ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားမွ ေဆး၀ါးမ်ားအား ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရန္ FDA က ေစ်းကြက္နမူနာ ရယူထားၿပီး ေဆးဆိုင္လိုင္စင္ႏွင့္ ေဆးလက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္အသိေပး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ရိွ ေဆး၀ါးအေရာင္းဆိုင္အခ်ဳိ႕အား FDA က တာ၀န္ရိွသူမ်ား ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးေနစဥ္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္အဖြဲ႕သည္ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ရွိ ေဆး၀ါးအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ေဆး၀ါးမ်ားအား  ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရန္ ေစ်းကြက္နမူနာ ရယူခဲ့ၿပီး ေဆးအေရာင္းဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆးဆိုင္လိုင္စင္ႏွင့္ ေဆးလက္ကားေရာင္း ခ်ခြင့္လိုင္စင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ရွိ ေဆး၀ါးလက္လီ လက္ကားေရာင္းခ်ေနသူမ်ားအား ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာေဆး၀ါးေရာင္းခ်မႈ က်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ေဆးဆိုင္မ်ား သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈရွိေစေရး၊ စပ္ေဆး အႏၲရာယ္၊ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္မရွိေသာ လိုင္းေဆး (ျမန္မာႏုိင္ငံေဆး၀ါးမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေဆး)မ်ားႏွင့္ သက္တမ္းလြန္ေဆး၀ါးမ်ား သိုေလွာင္ေရာင္းခ်မႈ မရွိေစေရးႏွင့္ ေဆးဆိုင္လိုင္စင္ပံုမွန္ သက္တမ္းတိုးေရး၊ ေဆးလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္တို႔ကို အသိေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေဆး၀ါးေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ သိသင့္သည့္အမ်ဳိးသားေဆး၀ါး ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ရွိ ေဆးဆိုင္မ်ား ကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေဆး၀ါးေရာင္းခ်မႈဆုိင္ရာ အသိပညာေပးစာေစာင္မ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ဗြီႏိုင္းမ်ားစသည္တို႔ေပးေ၀၍  ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ေဆး၀ါးအခ်ဳိ႕ကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရန္ ေစ်းကြက္နမူနာ ရယူခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္ရွိ လက္လီ၊ လက္ကားေဆး အေရာင္းဆိုင္မ်ားရွိ ေဆး၀ါးမ်ား၏ အရည္အေသြး အာနိသင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက ေစ်းကြက္နမူနာ ေကာက္ယူေနၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္ေဆးဆိုင္မ်ားကို အမ်ဳိးသားေဆး၀ါးဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလပထမပတ္အတြင္းက မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊမဂၤလာေစ်း၊ ေရႊ ျပည့္စံုေစ်း၊ မဂၤလာမြန္ေစ်းရွိ ေဆး၀ါးလက္လီလက္ကားအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ လိုင္းေဆး၊ သက္တမ္းလြန္ေဆး၀ါးမ်ား သိုေလွာင္ ေရာင္းခ်မႈ မရွိေစေရးႏွင့္ ေဆးလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ အသိေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေဆး၀ါးလက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းခ်သူမ်ားအား ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆး၀ါးေရာင္းခ်မႈက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆးဆိုင္မ်ား သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈရွိေစေရး၊ စပ္ေဆး အႏၲရာယ္၊ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္မရွိေသာ လိုင္းေဆး(ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆး၀ါးမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာေဆး)မ်ားႏွင့္ သက္တမ္းလြန္ေဆး၀ါးမ်ားသိုေလွာင္ေရာင္းခ်မႈမရွိေစေရးႏွင့္ ေဆးဆိုင္လိုင္စင္ပံုမွန္သက္တမ္းတိုးေရး၊ ေဆးလက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္တို႔ကို ေဆြးေႏြးေဟာ  ေျပာခဲ့ၿပီး ေဆး၀ါးေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ သိသင့္သည့္အမ်ဳိးသားေဆး၀ါးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ကိုလည္းရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားေဆး၀ါးဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေဆး၀ါး၊ မွတ္ပံုတင္ ေခတၱ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳလုပ္ထားေသာ ေဆး၀ါး၊ ေဆး၀ါးအတု၊ စံမညီေဆး၀ါး၊ ပ်က္စီးေဆး၀ါး၊ ေရာေႏွာေဆး၀ါးမ်ား၊ ေဘး ဥပဒ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေဆး၀ါး၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သံုးစြဲရန္မသင့္ဟု အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ယင္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ခံရပါက ေငြဒဏ္အနည္းဆံုး က်ပ္ ၅၀၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၅၀၀၀၀၀ အထိျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ က်ခံႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။