႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရား႐ုံး၌ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္မွ တရား႐ုံးတြင္ ထြက္ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း သတင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိဟုဆိုကာ 7Day Daily အား မီဒီယာေကာင္စီသို႔ တုိင္ၾကား

႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရား႐ုံး၌ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္မွ တရား႐ုံးတြင္ ထြက္ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း သတင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိဟုဆိုကာ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးယုႏုိင္မွ 7Day Daily အား မီဒီယာေကာင္စီသို႔ တုိင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္ၾကားစာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကုိ၀လုံးႏွင့္ ကုိေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔အေပၚ တရားစြဲတင္ပုိ႔ရာ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ တရားလုိျပဳလုပ္တုိင္တန္းသူ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္မွ တရား႐ုံး၌ ထြက္ဆုိခဲ့သည့္ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားအေပၚ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ 7Day Daily တြင္ သတင္းေရးသားသူ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ အာေဘာ္မ်ားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစေသာအေရးအသားမ်ဳိး ေရးသားထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္၏ တရား႐ုံးထြက္ဆုိခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃ (၁)(ဂ)ျဖင့္ တရားစြဲဆုိရန္တင္ျပခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္စြဲပါ အမွတ္ ၁၀၂ (၁)/၈/ သမၼတ႐ုံးမွ ပုံ ျမင့္ေဆြ ေခတၱႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ အမိန္႔အရ ကြၽန္ေတာ္၏အမည္ျဖင့္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃(၁)(ဂ) ျဖင့္ တရားစြဲဆုိႏုိင္ရန္ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းခဲ့ပါသည္ဟု ထြက္ဆုိခ်က္အေပၚ 7Day Daily ဂ်ာနယ္တြင္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ကုိ၀လုံးႏွင့္ ကုိေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိရန္ အဆုိပါရက္ပုိင္းတြင္ ေခတၱသမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရားလုိျဖစ္သူ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္က တရား႐ုံးတြင္ထြက္ဆုိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္၏ တရား႐ုံးေရွ႕ထြက္ဆုိခ်က္တြင္ ဒုတိယရဲမွဴး မုိးရန္ႏိုင္ႏွင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ခင္ေမာင္လင္းတို႔အား ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕မွ အေရးယူထားျခင္းမရွိဆုိလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ခ႐ုိင္အတြင္း၌ အေရးယူထားျခင္းမရွိပါဟု ထြက္ဆုိခ်က္ကုိ 7Day Daily ဂ်ာနယ္ကေဖာ္ျပရာတြင္ ဒုရဲမွဴးမုိးရန္ႏိုင္ႏွင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ခင္ေမာင္လင္းတို႔ကိုလည္း ၎၏နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ုိင္အတြင္း ဖမ္းဆီးအေရးယူထားျခင္းမရွိေၾကာင္း တရားလုိျဖစ္သူ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္က ထြက္ဆုိသည္ဟု တုိင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ စြပ္စြဲခံထားရေသာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးသည္ သတင္းလုပ္ငန္းကုိ က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီလုပ္ကုိင္ၾကေသာ သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္သည္ကုိ သိသလားဆုိက သတင္းမီဒီယာဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ဆုိတာကုိေတာ့ သိပါသည္ဟု ထြက္ဆုိခ်က္တြင္ 7Day Daily ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပရာ၌ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ကုိ၀လုံးႏွင့္ ကုိေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔သည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟုသိထားၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ဦးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိရန္ ထုိစဥ္က ေခတၱသမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေသာ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြက ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္က ထြက္ဆိုခဲသည္ဟု တုိင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္ ထြက္ဆုိခ်က္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္အထိ ဘဂၤါလီ၊ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား၏ မီးေလာင္မႈအေျခအေန၊ ေနထုိင္မႈအေျခအေန၊ လူဦးေရစာရင္းမ်ား အစီရင္ခံစာမိတၱဴတစ္ေစာင္ (ပူးတြဲဇယားႏွစ္ရြက္)၊ ဖုန္းအမွတ္ ၀၉ ၇၈၆၆၀၉၆၉၅၂၊ ၀၉၄၅၀၈၆၅၁၈၀ နံပါတ္ပါ Vivo အမ်ဳိးအစားေမာ္ဒယ္အမွတ္ Y-31 လက္ကုိင္ဖုန္းတစ္လုံး၊ CB Bank စာတမ္းပါ ATM ကတ္တစ္ခု၊ CB Bank စာတမ္းပါ Visa ကတ္တစ္ခု၊ ျမန္မာေငြေရာရာ ၁၇၇၀၀ တို႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွဴးမင္းသန္းမွ သတင္းပို႔ခဲ့ပါသည္ဟု ထြက္ဆုိခ်က္တြင္ 7Day Daily ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပရာ၌ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ကုိ၀လုံးထံမွ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္စြဲပါ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသ တုိက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ က်န္ရွိေသာလက္နက္ခဲယမ္းမ်ားပါ အစီရင္ခံစာမိတၱဴႏွင့္ ပူးတြဲပါစာေစာင္သိမ္းဆည္းရမိၿပီး သတင္းေထာက္ ကုိေက်ာ္စိုးဦးထံမွ ၂၀၁၇ ေမ ၂၅ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီတုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား၏ မီးေလာင္မႈအေျခအေန၊ လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ လူေနထုိင္မႈအေျခအေနမ်ားပါ မိတၱဴတစ္ေစာင္ႏွင့္ပူးတြဲပါ စာတစ္ေစာင္ကုိ သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း တရားလုိဒုရဲမွဴးႀကီးက ထြက္ဆုိသည္ဟု တုိင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ဦးယုႏုိင္က တရား႐ုံးေရွ႕တြင္ ထြက္ဆုိခဲ့ေသာ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃(၁)(ဂ)ျဖင့္ တရားစြဲဆုိႏုိင္ရန္ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ထြက္ဆုိခ်က္စကားရင္းအတုိင္း ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ သတင္းေရးသားသူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္အာေဘာ္အတုိင္း ေရးသားထားျခင္းမွ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ (၉)၊ အပုိဒ္(င)ႏွင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသည္ဟု တုိင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

႐ုိက္တာသတင္းဌာနမွ ျမန္မာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကုိ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ စတင္တရားစြဲ

ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနမွ ျမန္မာသတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး၏ ဇနီးႏွင့္ ကေလးငယ္အား ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ ႐ံုးထုတ္တြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနမွ ျမန္မာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကုိ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္က ႐ုံးထုတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ စတင္တရားစြဲဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားစြဲဆုိသူမွာ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးယုႏုိင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ ဥပေဒပုဒ္မ- ၃ (၁) (ဂ) ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့ကာ တရားလုိျပသက္ေသ စုစုေပါင္း ၂၅ ဦးရွိေၾကာင္း၊ ယေန႔႐ုံးထုတ္တြင္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအတြက္ အာမခံ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့ေၾကာင္း ဖမ္းဆီးခံ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး၏ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးသန္းေဇာ္ေအာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ပုဒ္မကေတာ့ အရင္အတုိင္းပါပဲ။ ဒီေန႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အာမခံ ေလွ်ာက္လႊာတင္တယ္။ လာမယ့္႐ုံးခ်ိန္းမွာ အာမခံအတြက္ ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးမယ္။ တရားလုိဘက္ကလည္းေပးမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္းေပးမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ သိထားတာက စာရြက္စာတမ္းေတြ လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိမႈ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ စြဲတာေပါ့။ အေသးစိတ္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မိတၱဴကူးထားတာ လက္ထဲေရာက္မွပဲ ေျပာလုိ႔ရမယ္” ဟု ဖမ္းဆီးခံသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး၏ အက်ဳိးေဆာင္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးသန္းေဇာ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနမွ ျမန္မာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရစဥ္က တစ္ပါတည္း အေရးယူခဲ့သည္ဆုိေသာ ရဲအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ရဲတပ္ၾကပ္တစ္ဦးတုိ႔၏ အမည္မွာ တရားလုိ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးယုႏုိင္ဘက္မွ တင္သြင္းထားေသာ သက္ေသ ၂၅ ဦး စာရင္းတြင္ ျပန္လည္ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေရွ႕ေန ဦးသန္းေဇာ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တရားခြင္မွာေတာ့ ေမးခဲ့ပါတယ္။ သတင္းစာမွာပါတဲ့ ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏိုင္နဲ႔ တပ္ၾကပ္ခင္ေမာင္လင္း အေၾကာင္းကုိေတာ့ တရား႐ုံးေပၚစြဲတင္တာေတာ့ မရွိဘူးလုိ႔ေျပာတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ သက္ေသ စာရင္းျပန္ၾကည့္ေတာ့ ဒုရဲမွဴး မုိးရန္ႏုိင္နဲ႔ တပ္ၾကပ္ ခင္ေမာင္လင္းတုိ႔က ျပန္ပါေနတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔႐ုံးခ်ိန္းသုိ႔ တရားလုိ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးယုႏုိင္ လာေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ အမႈအား ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္သုိ႔ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

႐ုိက္တာသတင္းဌာနမွ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ျမန္မာသတင္းေထာက္ ကုိသက္ဦးေမာင္ (ခ) ၀လုံးက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာသမားေတြဟာ ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကို ေရးသားေဖာ္ထုတ္မွာကို စိုးရိမ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီလိုေရးသားေဖာ္ထုတ္မႈေတြကို မလုပ္ရဲေအာင္လို႔ အခုလို မေတာ္မတရားတဲ့ နည္းလမ္းေတြကိုသံုးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဖမ္းဆီးၿပီးေတာ့ တရားစြဲဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတရားစြဲဆိုမႈေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရင္ဆိုင္သြားမွာပါ။ သတင္းေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ခြင့္ မရႏိုင္ေအာင္လို႔ အခုလိုမ်ဳိး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မမွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု တရားခြင္မွ ျပန္ထြက္လာစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

႐ံုးခ်ိန္းသို႔ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ကုိေက်ာ္စုိးဦး (ခ) မုိးေအာင္၏ဇနီးႏွင့္ သုံးႏွစ္အရြယ္သမီးတုိ႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး သံ႐ုံးအခ်ဳိ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း တရား႐ုံး၏ တရားခြင္သုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

တရား႐ုံးသုိ႔ လာေရာက္သတင္းယူေသာ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးမွ သတင္းေထာက္မ်ားကလည္း ဖမ္းဆီးခံ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ေသာ အမည္းေရာင္လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ အက်ႌအနက္မ်ား ၀တ္ဆင္လာၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

႐ုိက္တာသတင္းဌာနမွ ျမန္မာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား ေထာက္ၾကန္႔နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၁၂၉၈/၂၀၁၇၊ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ-၃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ဒုတိယရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္ႏွင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ခင္ေမာင္လင္းတို႔ ႏွစ္ဦးကိုလည္း ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မအရလည္းေကာင္း၊ ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒမ်ားအရ လည္းေကာင္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနမွ ျမန္မာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးရန္ မီဒီယာအဖဲြ႕အစည္း ၁၂ ခုက ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။