ျမန္မာ့လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ ဂ်ပန္က အတုိးႏႈန္းသက္သာသည့္ ေခ်းေငြေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံခန္႔အတြက္ လက္မွတ္ေရးထုိး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အတုိးႏႈန္းသက္သာသည့္ တရား၀င္အကူအညီေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၁၇ ဒသမ ၀၄ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၁၀၉၇ ဒသမ ၈၃ သန္း) ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ေလးခုကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း JICA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ အမွန္တကယ္ႏႈန္းထားမွာ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပုိမုိျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ ဟန္႔တားေစေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အိမ္ရာ၀ယ္ယူျခင္းတုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မလံုေလာက္မႈတုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား သင့္ေတာ္ေသာ အိမ္ရာေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ SME မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လႈံ႔ေဆာ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု JICA က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအလုိက္ ေခ်းေငြပမာဏမ်ားမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြဂ်ပန္ယန္း ၃၀ ဒသမ ၄၆၉ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၂၈၅ ဒသမ ၇၉ သန္း၀န္းက်င္)၊ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း အဆင့္ (၂) ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၁၄၀ ဒသမ ၂၂ သန္း၀န္းက်င္)၊ အိမ္ရာဘ႑ာေငြေၾကးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၁၄၀ ဒသမ ၇၀ သန္း၀န္းက်င္)၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းအဆင့္ (၂)၊ အပုိင္း (၁) ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၅၃၁ ဒသမ ၁၁ သန္း၀န္းက်င္) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚလာ ၂၈၅ ဒသမ ၇၉ သန္းအသံုးျပဳမည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ စုစုေပါင္းဟက္တာ ႏွစ္သန္း၀န္းက်င္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ဆည္ေရေပးေဒသျဖစ္ေသာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ေရႊဘုိေဒသ၏ ဆည္ေရေပးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်တားႏွင့္ လယ္ယာေျမမွတစ္ဆင့္ ေစ်းကြက္သုိ႔ သြားလာေရးလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးပညာေပးေရး၊ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ အားျဖည့္ေပးေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာ ၁၄၀ ဒသမ ၂၂ သန္း၀န္းက်င္ အသံုးျပဳမည့္ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အဆင့္ ၂) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၾကားခံဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ ၾကားခံဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာ ၁၄၀ ဒသမ ၇၀ သန္း၀န္းက်င္ အသံုးျပဳမည့္ အိမ္ရာဘ႑ာေငြေၾကး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၀င္ေငြနည္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အိမ္ရာအေထာက္အပံ့ကုိ ၾကားခံဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အိမ္ရာေခ်းေငြမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ၾကားခံဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အားျဖည့္ေပးျခင္းႏွင့္ အိမ္ရာဘ႑ာေငြေၾကးစနစ္ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္လာေစျခင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာ ၅၃၁ ဒသမ ၁၁ သန္း၀န္းက်င္ အသံုးျပဳမည့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း အဆင့္ (၂)၊ အပုိင္း (၁) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ရန္ကုန္-မႏၲေလးမီးရထားလမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ ေတာင္ငူ-မႏၲေလးလမ္းပိုင္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အရည္အေသြးမီေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေခ်းေငြမ်ား၏ အတုိးႏႈန္းသည္ သက္သာေသာ ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္အတုိးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ႏွစ္စဥ္အတုိင္ပင္ခံ ၀န္ေဆာင္မႈ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ကာ ျပန္ဆပ္ရမည့္ကာလႏွစ္ ၄၀၊ ဆုိင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း JICA က ထုတ္ျပန္သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၈၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၈၇ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန စိုက္ပ်ဳိးေရး ၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၃၀ ဒသမ ၄၆၉ ဘီလ်ံ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံ ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီ ေခ်းေငြျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြ တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍ စီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း အေျခအေနအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဖန္းဆိပ္ဆည္ ေရေသာက္စနစ္ဧရိယာ ဧက ငါးသိန္းခန္႔အေပၚ အမွီသဟဲျပဳေနၿပီး လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးသည့္ အိမ္ေထာင္စု ခုနစ္ေသာင္းခန္႔၊ လူဦးေရ သံုးသိန္းခန္႔အတြက္ အက်ဳိးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း စတင္သည္ႏွင့္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေခ်းေငြယန္း ၃၀ ဒသမ ၄၆၉ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၇၀ ခန္႔) သည္ အတိုးႏႈန္း အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ကာလသည္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း အႀကိမ္ ၈၀ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ အရစ္က် ေတာင္းခံေပးေခ် သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အတြက္ ေခ်းေငြအပိုင္း (၁) ဂ်ပန္ယန္း ၂၀ ဘီလ်ံႏွင့္ ေခ်းေငြအပိုင္း (၂) ဂ်ပန္ယန္း ၂၅ ဘီလ်ံအတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၇၁ ဒသမ ၅၆၆ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အနက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ သုံးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) ၏ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္ ဂ်ပန္ယန္း  ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံကို ပထမအႀကိမ္ ေခ်းေငြအျဖစ္ ရယူလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြအား ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္ေခါင္းႏွင့္ တြဲမ်ား၀ယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္း၊ ရထားသြားလာမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကြန္ကရစ္ဇလီဖားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း စသည္တို႔အတြက္  အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေတာင္ငူ-မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ၃၈၆ မိုင္ခန္႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္၂၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းကို စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အျဖစ္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူလမ္းပိုင္း ၁၆၆ မိုင္ကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အျဖစ္ ေတာင္ငူ-မႏၲေလးလမ္းပိုင္း ၂၂ မိုင္ကိုလည္းေကာင္း လ်ာထားသတ္မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း လ်ာထားခ်က္ အေနျဖင့္ လက္ရွိယိုယြင္းလ်က္ရွိသည့္ ရထားလမ္းအေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား မြမ္းမံျခင္း၊ ရထားခုတ္ေမာင္းမိုင္ႏႈန္း တစ္နာရီ ၆၄ ကီလိုမီတာ (၄၀ မိုင္) မွ ၁၀၀ ကီလိုမီတာ (၆၂ မိုင္) သို႔ တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ရထားလံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလာႏိုင္ေရးႏွင့္ အခ်ိန္မွန္ကန္ေရး တိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑သို႔ က်ပ္ ၃၁၉ ဒသမ ၂၂၈ ဘီလ်ံ၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ က်ပ္ ၈၆၈ ဒသမ ၇၃၃ ဘီလ်ံ ထုတ္ေခ်းထားေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကဏန္းေပ်ာ့လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွ ကဏန္းေပ်ာ့တာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑သို႔ က်ပ္ ၃၁၉ ဒသမ ၂၂၈ ဘီလ်ံ၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ က်ပ္ ၈၆၈ ဒသမ ၇၃၃ ဘီလ်ံ ထုတ္ေခ်းထားေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၈)မွ ဦးေက်ာ္ေထြးက ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း၌ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ မူ၀ါဒမ်ား မည္သို႔ခ်မွတ္ထားသည္ကုိ သိရွိလိုျခင္း၊ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ လယ္ယာက႑၊ SME က႑မ်ားသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ အေျခအေနကို ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္တကြ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းရာတြင္ ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက လယ္ယာက႑၊ SME က႑ထုတ္ေခ်းမႈ အေျခအေနကို ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္တကြ သိရွိလိုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ သီးျခားခြဲျခားကာ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ အစိုးရပိုင္ဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ဘဏ္မ်ားမွ စာရင္းမ်ားကို ေပါင္းစုၿပီး ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ စာရင္းေတြအရ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြက စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑ကို ထုတ္ေခ်းေငြေပါင္း က်ပ္ ၃၁၉ ဒသမ ၂၂၈ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကက႑သို႔ ထုတ္ေခ်းေငြစုစုေပါင္း၏ ၁ ဒသမ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SME)သို႔ ထုတ္ေခ်းေငြေပါင္းက က်ပ္ ၈၆၈ ဒသမ ၇၃၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကက႑သို႔ ထုတ္ေခ်းေငြ စုစုေပါင္း၏ ၄ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္” ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ကို အဓိကအားျဖင့္ သုံးမ်ဳိး ေတြ႕ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ JICA ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ႏွစ္ဆင့္ထုတ္ေခ်းမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းေငြတြင္ JICA ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ရရွိေသာ ေခ်းေငြမ်ားသည္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ပထမအဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြအျဖစ္ ဂ်ပန္ယန္း ၅ ဒသမ ၀၃၃ ဘီလ်ံ (က်ပ္ ၆၂ ဘီလ်ံ) ကို အတိုးႏႈန္းတစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလႏွစ္ ၄၀ ျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ ထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသို႔ အတိုးႏႈန္း ေလးရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းခဲ့ေၾကာင္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ဧရာ၀တီဘဏ္၊ သမ၀ါယမဘဏ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၊ ကေမၻာဇဘဏ္မ်ားသို႔ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းဘဏ္မ်ားမွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ JICA Two Step Loan ျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ေျခာက္ဘဏ္မွ လုပ္ငန္းရွင္ ၂၉၇ ဦးအား က်ပ္ ၆၁ ဒသမ ၈၆၇ ဘီလ်ံ ထုတ္ေခ်းခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယအဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ (က်ပ္ ၁၈၅ ဘီလ်ံ)ကို JICA မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ ထုတ္ေခ်းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေခ်းေငြမ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာ ဘဏ္မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ (ျပည္သူမ်ား၏ အပ္ႏွံေငြမ်ားမွ ထုတ္ေခ်းျခင္း) ျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ထုတ္ေခ်းေငြ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၇၃၂ ဒသမ ၉၄၀ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေခ်းေငြတြင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ Credit Guarantee Insurence (CGI) အစီအစဥ္အရ SME မ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းေငြမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ CGI စနစ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္သုံးဘဏ္မွ လုပ္ငနး္ရွင္ ၂၂၆ ဦးသို႔ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၆၅၃ ဘီလ်ံ ထုတ္ေခ်းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

JICA က ပံ့ပိုးသည့္ႏွစ္ဆင့္ ေခ်းေငြကို အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္သည့္အတြက္ သက္သာေသာ ေခ်းေငြျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားေခ်းေငြမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းသည့္ ေခ်းေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အပ္ႏွံေငြအေပၚ အေျခခံ၍ ထုတ္ေခ်းသည့္ ေခ်းေငြမ်ားအေနႏွင့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းေအာက္ သက္သာသည့္ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ SMEs မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ေခ်းေငြျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ၇၀ အား က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ဂ်ပန္ႏူိင္ငံ JICA အေထာက္အပံ့ေခ်းေငြျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ၇၀ ကို လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က Two Step Lone ျဖင့္ ေခ်းေငြ က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သိရသည္။

အဆိုပါဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ေခ်းေငြအေထာက္အပံ့ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ (Two Step Lone) ေခ်းေငြျဖင့္၀ယ္ယူသည့္ စက္ကရိယာမ်ားအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေတာင္သူမ်ား ေပးအပ္ျခင္း ဒုတိယအႀကိမ္ အခမ္းအနားကို ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူ ဦးမ်ဳိးသန္႔ျခံတြင္ မတ္လပထမပတ္က ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူ ၇၀ ဦးကို စက္စီးေရ ၇၀ စီးအတြက္ က်ပ္သန္း ၂၃၃၁ ဒသမ ၇၀ သန္း ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ) တိုင္းမန္ေနဂ်ာဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ လယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ကေန ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေထာက္အပံ့နဲ႔ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာေတြ ၀ယ္ယူဖို႔ ေခ်းေငြေတြကို တိုင္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိ႐ွိသေဘာေပါက္ၿပီးေတာ့ စက္ကိရိယာေတြကိုလည္း တစ္စုတစ္ေ၀းစုံစုံလင္လင္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ဒီလိုေပးအပ္ပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မရရွိေသးတဲ့ ေတာင္သူေတြလည္း ရရွိလာမည့္အခြင့္အေရးေတြ သိရွိေအာင္ ဒီပြဲကိုက်င္းပျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းအေနနဲ႔ ဒီပြဲျပဳလုပ္တာက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ်ိန္က ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္က ေတာင္သူကိုးဦးကို ေခ်းေငြ  ၂၄၄ ဒသမ ၄၅ သန္း ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ၅၃ အုပ္စု မွ ေတာင္သူ ၇၀ ဦးကို စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၃၃၁ ဒသမ ၇၀ သန္းတန္ဖိုးရွိတဲ့ စက္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပးအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းအေနနဲ႔ ယေန႔အခ်ိန္ထိၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ ၉၀၊  ေတာင္သူ ၁၁၂ ဦး၊ စက္အစီး ေရ ၁၁၂ စီးအတြက္ တန္ဖိုးေငြ က်ပ္ ၃၆၂၇ ဒသမ ၄၄ သန္းတန္တဲ့ စက္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္လာမည့္ ကာလမွာလည္း ယခုထက္ပိုမိုၿပီးေတာ့ တိုးခ်ဲ႕ေပးႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္” ဟု ျမန္မာလယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ) တိုင္းမန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ေခ်းေငြအေထာက္အပံ့ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ (Two Step Lone ) ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူသည္ စက္ကိရိယာမ်ားအား စက္တန္ဖိုးလိုက္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ငါးႏွစ္ေခ်းႏွင့္ ႏွစ္တိုးေခ်းေငြ သံုးႏွစ္ေခ်းျဖင့္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အတိုးႏႈန္းသြင္းရမည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေထာက္ပံ့ေခ်းေငြျဖင့္ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြကို ပထမအႀကိမ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာရွစ္ရြာမွ ေတာင္သူကုိးဦးကို ေခ်းေငြ က်ပ္ ၂၄၄ ဒသမ ၄၅ သန္းကိုလည္းေကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၂၉ ရြာမွ ေတာင္သူ ၃၃ ဦးကို ေခ်းေငြ က်ပ္ ၁၀၅၁ ဒသမ ၂၉ သန္းကိုလည္းေကာင္း တတိယအႀကိမ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၅၃ ရြာမွ ေတာင္သူ ၇၀ ကို ေခ်းေငြ က်ပ္ ၂၃၃၁ ဒသမ ၇၀ သန္း စုစုေပါင္းအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၉၀ မွ ေတာင္သူ ၁၁၂ ဦးကို စက္ကိရိယာတန္ဖိုး ေခ်းေငြ က်ပ္ ၃၆၂၇ ဒသမ ၄၄ သန္းကို ထုတ္ေခ်းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ JICA (Two Step Lone ) ေခ်းေငြ ရယူရန္ကိစၥအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္  ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္  ပိုင္းေလာ့ပေရာဂ်က္အျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္၌ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုိင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးကို  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည္ဟု သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၃၀ ဒသမ ၄၆၉ ဘီလ်ံ ေခ်းယူရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA ) ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၃၀ ဒသမ ၄၆၉ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ တင္ျပခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီေခ်းေငြျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြ တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍ စီမံကိန္းျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း အေျခအေနအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဖန္းဆိပ္ဆည္ေရ ေသာက္စနစ္ ဧရိယာဧက ငါးသိန္းခန္႔အေပၚ အမွီသဟဲျပဳေနၿပီး လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးသည့္ အိမ္ေထာင္စု ခုနစ္ေသာင္းခန္႔၊ လူဦးေရ သံုးသိန္းခန္႔အတြက္ အက်ဳိးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းစတင္သည္ႏွင့္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေခ်းေငြယန္း ၃၀ ဒသမ ၄၆၉ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၇၀ခန္႔) သည္ အတိုးႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ကာလသည့္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း အႀကိမ္ ၈၀ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ အရစ္က်ေတာင္းခံေပးေခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ

ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁)အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးသာဦးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

မတ္ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီထံမွ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းအဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁)အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံ ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အတြက္ ေခ်းေငြအပိုင္း (၁) ဂ်ပန္ယန္း ဘီလ်ံ ၂၀ ႏွင့္ ေခ်းေငြအပိုင္း (၂) ဂ်ပန္ယန္း ၂၅ ဘီလ်ံအတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး စီမံကိနး္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၇၁ ဒသမ ၅၆၆ ဘီလ်ံလ်ာထားသည့္အနက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ သံုးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂)၊ အပိုင္း (၁) ၏ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံကို ပထမအႀကိမ္ ေခ်းေငြအျဖစ္ ရယူလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြအား ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္ေခါင္းႏွင့္တြဲမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္း၊ ရထားသြားလာမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကြန္ကရစ္ဇလီဖားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း စသည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေတာင္ငူ-မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၃၈၆ မိုင္ခန္႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္၂၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းကို စီမံကိန္းအဆင့္ (၁)အျဖစ္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူလမ္းပိုင္း ၁၆၆ မိုင္ကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အျဖစ္ ေတာင္ငူ-မႏၲေလးလမ္းပိုင္း ၂၂ မိုင္ကိုလည္းေကာင္း လ်ာထားသတ္မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္ အေနျဖင့္ လက္ရွိယိုယြင္းလ်က္ရွိသည့္ ရထားလမ္း အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား မြမ္းမံျခင္း၊ ရထားခုတ္ေမာင္း မိုင္ႏႈန္း ၁ နာရီ ၆၄ ကီလိုမီတာ (မိုင္ ၄၀)မွ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ (၆၂ မိုင္) သို႔ တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ရထားလံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလာႏိုင္ေရးႏွင့္ အခ်ိန္မွန္ကန္ေရး တိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ငူ-မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီးပါက ရထားလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနထိုင္သည့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင္ေျပလာမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာ့မီးရထားအေနျဖင့္လည္း ၀င္ေငြႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ျခင္း၊ ေခတ္မီရထား လုပ္ငန္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အဓိကလမ္းမႀကီးႏွင့္ အခ်က္ျပစနစ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖစ္၍ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ေခတ္မီတြဲဆိုင္းအသစ္မ်ားျဖင့္ တစ္နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ အထိေျပးဆြဲႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ေျပးဆြဲခ်ိန္ ရွစ္နာရီထက္မပိုေစဘဲ ေျပးဆြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးထားကာ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊလင္ပန္းႏွင့္ ကေနာင္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ ၀ယ္ယူခြင့္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ စုေဆာင္းေငြျပည့္မီခဲ့သည့္ ရက္စြဲအလိုက္ ဦးစားေပး ေရာင္းခ်မည္

ေရႊလင္ပန္းႏွင့္ ကေနာင္တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ၀ယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သူမ်ားအနက္ ၀ယ္ယူခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကို မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးထားၿပီး စုေဆာင္းေငြ ျပည့္မီခဲ့သည့္ ရက္စြဲအလိုက္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ လာ ေရာက္၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒဂံု (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားရွိ အခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားလက္ခံခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္ၿပီးျဖစ္၍ ေလွ်ာက္ထား၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို အမွတ္ (၂၂၈/၂၃၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ႐ုံးအမွတ္ (၄၀) ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္ ေနရာမ်ား၌ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အခန္းမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ CHD ဘဏ္၌ Down Payment ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ သတ္မွတ္စုေဆာင္းေငြ ျပည့္မီသည့္ ရက္စြဲ အစီအစဥ္အလိုက္ ဦးစားေပးေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ အမွတ္ (၂၂၈/၂၃၄) (ပထမထပ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲအေရာက္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

သက္သာေသာအတိုးႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ ေပးဆပ္ကာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံ ေခ်းယူရန္ မတ္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အ တည္ျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း ရွစ္ခုအနက္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ငါးခုရွိ အခန္းေပါင္း ၁၄၉၅ ခန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ တတိယပတ္တြင္ လက္က်န္အခန္း ၅၂၀ ကို ထပ္မံ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိမည့္ ၈၆၂၄ ခန္း အနက္ ၃၈၆၈ အခန္းမွာ လက္ရွိ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၀ ၿပီးစီးေနကာ က်န္ရွိသည့္အခန္း ၄၇၅၆ ခန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၀ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အစီအစဥ္ျဖင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး အဆိုပါအစီအစဥ္အရ လႈိင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)  ႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ တန္ဖိုးသင့္ ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းတုိက္ခန္းမ်ား ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး မတ္ ၁၆ ရက္ အထိ၀ယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အိမ္ရာေရာင္းခ်မႈ အစီအစဥ္ ထုတ္ျပန္ထားမႈအရ သိရသည္။

သက္သာေသာအတိုးႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေပးဆပ္ကာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

သက္သာေသာအတိုးႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေပးဆပ္ကာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ မတ္ ၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ထံမွ ေခ်းေငြအျဖစ္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အိမ္ခန္းေပါင္း တစ္သန္း ေဖာ္ေဆာင္မည့္စီမံခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္သာမက ပုဂၢလိကက႑မွပါ ပူးေပါင္းကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးတူတည္ေဆာက္မွသာလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္ေရးအား အျပည့္အ၀ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းရွစ္ခုအနက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းငါးခုရွိ အခန္းေပါင္း ၁၄၉၅ ခန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတတိယပတ္တြင္ လက္က်န္အခန္း ၅၂၀ ကို ထပ္မံေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စုစုေပါင္းရရွိမည့္ အခန္း ၈၆၂၄ ခန္း အနက္ ၃၈၆၈ အခန္းမွာ လက္ရွိ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးၿပီး က်န္ရွိသည့္အခန္း ၄၇၅၆ ခန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မွာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္၍ အဆင့္အတန္းမီတဲ့တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ အဓိကအေရးသံုးပါးျဖစ္တဲ့ ‘စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး’ မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ေနေရးအတြက္ ျပည္သူေတြသက္သာတဲ့ အတိုးႏႈန္းထားနဲ႔ ႏွစ္ရွည္ေပးဆပ္ရင္း အနာဂတ္မွာပိုင္ဆိုင္မည့္ အိမ္ရာမွာ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိ၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ေနေရးကိုရရွိဖို႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံ JICA မွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံ ေခ်းေငြရယူေရးကိစၥအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာတင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

“ေခ်းေငြဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကေတာ့ ေခ်းေငြပမာဏ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစား JICA မွ ODA Loan (Two Step Loan)။ အတိုးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း။ ေခ်းယူမည့္ကာလ ၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ထိ။ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ကာလ ႏွစ္ ၄၀ (Grace Period ၁၀ ႏွစ္+၃၀ႏွစ္) ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြအေပၚအသံုးခ်မႈ အစီအစဥ္မွာ ေခ်းေငြကာလ ပထမႏွွစ္ႏွစ္အတြင္း ေခ်းေငြပမာဏစုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္ႏွစ္အတြင္း က်န္ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေခ်းယူရန္လ်ာထားၿပီး ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းရန္ အစီအစဥ္မ်ားကေတာ့ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦစီးဌာနမွ လွည့္ပတ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း။ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏နည္းပညာျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္ၿပီး ကာလရွည္ခိုင္မာသည့္အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အျပင္ အျခားပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွပါ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း။ တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကမွေဆာက္လုပ္သည့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ရာမ်ားကို အျခားပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ထုတ္ေခ်းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူတို႔ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္နိုင္ေရးလက္ရွိ (Housing Mortgage) စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚအေျခခံၿပီး အိမ္ရာေငြေၾကး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးပိုင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ၊ အေဆာက္အအံု စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ၊ အိမ္ရာၾကံ့ခိုင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေဆြးေႏြး၍ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈေကာ္မတီ (Steering Committee) ၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

JICA မွ ေပးေသာေခ်းေငြသည္ အကန္႔အသတ္ရွိ၍ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ SME လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အားလံုးကိုေခ်းႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ အခြန္ေဆာင္သူႏွင့္ မေဆာင္သူ၊ အာမခံပစၥည္းရွိသူႏွင့္ မရွိသူမ်ား ရွိေန၍ ရွိသူမ်ားက ေခ်းေငြပိုမိုရရွိသည့္သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္း

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမစတင္မီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-စည္သူ)

JICA မွ ေပးေသာေခ်းေငြသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိသည့္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ SME လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အားလံုးကို ေခ်းႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ အခြန္ေဆာင္သူႏွင့္မေဆာင္သူ၊ အာမခံ ပစၥည္းရွိသူႏွင့္ မရွိသူမ်ားရွိေန၍ ရွိသူမ်ားက ေခ်းေငြပိုမိုရရွိသည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ရွင္းလင္းသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄  ဒသမ  ၉၄၉ ဘီလ်ံေခ်းယူမႈတြင္ JICA မွ ေပးေသာေခ်းေငြသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိသည့္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ SME လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အားလံုးကိုေခ်းႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ အာမခံပစၥည္းရွိသူႏွင့္ မရွိသူ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိသူႏွင့္ မရွိသူ၊ အခြန္ေဆာင္သူႏွင့္ မေဆာင္သူ၊ Financial Statement ရွိသူႏွင့္ မရွိသူမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ရွိသူမ်ားက ေခ်းေငြပိုမိုရရွိသည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္(၂) တြင္ရရွိေသာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၈၀ အား ပ်မ္းမွ်တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းပါက ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း SMEs လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၂၃၄၀၀ အား ထုတ္ေခ်းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းပါက လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၂၈၈၀ သာ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ပမာဏနည္းသူႏွင့္မ်ားသူကို ေနရာေဒသလိုအပ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္၊ မူ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈတို႔အေပၚ မူတည္၍မွ်တၿပီး ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈခ်င္း အတူတူျဖစ္ေသာ္လည္း အာမခံပစၥည္းေပးႏိုင္သူက ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မေပးႏုိင္သူက CGI (Credit Guarantee Insurance) စနစ္ကို စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း SME ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျပည့္စံုေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ေခ်းေငြမဆို ေလွ်ာက္လႊာတင္႐ံုျဖင့္ ရရွိႏုိင္ျခင္းရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ JICA ၏ေခ်းေငြသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ၿပီး G to G ပံုစံျဖင့္ ေခ်းျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ SMEs ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေခ်းေငြကို တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံရန္အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ ခိုင္မာသည့္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကိုသာ JICA ကေပးလိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ျဖစ္၍ အျမတ္ရရွိ ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အတိုးယူထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြကို ဂ်ပန္ယန္းျဖင့္သာရယူၿပီး ဂ်ပန္ယန္းျဖင့္သာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္း အဆင့္ (၁) အတြက္ ေခ်းေငြရယူစဥ္တြင္ တစ္ယန္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ ဒသမ ၈၁၀ ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ေပါက္ေစ်း တစ္ယန္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၂ ဒသမ ၄၄၉ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြလဲႏႈန္း တစ္က်ပ္ကြာတိုင္း က်ပ္ ၁၅ ဘီလ်ံက်ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၅ ဒသမ ၀၃၃ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ ေငြ ၆၁ ဒသမ ၆၅၄ ဘီလ်ံခန္႔) ရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံေခ်းယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

CGI စနစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုမွစတင္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းတြင္လည္း အေတြ႔အၾကံဳမရွိေသး၍ Step by Step ပံုစံျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ က်ပ္ သိန္း၂၀၀ အထိသာ လက္ခံေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္ၿပီး အေျခအေနေပၚသံုးသပ္၍ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) တြင္ စုစုေပါင္း SME လုပ္ငန္းရွင္ ၃၀၀ သို႔ က်ပ္ ၆၂၅၆၆ ဒသမ ၉၈ သန္းထုတ္ေခ်းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

JICA မွ ထပ္မံေခ်းယူမည့္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ ရရွိပါက အာမခံမေပးအပ္ႏုိင္သည့္ SME မ်ားအတြက္ CGI စနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြင္းရွိ SME လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

အာမခံမေပးအပ္ႏိုင္သည့္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME) မ်ားကို Credit Guarantee Insurance စနစ္ျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ယခုစီမံကိန္း (၂ ) တြင္ အာမခံမရွိသူမ်ား ေခ်းေငြရရွိေအာင္ CGI စနစ္ျဖင့္ လမ္းဖြင့္ေပးထားျခင္းသည္လည္း ေျဖေလွ်ာ့မႈတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္ကလည္း SME ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပည့္စံုေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ပူးေပါင္းကူညီ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀း န၀မေန႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) တြင္ အာမခံမေပးအပ္ႏိုင္သည့္ SME လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္အတြက္ ယခုစီမံကိန္းအဆင့္ (၂) တြင္ အာမခံမေပးအပ္ႏိုင္ေသာ SME လုပ္ငန္းမ်ားပါ ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ထံမွ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ ေခ်းယူရန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး JICA စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ SME ေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညႇိႏိႈင္းၿပီး အျခားေသာ ျပည္တြင္းေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ဆ၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အတိုးႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း  ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက တင္ျပခဲ့သည္။

JICA မွ ရရွိေသာ ေခ်းေငြသက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း SME လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်းေငြသက္တမ္းကို သံုးႏွစ္သတ္မွတ္ပါက ၁၃ ႀကိမ္ အထိ ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြသက္တမ္းကို ငါးႏွစ္သတ္မွတ္ပါက ရွစ္ႀကိမ္အထိ လည္ပတ္ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရာ ေထာက္ခံမဲမ်ားသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ရရွိမည့္ေခ်းေငြမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားကို က်ပ္ သိန္း ၅၀၀၀ ခန္႔အထိ ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္မည့္ SMEs ေခ်းေငြမ်ားကို လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း   ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္က UMFCCI တြင္ ျပဳ လုပ္သည့္  ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အသင္းဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္၊ စက္မႈဇုန္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ SME ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ SMIDB ဘဏ္မွ CEO ေဒါက္တာေဇယ်ာညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့  ဒီရက္ပိုင္းခြင့္ျပဳခ်က္ကေတာ့ သိန္း ၅၀၀၀ ထက္မပိုဘူးေပါ့။ သိန္း ၅၀၀၀ ထက္မပိုဘဲ JICA သတ္မွတ္ထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ထုတ္ေခ်းေပးမွာ။ ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့အခါမွာလည္း JICA က  ခြင့္မျပဳတဲ့လုပ္ငန္းဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ေခ်းလို႔မရဘူးေပါ့” ဟု ေဒါက္တာ ေဇယ်ာညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရန္အတြက္ ပထမႏွစ္တြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ တတိယႏွစ္တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စတုတၳႏွစ္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ က်န္ေငြအားလံုးေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။