ျမန္မာႏိုင္ငံကို တရားစဲြဆိုရန္ ဥပေဒေၾကာင္းအရခိုင္မာသည့္ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမရိွေၾကာင္းႏွင့္ ICC ၏ အေရးယူမႈကိုပယ္ခ်ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ ထုတ္ျပန္

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သုံးဖြယ္ရိွသည္ဟု ေျပာၾကားလ်က္ ICC တရားသူႀကီးအမ်ားစု၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အေရးယူရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရက စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိ ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရိွေနေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၏ အက်ဳိးရလဒ္ျဖစ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရက ျပတ္ျပတ္သားသား ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရာမစတက္က်ဴအဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံ (ေရာမသေဘာတူစာခ်ဳပ္) မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ICC ၏ စီရင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုက္နာရန္ တာ၀န္မရိွေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရည္တည္ခ်က္ကို ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဆိုးရြားေသာ ယုံၾကည္မႈ၏ ရလဒ္ျဖစ္၍လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ နည္းလမ္းမက်ျခင္း၊ အေထြေထြပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ ရိွေနသည္။ အမႈႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ တင္ျပခ်က္မ်ားကို တင္ျပေစရန္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ ၎တို႔၏ သ႐ုပ္သကန္ကို မစဥ္းစားျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အဆိုျပဳထားေသာ အရင္းခံအေၾကာင္းအရာ၏ အက်ဳိးျပဳေသာနယ္ပယ္ကို စဥ္းစားျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။

တင္သြင္းခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာအတိုခ်ဳပ္မ်ားသည္ ဥပေဒေရးရာျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းမေပးခဲ့ပါ။ ထို႔ျပင္လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျငင္းပြားစရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွဘဲ ထြန္႔ထြန္႔လူး ကိုယ္ ေရးကိုယ္တာ အျဖစ္ဆိုးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာစြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာ ယင္းသို ့ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းကအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္႐ုံးကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖိအား သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ အဆိုပါအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား တင္သြင္းျခင္း သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရာဇ၀တ္႐ုံးကို  စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ တုပ္ေႏွာင္မႈအတြင္း ေရာက္ရိွသြားေစမည့္ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးသည္ ရခိုင္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ စီရင္ ပိုင္ခြင့္မရိွသည့္အေနအထားတြင္ တရားစီရင္ေစရန္ တရား႐ုံး၏စီရင္မႈကို ေတာင္းခံရာတြင္ တရားစဲြသူသည္ ဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၉ (၃) ကို မွားယြင္းစြာ အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက တရားနည္းလမ္းက်စြာ ေျပာၾကားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တရားသူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မာ့ပါရင္ဒီဘရစ္ခ်မ္ေဘာက္သည္လည္း ဤအျမင္မ်ဳိး ရိွေနသည္ဟုသိရသျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အားတက္မိေၾကာင္း၊ ေရာမစတက္က်ဴဥပေဒတြင္ ဥပေဒအပိုဒ္ ၁၉ (၃)ႏွင့္ ၁၁၉ (၁)တို႔သည္ ေလွ်ာက္လဲ၍မရႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး La Competence de la competence စည္းမ်ဥ္းသည္ တရားသူႀကီး အဖဲြ႕က တရားစီရင္ႏိုင္ေစရန္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရိွဟု တရားသူႀကီး မာ့ပါရင္ဒီဘရစ္ခ်မ္ေဘာက အျမင္ရိွထားေၾကာင္း ၾကားသိရပါေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္မွႏွင္ထုတ္ျခင္းဟူေသာ စြပ္စဲြေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္ျခင္း မရိွပါ။ ပဋိပကၡတြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ႏွင္ထုတ္ခဲ့ျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ အိုးအိမ္ပစ္ေျပးသြားသူမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔အၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာေျပးခဲ့ၾကသူမ်ား ျပန္လာႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီစဥ္ထားမႈကဲ့သို႔ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္အပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္းေလးႏိုင္ငံမွ သံအမတ္မ်ားႏွင့္ အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွထြက္ခြာရန္ ျပင္ဆင္ေနသူမ်ားကို ထြက္သြားျခင္းမျပဳရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လက္ရိွအစိုးရတာ၀န္ယူၿပီးခ်င္း ရခိုင္အေရးကိုေျဖရွင္းရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီတစ္ရပ္ ခ်က္ခ်င္းဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပံ့ပိုးေပးရန္ (ကြယ္လြန္ခဲ့သူ) ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အၾကံေပးေကာ္မရွင္ကို ခ်က္ခ်င္းဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ တရားစီရင္မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈတို႔ကိုအားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုသည့္ စည္းကမ္းလိုက္နာေသာ အေနအထားကို အစိုးရကအႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ့အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ယင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာျပႆနာမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ အစိုးရက ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာရပ္တြင္ ေကာင္းစြာ တတ္ကြၽမ္းေသာ ႏိုင္ငံတကာမွထင္ရွားသူ ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ဥပေဒေရးရာကြၽမ္းက်င္၍ ကုလသမဂၢအေတြ႕အၾကံဳရိွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိိမိကိုယ္ပိုင္နယ္နိမိတ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာရာဇ၀တ္မႈမွန္သမွ်ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမွန္သမွ်ကို လိုလုိလားလား စုံစမ္းစစ္ေဆးလိုၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊  တရားစီရင္မႈကိုလြန္လြန္ကြၽံကြၽံ က်င့္သုံးျခင္းသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခိုင္မာမႈရိွေရးဆိုေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို စိန္ေခၚရာေရာက္ၿပီး လက္ခံထားၿပီး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း၊ ၎သည္ အႏၲရာယ္ရိွေသာ သာဓကတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး ICC ၏ က်င့္၀တ္သိကၡာကို ေလ်ာ့ပါးေစေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ICC က စီရင္ခြင့္ရွိသည္ဆုိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အစုိးရ၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ မၾကာမီ တရား၀င္ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံးေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ICC က စီရင္ခြင့္ရွိသည္ဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ  အစိုးရ၏သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို  မၾကာမီ တရား၀င္ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ICC ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးေဇာ္ေဌးက ျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရခိုင္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စီရင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့အေပၚမွာ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ လံုး၀ အေရးယူလို႔ မရဘူးလို႔၊ အေရးယူဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ယံုၾကည္ထားလား”ဟု မဇၩိမသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေမးျမန္းမႈကို သမၼတ႐ံုး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက “အဲဒါနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ မၾကာခင္မွာ Statement ထုတ္ေပးမယ္။ အဲဒီမွာ ပါပါလိမ့္မယ္”ဟု သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ICC ျပႆနာ၏အရင္းခံမွာ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ အသင့္ရွိေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးၾကန္႔ ၾကာေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ UNHCR ၊ UNDP တို႔ႏွင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ UEHRD ၏ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ တည္ေဆာက္ေရး၊ ေနရာခ်ထားေရး၊ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

ICC ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ မည္မွ်ေလ့လာထား ၿပီး ICC ဘက္မွရရွိထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားထဲတြင္ အင္းဒင္ကိစၥကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးပါရွိျခင္းရွိမရွိႏွင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ဳိးထပ္မံ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ျခင္းရွိမရွိဟု သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းမႈကို ဦးေဇာ္ေဌး က”ကြၽန္ေတာ္တို႔ ICC ရဲ႕ Jurisdiction ေပါ့။ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစအဆံုး ဖတ္ၿပီးပါၿပီ။ စာမ်က္ႏွာ ၅၀ ပါတယ္။ ဒီေကာင္က ဘာကို ေျပာလဲဆိုေတာ့ နံပါတ္ (၁)  အခ်က္က ဒီအေထာက္အထားေတြ မပါဘူး။  ICC ရယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔  Rome Statue ရယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ Convention ေတြရယ္၊ အဲဒါေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ICC က စီရင္ခြင့္ ရိွမရွိကို ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြ၊ အျခားဥပေဒေတြေပါ့ေနာ္။ ကုလသမဂၢ ဥပေဒေတြ ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ ခ်ထားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ဘယ္ဟာက ဘယ္လို၊ ဘယ္ဟာက ဘယ္လိုဆိုတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ဒီထဲမွာ မပါဘူး။ အခုအဆင့္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ICC အေနနဲ႔ စီရင္ခြင့္ ရွိမရွိ ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ သူတို႔ ဆံုးျဖတ္တာ ျဖစ္တယ္”ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။