လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္မႈ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေလ်ာ႔က်ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေလ်ာ့က်ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာမူ ယခင္ႏွစ္ထက္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက်ေပမယ့္ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက မက်ဘူး” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လလယ္အထိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၆၆ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈၅၁ ဒသမ ၉၃၂ သန္း ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏေဒၚလာ ၁၉၆၀ ဒသမ ၈၂၁ သန္း စီး၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏေဒၚလာ ၁၂၇ ဒသမ ၄၈၀ သန္းခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏေဒၚလာ ၂၀၈၈ ဒသမ ၃၀၁ သန္း စီး၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

အဆိုပါ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၂၄ ခု၊ ေဒၚလာ ၂၄၄ သန္းေက်ာ္ အပါအ၀င္ က်ပ္ ၅၀၁၇၃၇ ဒသမ ၄၆၃ သန္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၾကားကာလေျခာက္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိရာတြင္ ဧၿပီႏွင့္ေမႏွစ္လအတြင္း သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏေဒၚလာ ၁၉၃ ဒသမ ၃၅၆ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လလယ္အထိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္၀င္ ေရာက္ထားေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိတြင္မူ ေဒၚလာ ၁၉၃ သန္းေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွစက္တင္ဘာလအထိ ၾကားကာလေျခာက္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိရာတြင္ ဧၿပီႏွင့္ေမႏွစ္လအတြင္း ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃၄ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၁၉ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၆၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွစက္တင္ဘာလ ေျခာက္လအတြင္း ေမလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃၄ ခု၊ ေဒၚလာ ၁၁၈ ဒသမ ၃၂၈ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၅၈၇၇၉ ဒသမ ၅၉၉ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏေဒၚလာ ၁၁၉ ဒသမ ၄၇၆ သန္း အပါအ၀င္က်ပ္ ၆၆၇၈၇၀ ဒသမ ၅၉၉ သန္း ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါးအတြင္း တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ ခြင့္ျပဳၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ ရပ္ဆုိင္း၊ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏုတ္ပယ္ပါက လက္ရွိလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၆၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိေန

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-နီလာ)

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါးအတြင္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ခြင့္ျပဳၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပိတ္သိမ္းျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏုတ္ပယ္ပါက လက္ရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၆၂ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိေနေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလိုက္ လက္ရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၀ ေက်ာ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ သံုးဘီလ်ံေက်ာ္၊ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၂ ဒ သမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေဒၚလာသန္း ၈၀၀ ေက်ာ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္၊ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ေဒၚလာသန္း ၄၂၀ ေက်ာ္၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေဒၚလာ ၂၂၈ သန္းေက်ာ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတြင္ ေဒၚလာသန္း ၆၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ေဒၚလာႏွစ္သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားမွ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ လက္ရွိလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္း ၁၁၇၆ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၆၂၃၂၃ ဒ သမ ၂၁၂ ရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္မွလြဲ၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အပါအ၀င္ က်န္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၂ သန္းေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္  ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္မူ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ ပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီႏွင့္ေမလတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆၅၀ သန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၆၃၅ သန္း၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု က႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈၈၀ သန္း၊ စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္မႈ က႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၄၈၁ သန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑သုိ႔ ေဒၚလာ ၁၀၃ ဒသမ ၂၈၈ သန္း၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂၆ ဒသမ ၂၇၃ သန္း၊ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၄၉ ဒသမ ၂၀၇ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၇၆၀၇၄ ဒသ မ ၃၇၇ သန္းရွိၿပီး ေမလကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၇၆၁၇၆ ဒသမ ၄၈၅ သန္းရွိသျဖင့္ ေမလတစ္လတည္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၀၂ ဒသမ ၁၀၈ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေျမေနရာ မေပးႏိုင္သည့္အတြက္ လယ္ေျမမ်ားကို ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ေျမမ်ားကို ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ဧၿပီ ၂၀ ရက္က က်င္းပသည့္ Yangon Investment Forum 2018 ဆုိင္ရာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

လက္ရွိအခ်ိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေျမေနရာ မေပးႏိုင္သည့္အတြက္ လယ္ေျမမ်ားကို ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ျဖစ္လာမည့္ ေျမမ်ားကို ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၀ ရက္က က်င္းပသည့္ Yangon Investment Forum 2018 ဆုိင္ရာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးရင္းျမႇဳပ္ႏွံတဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုအခက္အခဲ ေတြရွိတယ္။ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ခ်င္တဲ့ အေျခအေနေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ တင္ျပပါတယ္။ ဒီတင္ျပ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို အေျခခံၿပီး ျခံဳငံုသံုးသပ္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေန တစ္ခုကို ၾကားသိရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကေန ဘယ္စက္မႈဇုန္မွာေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ လာၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရင္ အစိုးရက ထိုက္သင့္တဲ့ ေျမေစ်းႏႈန္းနဲ႔ေပးမယ္လို႔ ေပးစရာေျမ လတ္တေလာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေတြ ေပၚေပါက္လာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီစီမံကိန္းေတြက မ်ားစြာေသာ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိပါတယ္။ စက္႐ံုေတြ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း မ်ားစြာရလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လယ္ေျမမ်ားကို ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက အဆိုပါလယ္ေျမမ်ား တန္ဖိုးျမင့္တက္ လာမည္ျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ အပိုထြက္လာမည့္ ေျမမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ျဖစ္လာသည့္ ေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံ့ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းထားျဖင့္ ျပန္လည္ခ်ထား ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဥပမာ ဧကႏွစ္ေသာင္းေလာက္ရွိတဲ့ ေျမေနရာကို ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႀကီး တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ေျမေလ်ာ္ေၾကး ျပန္ေပးရင္ လယ္ေျမကေန ၿမိဳ႕ေျမျဖစ္သြားရင္ တန္ဖိုးတက္လာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေျမအေပၚကေနၿပီးေတာ့ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပး မယ္ဆိုရင္ ဒီ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဧကတစ္ေသာင္းဆို ဧကႏွစ္ေထာင္ေပး႐ံုပဲ ရွိပါတယ္။ ဧကႏွစ္ေသာင္းဆို ဧကေလးေထာင္ပဲ ေပးရမွာပါ။ ဧကတစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ျဖစ္မယ့္ ေျမေတြကို ပုဂၢလိကကို ခြဲေ၀ေပးလိုက္မယ့္ ပံုစံမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ကရရွိမယ့္ ေျမေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လာတဲ့အေျခအေနေတြမွာ တန္ဖိုးသင့္တင့္တဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ ေပးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိလာမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေတြဟာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ မ်ားစြာအခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ေဒၚလာသန္း ၉၃၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္သည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ေဒၚလာ သန္း ၉၃၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၅၇၁၈ ဒသမ ၀၈၆ သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၆၆၄၉ ဒသမ ၈၁၂ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ေဒၚလာ ၉၃၁ ဒသ မ ၇၂၆ သန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ သတၱဳက႑၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္က႑၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း၊ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားသုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တုိ႔သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယမန္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ ကေနဒါ၊ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ မကာအုိ၊ မေလးရွား၊ ကုိရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ထုိင္း၊ နယ္သာလန္၊ ယူေအအီး၊ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္း၊ အေမရိကန္၊ ဗီယက္နမ္၊ လူဇင္ဘတ္၊ ဆာမုိအာ၊ မာရွယ္ကြၽန္းစု၊ ေနာ္ေ၀၊ ထုိင္၀မ္၊ အုိင္ယာလန္ စသည့္ ႏုိင္ငံေဒသမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္သည့္ ပမာဏမွာ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေဒၚလာ ၇၇၅၁ ဒသမ ၃၇၈ သန္း၊ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ တြင္ ေဒၚလာ ၆၀၆၅ ဒသမ ၆၇၅ သန္း၊ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ တြင္ ေဒၚလာ ၇၁၉ ဒသမ ၇၀၂ သန္း၊ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ တြင္ ေဒၚလာ ၂၀၅ ဒသမ ၇၂၀ သန္း၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ တြင္ ေဒၚလာ ၉၈၄ ဒသမ ၇၆၄ သန္း၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ တြင္ ေဒၚလာ ၃၂၉ ဒသမ ၅၈၀ သန္း၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ တြင္ ေဒၚလာ ၁၉၉၉၈ ဒသမ ၉၆၅ သန္း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ တြင္ ေဒၚလာ ၄၆၄၄ ဒသမ ၄၆၀ သန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ တြင္ ေဒၚလာ ၁၄၁၉ ဒသမ ၄၆၇ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တြင္ ေဒၚလာ ၄၁၀၇ ဒသမ ၀၅၅ သန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၈၀၁၀ ဒသမ ၅၃၃ သန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၉၄၈၆ ဒသမ ၁၂၃ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၆၆၄၉ ဒသမ ၈၁၂ သန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မတ္လကုန္အထိ ေဒၚလာ ၅၇၁၈ ဒသမ ၀၈၆ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၈၈-၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ ခြင့္ျပဳထားသည့္ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၇၆၀၃၂ ဒသမ ၅၁၀ သန္းရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနီးပါး ၀င္ေရာက္

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းရွိ ကုန္ထုတ္စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနီးပါးရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၃/၂၀၁၈ အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၃/၂၀၁၈ ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ေလးခုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေလးခုႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိသျဖင့္ အဆုိပါ အစည္းအေ၀း ကာလတြင္ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္း ၁၁ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၀ ဒသမ ၃၃၆ သန္းကို ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၆၅၂၀ ကို ဖန္တီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၁ ခု ၌ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ ခုနစ္ခု၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑ ႏွစ္ခုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑ ႏွစ္ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၂၀၆ ခုရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅၀၈ ဒသမ ၄၅၃ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၅၃၀၇ ဒသမ ၂၀၁၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေဒၚလာ ၃၆၆ ဒသမ ၅၃၀ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅၆၇၃ ဒသမ ၇၃၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စက္႐ံု ၄၀ ခန္႔သာရွိၿပီး အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားမွ ပို႔ကုန္အေျခအေနမ်ားကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

 

ဘ႑ာႏွစ္ အေျပာင္းအလဲ ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား

ႏိုင္ငံတကာမွ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ဘ႑ာႏွစ္ အေျပာင္းအလဲကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံအထိ ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ဘ႑ာႏွစ္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာကာလ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ကို ဘ႑ာႏွစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမင့္လာဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ကာလရွည္ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားတယ္ဆိုတာ သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကာလရွည္ ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းကို ျပင္ဆင္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာ အေကာင္းဆံုးက႑မ်ားအျဖစ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမက႑ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။