တရားစီရင္ေရးစနစ္၌ အဂတိလိုက္စားျခင္း

တရားစီရင္ေရးကို က်င့္သံုးမႈသည္ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔၏ ဘ၀မ်ားအေပၚ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားျဖင့္ ညစ္ေပေနေသာ တရားစီရင္ေရးသည္ ဥပေဒစနစ္တစ္ရပ္ကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက တရား၀င္အျဖစ္ လက္ခံမႈအား အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အေတြ႕ရအမ်ားဆံုး တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈႏွစ္မ်ဳိးမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းႏွင့္ လာဘ္စားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ စြက္ဖက္မႈသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက တရားစီရင္ေရးကိစၥ၌ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ၿပီး တရားသူႀကီးမ်ားအား မသမာသည့္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေစရန္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတို႔တြင္ တရားစီရင္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးမွ သီးျခားခြဲထုတ္ထားေသာ္လည္း တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားတရား႐ံုးအရာရွိမ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ မဟုတ္ဘဲ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးႀကီးမ်ား အႀကိဳက္ကိုလိုက္၍ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ဖိအားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ မသမာေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အာဏာရွိသူမ်ားက  လိုသလို ဆြဲႏိုင္ က်ံဳ႕ႏိုင္ေသာ ေမွ်ာ့ႀကိဳးဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ရာဇ၀တ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကံစည္တတ္ၾကသည္။

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယအေတြ႕ရအမ်ားဆံုးမွာ လာဘ္စားျခင္းျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီး သို႔မဟုတ္ အျခားတရားေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လာဘ္ထိုးသူဘက္သို႔လိုက္လ်က္ ၎တို႔၏ ၾသဇာကိုအသံုးျပဳကာ အမႈကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္ အမႈမ်ားအား ၾကန္႔ၾကာေစႏိုင္သကဲ့သို႔ ျမန္ဆန္ေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အယူခံမ်ားကို လက္ခံႏိုင္သကဲ့သို႔ ပယ္ခ်ျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ လာဘ္ေငြယူထားျခင္းအတြက္ အလဲအလွယ္အျဖစ္ လာဘ္ေပးသူကို အက်ဳိးရွိေအာင္ အမိန္႔ခ်ေပးႏိုင္သည္။ အမႈသည္မ်ားအေနျဖင့္ လာဘ္ထိုးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲ၌ မိမိဘက္က အသာရရွိေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ရန္၊ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ ျမန္ဆန္ေစရန္၊ အာမခံရရွိရန္၊ လုပ္ၾကံသက္ေသခံမႈမ်ား ဖန္ တီးရန္ႏွင့္ က်မ္းက်ိန္လႊာႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အဆင္ ေျပေစရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။

တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ရပ္၏ သမာဓိကို အကဲျဖတ္သည့္အခါ စဥ္းစားရန္ အဓိက အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ လြတ္လပ္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ျပည္သူကို တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ရင္ဆုိင္ရသည့္ အခက္အခဲတစ္ခုအျဖစ္ တရားစီရင္မႈမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမဆန္ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈအတိုင္းအတာႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈတို႔အၾကား မွ်ေျခတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ရသည္။ ယင္းအတြက္ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ မွန္ကန္ထိေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား အားျဖင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တရားစီရင္ေရးသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အတြင္းရွိ လူတိုင္း၏ ဘ၀မ်ားအေပၚ ႀကီးစြာေသာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိသည္သာမက ဥပေဒစနစ္တစ္ရပ္ကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက တရား၀င္လက္ခံထားျခင္းသည္ တရားစီရင္ေရး၏ ေတာ္တည့္မွန္ကန္ေသာ သမာဓိေၾကာင့္သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး၌ အဂတိလိုက္စားျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးမ်ားအားလံုးကို ၿပိဳလဲေစကာ အဆိုပါလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုးအား က်ဆံုးမႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

အေျပာႏွင့္ အလုပ္

အေသးငယ္ဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အႀကီးမားဆံုး ရည္ရြယ္ထားမႈထက္ ပို၍ေကာင္းသည္။

■ ဂြၽန္ေဘာ္႐ို (၁၈၃၇-၁၉၂၁)

အေမရိကန္ အက္ေဆးဆရာ

 

တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာျခင္းႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာကို အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းတို႔အၾကား အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပားျခားနားသည္ကို လူတိုင္း သိၾကသည္။ မည္သူမဆို “ငါ ဒါကို လုပ္ႏိုင္တယ္” ဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာသည့္အတိုင္း အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ၏ေလာ။

လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အိပ္မက္မ်ားကိုတြင္တြင္ ေျပာလွ်င္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္တတ္ၾကသည္။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာပင္ ျပဳဖြယ္ေဆာင္တာႏွင့္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မႈတို႔အၾကား ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။ မိမိအလိုရွိရာကို ေျပာျခင္းမွတစ္ဆင့္သြားျခင္းသည္လည္း မိမိ၏ ရည္မွန္းရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွေန၍ ကြဲျပားျခားနားသည္။ အ၀တ္ေလွ်ာ္၊ မီးပူတိုက္၊ ေစ်း၀ယ္ အစရွိေသာ ကိစၥမ်ားကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္ျပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားျဖင့္ မအားလပ္ေအာင္ ရွိျခင္းသာမက အလုပ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းထိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈရွိေသာ အလုပ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသးသည္။ ထုတ္လုပ္မႈရွိေသာ အလုပ္မ်ားဟူသည္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပို၍ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ အလုပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

လူမ်ားစြာတို႔သည္ ရည္မွန္းထားေသာ အလုပ္တစ္ခုကို စတင္ကာစ၌ အလြန္အဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္တတ္ၾကသည္။ ယင္းကို ၿပီးျပည့္စံုၿပီဟုလည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သည္ဟုလည္းေကာင္း မမွတ္ယူအပ္ေပ။ ၿပီးျပည့္စံုၿပီဟု ထင္ျခင္းသည္ တိုးတက္မႈ၏ ရန္သူျဖစ္ၿပီး က်႐ႈံးမႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကထားေနမည့္အစား တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေရွ႕သို႔တိုး၍ တုိး၍ သြားႏိုင္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာသည္ ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိပါက ပ်င္းရိသြားျခင္း၊ စိတ္မပါေတာ့ျခင္း မျဖစ္သင့္ေပ။ အစြမ္းအစရွိသူမ်ားစြာတို႔သည္ ရည္မွန္းထားသည့္ အလုပ္မ်ားစြာတို႔ကို စတင္ၿပီးေနာက္ ပ်င္းရိသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္မပါေတာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားက ဟန္႔တားျခင္း အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္လိုက္တတ္ၾကသည္။ အလြန္နည္းပါးေသာ သူတို႔သည္သာလွ်င္ အရာရာကို လုပ္ကိုင္သည့္အတိုင္း အဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို အၿပီးသတ္ႏိုင္ေရးကသာ ပို၍ အေရးႀကီးၿပီး အၿပီးသတ္အထိ မေရာက္မခ်င္း အျပစ္အနာအဆာ ရွိတတ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲၿပီး အနည္းငယ္သာ အားထုတ္သူမ်ားသည္လည္း ပန္းတိုင္ႏွင့္ ေ၀းကြာ၍ ေနတတ္ၾကသည္။ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆီသို႔ သြားမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္မည့္ အေျခအေနရပ္မ်ားက အျမဲတမ္း ရွိေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ယာယီရပ္နားကာ အခ်ိန္ေကာင္းကို ေစာင့္ရတတ္သည္။ အခ်ိန္တန္သည္ႏွင့္ မိမိအလိုရွိရာကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အေျပာသည္ အလုပ္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္တစ္ခုကသာ လံုး၀ ကြဲျပားျခားနားေသာ တစ္စံုတစ္ရာကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းကို ယခုပင္ စ၍ လွမ္းလိုက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အရည္အေသြးမ်ား

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္ (Statesman) တစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ သံတမန္ သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသူတစ္ဦးဦး ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္၌ ေလးစားေလာက္သည့္ ေရရွည္ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္မႈ ရွိသူျဖစ္သည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳမူသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ သူသည္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အဓိကအရည္အေသြး ေလးရပ္ ရွိရသည္။

အေျခခံသေဘာတရားခုိင္မာမႈ – တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ ပလက္ေဖာင္းကို ခိုင္မာေသာ၊ အေျပာင္းအလဲမရွိေသာ၊ အေျခခံက်ေသာ အမွန္တရားမ်ားေပၚ ၌ တည္ေဆာက္သည္။ ယင္းအမွန္တရားမ်ားသည္ သူ၏ အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳထားေသာ အေတြးအေခၚအေပၚ၌ သူ ယံုၾကည္ထားသည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ မုန္တိုင္းတို႔၏ ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ပုတ္ျခင္းခံရေသာ အိမ္တစ္လံုး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံျပဳမႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ေပၚေပါက္၍ လာမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္မ်ားသာ ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ မယိမ္းမယိုင္ဘဲ က်န္ရစ္ျမဲျဖစ္ရသည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သူ၏မူ၀ါဒအေသး စိတ္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားကို ရယူရန္ နည္းလမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားမွာမူ မေျပာင္းမလဲ က်န္ရစ္ျမဲသာျဖစ္သည္။

ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာ – စစ္မွန္ေသာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္တတ္သူျဖစ္သည္။ သူသည္ မီးစင္ၾကည့္ကေနသူတစ္ဦးမဟုတ္ဘဲ လံုး၀မွန္ကန္သည့္ အမွန္တရားမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာသည္ ဓမၼႏွင့္ အဓမၼတရားကို သိရွိျခင္းအေပၚ၌သာ အေျချပဳသည္။ တစ္စံုတစ္ရာသည္ မွားယြင္းေနပါက သူသည္ မွားယြင္းသည္ဟုသာ ႐ိုးရွင္းစြာဆိုၿပီး သူ အင္အားရွိသမွ် အရာရာျဖင့္ အဓမၼတရားကို ဆန္႔က်င္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာသည္ မွန္ကန္သည္ဟုဆိုပါက ယင္းဓမၼတရားကို ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတို႔အတြက္ အတိုက္အခံ မွန္သမွ်ကို ေက်ာ္လႊားရန္ဆႏၵရွိသူျဖစ္သည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသူျဖစ္ၿပီး အာဏာရွိသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎အေနျဖင့္ ထိပ္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ေရးအတြက္ လုပ္သင့္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ မလုပ္သင့္သည့္ အရာမ်ားကို ကိုယ္က်င့္တရားအရ ကြဲကြဲျပားျပား နားလည္သူျဖစ္သည္။ သူသည္ သမာဓိရွိသူျဖစ္ၿပီး အမွန္တရားကိုသာ ေျပာဆို၏။ သူသည္ ကိုယ္က်င့္တရားအရ ရရွိေသာ အာဏာျဖင့္သာ ဦးေဆာင္ၿပီး သူ၏ ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသူျဖစ္သည္။

အေျမာ္အျမင္ – တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ ႏိုင္ငံႏွင့္ သူ၏ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ အေျမာ္အျမင္ရွိသူူျဖစ္သည္။ သူ သည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ေခၚေဆာင္ေပးလိုေသာ ေနရာႏွင့္ ယင္းေနရာသို႔ ေရာက္ရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကို သိရွိသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ေလာက၌ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကို သိျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူျဖစ္ၿပီး ေရတိုသာမက ေရရွည္အတြက္ပါ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္းရွိသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလတစ္ခုတည္းကိုသာ ၾကည့္သူမဟုတ္ဘဲ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ား ဆက္ခံရမည့္ ေလာကကိုပါ ႐ႈျမင္သူျဖစ္သည္။

အေျမာ္အျမင္အတိုင္းရယူရန္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္း – ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးသည္ မူ၀ါဒခုိင္မာမႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရား အတိုင္းအတာတစ္ရပ္ႏွင့္ အေျမာ္အျမင္တစ္ရပ္ ရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျမာ္အျမင္အတုိင္း ရယူရန္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္း မရွိပါက မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သမုိင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ သူ၏ အားထုတ္မႈမ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္လိမ့္မည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ သူ၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ ေကာင္းမြန္မႈကို သူ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား ယံုၾကည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းေပၚ၌ မူတည္ေနသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည္မွာ မေရရာသည့္ စကားမ်ားကိုသာ ေျပာတတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား မဟုတ္ဘဲ စစ္မွန္သည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈမရွိလွ်င္ အစိုးရေကာင္းမျဖစ္ႏုိင္

လူအမ်ားၾကားတြင္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ခြင့္ႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေ၀ဖန္ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ခံရသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရတစ္ပိုင္း အစိုးရဟု ကင္ပြန္းတပ္ခံခဲ့ရသည့္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ထပ္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္တို႔တြင္ ႀကီးမားေသာအဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ စိတ္ပ်က္စရာအေျခအေနမ်ား ပိုမိုၾကံဳခဲ့ရသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) သည္ လူအမ်ားအၾကား ထင္ေပၚခဲ့သည့္ပုဒ္မ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ အေပၚေ၀ဖန္မႈမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ အဓိကအသံုးျပဳသည့္ ပုဒ္မတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ျမင္ခဲ့ရသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစဲြခဲ့ရေသာအမႈ အေရအတြက္ ၁၁ ခုသာရွိၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဥပေဒမျပင္ဆင္ရေသးခင္ တရားစဲဲြခံရေသာအမႈ ၉၀ မႈႏွင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီး ၄၃ မႈတို႔ ရွိခဲ့သည္အထိ မ်ားျပားေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ ယင္းထဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရား စဲြဆိုမႈမွာ ၁၉ မႈႏွင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရေသာ သတင္းသမား ၂၇ ဦးအထိ ရွိေနသည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မွာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ လူထုေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ အရပ္သားအစိုးရအတြက္ ေထာက္ျပစရာျဖစ္ေနသည္။ လူထု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္သံမ်ားေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ အာမခံရႏုိင္သည့္ အခ်က္အပါအ၀င္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီးေနာက္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ႏွင့္ ၁၂၄(က)ကဲ့သုိ႔ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစဲြဆိုမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ျပန္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္၏ လက္ေအာက္၌ရွိေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္စသည့္ ဒီမိုကေရစီ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

အစိုးရအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေ၀ဖန္မႈ ျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္စြာေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အစိုးရဘက္မွ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈဆုိသည့္အျမင္မ်ားၾကားတြင္ အျငင္းပြားစရာမ်ားလည္း ရွိလာသည္။ အစိုးရကို ေ၀ဖန္ျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစျခင္းႏွင့္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားတို႔၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္  တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈ အပိုင္းတို႔တြင္ အျပန္အလွန္ ၀ိ၀ါဒကဲြစရာမ်ားရွိလာသည္။ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ လြတ္လပ္မႈကို လိုလားျခင္းေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ထူေထာင္လုိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက အဓိကေတာင္းဆုိေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ တာ၀န္ယူမႈပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔လိုလားေသာ စနစ္တစ္ခုအတြက္ တာ၀န္ယူမႈရွိရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ အစိုးရသည္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံရန္ လိုအပ္သည္။

ျပည္သူတို႔ဘက္မွ မဟုတ္မမွန္ ေ၀ဖန္သည့္အခါျဖစ္ေစ၊ အစိုးရတစ္ရပ္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္အေပၚ တိုက္ခိုက္သည္ဟု ယူဆေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔အသံုးျပဳလိုေသာ ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုသံုးစဲြသကဲ့သို႔ပင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ဒီမုိကေရစီ၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ရပ္တည္မႈ ရွိ၊မရွိ ဆုိသည့္အခ်က္အေပၚ သက္ေသျပႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အာဏာရွိသူႏွင့္ ျပည္သူအၾကား မမွ်တမႈမွ ပဋိပကၡမ်ားအထိ ျပႆနာႀကီးထြားလာေပလိမ့္မည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖင့္ အစိုးရယႏၲရားကို လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ လူထုအတြက္ အစိုးရေကာင္းျဖစ္ရန္ လိုေပလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ Good Governance အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းတစ္ရပ္တြင္  ရွိထုိက္ေသာ၊ လုိက္နာထုိက္ေသာအခ်က္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္သည့္ အစုိးရတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါက လူထုဘက္တြင္ မရွိေသာအစုိးရ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစုိးရဆုိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ေ၀ဖန္ထိုးႏွက္ခံရမည္မွာ မလဲြေပ။  အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းျခင္း၊ ဆုိးျခင္းကုိ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ Rule of Law ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ Transparency ႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ Accountability တုိ႔ျဖင့္ အကဲျဖတ္ႏုိင္သည္။ ၎အခ်က္တုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အေရးပါေသာ ေဒါက္တုိင္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီအစုိးရဟု သတ္မွတ္လုိလွ်င္ ယင္းစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ဥေပကၡာျပဳ၍မရဘဲ သီလေစာင့္သကဲ့သုိ႔ က်င့္သုံးရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းေသာအစုိးရကုိသာမက ႐ုိးသားေသာအစုိးရကုိလည္း လုိလားၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ မိမိတုိ႔လုိလားေသာအစုိးရတစ္ရပ္ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ျခင္းအျပင္ ၀န္းရံျခင္း၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းသည္လည္း တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ခံယူၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈအေပၚ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီအစုိးရတစ္ရပ္တြင္ ယင္းအခြင့္အေရးကုိ ျပည္သူက အျပည့္အ၀ေတာင္းဆုိၾကေပလိမ့္မည္။ အဘက္ဘက္မွနိမ့္က်ေနေသာ ႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ဥပေဒမ်ား စီးပြားေရးအရ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔ကုိ ထိခုိက္နစ္နာမည္ဆုိလွ်င္ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံသင့္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေ၀ဖန္ထိုးႏွက္လာမႈမ်ားအေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္ အကဲဆတ္မည္ဆုိပါက မိမိတို႔၏ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ အစိုးရေကာင္းတို႔၏ က်င့္၀တ္ စံေပတံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ကာ  အစိုးရဆိုး မျဖစ္ေစေရးအတြက္  တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈကို အေလးထားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ရခုိင္အေရးႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ရဲစခန္းမ်ားအား ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၀င္ေရာက္ စီးနင္းတုိက္ခုိက္မႈမွ စတင္ခဲ့သည့္ ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရဲကင္းစခန္း ၃၀ ႏွင့္ တပ္စခန္းတစ္ခုကုိ တုိက္ခုိက္လာမႈသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိပါ အႀကီးအက်ယ္ ဂယက္႐ုိက္ေစခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ကုိဖီအာနန္၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္က ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည့္ ေနာက္ေန႔တြင္ပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီမ်ား၏အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားလည္း အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာတြင္မူ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ဒုကၡမ်ားထက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔တိမ္းေရွာင္သြားသူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ဳိးစုံကုိသာ ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘဂၤါလီအေရး အာဂ်င္ဒါမ်ား ႏွင့္ မီဒီယာအားကုိ အသုံးျပဳကာ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္အေရးတြင္ ျမန္မာအေပၚ ဖိအားအမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိလည္း ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္တရား႐ုံးသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ရန္အထိ အားထုတ္မႈမ်ားရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ကပင္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာရာဇ ၀တ္တရား႐ုံး ICC သုိ႔ ပုိ႔ရန္ အာဆီယံလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ICC အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ မဟုတ္ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီမွတစ္ဆင့္ ICC သုိ႔ ပုိ႔ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္အေပၚ လုံေလာက္သည့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ဳိးမျပဘဲ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ ဘဂၤါလီအေရးကုိသာ ဦးစားေပး ႀကိဳးစား ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိေနသည္မွာ ျမန္မာ့အနာဂတ္အတြက္ စုိးရိမ္စရာပင္ ျဖစ္ေနသည္။

ရခိုင္အေရးမွာ မ်ားစြာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲက်ပ္တည္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းျခင္းရာမွာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကုိ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ဖဲ့ထုတ္လုိသည့္ အာဂ်င္ဒါတစ္ရပ္အျဖစ္ ဘက္ေပါင္းစုံ၊ ေထာင့္ေပါင္းစုံမွ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား သတ္မွတ္မႈမ်ားအတြက္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒကုိ တရား၀င္ျပ႒ာန္းထားၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒအရပင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီအေရးကုိအေၾကာင္းျပဳကာ ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးလာေစႏုိင္သည္အထိ  ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မရွိေပ။

အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာကုိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ မတူညီေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ယခုအခ်ိန္ထိ ခံစားေနၾကရသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးအပါအ၀င္ က႑အသီးသီးတြင္ ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ရန္ ယင္းေဒသမ်ား၌ အေတာ္ပင္အခ်ိန္ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။ မတူညီေသာ လူ႔အသုိက္အ၀န္းမ်ားအတြင္း က်န္ရွိခဲ့သည့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ကုစားႏုိင္ရန္ မ်ားစြာအခ်ိန္ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ျပည္သူလူထုအသက္ အုိုးအိမ္စည္းစိမ္ လုံျခံဳမႈရွိေစေရးအတြက္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ခံရမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရွိေနေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဂယက္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္အေျခအေနတုိ႔အတြက္ အမွားယြင္းမခံဘဲ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္မႈက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို အႏၲရာယ္ေပးေနၿပီ

လူတစ္ဦးခ်င္း မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈႏႈန္းသည္လည္း ငါးႏွစ္တာအတြင္း ျမန္ဆန္စြာ တိုးတက္ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၌ စင္ကာပူၿပီးလွ်င္ အင္တာနက္ျမန္ဆန္မႈႏႈန္း ဒုတိယလုိက္သည္အထိ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ လူမႈကြန္ရက္ Facebook ၊ Google ၊ Youtube စသည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားအေပၚ စိတ္၀င္စား မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈႏႈန္းသည္လည္း တိုးတက္ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ နည္းပညာေခတ္တြင္ လိုအပ္ခ်က္ အသီးသီးအတြက္ ယင္းသုိ႔ေသာ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာမႈကို အားေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာ ရွိေနသည္ကိုလည္း သတိျပဳ ဆင္ျခင္ရမည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ သံုးစြဲမႈျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာ လူ႕အသိုက္အ၀န္းအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္မႈ (Cyber Bullying) ႏွင့္ အမုန္းစကားမ်ား လႈ႔ံေဆာ္မႈ (Hate Speech)တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာျပႆနာရပ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ရင္ဆုိင္လာၾကရသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာလူ႕အသိုက္အ၀န္းတြင္ Facebook ၏ အခန္းက႑ႀကီးထြားလာမႈႏွင့္အတူ လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ Cyber Bullying ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုိင္က်င့္မႈသည္ တစ္စတစ္စ ဆိုးရြားစြာ ၾကံဳေတြ႕ ခံစားလာခဲ့ၾကရသည္။  လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕အစည္းလုိက္ျဖစ္ေစ ယင္းသုိ႔ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုိင္က်င့္ခံရမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ အေျခအေနသုိ႔ပင္ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မရွိ၊ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈမရွိ၊ မွန္ျခင္းမွားျခင္း ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ႏုိင္မႈႏွင့္ အာမခံခ်က္ မရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းျဖင့္ Cyber အႏုိင္က်င့္ တုိက္ခိုက္မႈကို လြယ္လင့္တကူ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လူသားအခ်င္းခ်င္း ခ်ဳိးႏွိမ္ျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ႏွိမ့္ခ် တုိက္ခိုက္ျခင္းတုိ႔ကို လြယ္လင့္တကူ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရေနျခင္းသည္ ယင္းသုိ႔ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အမွန္တရားဟုပင္ တလဲြမွတ္ယူသည့္ ပံုစံေတြ႕ေနရသည္မွာ လူ႕အသိုက္အ၀န္းအတြက္  အႏၲရာယ္ႀကီးလွသည္။ ျပႆနာတစ္ရပ္၊ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ တိုက္ခုိက္မႈၾကံဳေတြ႕လာရသည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ သားေကာင္ျဖစ္ရသူမ်ား အေနျဖင့္ သည္းခံျခင္း၊ ျပႆနာ မရွည္လိုျခင္း၊ ေမတၱာထား၍ မသိက်ဳိးကြၽန္ လုပ္ေဆာင္တတ္ေလ့ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ၎တုိ႔၏ လုပ္ရပ္ မွန္ကန္သေယာင္၊ ၎တို႔၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ဟု ယူဆကာ လက္နက္သဖြယ္ အသံုးခ်ခြင့္ ရသြားေစသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစျပန္သည္။ ပညာေရးနိမ့္က်မႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ပ်က္ယြင္းမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ယခုကဲ့သုိ႔ Cyber ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာရသည္ဟု သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ကင္းမဲ့ကာ မိမိတို႔ မႀကိဳက္သူ၊ မႏွစ္သက္သူအေပၚ အပုပ္ခ်ေစာ္ကားမႈ၊ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ ညစ္ညမ္းစကားမ်ားျဖင့္ ထိုးႏွက္မႈ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရပ္တည္မႈကို ပ်က္ျပားေအာင္ ခ်ဳိးႏွိမ္မႈတို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႕ျမင္ေနရျခင္းမွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းသည္က အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳေနၾကေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ ယင္း၏အက်ဳိးအျပစ္ကို သိရွိနားလည္ေစရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္မႈမ်ဳိးကို ကိုယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ရန္ ထိန္းသိမ္းေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။ ျမန္မာတို႔၏ ခြင့္လႊတ္သည္းခံတတ္သည့္ အေလ့အထအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္မႈ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ ၀ိုင္း၀န္းျပစ္တင္ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ တာ၀န္တစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက လူမႈကြန္ရက္ကို တလြဲအသံုးျပဳကာ အႏုိင္က်င့္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား၊ တစ္ဖက္သတ္ ေစာ္ကားပုတ္ခတ္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္အသာစီးရယူမႈ မ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေမတၱာမဲ့သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရႏုိင္ကာ နည္းပညာတိုးတက္မႈ၏ ေကာင္းမြန္ေသာအက်ဳိးဆက္ကို ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာမထားအပ္ေသာ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း

ကမၻာတစ္၀န္း အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ ေဒၚလာေစ်းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားပါက အေထြေထြက်ပ္တည္းမႈမ်ား ရိွလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထူးစီးပြားေရးအၾကံေပး ေရွာင္တာနယ္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ ညပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ Novotel ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ Dr.Sean Turnell ၏ “Myanmar’s Economy 2018 Progress, Problems, Possibilities” ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထူးစီးပြားေရးအၾကံေပး ေရွာင္တာနယ္အား The Daily Eleven သတင္းစာ က ေဒၚလာေစ်းအတက္ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚပါက အေထြေထြက်ပ္တည္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သလား။ ျဖစ္ပြားမည္ဆိုပါက မည္သည့္အခ်ိန္အထိ ျဖစ္ပြားႏိုင္သလဲဟု ေမးျမန္းခ်က္မႈအေပၚ ေရွာင္တာနယ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

“လက္ရိွ ျဖစ္ပြားေနတဲ့အေျခအေနေတြက ကမၻာ့တစ္၀န္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အေျခအေနေတြအေပၚ အမ်ားႀကီးမူတည္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရိွျဖစ္ပြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းနဲ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေနတာေတြအေပၚကို သက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြက မ်ားျပားလြန္းလွပါတယ္။ ဥပမာတစ္ခုေပးရရင္ေတာ့ လက္ရိွ တူရကီႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေတြက လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ပ္အတည္းေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွသလို ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္နဲ႔အေမရိကန္ၾကားထဲမွာ နားလည္မႈတစ္ခု ရယူႏိုင္ခဲ့တာမ်ဳိးရိွခဲ့ရင္ အေျခအေနအေကာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရရွည္အက်ပ္အတည္းေတြ ဆက္ရိွေနဦးမယ္ဆိုရင္ အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လာျခင္းအပါအ၀င္ တျခားေသာ အက်ပ္အတည္းေတြလည္း ရိွကိုရိွလာႏိုင္တယ္” ဟု ေရွာင္တာနယ္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအးေသာင္းက “အက်ပ္အတည္းက အခုမွ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ကတည္းက ျဖစ္ေနတာ။ ဒါေပမဲ့ သူ (ေရွာင္တာနယ္) ေျပာတာက လိုရင္းမေရာက္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အေျဖမပါဘူး။ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္က လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျပည္သူေတြ လိုခ်င္တာ ဒီအေျဖမဟုတ္ဘူး။ လက္ရိွ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။ တစ္ခုခုေပါ့။ တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ Incentive  ေတြ ေပးေနၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ Incentive ရထိုက္တဲ့ ကံမပါလာဘူးလား။ ပညာရွင္ေတြကို ေလးစားပါတယ္။သီအိုရီပိုင္းေတာ့ အရမ္းမွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရိွျမင္တဲ့အတိုင္းပဲ။ လက္ေတြ႕အေျခအေနပိုင္းမွာဆိုရင္ အားလံုးျမင္တဲ့အတိုင္း လႈပ္လႈပ္လႈပ္လႈပ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ထၿပီး ေပါက္ကဲြလာမလဲ မသိဘူး။ စီးပြားေရးသမားေတြ ညည္းေနၾကၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ လူေတြ ေသာင္းခ်ီ ရိွေနၾကတယ္။ စီးပြားေရးသမားဆိုတာ အျမတ္အစြန္းရဖို႔ လုပ္တယ္ဆိုတာ မွန္ေပမယ့္လည္း သူတို႔အေၾကာက္ဆံုးက လုပ္ငန္းရပ္တန္႔သြားမွာကို အေၾကာက္ဆံုးပဲ။ ႐ံႈးတာျမတ္တာကို မေၾကာက္ဘူး။ အလုပ္ရပ္သြားမွာကို ေၾကာက္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ကလည္း အစိုးရတစ္ရပ္ကို ျပဳတ္က်ေစႏုိင္ေသာ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းအား အထင္မေသးရန္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ျပဳလုပ္သည့္ ‘ေငြက်ပ္ လဲလွယ္ႏႈန္း ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲ’ ေဟာေျပာပြဲ၌ သတိေပးေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေနသည့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း အေျခအေနအေပၚ ၁၉၉၇၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေငြေရးေၾကးေရး အက်ပ္အတည္းတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေျခအေန ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ေဒါက္တာဦးျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “၁၉၉၇၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ တုန္းက အင္ဒိုနီးရွားမွာ ဘာနဲ႔စသလဲဆိုေတာ့ Currency Problem နဲ႔စတာ။ ေငြ က်ပ္တာကေန စတာ။ ေကာင္းေကာင္း မလုပ္တတ္တာနဲ႔ ဘာျဖစ္သြားလဲဆိုေတာ့ ေငြေရး ေၾကးေရးျပႆနာ (Financial Problem) ျဖစ္သြားတယ္။ ေငြေၾကးျပႆနာ (Currency Problem) ကေန ေငြေရးေၾကးေရးျပႆနာ (Financial Problem) ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီကေန စီးပြားေရးျပႆနာ (Economic Problem) ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ လူမႈေရးျပႆနာ (Social Problem) ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီကေန ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ (Political Preoblem) ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ (Security Problem)  ျဖစ္လာတယ္။ ဆႏၵျပၾကတယ္။ အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားတယ္။ စတာကေတာ့ Currency နဲ႔ စတယ္။ ေနာက္ Financial ျဖစ္လာတယ္။ Economic ျဖစ္တယ္။ Social ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ပိတ္ဆံုးမွာ အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ျဖစ္ခဲ့တာ။ သတိထားဖို႔ Currency ကို သြားၿပီး အထင္မေသးပါနဲ႔”  ဟု ေဒါက္တာဦးျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းအား အထင္မေသးဘဲ ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ

ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈသည္ ပဋိပကၡမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ဳိးမ်ဳိးအၾကား အလြန္အမင္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္သည္။ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈတို႔သည္ အႀကီးအက်ယ္ ဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း မတည္ၿငိမ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၀န္းက်င္တစ္ရပ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနေသာ မေရရာမႈသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အရွိန္အဟုန္ကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌ ညံ့ဖ်င္းေသာ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္သည္ အစိုးရၿပိဳက်သြားျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ဖိႏွိပ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၎အား ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံမည့္ အားေကာင္းသည့္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ရွိျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ရယူႏိုင္သည္။ ယင္းအေနအထား၌ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈဟူသည္ အသြားႏွစ္ဖက္ပါေသာ ဓားတစ္လက္သာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈက လိုအပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အလိုရွိေသာ အေနအထား တစ္ရပ္ကို ေပးႏိုင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္တိုင္ ယင္းအေနအထား ၌ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ္လည္း အေရးယူမခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီ၀ါဒတို႔ အလြယ္တကူ ေပါက္ဖြားလာႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔အေနျဖင့္ ပ်က္စီးလြယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတစ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကို လူသားတို႔၏သမုိင္းရွိ ပံုေသသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ျပဳလုပ္၍မရပါ။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ားသည္လည္း အျခားႏိုင္ငံေရး အစိုးရမ်ား အားလံုးကဲ့သို႔ပင္ ပ်က္စီးလြယ္သည္သာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားႏွင့္မဆိုင္ဘဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား လံုး၀ဥႆံု ေျပာင္းလဲသြားမႈမ်ားအား စိုးရိမ္ရန္မလိုအပ္ပါက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတို႔အေပၚ၌ အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ စာတမ္းမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အေရးပါစြာ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာရွိသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားထဲတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၾကာ အစဥ္အလာရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈတို႔ ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္ကမၻာႀကီးတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔သည္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ထဲမွ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕သည္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာ ၿပီး တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈသည္ မည္သည့္အေျပာင္းအလဲပံုစံကိုမဆို တားဆီးပိတ္ပင္ထား႐ံုသာမက ျပည္သူမ်ားကိုလည္း စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ေစသည္ဟု အခ်ဳိ႕က ႐ႈျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္းသစ္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားႏိုင္သည့္ ဦးေႏွာက္တို႔သည္ ေနာက္၌ အရန္သင့္ ရွိသည္သာျဖစ္သည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ပို၍ေတာက္ပေသာအနာဂတ္ကို ရရွိရန္အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္  ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အစရွိသည့္ ဘ၀၏ က႑အားလံုးတြင္ အေျပာင္းအလဲကို ရွာေဖြတတ္ၾကသည္။ အမွန္တကယ္၌ မည္သည့္အေျပာင္းအလဲမဆို စြန္႔စားရသည္သာျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ လိုအပ္သည့္အရာလည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈသည္  ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို ခြင့္မျပဳသည့္ မိမိဘာသာ အားရေက်နပ္ေနမႈပံုစံႏွင့္ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ ၿငိမ္သက္ေနသည့္ပံုစံမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကို စီးပြားေရးတစ္ခုတည္း၌သာ သံုးရသည္မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ ပညာေရး၊ ဆန္းသစ္မြမ္းမံေရးႏွင့္ အႏုပညာ အစရွိသည့္ အရာရာ၌ သံုးႏိုင္သည္။ ဤေနရာ၌ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈဟူသည္ အုပ္စိုးသူ အီလစ္မ်ားအား အမွန္တကယ္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈနည္းပါးသည့္ အေနအထားကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ ရယူထားေသာ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈသည္ ျပည္သူတို႔အား အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး မ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေစသည့္အျပင္ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ို ေမြးဖြားေစႏိုင္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းဟူသည္ . . .

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကး လဲလွယ္ႏႈန္းကို ပံုေသထိန္းသိမ္းထားရန္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုဘဏ္၌ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး အရန္ေငြ အလံုအေလာက္ ရွိပါ၏ေလာဟူ၍ ျပင္းထန္ေသာ သံသယတည္ရွိေနသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းဟု ေခၚသည္။ ယင္း အက်ပ္အတည္းသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈ ေစ်းကြက္၌ ေစ်းကစားကာ တိုက္ခုိက္မႈႏွင့္ ယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္သည္ ေရရွည္ေပးေခ်သည့္ေငြမွ်ေျခ ပ်က္ယြင္းျခင္းမွ လာေသာေၾကာင့္ ေပးေခ်သည့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မွ်ေျခဟုလည္း ေခၚဆိုသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္သည္ ေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းျခင္း ရလဒ္ျဖင့္ အဆံုးသတ္သည္။

ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္သည္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္း အမ်ဳိးအစားတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းစစ္စစ္တစ္ရပ္ႏွင့္အတူ ပူးတြဲျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အက်ပ္အတည္း တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အေၾကြးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစသည္။ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္အတြင္း ျပည္တြင္းသံုးေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေၾကြးတန္ဖိုး သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ေပးဆပ္ရန္ရွိသည့္ အေၾကြးမ်ား ျပည့္မီေစရန္ ႐ုန္းကန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ အက်ဳိးတရားတစ္ရပ္သည္လည္း အျခားလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အက်ပ္အတည္း သို႔မဟုတ္ အေၾကြးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခါ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္ ျမင့္တက္၍လာသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းအက်ပ္အတည္း သို႔မဟုတ္ အေၾကြးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ရမႈကို ကာမိေစရန္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေၾကးအာမခံထားမႈကို တိုးျမႇင့္ရတတ္သည္။ ယင္းသည္ ကန္႔သတ္ေငြလဲ ႏႈန္းျဖစ္ေပၚသည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္အထိ အရန္ေငြေၾကးကို က်ဆင္းေစႏိုင္သည္။ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းအက်ပ္အတည္းႏွင့္ အေၾကြး အက်ပ္အတည္းတို႔ ေပါင္းဆံုသြားမႈက ႏွစ္ႁမႊာပူး အက်ပ္အတည္း သို႔မဟုတ္ သံုးႁမႊာပူးအက်ပ္အတည္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းတိုင္း၏ စီးပြားေရးကုန္က်စရိတ္ အက်ပ္အတည္းကို ႀကီးထြားေစႏိုင္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးအရန္ေငြ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး အရန္ေငြ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သို႔မဟုတ္ ယူ႐ိုေငြ သို႔မဟုတ္ စတာလင္ေပါင္) တို႔ကို အသံုးျပဳလ်က္ သက္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးတစ္ရပ္အတြက္ အပို၀ယ္လိုအားကို ျပည့္မီေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးေစ်းကစား တိုက္ခုိက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးေရး အခန္းက႑အား တာ၀န္ယူရတတ္သည္။ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ရပ္အေပၚ ႀကီးမားၿပီး တိုင္းတာ၍ရေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း အက်ပ္အတည္းမ်ား၏ အခ်ိန္ကိုက္မႈႏွင့္ ပမာဏအား ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ႏိုင္စြမ္းသည္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးအုတ္ျမစ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမူ၀ါဒတို႔အၾကား ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ားအား သေဘာတရားဆိုင္ရာအရ နားလည္မႈအားျဖင့္ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္သည္ လက္ရွိအာဏာရယူထားသူမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိသည္။ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္၏ေနာက္၌ အစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲႏွင့္   ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲမ်ားအျပင္ ဗဟိုဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္သည္ အဆုိပါႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေပၚတြင္သာမက ႏိုင္ငံေရးအေပၚသို႔ပါ ႀကီးစြာေသာဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

မေက်နပ္ခ်က္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း

၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚရန္ ကာကြယ္ျခင္းတို႔အား သိရိွျခင္းသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းတစ္ရပ္၌ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသည္ မေက်မခ်မ္းျဖစ္မႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္ၿပီး ေက်နပ္မႈမရိွသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အလုပ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး ျပဳလုပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အၾကံေပးမႈ ရွစ္ခုရိွသည္။

အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း – ၀န္ထမ္းမ်ားအား မိမိက ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေစလိုသည့္  အရာမ်ားအား အစီအစဥ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲပါ။ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္တစ္ဦးသည္ မိမိကုမၸဏီ၏ ဦးတည္ရာကို သိရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို ခ်ေရးႏုိင္စြမ္းလည္း ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြ သက္သာေစသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အစီအစဥ္ခ်ထားျခင္းသည္  ကုမၸဏီတစ္ရပ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။

ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ျခင္း –  ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အစီအစဥ္ကို မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားထံ မွ်ေ၀ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို လူတိုင္းအား အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားအား ခ်န္မထားဘဲ အကုန္အစင္ ရွင္းျပရမည္ျဖစ္သည္။ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အလားတူ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရန္ လိုသည္။

နားေထာင္ျခင္း – ၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာဆိုသည့္အရာမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ နားေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိထံ၌ အေျဖမ်ားအားလံုး ရိွသည္ဟု မွတ္ယူျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ၀န္ထမ္းမ်ား အား ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ အားေပးၿပီး ၎တို႔ ေျပာၾကားသည္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ နားေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ား၌ မိမိသည္လည္း မွားယြင္းႏုိင္သည္ကို ၀န္ခံရန္ ၀န္မေလးပါႏွင့္။ မိမိႏွင့္ သေဘာမတူသူမ်ားႏွင့္  အျပင္းအထန္ ျငင္းခုံျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

မိမိ၏ အမွားမ်ားကို ၀န္ခံျခင္း – စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္အခ်ဳိ႕သည္ မိမိတို႔သာ အရာရာကို သိရိွသည္ဟု ထင္တတ္ၾကၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အဓိပၸာယ္ရိွစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကြၽမ္းက်င္မႈမရိွဟု ထင္မွတ္တတ္ၾကသည္။  မိမိအေနျဖင့္ အျမဲတမ္းမမွန္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရန္ လိုသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားက မွ်တ၊ ႐ိုးသားၿပီး မိမိ၏ အမွားကို ၀န္ခံရန္ ဆႏၵရိွသူမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရျခင္းကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။

မ်က္ႏွာလိုက္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း – မေက်နပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ အခ်ဳိ႕၀န္ထမ္းမ်ားကို အျခား၀န္ထမ္းမ်ားထက္ ပို၍ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံျခင္း ျဖစ္သည္။  လူတုိင္းသည္ မိမိ၏ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတိုင္းကို မွ်တစြာဆက္ဆံၿပီး တူညီသည့္အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံေပးရန္လိုသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မနာလိုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းကို ကာကြယ္ႏုိင္သည္။

ခ်ီးက်ဴးမႈျပဳလုပ္ျခင္း – အလုပ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးမႈ ျပဳလုပ္ပါ။ ၀န္ထမ္းတိုင္းသည္ ခ်ီးက်ဴးအားေပးျခင္းကို မလိုလားဟု မွတ္ယူျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ အနည္းဆံုး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ႐ိုးရွင္းစြာ ေျပာပါေလ။ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေက်နပ္ရရိွေစၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည္ဟု ခံစားရပါေစ။

ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း – အရာရာတိုင္းသည္ အစဥ္အျမဲ ေခ်ာေမြ႕တတ္သည္ မဟုတ္ေပ။ မိမိ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား ျပႆနာျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာပါက ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ရွာေဖြရန္ ခ်က္ခ်င္းႀကိဳးစားပါ။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခမ်ားအား သီတင္းတစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္ၾကာေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲမထားပါႏွင့္။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ မိမိ၏ ျပႆနာေျဖရွင္းေရး ကြၽမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ကို အသံုးျပဳပါ။  စိတ္ကိုဖြင့္ထားလ်က္ အျခားသူတစ္ဦးထံမွ ေပၚထြက္လာႏုိင္သည့္အရာကို ျမင္ေတြ႕ရေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

ဆြဲေဆာင္မႈျပဳလုပ္ျခင္း – ကုမၸဏီတစ္ခု၌ အခ်ဳိ႕ေသာအလုပ္မ်ားသည္ ထပ္ကာထပ္ကာ လုပ္ရသည့္ သေဘာရိွသည္။ ထိုအခါ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕သြားေစႏုိင္သည္။ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕မႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ဳိးစံု ျပဳလုပ္တတ္ေအာင္  ေလ့က်င့္ေပးၿပီး အလုပ္ႀကိဳးစားမႈအတြက္ အပို၀င္ေငြရရိွသည့္ မက္လံုးေပးသည့္ အစီအ စဥ္မ်ား ထားရိွရန္ လိုသည္။ အပိုလုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ားအတြက္ အျမဲတမ္း တစ္စံုတစ္ရာ ခ်ီးျမႇင့္ရန္ လိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ စီမံခန္႔ခြဲရသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚရန္ ကာကြယ္ျခင္းတို႔သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)