ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အၫႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္က်ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၆၁၀ အထိ ျပန္လည္က်ဆင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္တာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚ လာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၉၃ ဒသမ ၇၉ ပြိဳင့္ျဖင့္ တစ္ပတ္တာေစ်းပိတ္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၌ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၆၁၀ အထိျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးသည္  ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ ထုိင္းဘတ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ စသည့္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သိသိသာသာ ဆက္လက္ အားေပ်ာ့ေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္း ကိန္းမ်ားမွာ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္  ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသ မ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၈၅ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဇြန္လမွစတင္ကာ သိသိသာသာျမင့္ တက္ခဲ့ရာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္ စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀  ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀  ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားကာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၅၈၅ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ တြင္  ၁၆၂၂ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၆၅၀ ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ထပ္တင္ ခဲ့သည္။ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၈၀ အထိက်ဆင္းခဲ့ေသာ္ လည္း ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ တြင္ က်ပ္ ၁၅၆၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀၊ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၆၂၂က်ပ္၊ စက္ တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၆၅၀ အထိ ဆက္တက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၆၁၀ အထိက်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ ေဒၚလာ ၁၃၄၆ က်ပ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ  က်ပ္ ၁၆၅၀ ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သံုးလေက်ာ္ အတြင္း ၃၀၄ က်ပ္၊ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ပ္ေငြ တန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုး ႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃၊ ၾသ ဂုတ္တြင္ ၁၄၄၂-၁၅၇၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ လတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၁  ရက္တြင္ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚ လာ က်ပ္ ၁၅၉၇ ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေစ်းႏႈန္းထက္ ၁၉ က်ပ္ ျမႇင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း စက္တင္ ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၈၉၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၉၀ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၉၀ က်ပ္၊ ထုိင္း ဘတ္ ၅၀ ဒသမ ၅၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၃၄ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၃၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား ၀မ္ ၁ ဒသမ ၅၀ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ပို႔ကုန္ရေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔မွာ ျမန္မာ့ဘဏ္မ်ားဆီသို႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာမႈ နည္းေနျခင္း အပါအ၀င္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္ၾကမ္း၊ အက်ၾကမ္း ျဖစ္ေပၚေနမႈကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္တင္ျပ

ပို႔ကုန္ရေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔မွာ ျမန္မာ့ဘဏ္မ်ားဆီသုိ႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာမႈ နည္းပါးေနျခင္း အပါအ၀င္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္ၾကမ္း၊ အက်ၾကမ္း ျဖစ္ေပၚေနမႈကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ကို  ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီသို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္က တင္ျပထားေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ သိရသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြအၾကား အခ်ိန္တိုအတြင္း အတက္ၾကမ္း၊ အက်ၾကမ္း ျဖစ္ေပၚေနမႈကို စနစ္တက် ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ အစိုးရႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္က ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေငြလဲႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေစေရးအတြက္ ဦးရဲမင္းေအာင္က တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဓိက အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပမွ တင္သြင္းမႈအေပၚ Quota, Tariff Rate Quota, Minium Access, Standards, Specifications၊ အခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္စနစ္တို႔ျဖင့္ ထိန္းကြပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ Trade Financing လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေပးရန္၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ယြမ္ေငြကို သံုးျခင္းႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ဘတ္ေငြကိုသံုးျခင္း စသည့္ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ Bilateral Currency Swap အစီအစဥ္ကို ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ Interbank Currency Market ကို ယခုထက္ပိုၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုဘဏ္က ႀကီးမွဴးေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရွယ္ယာရွင္မ်ား ပါ၀င္မႈျဖင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ကို အမ်ားပိုင္ ဘဏ္အျဖစ္ အျမန္ဆံုး ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး ပိုမိုထိေရာက္စြာ အားေပးေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအား အခြန္ဆုိင္ရာ သက္သာခြင့္၊ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ National Export Promotion ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ ထုိးေဖာက္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္ထြက္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ရေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔မွာ ျမန္မာ့ဘဏ္မ်ားဆီသို႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာမႈ နည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ကာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားတြင္ ဘဏ္မ်ားကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလာေရး ညိႇႏႈိင္းေပးရန္၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေဒၚလာအလြန္အကြၽံအသံုးျပဳမႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေဒၚလာျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ားအေပၚ တားျမစ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္ၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္ေၾကး၊ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပကာ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ေငြေၾကးမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္စီး၀င္လာႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ခလစာေငြမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ လြယ္ကူစြာ အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိက ႏိုင္ငံျခား ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတုိးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ Capital Brough – in အမွန္တကယ္ အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ကူညီအားေပးရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို MIC, DICA တို႔က လြယ္ကူစြာ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ ေပးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ေျမသံုးစြဲမႈ အပါအ၀င္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ရသျဖင့္ စီးပြားေရးရပ္၀န္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ျပည္ပတင္ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းအင္အား တိုးခ်ဲ႕ေပးၿပီး ၂၄ နာရီ ခုနစ္ရက္ ပိတ္ရက္မရွိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ အေသးစား ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပည္ပမွ ေခ်းေငြမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရယူမႈ၊ စီး၀င္မႈမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ လ်င္ျမန္စြာ စိစစ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က တင္ျပခဲ့သည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေစမႈမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထပ္မံျမင့္တက္မည့္ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ထိုသု႔ိျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရး အပါအ၀င္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တင္ျပတဲ့ အခါမွာလည္း ဒီေငြလဲႏႈန္းကိစၥကိုပဲ ေဆြးေႏြးမယ္။ ဒီလိုေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမွာ စီးပြားေရးတက္မယ္။ က်မယ္မေျပာဘူး။ စီးပြားေရးကို ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘယ္လိုေကာင္းေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အဓိက အခ်က္ေတြပဲ တင္ျပမယ္” ဟု ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားေငြ အလြန္အကြၽံသံုးစြဲမႈ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဗဟိုဘဏ္က ႏုိင္ငံျခားေငြအစား က်ပ္ေငြသာ သံုးစြဲရန္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညႊန္ၾကားစာ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေသာ္က ေရးသားထားသည္။

 

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၄၈၀ အထိ က်ဆင္းေသာ္လည္း မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ၁၅၀၅ က်ပ္အထိ ျပန္တက္

ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာ ေစ်းအညႊန္းကိန္း ၉၆ ပြိဳင့္အထက္ဆက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၄၈၀ အထိ က်ဆင္းေသာ္လည္း မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ၁၅၀၅ က်ပ္အထိ ျပန္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၁၁ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၉၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၉၅ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၆၅ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၆ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၇ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၃ ဒသမ ၅၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ခ်ိန္သားကိုက္ေျဖေလွ်ာ့မႈနဲ႔ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေအာင္ ေစ်းကစားခံရမႈမွာ ေပ်ာက္ရွသြားတဲ့ ျပည္သူ႔ေငြေတြ ျပန္ေပးပါ

တစ္စစက်ပ္တည္းလာေသာ ေန႔စဥ္ဘ၀ရပ္တည္မႈတြင္ သဲထမ္း၊ ေက်ာက္ထမ္းျဖင့္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မ်ဳိးထက္ပိုင္)

တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးက ေငြေၾကးတန္ဖိုးေတြ က်ဆင္းေနခ်ိန္မွာ အားလံုးထက္ပိုၿပီး က်ဆင္းေနတဲ့ ႏုိင္ငံသံုးေငြေၾကးက ျမန္မာက်ပ္ေငြပါ။

ဘာတစ္ခုမွ ေကာင္းကြက္မရွိတဲ့အျပင္ အစိုးရ စာရြက္ေတြေပၚမွာပဲ စီးပြားေရး တိုးတက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ အလႈပ္အခတ္မွာ တျခားႏုိင္ငံေတြနည္းတူ အထိနာတာပဲလို႔ အေၾကာင္းျပမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ အျခားႏိုင္ငံေတြထက္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးက ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိုးက်ခဲ့တာပါ။

အေမရိကန္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ Trade War ျဖစ္ေနလို႔ သူ႔ႏိုင္ငံထုတ္ကုန္ေတြ ေစ်းမႀကီးေအာင္ ယြမ္ေစ်းဆြဲခ်ေနတဲ့ တ႐ုတ္ေတာင္မွ ေငြတန္ဖိုး ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ တန္ဖိုးက်ခ်ိန္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ က်ေနတာပါ။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈက ပ်မ္းမွ်ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ပဲရွိၿပီး ဇူလိုင္ ၁ ရက္ကေန တြက္ခ်က္မႈအရ ထိုင္းဘတ္က်ဆင္းမႈက တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း မျပည့္ခ်ိန္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈက ၀ ဒသမ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိခ်ိန္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္တန္ဖိုး က်ဆင္းမႈက ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရွိခ်ိန္ေတြမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈက ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကို ငါတုိ႔လည္း ခံစားေနရတာပဲလို႔ ေတြးမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက ေတြးလို႔မရတဲ့ အေျခအေနေတြအျဖစ္ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး လိုတာထက္ ပိုက်ဆင္းမႈ မျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အစိုးရနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္က ဘာေတြ ပ်က္ကြက္ခဲ့သလဲ ေမးမယ္ဆိုရင္ ျပင္ပေစ်းကစားမႈေတြ ထိန္းေက်ာင္းမႈမရွိတာက စရမွာပါ။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္လာခ်ိန္တိုင္းမွာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြက ေဆြးေႏြးၿပီး ေငြေစ်းကစားသူေတြ အေရးယူမယ္ အသံေပးလိုက္တာနဲ႔ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ေစ်းကစားတာ ေပ်ာက္သြားတဲ့ အသံေပးမႈမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ေတာင္ NLD အစိုးရက ပ်က္ကြက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ေစ်းကစားတဲ့ ဘဏ္ေတြ၊ ေငြလဲေကာင္တာေတြကို အေရးမယူတာေတြ၊ အေရးမယူတဲ့အျပင္ ဘဏ္ေတြကို ထင္သလို ေစ်းကစားလို႔ မရေအာင္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ စည္းေဘာင္ Plus or Minus ကို အေျခအေန အခ်ိန္အခါ မၾကည့္ဘဲ ပယ္ဖ်က္လိုက္တာေတြ၊ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်ိန္အခါမွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးက တိတ္ဆိတ္ေနတာေတြေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈက ဆိုးရြားသထက္ ဆိုးရြားလာၿပီး က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ သြားတာပါ။ ဒီလိုေစ်းကစားခံရမႈမွာ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့တာကေတာ့ ျပည္သူပါပဲ။

 

အသိအျမင္ရွိေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ နတၳိ

တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ စတင္ေတာ့မယ္ ဆိုတာ မီဒီယာေတြမွာ ေရးသားေဖာ္ျပေနတာက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေလာက္ ကတည္းကပါ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက မီဒီယာေတြမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခား အရန္ေငြဟာ ပို႔ကုန္ရဲ႕ သံုးလစာေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တာလို႔ ဖန္တစ္ရာေတေနေအာင္ ပါေနခဲ့ၿပီးသားပါ။ တစ္ဖက္မွာလည္း အစိုးရက ေတာင္းခံသံုးစြဲေနတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြက ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္ကို ဘီလ်ံ ၅၀၀၀၊ ၆၀၀၀ ေတာင္းခံေနေပမဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက အမွန္တကယ္ စီမံကိန္းေတြ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ သံုးစြဲႏိုင္စြမ္း မရွိတာေၾကာင့္မို႔လို႔ အစိုးရဘက္က စိစစ္ဖို႔ လိုအပ္သလို လႊတ္ေတာ္ဘက္ကလည္း ႏွစ္စဥ္က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး မသံုးဘဲ ျပန္အပ္ေနတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖတ္ေတာက္ဖို႔ ေရးသားခဲ့တာ မၾကာခဏပါ။

ဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးေတြဟာ အသိအျမင္ႀကီးတဲ့၊ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အရိပ္အျခည္ကို နားလည္တဲ့၊ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အေျခအေနကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အကဲျဖတ္ၿပီး ႀကိဳတင္မဟာဗ်ဳဟာ ခ်မွတ္ထားႏိုင္တဲ့ အသိအျမင္ႀကီးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးသာ ဦးေဆာင္ေနမယ္ဆိုရင္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမွာ ငါတုိ႔ႏိုင္ငံအထိ မနာေအာင္ ဘယ္လိုဦးေဆာင္မယ္ ဆိုတာကို ႀကိဳတင္မဟာ ဗ်ဳဟာခ်မွတ္ႏိုင္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ မီဒီယာဘယ္လိုေျပာေျပာ အစိုးရက အဖတ္မလုပ္ပါဘူး။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ နတိၳပါ။

တစ္ဖက္မွာလည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ေဒၚလာေစ်း ဆြဲတင္ခ်ိန္မွာေတာင္ အစိုးရနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ႀကိဳတင္အသိေပး ေဆြးေႏြးလို႔ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က တစ္ေဒၚလာ ၁၂၀၀ အထိ ဆဲြတင္ေတာ့မွာကိုသိၿပီး ႀကိဳတင္၀ယ္စုႏိုင္လို႔ ပိုခ်မ္းသာမႈကို ျဖစ္ေစတဲ့ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ ကိုပဲ NLD အစိုးရက ဆက္ခန္႔ခဲ့ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ တာ၀န္ေတြနဲ႔ ဥပေဒေတြအရ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ရင္ တာ၀န္ရွိသူေတြကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ အစိုးရမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ျပႏုိင္စြမ္းမရွိတဲ့ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ကိုပဲ ဆက္ၿပီး တာ၀န္ေပးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ပါေနသလား ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။

NLD အစိုးရက ဆက္ၿပီး တာ၀န္ေပးခဲ့တဲ့ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ စတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္ ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွာ တစ္ေဒၚလာ ၉၇၅ က်ပ္ပဲ ရွိပါတယ္။ USDP အစိုးရနဲ႔ NLD အစိုးရႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ တာ၀န္ယူမႈ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္းမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္မွာ ၁၄၉၈ က်ပ္ပါ။ ဗဟိုဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ တင္ ၅၂၃ က်ပ္ တိတိတန္ဖိုး က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ လက္ထက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈဟာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ နီးပါး ရွိေနပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈ ထက္၀က္ေက်ာ္ကို ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ရဲ႕ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္မႈနဲ႔ ျဖဳန္းတီးလိုက္တဲ့ သေဘာျဖစ္ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈ၊ ေငြေဖာင္းပြမႈ စတဲ့ဒဏ္ေတြကို ျပည္သူလူထု ပိုပိုၿပီး ခံစားေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြရဲ႕ အဓိကတရားခံဟာ ဗဟိုဘဏ္လို႔ေတာင္ ဆိုႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးပါ။ ကမၻာ့အသက္ႀကီးဆံုး စာရင္း၀င္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ရဲ႕ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ နီးပါးျဖစ္တာမို႔ ဗဟိုဘဏ္တစ္ခုရဲ႕ ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူခဲ့သူေတြရဲ႕ သမိုင္းေတြထဲမွာလည္း ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တာတဲ့ ေငြေၾကးတန္ဖိုး အမ်ားဆံုး က်ဆင္းေစတဲ့ ဥကၠ႒အျဖစ္ေတာင္ မွတ္တမ္း၀င္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ တည္ၿငိမ္ခိုင္မာမႈကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းကြပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိသူကို ဆက္ၿပီးေတာ့ တာ၀န္ေပးခဲ့တယ္ ဆိုတာကေတာ့ NLD အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြပဲ ေျဖႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္အရာေတြက က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေစသလဲ

ဘယ္အရာေတြက က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေစသလဲ ေမးမယ္ဆိုရင္ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းခဲ့တဲ့ ကာလေတြကို ျပန္ၾကည့္ရပါလိမ့္မယ္။

NLD အစိုးရ စတင္တာ၀န္ယူစ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ စင္ကာပူအေျခစိုက္ UOB (United Oversea Bank) က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ခုနစ္လတာ ကာလအတြင္းမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြဟာ အာဆီယံေဒသတြင္းမွာ ၁၀ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တန္ဖိုးျမင့္တက္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ အေကာင္းဆံုး ေငြေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္  ဒီဇင္ဘာမွာ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ျပင္ပေစ်းျမင့္တက္ခဲ့ေပမဲ့ ျပန္က်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လမတုိင္ခင္အထိ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ပတ္ခ်ာလည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ တည္ၿငိမ္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီကာလေတြမွာလည္း သဘာ၀ေဘး ေရႀကီးေရလွ်ံ၊ သီးႏွံပ်က္စီး၊ ကုန္သြယ္မႈလို ေငြျမင့္တက္၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြားက်၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္း၊ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ညည္းတြားေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာလည္း ဗဟိုဘဏ္က ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကို ေဒၚလာထုတ္ေရာင္း စရာမလိုဘဲ တည္ၿငိမ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းခ်ိန္မွာ အေၾကာင္းျပခ်က္က တစ္ခုတည္းပါ။ အဲဒါကေတာ့ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ အစိုးရတာ၀န္ ယူထားၿပီး ေဒၚလာေစ်းကိုၾကည့္ၿပီး တက္လည္းတက္တဲ့အေလ်ာက္၊ က်လည္းက်တဲ့အေလ်ာက္ စီးပြားေရး လုပ္ႏိုင္သူကမွ စီးပြားေရးသမားလို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စိုးရဲ႕ ေရးသားခ်က္မ်ဳိးဟာ ပညာရွင္မဆန္သလို ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္လာၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းတာေၾကာင့္ လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားတဲ့ေငြက အလကားေနရင္း တန္ဖိုးက်ေနတဲ့အျပင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာလို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြစားေသာက္ေနရတဲ့ ျပည္သူသန္း ၅၀ ေက်ာ္ကို မစာနာရာ က်လြန္းပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာဟာ တစ္ရက္မွ က်ပ္ ၄၈၀၀ ပဲ ရတာျဖစ္ၿပီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စိုးတို႔လို ျပည္သူေပးတဲ့လစာ သိန္းဆယ္ဂဏန္း မရသလို ျပည္သူ႔ေငြနဲ႔လည္း အေဆာင္အေယာင္ေတြ ရရွိခံစားခြင့္ မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ႀကီးႀကီးကို ယူထားၿပီဆိုရင္ ျပည္သူ႔ခံစားခ်က္ ေသးေသးေလးေတာင္ သိျမင္ခံစားတတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္းလို႔ ျပည္သူေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသတယ္ဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ခဏခဏၾကားေနရခ်ိန္မ်ဳိး၊ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး က်ပ္တည္းေနခ်ိန္မ်ဳိး၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုး ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ က်ဆင္းသြားခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ပိုၿပီးေတာ့ လက္လြတ္စပယ္ စကားမ်ဳိး မေျပာသင့္တာ သတိခ်ပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပို႔ကုန္ရေငြေတြကို ေျခာက္လအတြင္း ႏုိင္ငံျခား သံုးေငြေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းက ကိုယ့္ေငြဘဏ္စာရင္းမွာ လႊဲေျပာင္းထည့္သြင္းဖို႔ ျပ႒ာန္းထားသလို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာလည္း ဗဟိုဘဏ္က ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကို ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ညႊန္ၾကားထားမႈေတြကို ျပန္စိစစ္ မစစ္ မသိရေပမဲ့ လက္ရွိႏိုင္ငံျခားေငြတန္ဖိုး ျမင့္တက္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းခ်ိန္က်မွ ပို႔ကုန္ရေငြေတြ အကုန္လံုးက ျပည္တြင္း ျပန္မ၀င္ဘူးဆိုတဲ့အသံ တစ္ခါျပန္ထြက္လာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းက်မွ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ပို႔ကုန္ရေငြေတြ ျပန္မသြင္းဘူးလားဆိုတဲ့ အသံျပန္ထြက္လာပါသလဲဆိုတာ ဗဟိုဘဏ္တာ၀န္ရွိသူေတြပဲ ေျဖႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္ဟာ ျပည္တြင္းမွာ ဟိုတယ္ေတြ နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြမွာ ေဒၚလာအစား က်ပ္ေငြသံုးဖို႔ အမိန္႔စာထုတ္ပါတယ္။ ညႊန္ၾကားခ်က္သာ ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ေလာက္ ထုတ္ေပမဲ့ ဘယ္သူကမွေတာ့ လိုက္နာတာ မျမင္ရပါဘူး။ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း Dedollarization Country ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္ ေၾကြးေၾကာ္ေပမဲ့ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ကိုယ့္ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုယ္ေတာင္ ကြပ္ကဲႏိုင္စြမ္း မရွိပါဘူး။ အခုဆိုရင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက လာေရာက္စစ္ေဆးတဲ့ စာေမးပြဲေတြေတာင္ စာေမးပြဲေၾကးကို ေဒၚလာနဲ႔ သြင္းရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ျမန္မာက်ပ္ေငြကို ျပည္တြင္းမွာ ဗဟိုဘဏ္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း မသံုးၾကတဲ့ ျပႆနာကိုလည္း ဗဟိုဘဏ္ကိုပဲ ေျပာရမွာပါ။

ဒါ့အျပင္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္တဲ့အခါတုိင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ျပည္တြင္းက တရားမ၀င္ ေစ်းကြက္ကို စစ္ေဆးအေရးယူမယ္ ဆိုတာမ်ဳိး ဟန္႔တားသလို ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကိုလည္း ေစ်းကစားမႈမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ရင္ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူမယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္က ထြက္ေျပာတာမ်ဳိးေတြ လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္မႈဟာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္အရပဲ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈ ကာကြယ္ေရးဥပေဒစတဲ့ ေစ်းကြက္ကို ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ၾကတာလည္းျဖစ္ၿပီး တည္ဆဲေငြေရးေၾကးေရး ဥပေဒေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ရင္ အေရးယူမယ္ဆိုတာ ေျပာကို ေျပာသင့္တဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္မွာေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ဘက္ကေရာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြကပါ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး တျခားႏိုင္ငံေတြထက္ ဆုိးဆိုးရြားရြား က်ဆင္းေနတာကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ၿပီး လံုး၀ကို အသံမထြက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ ခုန္တက္ခဲ့ခ်ိန္က်မွ အစိုးရဘက္ကေန ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေတြ႕မယ္ဆိုတာမ်ဳိး အသံထြက္လာ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ထြက္လာတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဒၚလာေစ်းက တစ္ေဒၚလာ ၁၅၆၀ ကေန ၁၅၃၀ အထိ ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွာ ၁၄၉၅ က်ပ္ေလာက္နဲ႔ပဲ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က်မွပဲ ဗဟိုဘဏ္ဘက္ကလည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈက ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ယွဥ္ရင္ အဆိုးဆံုး ၁၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းေလာက္က်တယ္ ဆိုတာမ်ဳိး ထြက္ေျပာလာပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြဟာ တျခားႏုိင္ငံေတြလိုပဲ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ တန္ဖိုးက်မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ တစ္ေဒၚလာ (ျပင္ပေစ်း) ၁၃၅၁ က်ပ္နဲ႔တြက္ဦး တစ္ေဒၚလာ ၁၃၈၀ ေလာက္ပဲ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ႏိုင္တာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွာ ပွ်မ္းမွ်တန္ဖိုး က်သလိုမ်ဳိး ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း တန္ဖိုးက်မႈနဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၂ က်ပ္ေလာက္ပဲ ရွိသင့္တာ ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၆၀ ေလာက္အထိ ျမင့္တက္ေအာင္ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ အစိုးရက ဘာေၾကာင့္ ေစာင့္ေနတာလဲဆိုတာ ေမးစရာ ျဖစ္လာခဲ့သလို တစ္ေဒၚလာကို ၁၅၀၀ ျဖစ္မွ စီးပြားေရး တိုးတက္မယ္ထင္လို႔ က်ပ္ ေငြတန္ဖိုး စံခ်ိန္တင္က်ၿပီးရင္း က်ေနတာကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတာလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာၿပီး ဒီလိုစံခ်ိန္တင္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈမွာ နစ္နာခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ အစိုးရနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္က ဘယ္လိုကုစားမလဲဆိုတာ သိခ်င္မိပါတယ္။

ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈေတြထဲမွာ အဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ရွိေနႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီေတြပါ။ အျမတ္ပမာဏကို ကုမၸဏီေတြက ထုတ္ျပန္မထားေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ဖုန္းဘီကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေပးေဆာင္ရမႈကိုေတာ့ ျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားတာ ရွိပါတယ္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဟာ ဂ်ပန္နဲ႔ေပါင္းၿပီး တယ္လီေနာဟာ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံက လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံပါတယ္။ ေအာ္ရီဒူးက ကာတာႏုိင္ငံ ျမႇဳပ္ႏွံမႈပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ စတင္လာတဲ့ Mytel ကေတာ့ ဗီယက္နမ္နဲ႔ ေပါင္းထားပါတယ္။

MPT၊ တယ္လီေနာနဲ႔ အူရီဒူးတို႔ သံုးခုဟာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ ဖုန္းဘီလ္အခြန္ ၈၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ အခြန္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ MPT က က်ပ္ ၄၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး တယ္လီေနာနဲ႔ အူရီဒူးကေတာ့ က်ပ္ ၄၃ ဘီလ်ံေလာက္ ဖုန္းဘီလ္အခြန္ကို ေပးခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းစုကပါတဲ့ MPT ကို ေဘးဖယ္ၿပီး တယ္လီေနာနဲ႔ အူရီဒူးရဲ႕ ဖုန္းေဘလ္ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ ၄၃ ဘီလ်ံကို ၂၀ နဲ႔ ေျမႇာက္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ႏွစ္ခုရဲ႕ ေရာင္းအားဟာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၈၆၀ ေလာက္ရွိမယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ယူဆရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေရာင္းအား က်ပ္ ၈၆၀ ဘီလ်ံ ကို ဒီကုမၸဏီႏွစ္ခုက ဒီအတုိင္းထား မွာမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံျခားေငြေတြကို ေန႔စဥ္ေပါက္ေစ်းအတုိင္း ၀ယ္ၿပီး သူတို႔မိခင္ႏိုင္ငံေတြက လုပ္ငန္းစုေတြဆီ ျပန္လႊဲေနမယ္ဆိုရင္ က်ပ္ ၈၆၀ ဘီလ်ံဟာ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၀၀ နဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္ ေတာင္ ေဒၚလာ ၅၇၃၃ သိန္းေလာက္ျဖစ္ ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ေငြျဖည့္ကတ္ေရာင္းရသမွ် ျမန္မာေငြေတြကို ေပါက္ေစ်း အတိုင္း ေဒၚလာ၀ယ္ၿပီး သူတို႔ႏိုင္ငံဆီလႊဲေနမယ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတင္ ေဒၚလာ ၅၇၃၃ သိန္းေလာက္ စီးထြက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။  ဒီလို တယ္လီကြန္းကုမၸဏီ ေတြဟာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာ ႏွစ္ က စခဲ့တာျဖစ္လို႔ ဘ႑ာႏွစ္ေလး ႏွစ္၊ ငါးႏွစ္စာေလာက္ ျပည္ပကို ေဒၚလာေတြ ျပန္ပို႔ေနတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးသာ တကယ္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းၿပီး ျပည္တြင္း မွာ ေဒၚလာရွားပါးမႈျပႆနာက အမ်ားႀကီး လိုက္ၾကည့္စရာ မလိုေတာ့တဲ့အေျခ အေနပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးသာ တကယ္ျဖစ္ေနရင္ အခုလို ျမန္မာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းေနခ်ိန္မ်ဳိး မွာ ဒီလို တယ္လီကြန္းကုမၸဏီေတြကေန ျပည္ပဆီေငြလႊဲပို႔မႈေတြကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ရပ္တန္႔ဖို႔၊ ျပည္တြင္းဘဏ္ထဲမွာ Statement ျပၿပီး ကာလတစ္ခုထားဖို႔ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားေငြစီးထြက္မႈတစ္ခုကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ Facebook ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အင္တာနက္ အသံုးစရိတ္ဟာ တစ္လကို ေဒၚ လာသန္း ၃၀၀ ေလာက္ရွိတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာပါတယ္။ Facebook ဟာ သူ႔၀င္ေငြရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ကို ေၾကာ္ျငာေတြကေန အဓိက ရသလို Facebook သံုးစြဲတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကိုလည္း အခြန္ေပးေဆာင္ရမႈက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္မွာဆို ေဒၚလာ သန္း ၁၅၉၂၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း Facebook ကို လူဦးေရသန္း ၂၀ ေလာက္က သံုးေနၿပီး ေန႔စဥ္ Page မ်ားစြာက Facebook ကို ေဒၚလာေတြေပးၿပီး ေၾကာ္ျငာထည့္ရပါတယ္။ အင္တာနက္အသံုးစရိတ္ ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ ရွိတဲ့အထဲမွာ Facebook ကို ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ပဲစီးတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံႏိုင္ရင္ တစ္လကို ေဒၚလာ ၂၅ သန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ျပည္တြင္းကို ၀င္လာခဲ့တဲ့ Facebook ဟာ အခြန္အခေပးဖို႔ တာ၀န္ရွိေပမဲ့ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ မရွိပါဘူး။ ဒီလို အခြန္ေပးေဆာင္မႈ မရွိတဲ့အျပင္ ျပည္ပကို ႏုိင္ငံျခားေငြ စီးထြက္ေစတဲ့ အဓိကျပႆနာထဲက တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ Facebook သံုးစြဲသူေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ က်ပ္သန္း ၆၄၀၀ ေလာက္ သံုးစြဲေနမယ့္အစား Facebook က အခြန္ေဆာင္လာဖို႔၊ Facebook က အခြန္မေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကာလေတြအတြက္ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြန္အခေတြ ရလာဖို႔ နည္းလမ္းရွာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚလာေစ်းကြက္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တရားမ၀င္ ေဒၚလာေစ်းကြက္ဟာ တစ္ႏွစ္ကို ငါးဘီလ်ံေလာက္ စီးဆင္းပါတယ္။ ဒီလိုစီးဆင္းေနတဲ့ ေစ်းကြက္ကေနပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြေတြကို ျဖည့္ေနတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဘဏ္ပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေဒၚလာ ျပင္ပေစ်းကို သတ္မွတ္တာက ေရႊဘံုသာလမ္းက ေမွာင္ခိုေတြက သတ္မွတ္တာပါ။ ေန႔စဥ္တစ္နာရီေလာက္မွာ ေရႊဘံုသာလမ္းက သတ္မွတ္တဲ့ ျပင္ပေစ်းထြက္လာမွ က်န္တဲ့ပို႔ကုန္သမားေတြက ဆက္ၿပီးအလုပ္လုပ္တဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီေနရာမွာ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းအတိုင္း အတက္အက် ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေရႊေစ်းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဇြန္ ၁၃ ရက္မွာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းဟာ ၁၂၇၄ ေဒၚလာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းက က်ပ္ ၉၃၆၀၀၀ ေက်ာ္ပါ။ အဲဒီေန႔မွာ ေဒၚ လာက ၁၃၆၆ က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွာ ကမၻာ့ ေရႊေစ်းက ျပဳတ္က်ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွာ ၁၁၈၅ ေဒၚလာ ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းက က်ပ္ ၉၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကမၻာ့ ေရႊေစ်းေပါက္ေစ်းအတိုင္း သာ အတက္အက် ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဇြန္ ၁၃ ရက္နဲ႔ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ ျခား နားခ်က္က ကမၻာ့ေရႊေစ်း ၈၉ ေဒၚ လာ က်ဆင္းသြားတာ ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီလိုက်ဆင္းသြားတာေၾကာင့္ ေရႊ ေစ်းဟာ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ တစ္က်ပ္သားကို က်ပ္ ၈၂၀၀၀၀ ေလာက္အထိ က်ဆင္းသင့္ေနတာ ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရႊေစ်းက ကမၻာ့ေစ်းက်ေနလည္း ျပည္တြင္းမွာ ေဒၚလာေစ်းက မာ ေနခ်ိန္မွာ လံုး၀က်မလာဘဲ က်ပ္ ၉၅၀၀၀၀ ပတ္လည္မွာ တင္းခံေန တာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္က ျပင္ပေစ်း သတ္မွတ္မွ ျပည္တြင္းတရား၀င္ပို႔ ကုန္လုပ္ငန္းေတြက လည္ပတ္လို႔ ရတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနက အႀကီး အက်ယ္မွားေနတာပါ။ ပိုဆိုးတာက ေရႊနဲ႔ေဒၚလာခ်ိတ္ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း က်ဆင္းေနတာေတာင္ ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းက ေစ်းကစားေနလို႔ ျမင့္ေနတဲ့ ေဒၚလာေစ်းကိုမွီၿပီး ၿငိမ္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို အေျဖရွာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးေတြဟာ ျပည္တြင္း ေဒၚလာေစ်း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစမႈေတြကို အျမန္ဆံုးထိန္း ေက်ာင္းလို႔ရတဲ့ အေျဖရွာလို႔ လြယ္ ကူတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြပါ။ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔တာ၀န္၊ စားသံုးသူအ ကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ၊ ယွဥ္ ၿပိဳင္မႈဥပေဒ စတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ ေငြ ေရးေၾကးေရးဥပေဒေတြ ကိုင္တြယ္ ၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုနဲ႔ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး တည္ၿငိမ္ေအာင္ အေျဖရွာဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းဟာ အစိုးရ တစ္ရပ္ကို ျပဳတ္က်ေအာင္ စြမ္း ေဆာင္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ ကမၻာမွာေရာ ျမန္မာမွာပါ သက္ေသရွိၿပီး သားပါ။ ကိုယ့္လက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို မထီမဲ့ျမင္လုပ္ၿပီး ျဖစ္သင့္တာထက္ ပိုတန္ဖိုးက်ေန တာေတြကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမယ္ ဆို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တုန္း ကလို၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အက်ပ္အတည္းလိုမ်ဳိး ျဖစ္ရပ္ ေတြ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ အာမခံႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေဒၚလာေစ်းဆြဲတင္မႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ရွသြားတဲ့ ျပည္သူ႔ေငြေတြ ျပန္ေပးပါ

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က အကုန္သိ မီဒီယာရဲ႕ Facebook Page မွာ Poll တစ္ခု ေကာက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းၿပီး ေဒၚလာတန္ဖိုး တရိပ္ရိပ္တက္ေနတာကို အစိုးရက (၁) တမင္လႊတ္ေပး ထားသလား၊ (၂) ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနသလားဆိုတဲ့ စစ္တမ္းပါ။ ဒီလူထုစစ္တမ္းကို ဆႏၵျပဳသူ ၄၀၀၀ ရွိခဲ့ၿပီးေတာ့ အစိုးရက “တမင္လႊတ္ေပးထားတာလို႔ ေျဖဆိုသူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀” အထိ ရွိခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အစိုးရက ထိန္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ေျဖဆိုသူက ၁၂၀၀ ပဲ ရွိခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ကပဲ မဲေပးခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းၿပီး ေဒၚလာတန္ဖိုး တရိပ္ရိပ္တက္ေနတာကို အစိုးရက တမင္လႊတ္ေပး ထားတယ္လို႔ Facebook သုံးစြဲသူေတြက ဘာေၾကာင့္ထင္ခဲ့တာလဲလို႔ ေမးမယ္ဆိုရင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၀၀ ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲတင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ စကားမ်ဳိးကို ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ အသင္းက ခ႐ိုနီတစ္ဦးက တင္ျပဖူးတာ၊ ပုဂၢလိက ဘဏ္တခ်ဴိ႕ရဲ႕ ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္ စည္းမ်ဥ္းေက်ာ္ၿပီး ေဒၚလာေစ်း တင္ေရာင္းခ်မႈကို ဗဟိုဘဏ္က အေရးယူဖို႔ ပ်က္ကြက္႐ံုတင္မက ဗဟိုဘဏ္က ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ေစ်းမကစားႏုိင္ေအာင္ စည္းေဘာင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့  Plus or Minus ကို က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေအာင္ ခ်ိန္သားကိုက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီး ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြ ေဒၚလာေစ်း ေရာင္းခ်င္သလို ေရာင္းဖို႔ တမင္သက္သက္ လုပ္ေဆာင္လိုက္တာ၊ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း မျပည့္တဲ့ ေငြေၾကးက်ဆင္းမႈနဲ႔ သူ႔ေငြေၾကး သူ႔ဘာသာခ်လို႔ က်ေနတဲ့ တ႐ုတ္ေတာင္ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ေငြေၾကးတန္ဖိုး ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ က်တာကို ဗဟိုဘဏ္က လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့တာနဲ႔ ၁၅၆၀ အထက္ကို တက္ေနၿပီဆိုမွ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ အစိုးရက ေရွ႕ထြက္လာခဲ့တာဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြက ေဒၚလာေစ်း က်ပ္ ၁၅၀၀ အထက္ေရာက္ေအာင္ လႊတ္ေပးထားတယ္လို႔ ျပည္သူ႔ထင္ျမင္မႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့လို႔၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက်လို႔၊ ခရီးသြားေတြမလာလို႔၊ သဘာ၀ေဘးျဖစ္လို႔၊ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ျဖစ္လို႔ က်သင့္သေလာက္ က်သြားတာကို ျပည္သူေတြက လက္သင့္ခံႏုိင္ေပမဲ့ ေစ်းကစားတာေၾကာင့္ က်သင့္တာထက္ပိုၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်တာနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြက လက္ပိုက္ၾကည့္ေနလို႔ က်သင့္တာထက္ပိုၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်တာမ်ဳိးကိုေတာ့ ျပည္သူေတြက လက္သင့္ခံႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈဟာ ျပႆနာအႀကီးႀကီး မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ေျပာၿပီးကာမွ ေဒၚလာေစ်း ဆက္တက္ေနၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမယ္ဆိုရင္ အေထြေထြ က်ပ္တည္းမႈေတြ ရွိလာမယ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အထူးစီးပြားေရး အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေရွာင္တာနယ္ရဲ႕ ေရွ႕ေနာက္မညီ ထင္ရာေျပာၾကားမႈမ်ဳိးဟာ စီးပြားေရး အဆင္မေျပတာေၾကာင့္ ပိုပိုၿပီး က်ပ္တည္းလာေနတဲ့ ျပည္သူေတြကို ျပက္ရယ္ျပဳရာ က်ပါတယ္။

ျပည္သူေတြ ျမင္ခ်င္တာက က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းမႈဟာ ျဖစ္သင့္ရွိသင့္တဲ့ အေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္ေနဖို႔ပါ။ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲဟာ ဘာဆက္ျဖစ္လာမလဲဆိုတာ မသိရေသးခင္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၿပိဳလဲသြားလို႔ မရေသးပါဘူး။ ဒီကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲဟာ အစပဲ ျဖစ္ႏုိင္ေသးသလို အဆံုးသတ္ကာနီးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အေမရိကန္ဟာ သူသာပထမဆိုတဲ့ အေျခအေနကို သူဖန္တီးျပခဲ့ပါၿပီ။ ေရွ႕မွာ သူအာဏာရွိေနသေရြ႕ ဒီလိုမ်ဳိးစစ္ပြဲေတြကို ဆက္ၿပီးဖန္တီး ေနဦးမယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း ေစ်းကစားသူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေငြယိုေပါက္ေတြ မထိန္းႏိုင္ဘဲ ဆက္ၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေနဦးမယ္ဆိုရင္ ေစ်းကစားမႈနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ ႀကိဳတင္ေျမာ္ျမင္မႈ နည္းပါးတဲ့ဒဏ္ကို ျမန္မာျပည္သူေတြကပဲ ဆက္ၿပီး ခံစားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ေဒၚလာေစ်းဟာ ၁၄၉၅ က်ပ္ေလာက္အထိ က်ရိပ္ျပေနပါၿပီ။ အေပၚမွာ တြက္ျပခဲ့သလိုမ်ဳိး တျခားႏုိင္ငံေတြလို ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ တန္ဖိုးက်ရင္ အလြန္ဆံုးမွ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၈၀၊ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း တန္ဖိုးက်ရင္ ၁၄၃၂ က်ပ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးအထိ ထိန္းေက်ာင္းသြားၿပီး ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ခ်ိန္သားကိုက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈနဲ႔ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေအာင္ ေစ်းကစားခံရမႈမွာ ေပ်ာက္ရွသြားတဲ့ ျပည္သူ႔ေငြေတြရေအာင္ ျပန္လုပ္ေပးႏုိင္မလား ဆိုတာနဲ႔ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆိုၿပီး မ်က္စိမွိတ္ လႊတ္ထားေပးတာေၾကာင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ျပဳတ္က်ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းကပဲ တိုင္းျပည္ကို ဆြဲခ်သြားမလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ျဖစ္သင့္တဲ့ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး တည္ၿငိမ္မႈကို ရရွိေအာင္ လုပ္ေပးပါလို႔ပဲ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

 

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အတက္ၾကမ္းျခင္းေၾကာင့္ သၾကားႏွင့္စက္သံုးဆီအား Re – export စနစ္ျဖင့္ တင္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းအား ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္မွ စတင္ရပ္ဆုိင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏုိင္)

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အတက္ၾကမ္းျခင္းေၾကာင့္ သၾကားႏွင့္စက္သံုးဆီအား Re – export စနစ္ျဖင့္  တင္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းအား ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္မွ စတင္ရပ္ဆုိင္းလိုက္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“Re – export ပိတ္လိုက္ပါတယ္။ သၾကား၊ ဒီဇယ္ေၾကာင့္မို႔ ေငြေစ်းတက္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာၾကတယ္။ သံုးသပ္ၾကတယ္။ အဲဒီအတြက္ Re – export လိုင္စင္ထုတ္ေပးတာကို ပိတ္ခိုင္းတယ္။ ဒါေတြကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ဌာနမွာ တရား၀င္ေၾကညာထားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန ႔(ၾသဂုတ္၁၇) ကစၿပီး Re – export လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း မျပဳဘူး။ အရင္ထုတ္ေပးၿပီးသား ဥစၥာေတြကေတာ့ သူ႔ Process အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိတယ္။ အသစ္သာ မေပးေတာ့တာ” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ Re – export တင္ပို႔ျခင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွစတင္ကာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ Re – export စနစ္ျဖင့္ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ သၾကား၊ ကြမ္းသီး၊ ႏွမ္း၊ ၀ါဂြမ္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္မွာ သၾကားနဲ႔ဒီဇယ္နဲ႔ကို ပိတ္လိုက္တယ္။ အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့အမည္ေတြကို ပိတ္လိုက္တယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ဆိုသည္။

“Re – export လုပ္ကိစၥကို ကန္႔သတ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကားပါတယ္။ စက္သံုးဆီရယ္ သၾကားရယ္ ႏွစ္ခုေပါ့ေနာ္။ အဲဒီႏွစ္ခု  Re – export လုပ္တဲ့ကိစၥကို ကန္႔သတ္တယ္လို႔ ၾကားတာပါ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီတင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အဓိကကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေငြသံုးစြဲမႈေတြ မ်ားတယ္ဆိုၿပီးပိတ္တယ္လို႔ ယူဆတယ္၊ အဲေတာ့ Re – export သြားတဲ့အခါမွာ ေငြေၾကးသံုးစြဲရတာရွိတာေပါ့။ ေငြေၾကးသံုးစြဲတယ္ဆိုတာ ႏုိင္ငံျခားက၀ယ္တယ္။ ၀ယ္ၿပီးေတာ့မွ Re – export ျပန္လုပ္ရတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီၾကားထဲမွာ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈတစ္ခုေတာ့ သြားရတာေပါ့။ သြားတဲ့အခါ သံုးရတဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက ျပန္ရတဲ့ကိစၥရွိတာေပါ့ေနာ္။ သံုးရတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏက ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက အလကား ဒါႀကီးကလုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူးေလ။ အားလံုးႏုိင္ငံျခားက တင္သြင္းၿပီဆုိတာနဲ႔  ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းတဲ့သူေတြ တင္သြင္းတဲ့သူေတြက ပထမဦးဆံုး အက်ဳိးအျမတ္ အထိုက္အေလ်ာက္ရတာေပါ့ေလ။ ၿပီးရင္ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ရတာေပါ့ေလ။ ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း အက်ဳိးအျမတ္ရပါတယ္။ အခုေတာ့ ေငြေၾကးေစ်းတက္တယ္ဆိုတာဒါေၾကာင့္ဆိုၿပီးေျပာတာ ဟုတ္မ ဟုတ္ဆုိတာေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာျပန္ၿပီး စိစစ္ဖို႔လိုလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ႏွစ္လခြဲအတြင္း ျပည္ပမွ စက္သံုးဆီတင္သြင္းမႈသည္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ကိုးေသာင္းေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းထားကာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးအထိ ပိုမိုတင္သြင္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၅ ရက္အထိ ျပည္ပမွ စက္သံုးဆီတင္သြင္းမႈသည္ တန္ဖိုးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၈၈၅  ဒသမ ၃၁၀ သန္းအထိ တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွင့္ကာလတူက တန္ဖိုးေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ  ၆၂၉ ဒသမ ၅၃၀ သန္းသာတင္သြင္းထားသည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ႏွစ္လခြဲအတြင္း စက္သံုးဆီတင္သြင္းမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၅ ဒသမ ၇၈၀ သန္းအထိ ပိုမိုတင္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၅ ရက္အထိ ဓာတ္ ဆီတန္ခ်ိန္ ၄၂၀,၇၉၈ ဒသမ ၆၀၈ အထိ တင္သြင္းထားၿပီး တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၄ ဒသမ ၃၀၇ သန္းအထိရွိၿပီး ယခင္ ႏွစ္ကာလတူက တန္ခ်ိန္ ၃၉၆,၀၆၂ အထိ သာ တင္သြင္းထားကာ တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၈ ဒသမ ၆၈၉ သန္းအထိသာရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၅ ရက္အထိ ဒီဇယ္ ၄၉၀ ဒသမ ၉၂၀ သန္းအထိတင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူတြင္မႈ တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၅ ဒသမ ၉၆၃ သန္းအထိ သာတင္သြင္းထားၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္ၾကား ကာလႏွစ္ခြဲတြင္ တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၅ သန္းနီးပါးအထိ ပိုမိုတင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚလာေစ်း အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ယခုလအတြင္း ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္

ေဒၚလာေစ်း အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ယခုလအတြင္း ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒါကို အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရယ္၊ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒နဲ႔ တာ၀န္ရွိတဲ့ သူေတြ။ ေနာက္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာနက လူေတြနဲ႔ အျမဲမျပတ္ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ ေနာက္ ဒီလာမယ့္ ဒီလေႏွာင္းပိုင္းမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အကုန္လံုးနဲ႔ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေတြ႕ဖို႔ ရွိပါတယ္။ အဲဒါလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ေနတယ္။ ဆိုလုိတာက အစုိးရပိုင္းက ေပၚလစီေတြကို ထိန္းညိႇတဲ့အပိုင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအပိုင္းက စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လူးသာ လြန္႔သာေပါ့၊ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ့္အပိုင္း။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီလည္း စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေန အၾကံဉာဏ္ေတြ၊ ေပးပို႔ခ်က္ေတြလည္း ရေနပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ ေျပာရရင္ေတာ့ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေရာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သမၼတႀကီးေရာ ေနာက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြေရာ အေကာင္းဆံုးေတာ့ ညိႇႏႈိင္းပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “အဓိက,က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ Foreign Result က ႏိုင္ငံျခား အရန္ေငြပမာဏက ဘယ္ေလာက္ထိန္းမလဲေပါ့။ ဒီ Local မွာရွိေနတဲ့ Supply , Demand ။ ဒီ ေစ်းကြက္ႀကီးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္ေလာက္အထိ ထိန္းႏိုင္မလဲ။ တစ္ေန႔ကို ဥပမာ ေဒၚလာတစ္သန္း ထည့္မယ္ဆိုရင္ ၀ယ္တဲ့သူကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သတ္မွတ္တဲ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းေပးရမယ္။ ေရာင္းတဲ့သူကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၀ယ္ေပးႏိုင္ရမယ္။ ဗဟိုဘဏ္က ဒီအေနအထားမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခုကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္က သူ႔ဘာသူ ခ်ိန္ညိႇၿပီးေတာ့ လုပ္တာေတြ ဒီ Float လုပ္ထားတာကို ျဖဳတ္လိုက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ျဖဳတ္လိုက္တယ္။ ဒီ Free Float ပံုစံမ်ဳိး ထားထားတယ္။ အရင္တုန္းက Manage Float ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီပံုစံမ်ဳိးကေနၿပီးေတာ့ အထူးသျဖင့္ လူေတြက ဒီထက္ပိုၿပီး ေစ်းတက္လာမွာ စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ ႀကိဳၿပီးေတာ့ ၀ယ္ၾကတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြလည္း လန္႔ၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္ၿပီးေတာ့ ေငြေတြပိုၿပီးေတာ့ စုထားတယ္။ အစိမ္းေတြ ၀ယ္ၿပီးေတာ့ စုေဆာင္းတဲ့အခါမွာ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ၀ယ္လိုအားက ပိုမ်ားသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ပဲ ၾကည့္လိုက္ရင္ နည္းနည္းေလး ျပန္က်လာတယ္။ မနက္ပိုင္းမွာ ၁၅၆၀ ေလာက္အထိ ျဖစ္သြားၿပီး အခု ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ ျပန္က်သြားတယ္လို႔ သိရတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း နိမ့္က်သြားရန္ႏွင့္ ျမင့္မားသြားရန္ မလိုအပ္ဘဲ တန္ဖိုးတစ္ခုတြင္ တည္ၿငိမ္ေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ဦးေဇာ္ေဌးက “အခုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အရမ္းအေျပာင္းအလဲက ျမန္ေနေတာ့ ဒီအေနအထားေလးကိုေတာ့ ဒီရက္ပိုင္းမွာေတာ့ မၾကာခင္မွာေတာ့ ၿငိမ္သြားမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဗဟုိဘဏ္က ေလလံေစ်းကြက္မွတစ္ဆင့္ ေဒၚလာေလးသန္း ထုတ္ေရာင္းၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ က်ပ္ ၁၅၃၀ သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေငြလႊဲေကာင္တာတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေလလံေစ်းကြက္မွတစ္ဆင့္ ေဒၚလာေလးသန္း ထုတ္ေရာင္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ က်ပ္ ၁၅၃၀ သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဗဟုိဘဏ္က ၎၏ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကုိ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၄၉၈ က်ပ္အထိ ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ ႏႈန္းထက္ ၂၃ က်ပ္ ပုိမုိမ်ားျပားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ ေဒၚလာတစ္သိန္းသာ ထုတ္ေရာင္းလ်က္ရွိရာမွ ႏုိင္ငံျခားေငြေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ဗဟုိဘဏ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ ပယ္ဖ်က္ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆၅ သန္း၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ေလးသန္းအထိ ေလလံေစ်းကြက္၌ ထုတ္ေရာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြ တင္းမာမႈမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္အစုိးရ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆုိေသာ သတင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာဆက္တုိက္ျမင့္တက္ေနရာမွ အားျပန္ေလ်ာ့လာကာ ေဆြးေႏြးမႈ အဆင္ေျပပါက ထြန္းသစ္စႏုိင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးတန္ဖုိး က်ဆင္းမႈမ်ားအတြက္ အသက္႐ွဴေပါက္ ရႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းအထိ တူရကီေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈတုိ႔အေပၚ ေစ်းကြက္စုိးရိမ္မႈမ်ား ဆက္ရွိေနမႈႏွင့္အတူ ေဒၚလာညႊန္းကိန္းမွာလည္း ၉၆ ပိြဳင့္အေက်ာ္ အျမင့္တန္းတြင္ ဆက္ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြမွာ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေဒၚလာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တစ္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၉၁ ယြမ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေနကာ က်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္ ၀ ဒသမ ၄၆ ယြမ္၀န္းက်င္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၆၆ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ၁၄၆၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၁၄၈၈ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၅၂၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၆ က်ပ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၆၀ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ၂၁၄ က်ပ္၊ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔အထိ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၇၁၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၀၀ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၆၅ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၇ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၈ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၃ ဒသမ ၅၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား ၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ကုိ ဗဟုိဘဏ္က ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၈၈ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္တာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ႏုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၈၈ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ဗဟုိဘဏ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ (ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း + ၀ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ေဘာင္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုဗဟုိဘဏ္က ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ အမွာစာျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ ႏုိင္ငံျခားရသံုးေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ (Authorized Dealer License – A.D) ရ ဘဏ္မ်ားအားလံုး၊ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ၀ယ္ယူေရာင္းခ် လဲလွယ္ေပးခြင့္လုိင္စင္ (Money Changer License – M.C) ရရွိသူမ်ားအားလံုး အက်ဳံး၀င္သည္။

“ဗဟုိဘဏ္က ရည္ညႊန္းသတ္မွတ္ေစ်းနဲ႔ အျပင္ေစ်းႏႈန္း သိပ္မကြာေအာင္၊ ျပင္ပေပါက္ေစ်းနဲ႔ ဘဏ္ေကာင္တာေစ်းႏႈန္း မကြာေအာင္ လုပ္တဲ့သေဘာပါ။ ဒီလုိလုပ္တဲ့အတြက္ ဘဏ္ေတြနဲ႔ တရား၀င ေငြလဲေကာင္တာေတြ အျပင္ေပါက္ေစ်းအတုိင္း တရား၀င္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လုိ႔ ေကာင္းလာမွာပါ။ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြက္ ေကာင္းတဲ့အေျပာင္းအလဲလုိ႔ ယူဆေပမယ့္ သာမန္လူေတြအတြက္ သိပ္နားမလည္ေတာ့ ေစ်းကြက္ေတာ့ အလႈပ္အခတ္ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီကိစၥ ေျပလည္သြားရင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း က်တာနဲ႔ ျပန္က်လာမွာပါ။ ဒီေန႔ေတာင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မွာ ေဒၚလာဆက္မတက္ဘူး။ ဒီမွာသာ တက္သြားတာပါ” ဟု ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္တာပုိင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၁၃ လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ၉၆ ဒသမ ၃၅ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ေရာက္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၀၃ ပြိဳင့္၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္က်ခဲ့သည္။ ေဒၚလာသည္ အျမင့္ဆံုးတန္းမွ ျပန္က်ၿပီး ယြမ္ေငြတန္ဖုိး အက်ရပ္သြားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ငါးရက္အတြင္း က်ပ္ ၃၀ ေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ၁၄၆၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၁၀  တြင္ ၁၄၅၅ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၁၄၈၈ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္သည္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ေလလံေစ်းကြက္မွတစ္ဆင့္ ေန႔စဥ္ ေဒၚလာတစ္သိန္း ထုတ္ေရာင္းလ်က္ရွိၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကုိ ေဒၚလာမ်ား ထုတ္ေခ်းရန္ႏွင့္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ေဒၚလာထုတ္ေရာင္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁၄၆၀ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၆ ပြိဳင့္ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၇၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၇၂ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၅၈ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၄ ဒသမ ၅၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၄  က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၃ ဒသမ ၂၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

 

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ပြိဳင့္အထက္ျပန္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၆၃ က်ပ္အထိ က်ဆင္း

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ပြိဳင့္အထက္ ျပန္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၆၃ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ၁၄၆၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ၁၄၆၃ က်ပ္အထိ ျပန္က်လာခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဇြန္လလယ္မွစ၍ ေဒၚလာေစ်း သိသိသာသာ စတင္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၈၄ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၀၀၊ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀၊ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၄ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ၁၄၆၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၄၄၂ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၉၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၇၅ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၆၀ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၄ ဒသမ ၄၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၄ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ဆက္လက္ျမင့္တက္ၿပီး ပုိ႔ကုန္ရေငြ ၁၄၇၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူဘဏ္စာရင္းေစ်း ၁၄၈၄ က်ပ္အထိ ေရာက္လာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးေကာင္တာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ပုိ႔ကုန္ရေငြ ၁၄၇၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူဘဏ္စာရင္းေစ်း (Away) က်ပ္ ၁၄၈၄ အထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အေမရိကန္တြင္ အတုိးႏႈန္း ဆက္လက္တုိးျမႇင့္မည့္အေျခအေနႏွင့္ အေမရိကန္-တ႐ုတ္အၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြအေျခအေန အရွိန္ျမင့္တက္မႈတုိ႔က ေဒၚလာကုိ ဆက္လက္အားေကာင္းေစလ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြမွာ ေဒၚလာႏွင့္ယွဥ္ပါက ဆက္လက္က်ဆင္းေနသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြမွာ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ေဒၚလာႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ တစ္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၉၅ ယြမ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေနကာ က်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္  ၀ ဒသမ ၄၇ ယြမ္၀န္းက်င္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀  ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ၁၄၆၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လဒုတိယပတ္မွ စတင္ကာ ေဒၚလာေစ်းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္အထိ တစ္ေဒၚလာ ၁၂၉  က်ပ္ အထိျမင့္တက္ခဲ့ကာ ယင္းကာလအတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖုိး ၉ ဒသမ ၅၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္  ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္မြန္းလဲြပုိင္းအထိ ၉၅ ပြိဳင့္အထက္၌ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဇြန္လလယ္မွစ၍ ေဒၚလာေစ်းသိသိသာသာ စတင္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇြန္၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၈၄ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္  ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၀၀၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၁၀၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၄၂၆ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၄၃၂ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀၊ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၄ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁  က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ၁၄၆၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၄၃၈ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၈၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၇၀ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၅၆ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၄ ဒသမ ၂၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၂ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၃ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။