ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆဲြျခင္း စီမံကိန္း အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား အဆိုျပဳခ်က္တို႔ကုိ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ တုိင္းအစုိးရက ရွင္းလင္းတင္ျပ

ေမ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀းကို မစတင္မီ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆဲြျခင္း စီမံကိန္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား အဆုိျပဳခ်က္တု႔ိကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အဆုိျပဳခ်က္ ကုိ ေမ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၄ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းတင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆဲြျခင္း စီမံကိန္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အပုိင္းငါးပုိင္း ပါ၀င္ၿပီး အပိုင္း (၁) တြင္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆဲြရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာမည့္ စီမံကိန္းဧရိယာမ်ား၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမူေဘာင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

အပုိင္း (၂) တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ အပုိင္း (၃) ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္မႈ ပံုစံႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းမႈပံုစံတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ အပုိင္း (၄) တြင္  ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္ေအာင္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အိမ္ယာလုပ္ငန္း တုိးခဲ်႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၿမိဳ႕ျပ႐ႈခင္းမ်ား၊ သမုိင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကာဗြန္ထြက္ရွိမႈနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစီအမံမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးက႑ တုိးတက္ရန္ ေရေပးမႈစနစ္၊ မိလႅာႏွင့္ ေရဆုိးစြန္႔ပစ္မႈစနစ္၊ ေရေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာ ေကာင္းေစရန္စနစ္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ခန္႔ခဲြမႈ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ အပုိင္း (၅) တြင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈအတြက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆဲြထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆဲြျခင္း စီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရႏွင့္ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီမွ ႀကီးၾကပ္ၿပီး ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တုိ႔မွ ေရးဆဲြထားသည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ အစည္းအေ၀း (၁၈/၂၀၁၈) တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆုိျပဳခ်က္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အေျခခံအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အပုိင္း (၂၁) ပုိင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံမႈမ်ား၊ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ား၊ အိမ္ရာႏွင့္ ေျမယာက႑၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားက႑၊ လူထုအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ ေစ်းတည္ေနရာမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈက႑၊ ပန္းၿခံႏွင့္ စိမ္းလန္းဧရိယာမ်ား၊ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးက႑၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ေရးက႑၊ အျခားတုိင္း/ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကြာဟမႈမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖြ႔ံၿဖဳိးမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီ ရရွိမႈအေျခအေန စသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား အဆုိျပဳခ်က္ကုိ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဌာနမွ ေရးဆဲြထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေဒသတြင္ JICA အကူအညီျဖင့္ ေႏြႏွမ္းေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးေနေသာ္လည္း နည္းပညာရင္းႏွီးမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းမြန္ျခင္း မရွိေသး

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)၊ ျပည္ေဒသအတြင္း JICA အကူအညီျဖင့္ ေႏြႏွမ္းေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးေနေသာ္လည္း နည္းပညာ ရင္းႏွီးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္း ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစတင္၍ ျပည္ေဒသအတြင္း ေႏြရာသီ အစားထိုးသီးႏွံအျဖစ္ ႏွမ္းမ်ဳိးေစ့အသစ္ႏွင့္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို JICA မွ ေတာင္သူမ်ားကို စမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိးေစခဲ့ၿပီး အျခားေဒသမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားမွာ နည္းစနစ္ကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္း ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ခါတိုင္းေတာ့ ႏွမ္းကိုမစိုက္ပ်ဳိးဖူးဘူး။ အခု JICA နဲ႔ေတြ႕မွ ႏွမ္းကိုစမ္းၿပီး စိုက္ပ်ဳိးတာ။ တစ္ခါမွလည္း ဒီအခ်ိန္မစိုက္ပ်ဳိးဘူးေတာ့ မိုးႏွမ္းဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဧကကို ၁၂ တင္းေလာက္ထြက္တယ္။ အခု ေႏြႏွမ္းမွာေတာ့ အဲဒီေလာက္ရခ်င္မွရမယ္။ ရွစ္တင္းေက်ာ္ေတာ့ မွန္းထားပါတယ္။ သူတို႔ေပးတဲ့ နည္းအတိုင္း ေရသြင္းရမယ့္အႀကိမ္ေရ ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ပ်က္သြားတယ္။ ပဲက မျပတ္ေသးေတာ့ မႈံးတာလည္း မမႈံးျဖစ္လိုက္ဘူး။ သူတို႔ေျပာတဲ့နည္းအတိုင္း အေသအခ်ာ စိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဧကကို တင္း ၂၀ ေလာက္ေတာင္ ထြက္ဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေပါင္းတလည္ၿမိဳ႕ အုပ္ဆြဲေက်းရြာကြင္းမွ မ်ဳိးစပါးႏွင့္ မ်ဳိးသန္႔ထုတ္လုပ္သူ ဦးေအာင္ႏိုင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏွမ္းမ်ဳိးေစ့သစ္မ်ားျဖစ္သည့္ သိပၸံႏွမ္းနက္ႏွင့္ ဆင္းရတနာ (၃) စတင္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ရာ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွ စုိက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာရွင္မ်ား၊ JICA ႏွင့္ PROFIA (ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)၊ အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္း) တုိ႔မွ ပူးေပါင္းကာ နည္းပညာသစ္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသည့္ ေက်ာက္ဆည္ေဒသသုိ႔လည္း ေတာင္သူမ်ားကို ေစလႊတ္ကာ နည္းပညာမ်ားရယူေစျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အကြၽမ္းတ၀င္ရွိရန္ ပုိမိုအားစိုက္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားေလ့လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ စိုက္ၿပီးေနၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ အရမ္းျပန္ျပင္လို႔မရေတာ့ဘူး။ ေလ့လာေရးခရီးက ေနာက္က်ေနတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ခါတိုင္းေဒသစိုက္နည္းအတိုင္း စိုက္ၿပီးေနၿပီ” ဟု ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ ၀က္ထီးကန္တိုက္နယ္ ေပါင္းႏြယ္ျခံဳအုပ္စု သံပရာပင္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူကိုေက်ာ္စိုးဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေဒသတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေႏြစပါးတစ္မ်ဳိးတည္းသာ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး ေရသြင္းရာတြင္ လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း အထြက္ႏႈန္းနည္းျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေနာက္က်သျဖင့္ မိုးစပါး စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ အခ်ိန္မေလာက္ျခင္းမ်ားအျပင္ မတ္ပဲေစ်းမွာလည္း တည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္းမ်ား၊ အ႐ံႈးေပၚျခင္းမ်ားရွိေန၍ ႏွမ္းကို ေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ဳိးရန္ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းႏွမ္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ ဇန္န၀ါရီလလယ္တြင္ စတင္စုိက္ပ်ဳိးႏိုင္ကာ ရက္ေပါင္း ၉၀ တြင္ ရိတ္သိမ္းႏုိင္ကာ PROFIA အဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္ သံပရာပင္ေက်းရြာတြင္ ပင္ဧကေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ေတာင္သူအခ်င္းခ်င္း စိုက္နည္းမ်ားယူ၍ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ဧကမွာ ၉၀ ဧကေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ ေႏြစပါးတစ္ဧကအတြက္ ေရကို ႏွမ္းတြင္ သံုးဧကအထိ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ ေရကိုအက်ဳိးရွိရွိ အသုံးခ်ႏိုင္သည့္အျပင္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအျမတ္ပိုရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ JICA ၏ ႏွစ္ဆင့္သြားေခ်းေငြအစီအစဥ္ျဖင့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားသာမက မ်ဳိးေစ့သန္႔စင္စက္၊ အေျခာက္ခံစက္၊ ဆန္စက္ႏွင့္ဆီစက္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ထုတ္ေခ်းမည္

ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ၏ ႏွစ္ဆင့္သြားေခ်းေငြ အစီအစဥ္ျဖင့္ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ားသာမက မ်ဳိးေစ့သန္႔စင္စက္၊ အေျခာက္ခံစက္၊ ဆန္စက္ႏွင့္ဆီစက္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္လည္း တိုးခ်ဲ႕ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ စုံညီအစည္းအေ၀းတြင္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ၏ႏွစ္ဆင့္သြား ေခ်းေငြအစီအစဥ္ျဖင့္လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ား တိုးတက္သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၀ ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၀ ၊ ေတာင္သူ၂၅၈ ဦးအတြက္ ထြန္စက္၊ ရိတ္ သိမ္းေျခြေလွ႔စက္၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ လက္တြန္းထြန္စက္ စုစုေပါင္း ၂၅၈ စီးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၉၀၈၂ ဒသမ ၂၁ သန္းကို ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ားသာမက မ်ဳိးေစ့သန္႔စင္စက္၊ အေျခာက္ခံစက္၊ ဆန္စက္ႏွင့္ဆီစက္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္လည္း တိုးခ်ဲ႕ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

စပါးေစ်းေကာင္း ရခ်ိန္ေစာင့္၍ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဆန္စပါးက႑အတြက္  လ်ာထားေပးေသာ SMEေခ်းေငြ က်ပ္ ၆၀ ဘီ လ်ံအနက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၅ ဘီလ်ံ လ်ာထားေပးရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ဧၿပီ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ-၁ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား(၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပထားသည္။

စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ ေစ်းအလြန္အမင္း က်ဆင္းမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေစ်းက်ခ်ိန္တြင္ေရာင္းရန္မလိုဘဲ ေစ်းတက္ခ်ိန္ ေစာင့္ေရာင္းႏိုင္သည့္ သိုေလွာင္႐ံုကုန္အပ္လက္မွတ္ကို အေျခခံၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္စနစ္ (Warehouse Receipt Financing System) ကို စနစ္တက် စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပထားေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေပါက္ေစ်းျမင့္ေနခ်ိန္ကို အခ်ိန္ကိုက္၍ ေရာင္းႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ပို႔ကုန္၀င္ေငြ ပိုမိုရရွိႏိုင္သည့္အခ်က္ကို ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

စပါးေပၚခ်ိန္ေတာင္သူမ်ားထံ ေငြလံုးေငြရင္းမ်ားျဖင့္ ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ဆန္ကုန္သည္ႏွင့္ Exporter မ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏိုင္မည့္စနစ္တစ္ခု စဥ္းစားသံုးသပ္ေပးရန္ အစိုးရထံအၾကံျပဳတင္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပေခ်းေငြ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္ ရယူထားၿပီး ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ရွိေနေသာ္လည္း ေၾကြးၿမီမ်ားအတြက္ ပူပန္ရမည့္အေျခအေန မဟုတ္ေၾကာင္း IMF သံုးသပ္

ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံခန္႔ေထာက္ပံ့မႈ ေခ်းေငြသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိး လဲလွယ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-JICA)

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပေခ်းေငြ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္ ရယူထားၿပီး ဂ်ီဒီပီ (ျပည္တြင္း အသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး) ၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ရွိေနေသာ္လည္း ေၾကြးၿမီမ်ားအတြက္ ပူပန္ရမည့္အေျခအေန မဟုတ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) က မတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ IMF Article IV Consultation ဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာတြင္ သံုးသပ္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီအေျခအေနသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံပမာဏေအာက္တြင္သာ ဆက္ရွိေနၿပီး အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ ဖိအားသက္ေရာက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီႏွင့္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီတုိ႔ပါ၀င္ေသာ ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီပမာဏမွာလည္း ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အႏၲရာယ္မရွိေသးဘဲ အဆုိပါအေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြစီမံခန္႔ခဲြမႈတုိ႔ကုိ ဆက္လက္ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထုကုိ အမွန္တကယ္အက်ဳိးျပဳမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္သာ စိစစ္၍ ေခ်းေငြရယူရန္ အၾကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရ၊ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကကဲ့သို႔ တိုက္႐ိုက္ေငြေခ်းယူျခင္း၊ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္၍မရေတာ့ဘဲ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စားတာ၀န္ယူကာ ေငြေခ်းယူျခင္း၊ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အာမခံခ်က္ထုတ္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြရယူရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူ၀ါဒမ်ား၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းမ်ား၊ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံစဥ္းစားရသည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာေခ်းေငြေပးအပ္မည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးလိုသည့္ နယ္ပယ္၊ ကူညီလိုသည့္ ပမာဏစသည္တို႔ႏွင့္လည္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး စသည့္က႑မ်ား တိုးတက္လာမႈသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ေပးရန္ရွိသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီအေျခအေနမွာ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၉၅၇၁၇၁၃၄၀၄ ဒသမ ၂၈ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလိုက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေၾကြးၿမီအေျခအေနမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၉၃၈ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၆၃၃၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၀၈၂၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီက်ပ္ ၇၃၀၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၀၁၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီက်ပ္ ၉၅၆၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီီ က်ပ္ ၁၂၄၈၇ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၅၄၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၅၇၂၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၂၄၆ ဘီလ်ံျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၈၀၂၀ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၀၈၄၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၉၃၆၀ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၃၁၁၃ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ ဂ်ပန္က အတုိးႏႈန္းသက္သာသည့္ ေခ်းေငြေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံခန္႔အတြက္ လက္မွတ္ေရးထုိး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အတုိးႏႈန္းသက္သာသည့္ တရား၀င္အကူအညီေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၁၇ ဒသမ ၀၄ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၁၀၉၇ ဒသမ ၈၃ သန္း) ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ေလးခုကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း JICA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ အမွန္တကယ္ႏႈန္းထားမွာ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပုိမုိျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ ဟန္႔တားေစေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အိမ္ရာ၀ယ္ယူျခင္းတုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မလံုေလာက္မႈတုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား သင့္ေတာ္ေသာ အိမ္ရာေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ SME မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လႈံ႔ေဆာ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု JICA က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအလုိက္ ေခ်းေငြပမာဏမ်ားမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြဂ်ပန္ယန္း ၃၀ ဒသမ ၄၆၉ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၂၈၅ ဒသမ ၇၉ သန္း၀န္းက်င္)၊ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း အဆင့္ (၂) ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၁၄၀ ဒသမ ၂၂ သန္း၀န္းက်င္)၊ အိမ္ရာဘ႑ာေငြေၾကးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၁၄၀ ဒသမ ၇၀ သန္း၀န္းက်င္)၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းအဆင့္ (၂)၊ အပုိင္း (၁) ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၅၃၁ ဒသမ ၁၁ သန္း၀န္းက်င္) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚလာ ၂၈၅ ဒသမ ၇၉ သန္းအသံုးျပဳမည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ စုစုေပါင္းဟက္တာ ႏွစ္သန္း၀န္းက်င္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ဆည္ေရေပးေဒသျဖစ္ေသာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ေရႊဘုိေဒသ၏ ဆည္ေရေပးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်တားႏွင့္ လယ္ယာေျမမွတစ္ဆင့္ ေစ်းကြက္သုိ႔ သြားလာေရးလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးပညာေပးေရး၊ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ အားျဖည့္ေပးေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာ ၁၄၀ ဒသမ ၂၂ သန္း၀န္းက်င္ အသံုးျပဳမည့္ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အဆင့္ ၂) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၾကားခံဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ ၾကားခံဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာ ၁၄၀ ဒသမ ၇၀ သန္း၀န္းက်င္ အသံုးျပဳမည့္ အိမ္ရာဘ႑ာေငြေၾကး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၀င္ေငြနည္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အိမ္ရာအေထာက္အပံ့ကုိ ၾကားခံဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အိမ္ရာေခ်းေငြမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ၾကားခံဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အားျဖည့္ေပးျခင္းႏွင့္ အိမ္ရာဘ႑ာေငြေၾကးစနစ္ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္လာေစျခင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာ ၅၃၁ ဒသမ ၁၁ သန္း၀န္းက်င္ အသံုးျပဳမည့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း အဆင့္ (၂)၊ အပုိင္း (၁) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ရန္ကုန္-မႏၲေလးမီးရထားလမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ ေတာင္ငူ-မႏၲေလးလမ္းပိုင္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အရည္အေသြးမီေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေခ်းေငြမ်ား၏ အတုိးႏႈန္းသည္ သက္သာေသာ ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္အတုိးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ႏွစ္စဥ္အတုိင္ပင္ခံ ၀န္ေဆာင္မႈ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ကာ ျပန္ဆပ္ရမည့္ကာလႏွစ္ ၄၀၊ ဆုိင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း JICA က ထုတ္ျပန္သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၈၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၈၇ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန စိုက္ပ်ဳိးေရး ၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၃၀ ဒသမ ၄၆၉ ဘီလ်ံ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံ ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီ ေခ်းေငြျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြ တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍ စီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း အေျခအေနအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဖန္းဆိပ္ဆည္ ေရေသာက္စနစ္ဧရိယာ ဧက ငါးသိန္းခန္႔အေပၚ အမွီသဟဲျပဳေနၿပီး လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးသည့္ အိမ္ေထာင္စု ခုနစ္ေသာင္းခန္႔၊ လူဦးေရ သံုးသိန္းခန္႔အတြက္ အက်ဳိးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း စတင္သည္ႏွင့္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေခ်းေငြယန္း ၃၀ ဒသမ ၄၆၉ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၇၀ ခန္႔) သည္ အတိုးႏႈန္း အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ကာလသည္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း အႀကိမ္ ၈၀ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ အရစ္က် ေတာင္းခံေပးေခ် သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အတြက္ ေခ်းေငြအပိုင္း (၁) ဂ်ပန္ယန္း ၂၀ ဘီလ်ံႏွင့္ ေခ်းေငြအပိုင္း (၂) ဂ်ပန္ယန္း ၂၅ ဘီလ်ံအတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၇၁ ဒသမ ၅၆၆ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အနက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ သုံးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) ၏ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္ ဂ်ပန္ယန္း  ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံကို ပထမအႀကိမ္ ေခ်းေငြအျဖစ္ ရယူလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြအား ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္ေခါင္းႏွင့္ တြဲမ်ား၀ယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္း၊ ရထားသြားလာမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကြန္ကရစ္ဇလီဖားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း စသည္တို႔အတြက္  အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေတာင္ငူ-မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ၃၈၆ မိုင္ခန္႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္၂၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းကို စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အျဖစ္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူလမ္းပိုင္း ၁၆၆ မိုင္ကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အျဖစ္ ေတာင္ငူ-မႏၲေလးလမ္းပိုင္း ၂၂ မိုင္ကိုလည္းေကာင္း လ်ာထားသတ္မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း လ်ာထားခ်က္ အေနျဖင့္ လက္ရွိယိုယြင္းလ်က္ရွိသည့္ ရထားလမ္းအေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား မြမ္းမံျခင္း၊ ရထားခုတ္ေမာင္းမိုင္ႏႈန္း တစ္နာရီ ၆၄ ကီလိုမီတာ (၄၀ မိုင္) မွ ၁၀၀ ကီလိုမီတာ (၆၂ မိုင္) သို႔ တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ရထားလံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလာႏိုင္ေရးႏွင့္ အခ်ိန္မွန္ကန္ေရး တိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑သို႔ က်ပ္ ၃၁၉ ဒသမ ၂၂၈ ဘီလ်ံ၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ က်ပ္ ၈၆၈ ဒသမ ၇၃၃ ဘီလ်ံ ထုတ္ေခ်းထားေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကဏန္းေပ်ာ့လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွ ကဏန္းေပ်ာ့တာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑သို႔ က်ပ္ ၃၁၉ ဒသမ ၂၂၈ ဘီလ်ံ၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ က်ပ္ ၈၆၈ ဒသမ ၇၃၃ ဘီလ်ံ ထုတ္ေခ်းထားေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၈)မွ ဦးေက်ာ္ေထြးက ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း၌ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ မူ၀ါဒမ်ား မည္သို႔ခ်မွတ္ထားသည္ကုိ သိရွိလိုျခင္း၊ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ လယ္ယာက႑၊ SME က႑မ်ားသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ အေျခအေနကို ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္တကြ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းရာတြင္ ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက လယ္ယာက႑၊ SME က႑ထုတ္ေခ်းမႈ အေျခအေနကို ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္တကြ သိရွိလိုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ သီးျခားခြဲျခားကာ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ အစိုးရပိုင္ဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ဘဏ္မ်ားမွ စာရင္းမ်ားကို ေပါင္းစုၿပီး ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ စာရင္းေတြအရ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြက စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑ကို ထုတ္ေခ်းေငြေပါင္း က်ပ္ ၃၁၉ ဒသမ ၂၂၈ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကက႑သို႔ ထုတ္ေခ်းေငြစုစုေပါင္း၏ ၁ ဒသမ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SME)သို႔ ထုတ္ေခ်းေငြေပါင္းက က်ပ္ ၈၆၈ ဒသမ ၇၃၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကက႑သို႔ ထုတ္ေခ်းေငြ စုစုေပါင္း၏ ၄ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္” ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ကို အဓိကအားျဖင့္ သုံးမ်ဳိး ေတြ႕ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ JICA ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ႏွစ္ဆင့္ထုတ္ေခ်းမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းေငြတြင္ JICA ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ရရွိေသာ ေခ်းေငြမ်ားသည္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ပထမအဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြအျဖစ္ ဂ်ပန္ယန္း ၅ ဒသမ ၀၃၃ ဘီလ်ံ (က်ပ္ ၆၂ ဘီလ်ံ) ကို အတိုးႏႈန္းတစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလႏွစ္ ၄၀ ျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ ထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသို႔ အတိုးႏႈန္း ေလးရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းခဲ့ေၾကာင္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ဧရာ၀တီဘဏ္၊ သမ၀ါယမဘဏ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၊ ကေမၻာဇဘဏ္မ်ားသို႔ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းဘဏ္မ်ားမွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ JICA Two Step Loan ျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ေျခာက္ဘဏ္မွ လုပ္ငန္းရွင္ ၂၉၇ ဦးအား က်ပ္ ၆၁ ဒသမ ၈၆၇ ဘီလ်ံ ထုတ္ေခ်းခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယအဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ (က်ပ္ ၁၈၅ ဘီလ်ံ)ကို JICA မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ ထုတ္ေခ်းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေခ်းေငြမ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာ ဘဏ္မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ (ျပည္သူမ်ား၏ အပ္ႏွံေငြမ်ားမွ ထုတ္ေခ်းျခင္း) ျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ထုတ္ေခ်းေငြ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၇၃၂ ဒသမ ၉၄၀ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေခ်းေငြတြင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ Credit Guarantee Insurence (CGI) အစီအစဥ္အရ SME မ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းေငြမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ CGI စနစ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္သုံးဘဏ္မွ လုပ္ငနး္ရွင္ ၂၂၆ ဦးသို႔ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၆၅၃ ဘီလ်ံ ထုတ္ေခ်းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

JICA က ပံ့ပိုးသည့္ႏွစ္ဆင့္ ေခ်းေငြကို အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္သည့္အတြက္ သက္သာေသာ ေခ်းေငြျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားေခ်းေငြမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းသည့္ ေခ်းေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အပ္ႏွံေငြအေပၚ အေျခခံ၍ ထုတ္ေခ်းသည့္ ေခ်းေငြမ်ားအေနႏွင့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းေအာက္ သက္သာသည့္ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ SMEs မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ေခ်းေငြျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ၇၀ အား က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ဂ်ပန္ႏူိင္ငံ JICA အေထာက္အပံ့ေခ်းေငြျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ၇၀ ကို လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က Two Step Lone ျဖင့္ ေခ်းေငြ က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သိရသည္။

အဆိုပါဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ေခ်းေငြအေထာက္အပံ့ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ (Two Step Lone) ေခ်းေငြျဖင့္၀ယ္ယူသည့္ စက္ကရိယာမ်ားအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေတာင္သူမ်ား ေပးအပ္ျခင္း ဒုတိယအႀကိမ္ အခမ္းအနားကို ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူ ဦးမ်ဳိးသန္႔ျခံတြင္ မတ္လပထမပတ္က ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူ ၇၀ ဦးကို စက္စီးေရ ၇၀ စီးအတြက္ က်ပ္သန္း ၂၃၃၁ ဒသမ ၇၀ သန္း ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ) တိုင္းမန္ေနဂ်ာဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ လယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ကေန ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေထာက္အပံ့နဲ႔ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာေတြ ၀ယ္ယူဖို႔ ေခ်းေငြေတြကို တိုင္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိ႐ွိသေဘာေပါက္ၿပီးေတာ့ စက္ကိရိယာေတြကိုလည္း တစ္စုတစ္ေ၀းစုံစုံလင္လင္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ဒီလိုေပးအပ္ပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မရရွိေသးတဲ့ ေတာင္သူေတြလည္း ရရွိလာမည့္အခြင့္အေရးေတြ သိရွိေအာင္ ဒီပြဲကိုက်င္းပျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းအေနနဲ႔ ဒီပြဲျပဳလုပ္တာက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ်ိန္က ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္က ေတာင္သူကိုးဦးကို ေခ်းေငြ  ၂၄၄ ဒသမ ၄၅ သန္း ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ၅၃ အုပ္စု မွ ေတာင္သူ ၇၀ ဦးကို စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၃၃၁ ဒသမ ၇၀ သန္းတန္ဖိုးရွိတဲ့ စက္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပးအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းအေနနဲ႔ ယေန႔အခ်ိန္ထိၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ ၉၀၊  ေတာင္သူ ၁၁၂ ဦး၊ စက္အစီး ေရ ၁၁၂ စီးအတြက္ တန္ဖိုးေငြ က်ပ္ ၃၆၂၇ ဒသမ ၄၄ သန္းတန္တဲ့ စက္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္လာမည့္ ကာလမွာလည္း ယခုထက္ပိုမိုၿပီးေတာ့ တိုးခ်ဲ႕ေပးႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္” ဟု ျမန္မာလယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ) တိုင္းမန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ေခ်းေငြအေထာက္အပံ့ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ (Two Step Lone ) ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူသည္ စက္ကိရိယာမ်ားအား စက္တန္ဖိုးလိုက္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ငါးႏွစ္ေခ်းႏွင့္ ႏွစ္တိုးေခ်းေငြ သံုးႏွစ္ေခ်းျဖင့္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အတိုးႏႈန္းသြင္းရမည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေထာက္ပံ့ေခ်းေငြျဖင့္ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြကို ပထမအႀကိမ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာရွစ္ရြာမွ ေတာင္သူကုိးဦးကို ေခ်းေငြ က်ပ္ ၂၄၄ ဒသမ ၄၅ သန္းကိုလည္းေကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၂၉ ရြာမွ ေတာင္သူ ၃၃ ဦးကို ေခ်းေငြ က်ပ္ ၁၀၅၁ ဒသမ ၂၉ သန္းကိုလည္းေကာင္း တတိယအႀကိမ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၅၃ ရြာမွ ေတာင္သူ ၇၀ ကို ေခ်းေငြ က်ပ္ ၂၃၃၁ ဒသမ ၇၀ သန္း စုစုေပါင္းအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၉၀ မွ ေတာင္သူ ၁၁၂ ဦးကို စက္ကိရိယာတန္ဖိုး ေခ်းေငြ က်ပ္ ၃၆၂၇ ဒသမ ၄၄ သန္းကို ထုတ္ေခ်းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ JICA (Two Step Lone ) ေခ်းေငြ ရယူရန္ကိစၥအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္  ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္  ပိုင္းေလာ့ပေရာဂ်က္အျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္၌ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုိင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးကို  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည္ဟု သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၃၀ ဒသမ ၄၆၉ ဘီလ်ံ ေခ်းယူရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA ) ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၃၀ ဒသမ ၄၆၉ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ တင္ျပခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီေခ်းေငြျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြ တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍ စီမံကိန္းျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း အေျခအေနအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဖန္းဆိပ္ဆည္ေရ ေသာက္စနစ္ ဧရိယာဧက ငါးသိန္းခန္႔အေပၚ အမွီသဟဲျပဳေနၿပီး လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးသည့္ အိမ္ေထာင္စု ခုနစ္ေသာင္းခန္႔၊ လူဦးေရ သံုးသိန္းခန္႔အတြက္ အက်ဳိးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းစတင္သည္ႏွင့္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေခ်းေငြယန္း ၃၀ ဒသမ ၄၆၉ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၇၀ခန္႔) သည္ အတိုးႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ကာလသည့္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း အႀကိမ္ ၈၀ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ အရစ္က်ေတာင္းခံေပးေခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ

ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁)အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးသာဦးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

မတ္ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီထံမွ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းအဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁)အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံ ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အတြက္ ေခ်းေငြအပိုင္း (၁) ဂ်ပန္ယန္း ဘီလ်ံ ၂၀ ႏွင့္ ေခ်းေငြအပိုင္း (၂) ဂ်ပန္ယန္း ၂၅ ဘီလ်ံအတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး စီမံကိနး္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၇၁ ဒသမ ၅၆၆ ဘီလ်ံလ်ာထားသည့္အနက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ သံုးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂)၊ အပိုင္း (၁) ၏ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံကို ပထမအႀကိမ္ ေခ်းေငြအျဖစ္ ရယူလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြအား ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္ေခါင္းႏွင့္တြဲမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္း၊ ရထားသြားလာမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကြန္ကရစ္ဇလီဖားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း စသည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေတာင္ငူ-မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၃၈၆ မိုင္ခန္႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္၂၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းကို စီမံကိန္းအဆင့္ (၁)အျဖစ္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူလမ္းပိုင္း ၁၆၆ မိုင္ကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အျဖစ္ ေတာင္ငူ-မႏၲေလးလမ္းပိုင္း ၂၂ မိုင္ကိုလည္းေကာင္း လ်ာထားသတ္မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္ အေနျဖင့္ လက္ရွိယိုယြင္းလ်က္ရွိသည့္ ရထားလမ္း အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား မြမ္းမံျခင္း၊ ရထားခုတ္ေမာင္း မိုင္ႏႈန္း ၁ နာရီ ၆၄ ကီလိုမီတာ (မိုင္ ၄၀)မွ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ (၆၂ မိုင္) သို႔ တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ရထားလံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလာႏိုင္ေရးႏွင့္ အခ်ိန္မွန္ကန္ေရး တိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ငူ-မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီးပါက ရထားလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနထိုင္သည့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင္ေျပလာမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာ့မီးရထားအေနျဖင့္လည္း ၀င္ေငြႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ျခင္း၊ ေခတ္မီရထား လုပ္ငန္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အဓိကလမ္းမႀကီးႏွင့္ အခ်က္ျပစနစ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖစ္၍ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ေခတ္မီတြဲဆိုင္းအသစ္မ်ားျဖင့္ တစ္နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ အထိေျပးဆြဲႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ေျပးဆြဲခ်ိန္ ရွစ္နာရီထက္မပိုေစဘဲ ေျပးဆြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးထားကာ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေျပာၾကားသည္။