ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ ျပဳေပးခဲ့မႈ အပါအ၀င္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအထိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္၀င္ေရာက္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈ အပါအ၀င္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ ျပည္တြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္စဥ္ (၁၃ /၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁၆/၂၀၁၇)ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သစၥာလမ္းရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းအမွတ္ (၁၆/၂၀၁၇) တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းတစ္ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းသံုးခုကို အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေျခာက္ခုရွိၿပီး အဆိုပါ အစည္းအေ၀း ကာလတြင္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း ၁၀ ခုမွ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၆၁ ဒသမ ၄၆၅ သန္းကို ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳ ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၀ ခုမွာ စက္မႈက႑လုပ္ငန္း ေျခာက္ခု၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး က႑တစ္ခု၊ လယ္ယာက႑ႏွစ္ခုႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းတစ္ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၆၃ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏေဒၚလာ ၃၈၆၉ ဒသမ ၄၆၁ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄၄၇၇ ဒသမ ၀၈၇ သန္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၂၃၆ ဒသမ ၅၇၉ သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄၇၁၃ ဒသမ ၆၆၆ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမ်ားက  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္င ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာ ဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားေကာင္းစြာျဖင့္ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိဟု ဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ပုိင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ A ရွိ Ball ကုမၸဏီ၏ စက္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္၇ ရက္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က DICA ႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ေလးလေက်ာ္ကာလအတြင္း ယခုႏွစ္လ်ာထားခ်က္၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားၾကသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ငန္း ၁၁၂ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ၂၉၅၂ ဒသမ ၇၉၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါ အ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၄၈၇ ဒသမ ၇၃၂ သန္း စီး၀င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္(၉/၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈၉ ဒသမ ၆၀၀ သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးစုစု ေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ (၃၆၇၇ ဒသမ ၃၃၂ သန္း)စီး ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (၂၀၁၂)အရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း ၅၄ ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (၂၀၁၆) အရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္း ၁၆ ခုႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း ၄၂ ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၁၁/၂၀၁၇) ကို ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၉ ခုခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈၄ ဒသမ၂၇၂ သန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၁၁၉၇ ခုကိုဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၉ ခုမွာ စက္မႈက႑လုပ္ငန္း ၁၂ခု၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑  လုပ္ငန္းသံုးခု၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုတည္ ေဆာက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက႑တစ္ခု၊လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား က႑လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑လုပ္ငန္းတစ္ခုတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၉ ခုအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၆) အရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းသုံးခုႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း ၁၆ ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္အ ေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္ လိုအပ္ခ်က္၊  နည္းပညာဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလြႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရး ထိခိုက္မႈထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။