ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စံခ်ိန္ကုိ ထပ္မံေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး တစ္ေဒၚလာ ၁၄၁၈ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ကာ ပုိ႔ကုန္ရေငြ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူဘဏ္စာရင္းေစ်း ၁၄၃၉ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး စင္တာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္စံခ်ိန္မ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး တစ္ေဒၚလာ ၁၄၁၈ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ပုိ႔ကုန္ရေငြ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူဘဏ္စာရင္းေစ်း (Away) ၁၄၃၉ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းမႈရွိေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်း ႏွစ္ရက္အတြင္း က်ပ္  ၁၀ ေက်ာ္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားျဖစ္ေသာ ယူ႐ုိ၊ စင္ကာပူေဒၚလာ၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ႏွင့္ ထုိင္းဘတ္ေစ်းမ်ားပါ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေငြလဲႏႈန္းထားအျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္၂၈ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၇ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၁၀၊ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၄၁၁ က်ပ္ ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၄၁၈ က်ပ္ျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္  ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္တြင္ ၉၄ ဒသမ ၉၈ ပြိဳင့္အထိ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ လတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္အထိ၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ၁၃၂၄ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီလကုန္ပုိင္း ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၃၁  က်ပ္၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊  ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္ တြင္  ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၇၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၃၈၃၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္ တြင္ ၁၃၉၅၊ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၈၄ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၀၀၊ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၄၀၆ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၁၀၊ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၄၁၁ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၄၁၈ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁၄၁၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္၌ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၆၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၄၂ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၈ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၃ ဒသမ ၁၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၁ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၆၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္စံခ်ိန္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၄၁၀ အထိ ျမင့္တက္ကာ ပုိ႔ကုန္ရေငြတစ္ေဒၚလာ ၁၄၂၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူဘဏ္စာရင္းေစ်း ၁၄၂၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိလာ

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲသည့္စံခ်ိန္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၄၁၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ပုိ႔ကုန္ရေငြတစ္ေဒၚလာ ၁၄၂၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ဘဏ္စာရင္းေစ်း (Away) ၁၄၂၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းသည္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ အညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္အထက္ေရာက္ၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြက ယခင္ရက္မ်ားထက္ တန္ဖုိးဆက္က်လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာေငြ ၁၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ယြမ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ၀ ဒသမ ၄၇၄ ရွိၿပီး တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၆ ဒသမ ၆၉ ယြမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေငြလဲႏႈန္းထားအျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၇ က်ပ္ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၁၀ ျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္အထိ၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ၁၃၂၄ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ဧၿပီလကုန္ပုိင္း ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၃၁ က်ပ္၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၇၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၃၈၃၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၉၅၊ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၈၄ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၀၀၊ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၄၀၆ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၁၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ သံုးရက္အတြင္း ၁၇ က်ပ္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၄၀၆ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၄၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၃၄ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၆ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၂ ဒသမ ၆၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၁ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၆၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၃၅ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း အားေပ်ာ့ေနၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ တန္ဖုိးတက္လာကာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၄၀၀ အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္

ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း အားေပ်ာ့ေနၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြတန္ဖုိး တက္လာကာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၄၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ဆက္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြက ယခင္ရက္မ်ားထက္တန္ဖုိး ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ျမန္မာေငြ ၁၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ယြမ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ၀ ဒသမ ၄၇၃၅ ရွိၿပီး ဇူလုိင္ ၉ ရက္တြင္ ၀ ဒသမ ၄၇၆၅ ရွိရာ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာက်ပ္ ေငြတန္ဖုိး ျပန္လည္က်ဆင္း လာခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္  ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ၉၃ ဒသမ ၉၄ ပြိဳင့္အထိ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅ -၁၄၀၇ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ မတ္ ၂၉ ရက္ တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္အထိ၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ၁၃၂၄ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေနာက္ ဧၿပီလကုန္ပုိင္း ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၃၁  က်ပ္၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၁  က်ပ္အထိျမင့္ တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊  ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္  ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၇၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၆ ရက္ တြင္ ၁၃၈၃၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၉၅၊ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၈၄ က်ပ္အထိက် ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္တုိ႔တြင္ က်ပ္ ၁၄၀၀ အထိျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၉၈ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၃၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၃၀ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၅ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၂ ဒသမ ၅၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၁ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၆၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီး ယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၃၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ရက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယူ႐ုိႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာေစ်းမ်ား ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းထား အတက္အက် ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနမည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်လာႏိုင္သည့္အတြက္ အျမန္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္

ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းထား အတက္အက် ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနမည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်လာႏိုင္သည့္အတြက္ အျမန္ဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း  ဇူလိုင္ ၉ ရက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း က်ျခင္းတက္ျခင္းကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တိုက္႐ိုက္ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း သက္ေရာက္မႈေတာ့ မရွိဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ တက္လုိက္က်လိုက္ မၾကာခဏ ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈေပါ့။ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈကိုေတာ့ နည္းနည္းထိတာေပါ့။ လတ္တေလာ ေငြေၾကး ႐ုတ္တရက္တက္သြားလို႔ က်သြားလို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာေတာ့ ခ်က္ခ်င္းသက္ေရာက္မႈေတာ့ မရွိဘူး။ ခဏခဏ တက္လိုက္က်လိုက္ ျဖစ္ေနရင္ ယံုၾကည္မႈေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြေၾကးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မတည္ၿငိမ္ဘူးဆိုတဲ့ ယံုၾကည္မႈ ထိခိုက္လာႏိုင္တာမ်ဳိးေတာ့ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လကစတင္ကာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တစ္ေဒၚလာကို ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၄၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၉ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ ဆက္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၉၃ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္အက် ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚ မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၁၄၃၀ ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္အက် ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ ခဲ့သည့္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေငြေၾကးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကိုလည္း အျမန္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒါမ်ဳိးျဖစ္စဥ္မ်ဳိးက ယခင္ကာလမွာလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ မႏွစ္က ျဖစ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ဘာမွသက္ေရာက္မႈ မရွိလိုက္ဘူး။ ကာလလည္းတိုတယ္။ ခ်က္ခ်င္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ ဒီကာလလည္း လက္ရွိေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ လေတြထက္စာရင္ တက္လာတာေပါ့ေနာ္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဘာမွသက္ေရာက္မႈ မရွိေသးဘူး။ ဒါေလးကိုေတာ့ ျမန္ျမန္ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ျခံဳေျပာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ႐ုတ္တရက္ တက္ျခင္းက်ျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေပၚမွာေတာ့ ခ်က္ခ်င္းသိသာတဲ့ သက္ေရာက္မႈမရွိဘူး။ မၾကာခဏ ျဖစ္ရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို က်ဆင္းတဲ့ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏိုင္တယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅  -၁၄၀၇ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

 

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္အတြင္း က်ပ္ ၆၀ ခန္႔ျမင့္တက္ၿပီး တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၇ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Money Changer တစ္ခုတြင္ ဇြန္ ၂၈ ရက္ ညေနပိုင္းက ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈေစ်းႏႈန္းမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်းဆက္လက္ အားေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္အတြင္း က်ပ္ ၆၀ ခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၇ က်ပ္အထိ ေရာက္ခဲ့ကာ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းကုိ ခ်ဳိးႏုိင္ရန္ က်ပ္ ၃၀ ေက်ာ္သာလုိေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးပဋိပကၡ အရွိန္သည္ ဆက္လက္ႀကီးထြားေနဆဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာသည္ ဆက္လက္ အားေကာင္းေနၿပီး ေစ်းကြက္၏ အဓိကကုန္စည္ျဖစ္ေသာ ေရႊမွာ နာလန္မထူႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္၏ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္႔သတ္ရန္ အားထုတ္မႈက တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈကုိ အားေကာင္းေစျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာသည္ အျမင့္တန္းတြင္ ဆက္လက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က တ႐ုတ္၏ အေမရိကန္နည္းပညာ စုေဆာင္းမႈကုိ တားျမစ္ရန္ အားေကာင္းေသာ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အသံုးျပဳမည္ဟု ေျပာၾကားမႈကုိ ေစ်းကြက္ကုိ သက္ေရာက္မႈရွိဦးမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၏ ျမင့္မားေသာ အတုိးႏႈန္းႏွင့္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ အတုိးႏႈန္းမ်ားက ေဒၚလာကုိ ဆက္လက္အားေကာင္းေစဦးမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္လတြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီလတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမလတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္အထိ၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ၁၃၂၄ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၃၁ က်ပ္၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၇၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၃၈၃၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၉၅၊ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၉၅ က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေငြလဲႏႈန္းထား အျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၇ က်ပ္ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၂၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၂၅ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၂ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၂ ဒသမ ၆၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၁ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၆၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၂၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၂၆ ရက္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယူ႐ုိ ၁၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ငါးက်ပ္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ဆက္လက္က်ဆင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ႏွစ္ပတ္အတြင္း ၃၇ က်ပ္ျမင့္တက္ကာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၈၃ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးစင္တာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်း အားေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ႏွစ္ပတ္အတြင္း ၃၇ က်ပ္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖုိး ၂ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ကာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၈၁ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသာမက  အဓိကမဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားကုိပါ သြင္းကုန္ခြန္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ယင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနမ်ားတင္းမာလာခဲ့ၿပီး ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြအသြင္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအေတာအတြင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္း မြန္မႈေၾကာင့္ ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ အတုိးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ဘဏ္တုိးႏႈန္းသည္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္အတုိးႏႈန္း ႏွစ္ႀကိမ္တုိးျမႇင့္ဦးမည္ဟု အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားထားၿပီး ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြအရွိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ အတုိးႏႈန္းကိစၥက ေဒၚလာကုိ ဆက္လက္အား ေကာင္းေစသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသ မ ၈၂  ပြိဳင့္အထိျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၈၈ ဒသမ ၆၃ ပြိဳင့္ အထိက်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၉၄ ဒသမ ၁၈ ပြိဳင့္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၉၂ ဒသမ ၃၆ ပြိဳင့္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္လတြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီလတြင္  ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမလတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး  ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၁၆ ပြိဳင့္ ၀န္းက်င္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္လတြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီလတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမလတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္အထိ ၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ၁၃၂၄ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီလကုန္ပုိင္း ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၃၁  က်ပ္၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၁  က်ပ္အထိျမင့္ တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္  ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၇၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၃၈၃ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၈၀ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေငြလဲႏႈန္းထား အျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၈၃ က်ပ္ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ က်ပ္ ၁၆၀၀၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၁၃ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၁ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၂ ဒသမ ၂၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၀ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၄၅ က်ပ္၊ ေတာင္ ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၂၇ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ႏုိင္ငံႀကီးေတြရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲၾကားမွာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြ အတက္အက်

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၂ ရက္မွာ ေဒၚလာေစ်း ၁၃၇၆ က်ပ္၊ ပုိ႔ကုန္ရေငြ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၈၄ က်ပ္အထိ ျမင့္ တက္ခဲ့ၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း တစ္ ေဒၚလာ က်ပ္ ၃၀ (၂ ဒသမ ၂၂ ရာ ခုိင္ႏႈန္း) ျမင့္တက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေစ်းကြက္ဟာ ကာလအတန္ၾကာ တည္ၿငိမ္ေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုျမင့္တက္ခဲ့တဲ့ ေဒၚလာေစ်းဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လဆန္းေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုး ႏႈန္းထားျဖစ္ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တုန္း ကလုိ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ ဦးမလားဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။ နဂုိကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ မ်ားျပားမႈ၊ ပုိ႔ကုန္နည္းပါးမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ မ်ားျပားမႈ၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအ၀င္နည္းမႈ၊ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈႏႈန္း က်ဆင္းမႈ၊ ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာလုိအပ္ခ်က္မ်ားျပားမႈ စတာေတြ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္မွာ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မွာ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈက ျပည္တြင္းႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေစ်းကြက္ကုိ သိသိသာသာ ႐ုိက္ခတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ေဒၚလာေစ်းကေတာ့ သူက ကမၻာသံုးေငြေၾကးပါ။ ႏုိင္ငံအမ်ား ဆံုးသံုးတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးက ေဒၚလာပဲ။ တစ္ကမၻာလံုးမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ၀ယ္လုိအားေတြ ေရာင္းလုိအားေတြ အရ၊ အေမရိကန္အစုိးရရဲ႕ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲေတြအရ အတက္အက်ျဖစ္တယ္။ အခု အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ္႔နဲ႔ တ႐ုတ္ၾကားက အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ေရး တားဆီးမႈေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြနဲ႔လည္း ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဖုအထစ္ေလးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ Inflation Target၊ သူက ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း ထားတယ္ဆုိ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ Money Supply က ဘယ္လုိရွိမယ္၊ အခြန္စနစ္ေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ ေျပာင္းလဲရမယ္၊ Target ထားတယ္ ဆုိကတည္းက ဒီ Target ကုိ ျပည့္မီေအာင္၊ ထိန္းႏုိင္ေအာင္ တျခားလုိအပ္တဲ့မူ၀ါဒ အပုိင္းအစေလးေတြ ေပါင္းစပ္ၿပီးမွသာ Target ကုိ ထိန္းလုိ႔ရတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာမွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေကာင္းျခင္းဆုိးျခင္းေတြ အမ်ား ႀကီးရွိတယ္။ သူတင္မဟုတ္ဘူး၊ သူ႔ႏုိင္ငံတင္ မဟုတ္ဘူး။ ကမၻာသံုးေငြ ေၾကးျဖစ္ေတာ့ အားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိတယ္” လုိ႔ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကုိကုိက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္ကလည္း “အခုေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈက အေမရိကန္-တ႐ုတ္  ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေပါ့။ အျပန္အလွန္သြင္းကုန္ခြန္ ေကာက္ခံမႈေတြျဖစ္လာတယ္။ အီးယူကလည္း ပါလာတယ္။ အဲဒီမွာ ေဒၚလာေစ်း က တျခားကမၻာ့ေငြေၾကးေတြနဲ႔ ယွဥ္ ရင္ ျမင့္လာတယ္။ တျခားေငြေၾကး ေတြေတာင္ တန္ဖုိးက်လာေတာ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြလည္း ဘာခံႏုိင္မလဲ၊ လုိက္က်တာေပါ့။ အခ်ိန္တုိအတြင္း ခုဂဏန္းေတာင္မဟုတ္ဘူး၊ ဆယ္ ဂဏန္း လုိက္က်လာတယ္။ ၾကားထဲက ေရာင္ေတာ္ျပန္နဲ႔ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ လုိက္ကစားတဲ့သူေတြေၾကာင့္ လည္းပါမွာေပါ့။ ေဒၚလာေစ်း တက္ ရင္ ပုိ႔ကုန္သမားေတြအတြက္ အခြင့္ အလမ္းေကာင္းေပမယ့္ အခြင့္အေရး ယူႏုိင္တဲ့သူပဲရမယ္။ သြင္းကုန္ေတြကေတာ့ ေဒၚလာေစ်းတက္ရင္ ေစ်း တက္မယ္၊ အခုလုိ စက္သံုးဆီေစ်း ျမင့္တဲ့အခ်ိန္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္လာေတာ့ ေစ်းပုိတက္ႏုိင္ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကုိ ျမင့္တက္ေစႏုိင္တယ္” လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမနဲ႔ ဇြန္ႏွစ္လ တာမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သိသိသာသာ အားျပန္ေကာင္းလာၿပီး သမုိင္း၀င္ ထရမ့္နဲ႔ ကင္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ကတည္းက ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းက အတက္ဘက္မွာ အားေကာင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္နဲ႔ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္တုိ႔ အစည္းအေ၀း အေပါင္းလကၡဏာ ရရွိခဲ့မႈ၊ အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ FED က အတုိးႏႈန္းတုိးျမႇင့္မႈ၊ အတုိးႏႈန္းထပ္တုိးဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနမႈ၊ ဥေရာပဗဟုိဘဏ္ ECB က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ အတုိးႏႈန္းတုိးျမႇင့္ဖုိ႔ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္မႈ၊ အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္ အၾကားအျပန္အလွန္ ေဒၚလာဘီလ်ံရာခ်ီ တန္ဖုိးရွိတဲ့ သြင္းကုန္ေတြ အခြန္ေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး တင္းမာမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း က ၁၁ လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္း အျဖစ္ ၉၅ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ေရာက္ရွိသြားခဲ့တာပါ။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ ပဲြျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္မွ ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၁၀၃ ဒသ မ ၈၂  ပြိဳင့္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ တြင္ ၈၈ ဒသမ ၆၃ ပြိဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း ညႊန္းကိန္းေတြကေတာ့ ဒီဇင္ ဘာမွာ ၉၄ ဒသမ ၁၈ ပြိဳင့္၊ ဇန္န ၀ါရီမွာ ၉၂ ဒသမ ၃၆ ပြိဳင့္၊ ေဖ ေဖာ္၀ါရီမွာ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္မွာ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီမွာ  ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမမွာ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး  ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျမန္မာအပါအ၀င္ အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုရဲ႕ ေငြေၾကးတန္ဖုိးေတြ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး နဂုိကတည္းက စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ က်ဆင္းေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးကေတာ့ က်ဆင္းမႈႏႈန္း ျမင့္မားတဲ့ ႏႈန္းထားမွာ ရွိေနပါတယ္။ ေဒၚလာေငြ မာလာတာေၾကာင့္ အာရွစီးပြားေရး အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကုိရီးယားတုိ႔ရဲ႕ ေငြတန္ဖုိးေတြလည္း က်ဆင္းခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီ ၁၈ ရက္နဲ႔ ဇြန္ ၂၁  ရက္ ႏွစ္လေက်ာ္ အတြင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အာရွေငြေၾကး တန္ဖုိးေတြကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ စင္ကာပူေဒၚလာက ၃ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ထုိင္း ဘတ္က ၅ ဒသမ ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ မေလးရွားက ၃ ဒသမ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဗီယက္နမ္ ေဒါင္က ၀ ဒသမ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ လာအုိကစ္က ၁ ဒသမ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အင္ဒုိနီးရွား ႐ူပီယာက ၂ ဒသမ ၃၂  ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဖိလစ္ပုိင္ပီဆုိက ၂ ဒသမ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဘ႐ူႏုိင္းေဒၚလာက ၁၆ ဒသမ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကေမၻာဒီးယားရီယဲလ္ က ၁ ဒသမ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တန္ဖုိး ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္။

အာရွစီးပြားေရး အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ယြမ္က ၀ ဒသမ ၃၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ယန္းက ၂ ဒသမ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အိႏၵိယ ႐ူပီးက ၃ ဒသမ ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္က ၂ ဒသမ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာက ၅ ဒသမ ၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္းတန္ဖုိး က် ဆင္းခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးက ဧၿပီ ၁၈ ရက္မွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၂၅ က်ပ္ ေပါက္ ေစ်းရွိခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၂၂  ရက္မွာ ၁၃၇၆ က်ပ္အထိျဖစ္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္ ႏွစ္ လေက်ာ္အတြင္း ၅၁ က်ပ္ျမင့္တက္ ခဲ့ၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ ၃ ဒသမ ၈၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့တာပါ။ ဒီႏႈန္းထားေတြကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေဒၚလာနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုရဲ႕ ေငြေၾကးတန္ဖုိးေတြ အသီးသီး က်ဆင္းခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ အဓိက အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေတြရဲ႕ ဧၿပီ ၁၈ ရက္နဲ႔ ဇြန္ ၂၁ ရက္မွာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေပါက္ေစ်းေတြကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ မယ္ဆုိရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာက ၃ ဒသမ ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ မေလးရွား ရင္းဂစ္က ၁ ဒသမ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ထုိင္းဘတ္က ၀ ဒသမ ၃၅ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ တ႐ုတ္ယြမ္က ၀ ဒသမ ၂၃ ရာ ခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ယူ႐ုိက ၂ ဒသမ ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၿဗိတိန္ေပါင္က ၃ ဒသမ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ယန္းက ၁ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၾသစေၾတး လ်ေဒၚလာက ၀ ဒသမ ၉၆ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ စင္ကာပူေဒၚလာက ၀ ဒသမ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

လက္ရွိ NLD အစုိးရ စတင္ တက္ေရာက္တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ ေဒၚလာ ၁၁၉၃ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရ သက္တမ္း ၂၆ လေက်ာ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးေငြလဲႏႈန္းအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္မွာ ၁၁၅၃ က်ပ္၊ အျမင့္ဆံုး ေငြလဲႏႈန္းအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္မွာ ၁၄၃၈ က်ပ္ (ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ စံခ်ိန္တင္ႏႈန္းထား) အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းနဲ႔ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းေတြကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၈၅ က်ပ္ ျမင့္တက္ခ့ဲတာျဖစ္ၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္း အေနနဲ႔ဆုိရင္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး ၂၄ ဒသမ ၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ကာလအလုိက္ က်ပ္ေငြတန္ ဖုိးက်ဆင္းမႈကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာဒုတိယပတ္ ေနာက္ ပုိင္းမွ ဒီဇင္ဘာတတိယပတ္အတြင္း က်ဆင္းမႈႏႈန္း ပုိမုိျမင့္မားၿပီး တစ္ လေက်ာ္အတြင္း ၁၅၁ က်ပ္၀န္းက်င္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ ၁၁ ဒသမ ၇၃ ရာခုိင္ ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္တက္သလို လိုက္တက္ေနသည့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ေနသည့္ ျမင္ကြင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လေနာက္ ပုိင္းမွစၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းအထိ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းဟာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၂၀ ေက်ာ္မွ ၁၃၇၀ ေက်ာ္ ၾကားမွာရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း ကြာျခားမႈကလည္း နည္းပါးခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းမွာ  ျပန္လည္လႈပ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးနဲ႔ အျမင့္ဆံုး ႏႈန္းေတြကေတာ့ ဇန္န၀ါရီမွာ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္မွာ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီမွာ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမမွာ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီမွာ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ တာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လအတြင္းမွာ အ ျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္ မွာ ၁၃၃၄ က်ပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေဒၚ လာေစ်းဟာ မတ္ ၂၉ ရက္မွာ ၁၃၂၈ က်ပ္အထိ၊ ဧၿပီလဆန္းမွာ ၁၃၂၄ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဧၿပီလကုန္ပုိင္း ၂၈ ရက္ မွာ ၁၃၃၁  က်ပ္၊ ေမ ၂၁ ရက္မွာ ၁၃၅၁  က်ပ္အထိျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၉ ရက္မွာ ၁၃၄၆ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္ မွာ ၁၃၅၅ က်ပ္၊  ဇြန္ ၁၆ ရက္မွာ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္မွာ  ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၂ ရက္မွာ ၁၃၇၆ က်ပ္ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ ေပၚခဲ့တဲ့ ၁၃၂၃ က်ပ္နဲ႔  အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ၁၃၇၆ က်ပ္တုိ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ၅၃ က်ပ္ (ေလးရာခုိင္ႏႈန္း) ျမင့္တက္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အတက္အက်ဟာ ႏုိင္ငံျခားေငြ၀ယ္လုိအားနဲ႔ ေရာင္းလုိအားကုိ သက္ေရာက္ေစႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြအေပၚ မွာ အေျခခံၿပီး အဓိကက်တဲ့အခ်က္ ေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အေျခအေန၊ ႏုိင္ငံ့ပုိ႔ကုန္ သြင္းကုန္ပမာဏ၊ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေန၊ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း အေျခအေန၊ စီးပြားေရးစနစ္ အတြင္းရွိ ကုန္စည္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္း အေျခအေနတုိ႔ျဖစ္ၿပီး တစ္နည္းအားျဖင့္ စီးပြားေရး စနစ္ထဲမွာရွိတဲ့ အတြင္း/အျပင္ အေျခခံ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က အႀကီးတန္း တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆုိပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အေျခအေနကေတာ့ ကမၻာ့ႏုိင္ငံႀကီးေတြအၾကား ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြ အေျခအေနေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်းညႊန္းကိန္းက စင္ေပၚျပန္ေရာက္ေနၿပီး တျခားေငြေၾကး တန္ဖုိးေတြ က်ဆင္းေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့ကုန္သြယ္ေရး အေျခအေနက ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ လုိေငြေဒၚလာ ၃၉၇၃  သန္းေက်ာ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေျခ အေနကလည္း အရင္ႏွစ္ေတြထက္ ေလ်ာ့က်လာၿပီး ဘတ္ဂ်က္လုိေငြကလည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ထဲရွိ ကုန္စည္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္း ေတြကလည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားမႈနဲ႔အတူ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္မားေနတာကလည္း က်ပ္ေငြ တန္ဖုိးကုိ က်ဆင္းေစပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ ဦးရဲမင္းဦးကလည္း  “ ျမန္မာႏုိင္ငံက သြင္းကုန္အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံလို ျဖစ္ေနတယ္။ ေဒၚလာေစ်းတက္ရင္ လူတုိင္းကို ထိခိုက္ႏုိင္တယ္။ ေဒၚလာေစ်းတက္ရင္ အဲဒါေတြ ေစ်းတက္မယ္။ အဲဒါေတြ ေစ်းတက္ရင္ လူတန္းစားအားလံုးကို ထိခိုက္မယ္၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး စီးပြားပ်က္မယ္။ အဲဒီအတြက္ သက္သာေအာင္၊ ခံသာေအာင္ ဘာလုပ္မလဲဆိုတာေတာ့ လုပ္လို႔ရတယ္။ ေစ်းမက်ေအာင္ေတာ့ လုပ္လို႔မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ တက္သင့္ တက္ထိုက္တဲ့ ပမာဏထက္ မပိုေအာင္ေတာ့ လုပ္သင့္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တက္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသားေတြ အထိမနာေအာင္ အေၾကာင္းအရာေလး ရွာဖို႔လိုတယ္” လုိ႔ ေျပာၾကားထားပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ တျခားေငြေၾကးေတြနည္းတူ ျမန္မာက်ပ္ေငြဟာ ေဒၚလာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက က်ဆင္းေနၿပီး ကုန္သြယ္မႈက႑မွာ သြင္းကုန္ပမာဏက ပုိ႔ကုန္ပမာဏထက္ ပိုမ်ားေနသလို ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြျပမႈ ကာလၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ေပၚေနမႈေၾကာင့္  ေဒၚလာ၀ယ္လုိအား ျမင့္တက္ေစၿပီး ႏုိင္ငံ့ေငြတန္ဖုိးကုိ က်ဆင္းေစပါတယ္။

“ကုိယ့္ေငြတန္ဖုိး က်တဲ့အခ်ိန္မွာ အစုိးရအေနနဲ႔ ကုိယ့္အသံုးစရိတ္ ကုိ ျပန္ဆန္းစစ္သင့္တယ္။ ဘတ္ဂ်က္ေပါ့။ ႏွစ္တုိင္းလည္း လုိေငြျပ ေနေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ မသံုးသင့္တာ မသံုး၊ မကုန္သင့္တာမကုန္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္။ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထုိက္ေသးတဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိ ဆုိင္းငံ့သင့္တာဆုိင္းငံ့၊ ရပ္ဆုိင္းသင့္တာ ရပ္ဆုိင္းရမယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားတဲ့ စစ္ပဲြေတြ မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကလဲြလုိ႔ က်န္တဲ့အသံုးစရိတ္ေတြ စိစစ္ေခြၽတာသင့္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ၀င္ေငြတုိးေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ၀င္ေငြတုိးဖုိ႔ အဓိကနည္းလမ္းျဖစ္တဲ့ ပုိ႔ကုန္ရေငြတုိးေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ပုိ႔ကုန္ရေငြတုိးဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ အားေပးရမယ္၊ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေဖြေပးရမယ္။ ၿပီးေတာ့ အခြန္ေကာက္ခံမႈမွာ လစ္ဟာမႈမရွိေအာင္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းနဲ႔အညီ ေကာက္ခံရမယ္။ အခြန္ေကာက္ခံမႈမွာ သူမ်ားႏုိင္ငံေတြ ဘယ္လုိေကာက္ခံေနသလဲ ၾကည့္ဖုိ႔ လုိသလုိ အခြန္ေကာက္ခံမႈဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အစုိးရအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိေအာင္ ျပင္ဆင္သြားရမယ္။ ၿပီးေတာ့ အစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြဆီကေန Fund ပုိရေအာင္ လုပ္ရမယ္၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပုိ၀င္ေအာင္ လုပ္ရမယ္၊ ဟုိတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္လုိ႔ ကုိယ့္ဂ်ီဒီပီ တက္လာတဲ့အခါ ကုိယ့္က်ပ္ေငြရဲ႕ တန္ဖုိးလည္း တက္လာမယ္။ ေငြတန္ဖုိးကုိ ဖိစီးေစတဲ့ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ေတြကုိ ပုိၿပီးခံႏုိင္ရည္ ရွိလာပါမယ္” လုိ႔ ဦးလွေမာင္က သံုးသပ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကုိ ႏုိင္ငံျခားေငြေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ စီး၀င္လာမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္းခ်လုိတဲ့ ပမာဏမ်ားျပားလာၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြအေပၚ ၀ယ္လုိအားနဲ႔ ေရာင္းလုိအားတုိ႔ ညီမွ်ၿပီး ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေတြလည္း တည္ၿငိမ္သြားႏုိင္တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းကုိ ႏုိင္ငံျခားေငြေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ စီး၀င္ေစဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္အေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေနဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံျခားေငြေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ စီး၀င္လာဖုိ႔အတြက္  ေငြတန္ဖုိးတက္လြန္း၊ က်လြန္းမျဖစ္ဘဲ တည္ၿငိမ္တဲ့ႏႈန္းျဖစ္ ဖုိ႔လုိပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ အဓိကႏုိင္ငံျခားေငြစီး၀င္မႈလမ္း ေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈကေတာ့ အရင္ဘ႑ာႏွစ္ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ က်ဆင္းေနပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရးပုိေငြျပဖုိ႔၊ ပုိ႔ကုန္တုိးတက္ဖုိ႔ အတြက္လည္း အခ်ိန္ယူရဦးမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကုိ ၾကည့္ရင္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္တာေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကပါ မတည္မၿငိမ္ ျမင့္တက္ေနမယ္ဆုိရင္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္၊ လူသံုးကုန္ ေစ်းႏႈန္းေတြလည္း ဆက္ျမင့္လာဦးမွာပါ။

အခုလုိ ေဒၚလာလဲႏႈန္း ျမင့္ တက္တဲ့အခါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတြအားလံုး အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေန ၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြအေနနဲ႔ ေစ်းကြက္ ထဲမွာ သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားမႈဒဏ္ ေတြ ႐ုိက္ခတ္လာႏုိင္ပါတယ္။ လုပ္ ငန္းရွင္ေတြ ခက္ခဲရင္ ၀င္ေငြနည္း ျပည္သူေတြ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစ မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးအေပၚ ထိခုိက္မႈနည္းေအာင္ ႀကိဳတင္စီမံထားသင့္ပါတယ္။

“အဲဒီေတာ့ ေဒၚလာေစ်းသည္ တက္ေစ်း၊ က်ေစ်း သူ႔ဟာသူေတာ့ ရွိမွာပဲ။ ႐ုတ္ျခည္းတက္သြားျခင္း၊ ႐ုတ္ခ်ည္းက်သြားျခင္းမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆုိတာေတာ့ ႏုိင္ငံ အစုိးရနဲ႔ သက္ဆုိင္သြားတာေပါ့။ ဗဟုိဘဏ္နဲ႔လည္း သက္ဆုိင္တာ ေပါ့။ စီးပြားေရးနဲ႔သက္ဆုိင္ေနတဲ့ စီမံ/ဘ႑ာတုိ႔၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔လည္း သက္ဆုိင္ေနတာပဲ။ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိလည္း စီးပြားေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တာပဲ။ လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြ ျပည္ပကုိ တင္ပုိ႔တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ပက တင္သြင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဒၚလာနဲ႔ဆုိင္တာပဲ။ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနလည္း သက္ဆုိင္ေနတာပဲ။ သြင္းကုန္ေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ ဘယ္လုိထုတ္မလဲ၊ ပုိ႔ကုန္ေတြ ဘယ္လုိျမႇင့္တင္မလဲ သူနဲ႔သက္ဆုိင္တာပဲ။ စီးပြားေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြအကုန္လံုး၊ ဗဟုိဘဏ္လည္းပါတာေပါ့။ ဗဟုိဘဏ္နဲ႔ေပါင္း စပ္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေန၊ ကမၻာ့စီးပြားေရး အေျခအေနေတြကုိ အျမဲသံုးသပ္ေနဖုိ႔ လုိတာေပါ့။ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲေတြ၊ ေရနံေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲေတြ၊ အခု တ႐ုတ္ OBOR ရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေတြ၊ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔လာမႈေတြ၊ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြက အခုထက္ အားေကာင္းလာတဲ့အခါ ကုိယ့္ႏုိင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္နီးစပ္မႈေတြ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္ေနမႈေတြက ကုိယ့္ႏုိင္ငံအတြက္ ဘယ္လုိေကာင္းက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာမလဲ၊ ေဒၚလာနဲ႔ ယြမ္ၾကားက အားၿပိဳင္မႈေတြၾကားမွာ ကုိယ့္ႏုိင္ငံအတြက္ ဘယ္လုိအခြင့္အေရး ရယူမလဲဆုိတာ ျပင္ထားဖုိ႔ေတာ့ လုိမွာေပါ့” လုိ႔ ေဒါက္တာေအာင္ကုိကုိက သံုးသပ္ပါတယ္။

ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ၿပီး ႏုိင္င့ံေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းေစတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြ၊ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းမႈ၊ ႏုိင္ငံျခား အရန္ေငြ နည္းပါးမႈ၊ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈႏႈန္း က်ဆင္းမႈ၊ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေလ်ာ့နည္းမႈ၊ ႏုိင္ငံျခားေငြသံုးစဲြမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းေတြ အားနည္းမႈေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပက အေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖစ္တုိင္း ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈအား ႀကီးမားေနတာ ျဖစ္တယ္။ လက္ရွိအစုိးရ တက္ေရာက္ခ်ိန္မွာ စီးပြားေရး ပုိၿပီးတုိးတက္မယ္လုိ႔ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေပမယ့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးကေတာ့  ခြၽတ္ျခံဳက်ေနဆဲဆုိေတာ့ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အစုိးရ လက္က်န္သက္တမ္းမွာ စီးပြားေရး အားေကာင္းလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလား ေစာင့္ၾကည့္ရပါဦးမယ္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ဆက္တုိက္က်ဆင္းေနၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ပတ္အတြင္း ၂၄ က်ပ္ ျမင့္တက္ကာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၇၅ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိလာ

ပုဂၢလိက ႏိုင္ငံျခားေငြလဲေကာင္တာတစ္ခုတြင္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးဆက္တုိက္ က်ဆင္းေနၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းတစ္ပတ္အတြင္း ၂၄ က်ပ္ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၇၅ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ FED ဥကၠ႒ ပါ၀ဲလ္၏ အေမရိကန္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၌ လာမည့္ကာလအတြင္း အတုိးႏႈန္း အျမင့္ပုိင္းတြင္ထားမည့္ အလားအလာကုိ ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ျပန္ေပၚႏႈန္း Yield မ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၁၁ လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ အလုပ္အကုိင္ ေစ်းကြက္သည္ အျပည့္အ၀ ေကာင္းမြန္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ အေနျဖင့္ အားေကာင္းေနသည့္ စီးပြားေရးအတြင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အေျခအေနႏွင့္ ဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းအေနအထား မွ်ေျချဖစ္ရန္အတြက္ အတုိးႏႈန္းမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္း တုိးျမႇင့္မည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ ပါ၀ဲလ္က မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသမ ၈၂ ပြိဳင့္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၈၈ ဒသမ ၆၃ ပြိဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၉၄ ဒသမ ၁၈ ပြိဳင့္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၉၂ ဒသမ ၃၆ ပြိဳင့္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္လတြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီလတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမလတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၁၆ ပြိဳင့္၀န္းက်င္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္လတြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီလတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမလတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္အထိ၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ၁၃၂၄ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီလကုန္ပုိင္း ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၃၁ က်ပ္၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိျမင့္ တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၇၅ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၇၁ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေငြလဲႏႈန္းထားအျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၇၃ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၀ ရက္ေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၅၈၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၁၁ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၁ ဒသမ ၅က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၂ ဒသမ ၃၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၀ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၃၅ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၂၇ က်ပ္ျဖစ္သည္။