တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ား လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ မည္သည့္အေျခအေနေၾကာင့္ ရယူခဲ့သည္ျဖစ္ေစ မူလပုိင္ရွင္ျပည္သူမ်ားအား ျပန္ေပးရမည္ဟု သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကား

Debate Academy တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ေဆြးေႏြးးေနစဥ္

အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ ပုိမုိခုိင္မာစိတ္ခ်ရေအာင္ႏွင့္ အာဏာရယူခဲ့ေသာ တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ားအတြက္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစတင္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ မည္သည့္အေျခအေနေၾကာင့္ ရယူခဲ့သည္ျဖစ္ေစ မူလပုိင္ရွင္ျပည္သူမ်ားကုိ ျပန္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္႐ုံးခန္းတြင္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ဒီမုိကေရစီေန႔ အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ ‘စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမုိကေရစီသုိ႔’ ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ DVB သတင္းဌာနကျပဳလုပ္ေသာ Debate Academy ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သူရဦးေရႊမန္းက ထုိသုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးတဲ့ေနရာမွာ ပုိမုိခိုင္မာစိတ္ခ်ရေအာင္၊ အာဏာရယူခဲ့တဲ့ တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ားအတြက္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစခဲ့တယ္။ အဲဒီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမရွိရင္ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္လာႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေတြးဆၾကည့္ဖုိ႔လုိမယ္။ ေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္း၊ ျပည့္စုံျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ဂုဏ္ျပဳေျပာတာမဟုတ္သလုိ ျပစ္တင္ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ အျဖစ္မွန္ အေျခအေနမွန္ကုိ ျမင္ႏုိင္ဖို႔ပါ။ ဆင္ျခင္ႏုိင္ဖို႔ပါ” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရမႈသည္ ထုိစဥ္က တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုိလားခ်က္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ကာ အခ်ိန္ကာလတိုင္း ျဖစ္စဥ္တုိင္းတြင္ အာဏာရယူဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ တပ္မေတာ္ရွိေနခဲ့သည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္တဲ့သူေတြဟာ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္လုိ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ မည္သူက မည္သည့္အေျခအေနေၾကာင့္ ရယူခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူကိုသာ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမွာျဖစ္လုိ႔ မူလပုိင္ရွင္ျပည္သူမ်ားကုိ ျပန္ေပးရမွာျဖစ္တယ္” ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အခ်ဳိ႕က ဒီမိုကေရစီေနာက္ျပန္ လွည့္သြားမည္လား၊ ဒီမုိကေရစီ ေျခကြၽံ၍လည္းေကာင္း၊ အရွိန္လြန္၍လည္းေကာင္း အာဏာရွင္လမ္းေၾကာင္း ေရာက္သြားမည္လားဟု အဓိပၸာယ္ရေသာေမးခြန္းမ်ား ေမးစရာျဖစ္လာကာ စုိးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္လာၾကေသာ္လည္း သႏၷိ႒ာန္ခ် ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ဒီမိုကေရစီကို မွန္ကန္စြာက်င့္သုံးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အားလုံးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ သူတစ္ပါးေျပာသည္ကုိ နားေထာင္ရျခင္း၊ မိမိကိုယ္တုိင္ကလည္း ျပန္ေျပာရျခင္း၊ ေဆြးေႏြးရျခင္း၊ ျငင္းခုံရျခင္းႏွင့္ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ တုိင္းျပည္အက်ဳိးမပါေသာ အျပဳအမူႏွင့္ ဒီမုိကေရစီသည္ မည္သုိ႔ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္မလဲဟု ၎က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီတြင္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းရမည့္ကိစၥမ်ားကုိ တာ၀န္ယူရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေကာင္းစြာမျဖစ္ထြန္း မရွင္သန္ႏုိင္သည့္အတြက္ ယင္းကိစၥကိုလည္း သတိျပဳၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။