၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနီးပါး ၀င္ေရာက္

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းရွိ ကုန္ထုတ္စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနီးပါးရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၃/၂၀၁၈ အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၃/၂၀၁၈ ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ေလးခုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေလးခုႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိသျဖင့္ အဆုိပါ အစည္းအေ၀း ကာလတြင္ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္း ၁၁ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၀ ဒသမ ၃၃၆ သန္းကို ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၆၅၂၀ ကို ဖန္တီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၁ ခု ၌ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ ခုနစ္ခု၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑ ႏွစ္ခုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑ ႏွစ္ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၂၀၆ ခုရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅၀၈ ဒသမ ၄၅၃ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၅၃၀၇ ဒသမ ၂၀၁၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေဒၚလာ ၃၆၆ ဒသမ ၅၃၀ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅၆၇၃ ဒသမ ၇၃၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စက္႐ံု ၄၀ ခန္႔သာရွိၿပီး အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားမွ ပို႔ကုန္အေျခအေနမ်ားကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

 

ဘ႑ာႏွစ္ အေျပာင္းအလဲ ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား

ႏိုင္ငံတကာမွ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ဘ႑ာႏွစ္ အေျပာင္းအလဲကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံအထိ ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ဘ႑ာႏွစ္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာကာလ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ကို ဘ႑ာႏွစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမင့္လာဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ကာလရွည္ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားတယ္ဆိုတာ သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကာလရွည္ ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းကို ျပင္ဆင္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာ အေကာင္းဆံုးက႑မ်ားအျဖစ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမက႑ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။