ ၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္​ႀကီးပုဒ္​မ ၄၀၈/၄၂၀/၁၁၄ ျဖင္​့ အမႈဖြင္​့ ​စစ္​​ေဆးလ်က္​ရွိ​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္အနီး ေရႊျမစႏီၵၿမိဳ႕သစ္​စီမံကိန္​း အ​ေၾကာင္​းျပဳ သိမ္​းယူခဲ့​ေသာ ေျမ​ေနရာမ်ား ျပန္​လည္​ရရွိေရး မူလပိုင္​ရွင္ဟု ဆုိသူမ်ား ဆႏၵေဖာ္​ထုတ္​

ေရႊျမစႏီၵၿမိဳ႕သစ္​စီမံကိန္​း အ​ေၾကာင္​းျပဳ သိမ္​းယူခဲ့​ေသာ ေျမ​ေနရာ ျပန္​လည္​ရရွိ​ေရး မူလပိုင္​ရွင္ဟု ဆုိသူမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္​စဥ္

​ကရင္​ျပည္​နယ္​ ျမ၀တီကုန္​သြယ္​ေရးဇုန္​ အနီးတြင္​ ​ေရႊျမစႏီၵၿမိဳ႕သစ္​စီမံကိန္​းကို အ​ေၾကာင္​းျပဳၿပီး သိမ္​းယူခဲ့​ေသာ အတြင္​းမဲက နယ္​ရြာေဟာင္​း စိုက္​ပ်ဳိးေျမေနရာအား ျပန္​လည္​ရရွိ​ေရးအတြက္​ မူလပိုင္​ရွင္ဟုဆုိသူ အတြင္းမဲကနယ​္​ရြာသား ၃၀၀ ခန္​႔က ​ဇြန္​ ၁၀ ရက္​​နံနက္​ ၉ နာရီခန္​႔က ​ေတာင္​းဆို ဆႏၵထုတ္​ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္​။

ျမ၀တီၿမိဳ႕ႏွင့္ ၅ မုိင္ခန္႔အကြာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ေတာင္ဘက္ရွိ အတြင္းမဲကနယ္ေက်း ရြာသားမ်ား၏ ဘိုးဘြားပိုင္​ ယခင္​ရြာေဟာင္း ​ေျမ​ ၃၁၇ ဒသမ ၇၁ ဧကအား ဒီ​ေကဘီ​ေအမွ ဗိုလ္​ႀကီးညီညီဆိုသူက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က လက္​နက္​အားကိုးျဖင္​့ သိမ္​းယူကာ ​ေျမကြက္​႐ိုက္​​ ေရာင္​းစားခဲ့ေၾကာင္​း ဆႏၵျပ ရြာသူရြာသားမ်ားက ​ေျပာၾကားသည္။

ရြာေဟာင္​း လယ္​ယာ​ေျမ ျပန္​လည္​ရရွိ​ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားသည္​ “မတရား သိမ္းဆည္းထားေသာ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ျမစႏီၵ ၿမိဳ႕သစ္​စီမံကိန္​း အ​ေၾကာင္​းျပဳ၍ ​ေျမသိမ္​းယူခဲ့​ေသာ DKBA မွ ဗုိလ္ညီညီ အလုိမရွိ၊ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားအား ျပန္လည္ရရွိေအာင္ သက္​ဆိုင္​ရာမွ အျမန္​ေဆာင္ရြက္ေပးေရး စသည္​့ ​ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကၿပီး ေရႊျမစႏီၵၿမိဳ႕သစ္၊ သစ္လြင္လမ္းထိပ္မွ ဦးေစာလားဘြယ္လမ္းအတုိင္း စီတန္းလွည့္လည္ၾကကာ ‘သဗၺသုခ’ တပ္ဦးေစတီ​ေတာ္​အထိ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾက သည္။

“ကြၽန္မတုိ႔ ရြာသားေတြအားလုံးရဲ႕ ေျမဧကေပါင္း ၃၁၇ ဒသမ ၇၁ ဧကကုိ DKBA တပ္ဖြဲ႕က ဗုိလ္ညီညီက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ ေရႊျမ၀တီၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းဆုိၿပီး သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔လုပ္တဲ့ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ဆုိတာကုိလည္း ကရင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ကလည္း ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး။ သူတုိ႔သိမ္းလုိက္တဲ့ စုိက္ပ်ဳိးေျမေတြက အရင္တုန္းက၊ KNU တပ္မဟာ ၆ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးလွမင္းတုိ႔ လႈပ္႐ွားစခန္းခ်ၿပီး အေျခစုိက္တဲ့ နယ္ေျမေတြေပါ့။ ဗုိလ္မွဴးလွမင္းက မရွိဆင္းရဲသားေတြကုိ စုိက္ပ်ဳိးစားေသာက္ဖုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ အသိအမွတ္​ ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ပဲ၊ ေျပာင္းနဲ႔ ေရာ္ဘာပင္ေတြ စုိက္ပ်ဳိးစားေသာက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ဗုိလ္ညီညီက အႏုိင္က်င့္ မတရားသိမ္းယူၿပီး အကြက္ေတြ႐ုိက္ ေရာင္းစားခဲ့ပါတယ္” ဟု မဲကနယ္​ ရြာသူတစ္ဦးက ​ေျပာၾကားသည္​။

အဆိုပါ မဲကနယ္​ရြာေဟာင္​း စိုက္​ပ်ဳိး​ေျမသိမ္​းယူခံရသည္​့ ကိစၥအား ​ေက်းရြာသားမ်ားက ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာန အသီးသီးထံသို႔ တုိင္စာမ်ား ​ေပးပုိ႔ခဲ့​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ကရင္​ျပည္​နယ္​၀န္​ႀကီးခ်ဳပ္​ႏွင့္ သက္​ဆုိင္​ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကြင္​းဆင္​းၾကည္​့႐ႈၿပီး ျပည္​သူလူထုႏွင့္​ ေတြ႕ဆံုစဥ္​ ျပည္​နယ္​၀န္​ႀကီးခ်ဳပ္​ နန္​းခင္​​ေထြးျမင္​့က “ျပည္နယ္​အစိုးရ ခြင္​့ျပဳခ်က္​မရွိဘဲ ​ေဆာက္​လုပ္​​ေနသူ​ေတြ မ်ားမ်ားရင္းႏွီးထားရင္​ မ်ားမ်ားဆံုး႐ံႈးမယ္​” ဟု ​ ​ေျပာၾကားခဲ့​ေသာ္​လည္း သက္ဆုိင္ရာမွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိသည္​့အတြက္ မတရားသိမ္းယူ ခံထားရ​ေသာ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိဖုိ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္း ျဖစ္သည္​ဟု အတြင္းမဲကနယ္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဒၚထူးထူးက ေျပာၾကားသည္။

“ယခင္​က ​ေဒသတြင္​းမွာ မၿငိမ္​းခ်မ္​းဘူး၊ တို႔​ပြဲ​ေတြ ျဖစ္​​ေနတယ္​။ ဒါ​ေပမဲ့ ရြာသား​ေတြက ကိုယ္​့ဘိုးဘြားပိုင္​​ေျမမွာ စိတ္​ခ်မ္​းေျမ့စြာနဲ႔ပဲ လုပ္​ကိုင္​စား​ေသာက္​လို႔ရတယ္​။ ခု NCA ထိုးတယ္​။ ၿငိမ္းခ်မ္​း​ေရးရမွဘဲ တစ္​ရက္​မွ စိတ္​မခ်မ္းသာရဘူး” ဟု ၎ကဆုိသည္​။ ထို႔အတူ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္​ထုတ္​ရာတြင္​ ​ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္​ ပါ၀င္​ခဲ့သူ ဦးေသာင္းလိႈင္က “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မရွိႏြမ္းပါးသူေတြကုိ သက္သက္အႏုိင္က်င့္တာပါ။ DKBA တပ္ဖြဲ႕က သိမ္းတာျဖစ္လုိ႔ DKBA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပတုိင္ၾကားခဲ့​ေပမဲ့ ဘာမွတာ၀န္​ယူ ​ေျဖရွင္​း​ေပးတာ မရွိပါဘူး။ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြကလည္​း ယခုအခ်ိန္အထိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ အခုလုိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲသုိ႔ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရဲမွဴး ေက်ာ္သူရည္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သဃၤန္ညီေနာင္မွ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ႏုိင္၀င္းသိန္းႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လုိက္ပါေစာင့္ေရွာက္ ေပးခဲ့ၾက​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

 

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမည္ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ မေျဖရွင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း KNU ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္း ေျပာၾကား

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကုိင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ KNU ဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိး ဦးေဆာင္ေသာ KNU ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔ ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္မဟာ (၅) အၾကားျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ကာ အဆုိပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ KNU ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက အထက္ပါအတုိင္း မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ျပႆနာျဖစ္လုိ႔ရွိရင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမယ္ဆုိတာပဲရွိတယ္။ ျပႆနာကို လက္နက္ကိုင္နည္းလမ္းနဲ႔ မရွင္းဘူးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီလုိပဲဆုံးျဖတ္ထားတယ္” ဟု ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ခ႐ုိင္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ KNLA တပ္မဟာ (၅) နယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္က ေခးပူ-လြယ္မူပေလာ လမ္းေၾကာင္းအား ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA တပ္မဟာ (၅) အၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆုိပါပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တုိ႔၏ ေမ ၁၇ ရက္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ကာ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံပြဲ၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေခးပူ-လြယ္မူပေလာ လမ္းေၾကာင္းအား ဆက္လက္ေဖာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ တပ္မေတာ္က သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လမ္းေၾကာင္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ လုံျခဳံေရးတာ၀န္ရယူထားသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း တပ္မေတာ္ဘက္က ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမ ၁၇ ရက္ တပ္မေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ လမ္းေၾကာင္းေဖာက္လုပ္မႈကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းထားမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“တပ္မေတာ္က ယာယီရပ္ဆုိင္းထားတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါက ယာယီဆုိတာက အကန္႔အသတ္ေတာ့မရွိဘူးေပါ့။ ရပ္ဆုိင္းတာလည္း အဲဒီလုိပါပဲ။ ရပ္စဲတာမဟုတ္ဘူး။ ရပ္ဆုိင္းတယ္ဆုိတာက လတ္တေလာမွာမလုပ္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္၊ တကယ္လုိ႔ ယုံၾကည္မႈကလည္းျပည့္၀ၿပီး ျပည္သူလူထုကလည္း ေၾကာက္ရြံ႕မႈကင္းမဲ့တဲ့အခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ရင္လည္း ဘာမွစုိးရိမ္မႈမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔လည္း နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံႏုိင္တဲ့အခ်ိန္မွာက်ေတာ့ ဒါက ေဖာက္ရမယ့္ အေနအထားရွိတယ္ဆုိလည္း ေဖာက္ရမွာေပါ့။ ဒါက ဘယ္အခ်ိန္လဲဆုိတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတိအက်ေတာ့ ေျပာလုိ႔မရဘူး” ဟု ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA တပ္မဟာ (၅) တုိ႔တိုက္ပြဲမ်ား၊ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၄ ရြာမွ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တုိ႔၏ ေမ ၁၇ ရက္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈရလဒ္အျဖစ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသူမ်ားကုိ တပ္မေတာ္က အေႏွာင့္အယွက္ေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔၏ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရာ ေနရပ္ရင္းေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေအးခ်မ္းစြာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္သြားႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တုိ႔ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု KNU က ေမ ၁၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA တပ္မဟာ (၅) တို႔၏ စစ္ေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေသာ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးရာတြင္ အသိသက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ KNU က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆုိထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တုိ႔၏ ယခုအလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတြင္ အဆုိပါအခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

KNU အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားမည္ဟူသည့္ မူရပ္တည္ခ်က္အတုိင္း ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု KNU က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ KNU ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုၿပီး တပ္မေတာ္က ေခးပူ-လြယ္မူပေလာ လမ္းေၾကာင္းျပဳျပင္ေနမႈအား ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရန္ သေဘာတူ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိး ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေမ ၁၇ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ဧည့္ခန္းမ ေဆာင္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး KNU ၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ေခးပူ-လြယ္မူပေလာ လမ္းေၾကာင္းျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ တပ္မေတာ္က နားလည္မႈရွိစြာျဖင့္ ယာယီရပ္ဆုိင္းေပးထားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါေဒသတြင္ေနထုိင္ၾကသည့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ သြားလာ လႈပ္ရွားႏုိင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ုံး (ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး (ၿငိမ္း) တုိ႔တက္ေရာက္ၾကၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ယင္းလမ္းေၾကာင္းျပဳျပင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ KNU လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္မဟာ (၅) တို႔ ႏွစ္ဖက္ေအာက္ေျခ တပ္မ်ား ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ေဒသအတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU ေမလတတိယပတ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္

ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ေဒသအတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး  (KNU) တို႔ ေမလတတိယပတ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန၌ ေမ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၁၁ ရက္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ JMC-U အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က  ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ အစည္းအေ၀းမွာပဲ ညိႇႏိႈင္းတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အစည္းအေ၀းျပင္ပမွာလည္း ညိႇႏိႈင္းမႈေတြလုပ္ၿပီးေတာ့ ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း ထပ္မံၿပီေတာ့ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေနတာေပါ့။ ဆိုေတာ့ အခုကေတာ့ ေမလ တတိယအပတ္အတြင္း အျမန္ဆံုးေတြ႕ႏိုင္ေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာၾကားသည္။

မတ္လဆန္းပိုင္းမွစ၍ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၌ တပ္မေတာ္မွ ကားလမ္းေဖာက္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္မဟာ(၅)တို႔  ထိေတြ႕ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဖာပြန္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU မွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မတ္ ၂၉ ရက္ ( သို႔မဟုတ္) ၃၀ ရက္တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းရန္ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ နယ္ေျမမွ KNU လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္မဟာ(၅) တပ္မဟာမွဴး မပါသျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ  ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

“ဒီေန႔  JMC-U အစည္းအေ၀းမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ ေျမျပင္တပ္မွဴးေတြအပါေပါ့။ ခုနကေျပာတဲ့ တပ္မဟာ (၅) ဆိုလည္း တပ္မဟာ (၅) ဘက္က တပ္မဟာမွဴးပါ ပါ၀င္ေစခ်င္တယ္ေပါ့။  ပါ၀င္ေစခ်င္ၿပီးေတာ့ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တို႔လမ္းေဖာက္လုပ္ရတဲ့ ပတ္သက္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါ့။ ဒါလည္း ေျပာၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္ (၁) ကေတာ့ တပ္ေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ နဲ႔ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လမ္းႀကီးတစ္ခု ေဖာက္လုပ္တဲ့အတြက္လည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျဖစ္တာေပါ့ေနာ္။ ေဒသခံျပည္သူေတြ သံုးစြဲလို႔ရမယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားအေပၚမွာ သူတို႔လည္း ရည္ရြက္ခ်က္အမွန္ကိုလည္း ေျပာၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလမ္းကို ေဖာက္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ ေျပာလို႔ပါတယ္” ဟု JMC-U အတြင္းေရးမွဴး(၂) တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀ဏၰေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ KNLA တပ္မဟာ (၅) တပ္မဟာမွဴးပါ ပါ၀င္ရန္ အစိုးရဘက္က ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာၾကားသည္။

“KNU ဘက္ကလည္း သူတို႔ MANT လို႔ေခၚတဲ့ (စစ္ဘက္ေရးရာေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕)   Military Affairs Negotiation Team ကို ဖြဲ႕စည္းထားပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ အစိုးရဘက္ကလည္း အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း သူတို႔နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုဖို႔အတြက္ အဖြဲ႕ ေတြ ဖြဲ႕လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရဘက္ကေတာ့ ေမတၱာရပ္ခံထားကေတာ့ နယ္ေျမခံတပ္မွဴးကိုယ္တိုင္ ပါလာဖို႔ကိုေတာ့ သူတို႔က ေမတၱာရပ္ခံထားပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) အၾကား ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ေဒသအတြင္း စစ္ေရးတင္းမာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမန္ဆံုး ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) က ေမ ၁၀ ရက္တြင္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU အၾကား ဖာပြန္ေဒသအတြင္း စစ္ေရးတင္းမာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမန္ဆံုး ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း KNU ထုတ္ျပန္

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) တို႔အၾကား ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ေဒသအတြင္း စစ္ေရးတင္းမာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမန္ဆံုးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) က ေမ ၁၀ ရက္တြင္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လတ္တေလာ ဖာပြန္ေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ တပ္မေတာ္မွ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္ တပ္ရင္းသစ္မ်ား ထပ္မံေစလႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမ်ားကို အျမန္ဆံုး ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“(ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္) ေတာင္းဆိုထားတာ ျပႆနာျဖစ္ကတည္းက။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ JMC ကေနၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က အရာရွိေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ JMC ကေနၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ၿပီးေတာ့ Facilitate လုပ္ေပးတာ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က သြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က သြားတဲ့အခါမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ မတ္ ၂၉၊ ၃၀ မွာ အဲကို သြားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မဟာ (၅) မွဴး မပါလို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ အစည္းအေ၀းကို ေရႊ႕ လိုက္တယ္။ ေရႊ႕ေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ ျပန္ၿပီးေတာ့ အစည္းအေ၀းကို ဆက္ၿပီးလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုထက္ထိ သူတို႔ဘက္က Confirm ျပန္မေပးေသးေတာ့။ ဒီၾကားထဲမွာ အခုလိုေျမျပင္မွာ အင္အား တိုးခ်ဲ႕တဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိုး ရိမ္တာေပါ့ေနာ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တပ္ေတြ ျပန္႐ုပ္သိမ္းဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဒီလိုကာလမွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ၾကားမွာ ဒီလိုမ်ိဳး လူထုေတြ စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္တို႔ မလုပ္အပ္ဘူး” ဟု  ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) အေထြေထြအ တြင္းေရးမွဴး ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ေျပာၾကားသည္။

တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္အၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကာလႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ တပ္မ်ားကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ေျပာၾကားသည္။

KNU သည္ ျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာျခင္းနည္းျဖင့္သာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ေလးေလးနက္နက္ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မတ္လဆန္းပိုင္းမွစ၍  ဖာပြန္ခ႐ိုင္၌ တပ္မေတာ္မွ ကားလမ္းေဖာက္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္မဟာ (၅) တို႔  ထိေတြ႕ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥရပ္မ်ား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ လြယ္ကူေစရန္တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္၍ လမ္းေဖာက္ လုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ဧၿပီ ၁၀ ရက္က သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မတ္လဆန္းပိုင္းမွ စတင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA တပ္မဟာ (၅) တို႔၏ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ား ေတာထဲသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရမႈမွာ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း  KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ေျပာၾကားသည္။

ဖာပြန္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU မွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မတ္ ၂၉ ရက္ ( သို႔မဟုတ္) ၃၀ ရက္တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းရန္ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ နယ္ေျမမွ KNU လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္မဟာ (၅) တပ္မဟာမွဴး မပါသျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ယခုထိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းအေပၚ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံ ေတာင္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ NCA ေရးထိုးထားသည့္ KNU လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္မဟာ (၅) တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ကန္႔ကြက္စာမ်ား ေပးပို႔ထားသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေရးႏွင့္ ေနာင္အလား တူျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး အလ်င္အျမန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ (၁) တိုက္တြန္း

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U အစည္းအေ၀းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု-ခ်မ္းေ၀စုိး)

ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေထာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳရာေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လည္အေျချပဳႏုိင္ရန္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနာင္အလား တူျဖစ္စဥ္မ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ကုိယ္စားလွယ္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက တုိက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေမ ၁၀ ရက္မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက အထက္ပါအတုိင္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက“NCA မွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုိ႔ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမယ့္ မည္သည့္အျပဳအမူမ်ိဳးကိုမွ မျပဳလုပ္ၾကရန္ အထူးသတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေစမည့္ အျပဳအမူမ်ားကို မလုပ္ဘဲ ယံုၾကည္မႈျမင့္မား ေစမည့္ မည္သည့္အျပဳအမူမ်ိဳးကိုမဆုိ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခုိင္မာေစရန္အတြက္ ဖန္တီးယူဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ Rectove ဆုိတဲ့ တံု႔ျပန္ျပဳမူျခင္း အဆင့္ထက္ Proactive ဆုိတဲ့ ဖန္တီးယူျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းကို အ ေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ထိေတြ႕မႈမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္နက္ကိုင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ကို ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကတာျဖစ္သလုိ ယခုပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုေထာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ မူရင္းအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳရာ ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္အေျချပဳႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မ်ားျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ ေနာင္အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ လုပ္သြားရန္တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  JMC ရဲ႕ အေျခခံမူမ်ားအတုိင္း ပဋိပကၡမ်ားကို အင္အားသံုး ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ဘက္လုိက္မႈကင္းျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာသြားရန္ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား သံသယစိတ္ႏွင့္ စုိးရိမ္စိတ္မ်ား ရွိေနေသးသည္ကုိ အားလံုးလက္ခံၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ JMC အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ တုိက္တြန္းေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ NCA  ႏွင့္ JMC အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္အတြက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေအာက္ေျခႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးမ်ား ေတြ႕ဆံုသြားရန္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက “ယံုၾကည္မႈအဆင့္ဆုိသည္မွာ ေဒသတစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခုအၾကား တူညီမႈ မရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးေနေသးတဲ့ ေဒသေတြမွာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အထူးသတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို အခ်ိန္ယူညိႇႏႈိင္းဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဘာမဟုတ္တဲ့ အေသးအဖြဲအျပဳအမူမ်ားသည္ပင္ ရွိၿပီးသား ယံုၾကည္မႈေတြကိုပ်က္ျပားေစႏုိင္ၿပီး လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအေျခအေနကို ျပန္လည္တြန္းပို႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက လည္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားကို အေျခခံေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ JMC-U ဥကၠ႒ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က လက္ရွိအေနအထားတြင္  JMC လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား အနည္းငယ္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း ႀကီးမားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ ေပၚေပါက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရာတြင္ ေကာ္မတီ၀င္အခ်င္းခ်င္းမ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာမႈ အားနည္းေနသည္ကုိေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္သြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္သည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ကုိးစားမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေရရွည္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

JMC-U ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမ ၁၁ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ လယ္မူပေလာ ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္မဟာ (၅) တုိ႔အၾကား ထိေတြ႕မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U အတြင္းေရးမွဴး (၂) တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။