ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရကို ICC သို႔တင္ရန္ ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ႀကိဳးပမ္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခုကုိ ဧၿပီလ အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

အစိုးရကသေဘာတူေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ ပက္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံုရုံး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ႀကိဳပမ္းမႈမ်ားကို ၿဗိတိန္က ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖ္ိဳးေရးေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္သည့္ ၿဗိတိန္အေထာက္အပံ့ကို အျပည့္အ၀ျပန္လည္သုံးသပ္သြားရန္လည္း ၄င္းတို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိန္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပါင္သန္း ၁၀၀ ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ၿပီး ထိုပမာဏမွာ ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေနပုံရေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္တုန္းက ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ေသာ ပမာဏျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုလည္း မေတြ ့ရသကဲ့သို႔ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မွန္သမွ်ကိုလည္း မေတြ႕ရေၾကာင္း ေကာ္မတီက ေကာက္ခ်က္ခ်ကာ ျမန္မာအာဏာပိုင္တို႔က ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေရာက္မွ ဗီဇာျငင္းပယ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္အေထာက္အပံ့ စီမံကိန္းမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္လည္း တားျမစ္ခံခဲ့ရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လုံုျခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ဗီတိုအာဏာရိွေသာအဖဲြ႕၀င္ တရုတ္ႏိုင္ငံက အတိုက္အခံလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စုေပါင္းအေရးယူေရးမည့္ စိတ္ကူးသည္ ရပ္တန္႔ေနခဲ့ရသည္။

လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေရးႏွင့္ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္အားလုံးကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံမႈနည္းလမ္းကို ရွာေဖြေနေၾကာင္း ေကာ္မတီက ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ICC တြင္ ပါ၀င္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေပ။

ဘဂၤါလီမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွလာပုံကို ၄င္းအေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး၍ ရႏိုင္၊ မရႏိုင္ဆိုသည့္ စီရင္ထုံးတစ္ရပ္ကို ရွာေဖြမည့္ ICC ၏တရားစြဲဆုိေရးဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ဖာတူးဘင္ဆူးဒါး၏ လုပ္ေဆာင္မႈကိုလည္း ေကာ္မတီက ႀကိဳဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာလက လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ သံတမန္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းစြာျပန္လာႏိုင္ေရးကို ၄င္းတို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္သာမက ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီ ၆၈၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ စတင္ရန္ ခြင့္ျပဳမျပဳကိစၥဆံုးျဖတ္ရန္ လာမည့္လတြင္ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွေန၍ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္အား အတင္းအက်ပ္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ဟူေသာ ကိစၥအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္စတင္ရန္ ခြင့္ျပဳမျပဳကိစၥကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) က လာမည့္လတြင္ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ဦးတည္းေသာ တရားစြဲဆုိေရး အႀကီးအကဲ ဖာတူးဘင္ဆူဒါသည္ ဇြန္ ၂၀ ရက္ ၾကားနာမႈတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) ၌ တရားသူႀကီး သံုးဦး၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ထြက္ဆုိမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ တရားသူႀကီးသံုးဦးထဲ၌ ဦးေဆာင္သူျဖစ္သည့္ ပီတာကိုဗက္က ေမ ၁၁ ရက္တြင္ အမိန္႔ထုတ္ ျပန္ထားရာ ယင္းအမိန္႔စာကို ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနက ေမ ၁၄ ရက္၌ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္လက မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဘင္ဆူဒါသည္ လူသားဆန္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား အတင္းအက်ပ္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း ရွိ မရွိ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ စစ္ပြဲဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ခုတည္းေသာ ကမၻာ့အျမဲတမ္းခံု႐ံုးျဖစ္သည့္ ICC မွ တရားသူႀကီးမ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ICC ၏ မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ Rome Statute ဟုေခၚဆုိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ႏိုင္ငံမဟုတ္သကဲ့သို႔ ICC အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံလည္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဘင္ဆူဒါ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မွာ ဥပေဒအရ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ICC အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘင္ဆူဒါက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ကိစၥအား ICC အေနျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားထားသည္။

ဘင္ဆူဒါက အတင္းအဓမၼေမာင္းထုတ္မႈကို နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ (ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္း ပစ္လိုက္ေသာ)  က်ည္ဆန္သည္ (အျခားႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၌ ရပ္ေနေသာ) လူတစ္ဦးကို ထိမွန္ၿပီး ေသဆံုးေစခဲ့သည့္အခါ ျပစ္မႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္း၌သာ ၿပီးျပတ္မႈမရွိေၾကာင္း ဥပမာေပး ေျပာၾကားထားသည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၀ ရက္မွာ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕က အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို တံခါးပိတ္က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားစြဲဆုိသူရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာသာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကိုဗက္က အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကိုဗက္က သူ၏ အမိန္႔ကို လွ်ဳိ႕၀ွက္အဆင့္ ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ဘင္ဆူဒါအေနျဖင့္ ဇြန္လၾကားနာမႈ၌ ထြက္ဆုိရမည့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု ဆုိသည္။

“ICC ပဋိညာဥ္က ဘယ္ေနရာမွာမွ ICC ရဲ႕ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို လက္မခံတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအေပၚ ခံု႐ံုးက စီရင္ဆံုးျဖတ္လို႔ရတယ္လို႔ ေရးမထားပါဘူး” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံက ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

ဘင္ဆူဒါ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို စစ္ေဆးမည့္ အထူးခံု႐ံုးသည္ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားထားသည့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားရွိပါက ဇြန္ ၁၁ ရက္မတုိင္မီတင္သြင္းရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကိုလည္း ေတာင္းဆုိထားသည္။

Ref ; AFP

ဘဂၤါလီတို႔ကို ဖိႏွိပ္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံက မွန္မွန္ကန္ကန္စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရမည္ဟု ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေျပာၾကား

ေမ ၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စုိးမင္းထုိက္)

ဘဂၤါလီတို႔ကို ဖိႏွိပ္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံက မွန္မွန္ကန္ကန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရမည္ဟု ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ေမ ၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ စစ္ေဆးေရးမ်ားအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဘဂၤါလီတို႔ကို ပစ္မွတ္ထားေသာ စနစ္တက် မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ား၊ လူသတ္မႈမ်ား၊ ရြာမီး႐ႈိ႕မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယင္းပဋိပကၡေၾကာင့္ ဘဂၤါလီအေျမာက္အျမားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ အစုအျပံဳလိုက္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ႏွစ္ရက္ၾကာခရီးစဥ္တြင္ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

“တာ၀န္ခံမႈရွိဖုိ႔ဆုိရင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈရွိရပါမယ္” ဟု ၿဗိတိန္၏ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာသံအမတ္ႀကီး ကာရင္ပီယာ့စ္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျပည့္အ၀ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းႏွစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ တစ္ခုသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံု႐ံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမႈျဖစ္ၿပီး အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ျမန္မာအစိုးရက ကိုယ္တုိင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ပီယာ့စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံု႐ံုး (ICC) ၏ အဖြဲ႕၀င္ မဟုတ္ေပ။ ICC ၏ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ခံု႐ံုး၏ တရားစီရင္ေရးကို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ျခင္း ရွိ မရွိ စဥ္းစားရန္ ICC တရားသူႀကီးမ်ားအား ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

မွန္မွန္ကန္ကန္စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ပီယာ့စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျပည္တြင္းကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျဖစ္ျဖစ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈရွိဖို႔ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္”ဟု ပီယာ့စ္က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈစတင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) က ႀကိဳးပမ္း

Photo:AFP

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) ၏ တရားစြဲဆိုေရးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲက ျမန္မာႏုိင္ငံမွေန၍ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ စတင္ႏုိင္ပါမည္လားဟူသည္ကို  ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ တရားသူႀကီးမ်ားအား ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ႏိုင္ငံမဲ့ မြတ္စလင္မ်ားသည္ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွေန၍ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာမ်ားမီး႐ိႈ႕ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္  ေစတနာ့၀န္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လူသတ္မႈမ်ားႏွင့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္း ရိွသည္။

ဧၿပီ ၉ ရက္အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ICC ၏ တရားစြဲဆိုေရးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ ဖာတူးဘင္ဆူဒါက “အဆက္မျပတ္ရရိွတဲ့ ယံုၾကည္ရတဲ့ သတင္းေတြအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီရိွေနတဲ့ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) ၆၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကစၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွရိွနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာနယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ေမာင္းထုတ္ခံရေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါအမ်ဳိးသမီးက စြပ္စြဲထားသည့္  ေမာင္းထုတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား႐ံုးက တရားစီရင္ခြင့္ ရွိႏိုင္သလားဟူသည္ကို တရားသူႀကီးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား၏ အတိဒုကၡမ်ားကို အႀကိဳစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ICC အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေသာ္လည္း  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ICC အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အမႈစစ္ေဆးရန္အတြက္ ဥပေဒအရ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရိွေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒါဟာ အေကာင္အထည္မဲ့ ေမးခြန္းမဟုတ္ပါဘူး။ ခိုင္မာတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုပါ” ဟုလည္း ဘင္ဆူဒါက ဧၿပီ ၉ ရက္အေႏွာင္းပိုင္း၌ သူ၏ အဆုိျပဳခ်က္ကို တရားသူႀကီးမ်ားထံ တင္သြင္းရာ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္က သည္ဟိဂ္ၿမိဳ႕၌ ထူေထာင္ထားသည့္ ICC သည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ကမၻာေပၚရိွ တစ္ခုတည္းေသာ အျမဲတမ္းတရား႐ံုးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ တရား႐ံုးမ်ားက စစ္ေဆးရန္ မလိုလားေသာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမရိွေသာ အမႈမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအပါအ၀င္ အဆိုးရြားဆံုး အမႈမ်ားကို တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ဘင္ဆူဒါက သူ၏ ႐ံုးအေနျဖင့္ ယခုအေျခအေနရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္မ်ဳိးသည္ ေရာမသေဘာတူညီခ်က္၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရာမသေဘာတူညီခ်က္သည္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားသည့္အျပင္ တရား႐ံုးလုပ္ငန္းကိုလည္း ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးထားသည္။

ဘင္ဆူဒါက အတင္းအဓမၼေမာင္းထုတ္ျခင္းကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ပစ္ခတ္ျခင္းတစ္ရပ္ႏွင့္ ခိုင္းႏိႈင္းခဲ့ၿပီး (ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ) က်ည္ဆန္က (အျခားႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၌ မတ္တတ္ရပ္ေနေသာ လူတစ္ဦးကို ထိမွန္ၿပီး မေသေစမခ်င္း ျပစ္မႈက ၿပီးျပည့္စံုမႈမရိွဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘင္ဆူဒါက သူ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈျပဳလုပ္ရန္ အထူးအဖြဲ႕တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ICC ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ျမန္ဆန္ထိေရာက္ေသာ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ရမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တပ္မေတာ္က စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ စစ္ဆင္ေရးသည္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဒါဇင္ခန္႔ကို ေသဆံုးေစခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဥပေဒ အရသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ႏို၀င္ဘာလက ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအထိ ဒုကၡသည္တစ္ဦးမွ် ျပန္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Ref း AFP

ဒူတာေတးအား ICC တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ေရွ႕ေနက အသက္အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကား

မနီလာတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၌ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုတြင္ေတြ႕ရေသာ ေရွ႕ေန ဆာဘီယို (Photo – AFP)

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတး၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပြဲအား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈခံု႐ံုးတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ေရွ႕ ေနဂ်ဴေဒဆာဘီယိုက ၎၏ အသက္အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒူတာေတးအား ေထာက္ခံသူမ်ားက လူမႈမီဒီယာတြင္ ၎အား အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အသက္ ၅၁ ႏွစ္အရြယ္ ဆာဘီယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒူတာေတးအား စစ္ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ICC သို႔  ယမန္ႏွစ္ ဧၿပီလက တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆာဗီယိုသည္ တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့သည္။

ဆာဘီယို၏ ေလွ်ာက္ထားမႈကို လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ICC ၏ ေရွ႕ေန ဖာတုိအူဗင္ဆုိဒါသည္ အႀကိဳစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ICC က အျပည့္အ၀ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ရွိလာႏိုင္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ ဒူတာေတးသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို အျမစ္ျပတ္ႏွိမ္နင္းမည္ဟု ကတိေပးထားခဲ့သည္။ ဒူတာေတး၏ မူးယစ္ေဆး ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပြဲတြင္ လူ ၈၀၀၀  ေက်ာ္သည္ တရားလက္လြန္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆာဗီယိုက တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆးႏွင့္ မသကၤာသူ ၄၀၂၁ ဦးသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခုခံကာကြယ္စဥ္ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္လက္မရြံ႕ အဖြဲ႕မ်ားသည္ လူ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႕မ်ားက စြပ္စြဲထားသည္။

ဒူတာေတးက ICC ၏ စစ္ေဆးမႈသည္ ၎အတြက္ အက်ဳံးမ၀င္ဟု ေျပာၾကားထားၿပီး ICC မွ တရား၀င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္ခဲ့လွ်င္ ဖိလစ္ပိုင္သည္ ICC မွ ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။

အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာမိဘမ်ား၏ သားျဖစ္ေသာ ေရွ႕ေနဆာဘီယိုသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ေတာင္ပိုင္း ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အေရးနိမ့္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၆ တြင္ အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈအတြက္ ရန္ပံုေငြအလံုအေလာက္ မရွိဟုဆုိကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အရည္အခ်င္းမျပည့္မီသူအျဖစ္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ ေၾကးစားလူသတ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ အဂၢါမာတုိဘာတုိအား ေရွ႕ေနအျဖစ္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးရန္ ဆာဘီယိုက သေဘာတူညီခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ၏ ဘ၀လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

ဒူတာေတးသည္ေတာင္ပိုင္း ဒါဗာအိုၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္စဥ္က ဒူတာေတး၏ အမိန္႔ျဖင့္ လူ ၂၀၀၀ ထက္မနည္းကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ‘ဒါဗာအိုလက္မရြံ႕ လူသတ္အဖြဲ႕’ တြင္ သူကပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း အထက္လႊတ္ေတာ္ ၾကားနာမႈတြင္ မာတုိဘာတုိက ၀န္ခံခဲ့သည္။

ဒူတာေတး၏ မူးယစ္ေဆးႏွိမ္ နင္းေရးစစ္ပြဲသည္ ဒါဗာအုိလူသတ္ အဖြဲ႕ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနဆာဘီယိုက စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ဒူတာေတးက ယင္းစြပ္စြဲခ်က္ကို ပယ္ခ်ထားသည္။

“ဒီသတ္ျဖတ္မႈေတြကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းက ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ဖို႔ပါပဲ။ သမၼတဒူတာေတးကို ဖမ္းၿပီးသည္ဟိဂ္မွာ တရားစြဲဆုိရပါမယ္” ဟု ဆာဘီယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆာဘီယိုကို အသက္အႏၲရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ခ်က္ေမးျမန္းခဲ့ရာ သမၼတသည္ ဆာဘီယိုႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ဆုိးျခင္းမရွိေၾကာင္း ဒူတာေတး၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဟာရီေရာ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ; AFP