၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ဇူလုိင္လအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၈၂၉ သန္းေက်ာ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑သုိ႔ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ဇူလုိင္လအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၈၂၉ သန္း ေက်ာ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑သုိ႔ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ ၁၂ ခုအနက္ က႑ခုနစ္ခုသုိ႔ ေလးလအတြင္း လုပ္ငန္း ၅၃ ခု၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္း ၃၉ ခု၊ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးက႑တြင္ လုပ္ငန္း ႏွစ္ခု၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးက ႑တြင္ လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ငန္း တစ္ခု၊ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခုနစ္ခုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ေလးလအတြင္း က႑အလုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ေဒၚလာ ၃၈၃ ဒသမ ၀၆၇ သန္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၄၀ ဒသမ ၀၄၈ သန္း၊ အျခား၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းက႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၁၀ ဒသမ ၃၅၆ သန္း၊ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ ေဒၚလာ ၃၄ ဒသမ  ၄၈၁ သန္း၊ အိမ္ျခံေျမဖံြၿဖိဳးေရး က႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၅ ဒသမ ၃၈၀ သန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၆၅၀ သန္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ ၁၀ ဒသမ ၅၁၄ သန္း၊ ဟုိတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑တြင္ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၂၆၅ သန္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ ေဒၚလာ ေျခာက္သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလးလအတြင္း ႏုိင္ငံအလုိက္၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအေရအတြက္မွာ တ႐ုတ္က လုပ္ငန္း ၂၁ ခု၊ စင္ကာပူက လုပ္ငန္း ခုနစ္ခု၊ ေတာင္ကုိရီးယားက လုပ္ငန္း ခုနစ္ခု၊ ေဟာင္ေကာင္က လုပ္ငန္း ေလးခု၊ အိႏၵိယက လုပ္ငန္း ေလးခု၊ ဂ်ပန္က လုပ္ငန္းသံုးခု၊ ဗီယက္နမ္က လုပ္ငန္း ႏွစ္ခု၊ ထုိင္းက လုပ္ငန္း တစ္ခု၊ အေမရိကန္က လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ထုိင္၀မ္က လုပ္ငန္း တစ္ခု၊ ေဆးရွဲက လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ကေမၻာဒီးယားက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံအလုိက္၀င္ေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ စင္ကာပူက ေဒၚလာ ၃၁၅ ဒသမ ၀၅၄ သန္း၊ တ႐ုတ္က  ေဒၚလာ ၁၁၂ ဒသမ ၂၉၉ သန္း၊ ဂ်ပန္က ၈၅ ဒသမ ၃၅၇ သန္း၊ အေမရိကန္က ေဒၚလာ ၅၅ ဒသမ ၉၀၀ သန္း၊ ေဟာင္ေကာင္က ေဒၚလာ ၅၅ ဒသမ ၁၉၇ သန္း၊ ေတာင္ကုိရီးယားက ၄၄ ဒသမ ၂၀၂ သန္း၊  ထုိင္းက ၄၃ ဒသမ ၅၁၄ သန္း၊ ဆာမုိအာက ေဒၚလာ ၄၂ ဒသမ ၀၄၀ သန္း၊ ကေမၻာဒီးယားက ၂၂ ဒသမ ၅၀၀ သန္း၊ အိႏၵိယက ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၉၂၅ သန္း၊ ၿဗိတိန္က ၁၀ ဒသမ ၆၀၀ သန္း၊ ထုိင္၀မ္က ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆၅၈ သန္း၊ ဗီယက္နမ္က ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၂၄၅ သန္း၊ ေဆးရွဲက ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၀၅၀ သန္း၊ ဘ႐ူႏုိင္းက ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃၅၅ သန္း၊ ၾသစႀတီးယားက ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈၆၅ သန္းျဖစ္ၿပီး ေလးလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၈၂၉ ဒသမ ၇၆၁ သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လကုန္အထိ ျမန္ မာႏုိင္ငံအတြင္း ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅၂၃ ခုရွိၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၆၈၅၀ ဒသမ ၄၀၀ သန္းရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၃၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္း

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၃၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီကေန ၾသဂုတ္လအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ လုပ္ငန္း ၆၁ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၅ ဒသမ ၅၂၅ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္္ျခင္း အပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၆၆ ဒသမ ၅၇၅ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ ၾသဂုတ္လအထိ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၁ ဒသမ ၁၀၀ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၁၃၇ ဒသမ ၆၇၅ သန္း (၁ ဒသမ ၁၃၇ ဘီလ်ံ) ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၁၂ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၉၅၂ ဒသမ ၇၉၇ သန္းျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၄၈၇ ဒသမ ၇၃၂ သန္း စီး၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈၉ ဒသမ ၆၀၀ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၆၇၇ ဒသမ ၃၃၂ သန္း စီး၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၉/၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁၂/၂၀၁၈) ကို ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁၂/၂၀၁၈)အပါအ၀င္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဆိုျပဳလုပ္ငန္းငါးခု၊ အတည္ျပဳ လုပ္ငန္းသံုးခုႏွင့္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္းရွစ္ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အဆိုျပဳလုပ္ငန္း ငါးခုႏွင့္ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းတစ္ခုတို႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳလုပ္ငန္း တစ္ခု၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳလုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းရွစ္ခုက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၂ ဒသမ ၈၁၆ သန္းကို ခြင့္ျပဳ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားက ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၅၆၅ ဦးကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ခြင့္ျပဳၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားအင္အား တိုးျမႇင့္မႈမွာ ၁၃၂ ဦးျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၆၉၇ ဦးျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ခြင့္ျပဳ၊ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းရွစ္ခုမွာ စက္မႈက႑ေျခာက္ခု၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑မွတစ္ခုႏွင့္ ဟိုတယ္က႑မွ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္း ၃၉၀ ေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုန္ထုတ္စက္႐ံုတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္း ၃၉၀ ေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ၀င္ေရာက္မႈထက္ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ၊ ေမႏွင့္ ဇြန္လတုိ႔တြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆၅၀ သန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား က႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၂၆၅ သန္း၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈၈၀ သန္း၊ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္မႈ က႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၄၈၁ သန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑သုိ႔ ေဒၚလာ ၂၇၅ ဒသမ ၆၆၃ သန္း၊ သတၱဳက႑သုိ႔ ေဒၚလာေျခာက္သန္း၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၈၈ ဒသမ ၉၃၃ သန္း၊ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၃၉၄ ဒသမ ၈၇၂ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလအတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၉၄ ဒသမ ၈၇၂ သန္းရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္သုံးလအတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၉၆၀ ဒသမ ၈၂၁ သန္းျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သုံးလအတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ၀င္ေရာက္မႈပမာဏမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏထက္ ေဒၚလာ ၁၅၆၅ ဒသမ ၉၄၉ သန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၇၆၄၁၅ ဒသမ ၇၇၃ သန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၈-၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပမာဏအမ်ားဆုံး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး စင္ကာပူက ဒုတိယ အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။ က႑အလုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္က႑တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္မည့္ အမ်ဳိးသားဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ တြန္းအားေပး၍ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ပုဂၢလိကက႑ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားအား စီးပြားျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေစေရး၊ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ေနသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ စိစစ္ႏုိင္ေရး၊ လုပ္ငန္းထူေထာင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားေစေသာ ေျမယာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အခက္အခဲမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ သုေတသနဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အေထာက္အပံ့ နည္းပါးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခုိင္မာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္ေရး၊ တန္ဖုိးျမႇင့္ ကုန္ထုတ္စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစေရးအတြက္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မူ၀ါဒမ်ားလုိအပ္ျခင္း၊ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိႏုိင္မႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္းဘ႑ာေရးစနစ္ တုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းေစေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးျခင္း (JV)၊ စီးပြားေရး ကတိစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ခြင့္ေပးျခင္း (BCC)၊ တည္ေဆာက္လုပ္ကုိင္လႊဲေျပာင္း (BOT) လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ေပးျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီး၀င္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ တာထြက္မေကာင္းသျဖင့္ လက္ရွိႏႈန္းအတိုင္း ဆက္သြားပါက ေျခာက္လတာကာလလ်ာထားခ်က္ ေဒၚလာသုံးဘီလ်ံျပည့္မီရန္ အခက္အခဲ ရွိေနဟုဆို

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ တာထြက္မေကာင္းသျဖင့္ လက္ရွိႏႈန္းအတိုင္း ဆက္သြားပါက ေျခာက္လတာကာလ လ်ာထားခ်က္ျဖစ္သည့္ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံျပည့္မီရန္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူလလ်ာထားခ်က္က ေျခာက္လ သံုးဘီလ်ံေပါ့။ အခုသံုးလနီးနီးမွာ သန္း ၅၀၀ေက်ာ္ပဲဆိုေတာ့ လက္ရွိအေနအထားမွာ သံုးဘီလ်ံျပည့္မီဖို႔ လက္ရွိအေနအထားက အစမွာမေကာင္းဘူးေပါ့။ နည္းနည္းေလး အားထည့္ၿပီး ထပ္လုပ္ရမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္က အေျခအေနအေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တာထြက္သိပ္မေကာင္းလွဘူး။ အခု သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ၆၀၀ နီးနီးမွာ သံုးလေလာက္အတြင္းမွာ ေနာက္ထပ္ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေလာက္ထပ္ရဖို႔ဆိုတာ နည္းနည္းေတာ့ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္” ဟု MIC အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆုိသည္။

“သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕၀န္ႀကီးဌာနေတြမွာ ဆက္ၿပီးေတာ့မွ စီမံကိန္း အႀကီးႀကီးေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြက ဒီသံုးလအတြင္းမွာ ျပတ္သြားရင္ေတာ့ Target ေက်ာ္သြားလိမ့္မယ္၊ ဥပမာ-LNG နဲ႔မီးေပးမယ့္ကိစၥေတြ ဒါမ်ဳိးေတြေပါ့။ ဒါေတြက လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာနနဲ႔ညႇိေနတယ္။ ဒီသံုးလအတြင္းမွာ ၿပီးသြားႏုိင္ရင္ေတာ့ ဒါေတြကဘီလ်ံနဲ႔ခ်ီၿပီးရွိေတာ့ ျပည့္သြားႏုိင္မွာပါ။ လက္ရွိသြားေနတဲ့ ႏႈန္းနဲ႔ကေတာ့ လ်ာထားခ်က္ျပည့္ဖို႔ အခက္အခဲရွိမယ္ ထင္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ၊ ေမႏွင့္ဇြန္ သံုးလနီးပါးအတြင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅၃၄ သန္းေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္စာရင္းမ်ား ရရွိေရး IMF ၏ နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ FDI Survey မ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား စိစစ္ခြင့္ျပဳ႐ံုသာမက အမွန္၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ သံုးလတစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံစာတင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမွန္စာရင္းမ်ား ျပဳစုလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေဒၚလာ ၄၃၃၄ ဒသမ ၇၇၉ သန္း သို႔မဟုတ္ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရရွိေရးသည္ တုိင္းျပည္၏ GDP တိုးတက္မႈႏႈန္း၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း၊ ျပည္ပေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းမ်ား တြက္ခ်က္ရာတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရန္ အေရးႀကီး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳစုႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၄၇ သန္းေက်ာ္သာ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စက္မႈက႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၁ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးျမႇဳပ္ႏွံထား

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္႐ုံတစ္႐ုံအား ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၄၇ သန္း ေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စက္မႈက႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၁ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္မူ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၆၅၀ ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ သျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ ေရာက္မႈပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ပမာဏ  မ်ားစြာေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီလတြင္ စက္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂၁ ဒသမ ၅၃၉ သန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၃ သန္း၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈၈၀ သန္း၊  စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၃၃၀ သန္း၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၀၅၀ သန္း၊ စုစုေပါင္းႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၄၇ ဒသမ ၀၉၉ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာသန္း ၆၅၀ ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၇၀၃၅၀ ဒသမ ၈၉၅ သန္းရွိၿပီး ဧၿပီလကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏစုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၇၁၀၀၇ ဒသမ ၁၇၂ သန္းရွိသျဖင့္ ဧၿပီလတစ္လတည္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၆၅၆ ဒသမ ၂၇၇ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၈-၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပမာဏအမ်ားဆုံးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး စင္ကာပူက ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။ က႑အလုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္က႑တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာေက်ာ္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို လက္ဦးမႈရယူထားၿပီး ဆင္တူယိုးမွား မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမ်ားမွာ မလုပ္သင့္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ကာ တရားရင္ဆိုင္ပါကလည္း ႐ံႈးနိမ့္ႏိုင္သည့္အျပင္ ျမန္မာ့ပံုရိပ္ပါ ထိခိုက္ႏိုင္

WIPO (World Intellectual Property Organization) အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို လိုက္နာရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာေက်ာ္ကုန္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို လက္ဦးမႈရယူထားၿပီး ဆင္တူယိုးမွား မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမ်ားမွာ မလုပ္သင့္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး တရားရင္ဆိုင္ပါကလည္း ႐ံႈးနိမ့္ႏိုင္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပံုရိပ္ကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာေက်ာ္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အေမရိကန္အေျခစုိက္ နာမည္ေက်ာ္ Starbucks Coffee ျမန္မာေစ်းကြက္သုိ႔ စတင္၀င္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ေမ ၁၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳမိန္႔ရရွိခဲ့သည္။ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ဆုိင္ခြဲေပါင္း ၂၇၀၀၀ ခန္႔ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာေျခာက္သန္းျမႇဳပ္ႏွံကာ ဆုိင္ခြဲေပါင္း ၂၀ ခန္႔ဖြင့္လွစ္ရန္ ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ “STAR BUCKS” COFFEE ဆိုကာ Starbucks Coffee အမည္ကုိ တိုက္႐ိုက္ကူးခ်ၿပီး Starbucks Coffee ၏ Logo ကိုပါ ဆင္တူယိုးမွားျပဳလုပ္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ ဌာနမွဴး႐ံုးတြင္ မူပိုင္ခြင့္တင္ထားမႈ ရွိေနသည္။ ထိုသို႔ မူပိုင္ခြင့္တင္ထားၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ေနသျဖင့္ “STAR BUCKS” COFFEE အမည္ရွိ “ေကာ္ဖီအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္အမ်ဳိးမ်ဳိး” ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၏ တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုျဖစ္ေစ၊ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပံုသဏၭာန္တူေအာင္ တုပျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ သတိေပးေၾကညာလိုက္ၿပီး ဆင္တူယိုးမွား တုပသံုးစြဲပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထုတ္ျပန္မႈ ရွိလာသည္။

“ဒါက လြန္ခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ၂၀၁၅ မွာ အမႈသည္က လႊဲအပ္ညႊန္ၾကားတာေၾကာင့္ ေၾကညာထားတာေပါ့။ ဒီအမႈသည္ေတာင္ အခုဘယ္ေရာက္ေနမွန္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိေတာင္မသိေတာ့ပါဘူး။ ဒီအမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို သူ႔ရဲ႕လႊဲအပ္ညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒနဲ႔အညီတင္ေပးလိုက္တာပါ။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္႐ံုးကလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ မွတ္ပံုတင္ေပးလိုက္တာပါ။ က်န္တဲ့ကိစၥကေတာ့ တရားစြဲလို႔ အမႈျဖစ္တာ မျဖစ္တာ၊ တရားစြဲတာ၊ မစြဲတာ၊ ဆံုးျဖတ္တာေတြကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔မဆုိင္ဘူး။ ဒါက ကာယကံရွင္ေတြနဲ႔ ဆိုင္တာေပါ့။ ျမန္မာ STAR BUCKS နဲ႔ ႏိုင္ငံျခား Starbucks နဲ႔ ပိုင္ရွင္ေတြက ဒီဘက္က STAR BUCKS မွတ္ပံုတင္ထားသူေတြကို တရားစြဲမလား။ ဒီဘက္က အမွတ္တံဆိပ္က စြဲမလား။ သူတို႔နဲ႔ ဆိုင္မွာေပါ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားနည္းခ်က္ေလးေတြရွိတယ္။ ဒါကက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သူ႔ဥပေဒရွိထားတဲ့အတိုင္းပဲ အမႈသည္က လႊဲအပ္ညႊန္ၾကားတဲ့အတုိင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တင္ေပးလိုက္တာေပါ့။ အခု အမႈသည္ေတာင္ ဘယ္မွာရွိေနမွန္းေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာင္ မသိပါဘူး။ ဒါက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပတာပါ။ ႐ံႈးျခင္း ႏုိင္ျခင္းဆိုတာထက္ ဥပေဒျပႆနာျဖစ္ပြားလာၿပီဆိုရင္ တရား႐ံုးက အဓိကရွင္းပါလိမ့္မယ္” ဟု “STAR BUCKS” COFFEE အမည္ျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ဌာနမွဴး႐ံုးတြင္ မူပိုင္ခြင့္တင္ၿပီးေနာက္ အမႈသည္၏ လႊဲအပ္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ သတိေပးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးဥာဏ္၀င္းေအာင္က ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“STAR BUCKS” COFFEE ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ စာခ်ဳပ္စာတမ္း႐ံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသူကပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ 7 Eleven ကိုပါ မူပိုင္ခြင့္တင္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုိသို႔ ကမၻာေက်ာ္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို လက္ဦးမႈရယူ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အေရာင္းဆိုင္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ကမၻာေက်ာ္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို လက္ဦးမႈရယူၿပီး မူရင္းကုမၸဏီမွ ၀င္ေရာက္လာပါက တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံျခင္း ကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ နာမည္ေက်ာ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားစု၌ အသံုးျပဳေနသည့္ Facebook အမွတ္တံဆိပ္ကို တ႐ုတ္အေျခစိုက္ကုမၸဏီ တစ္ခုက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Face Book ဟု မွတ္ပံုတင္ထားမႈေၾကာင့္ မူပိုင္ခြင့္ကိစၥ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္တရား႐ံုးက အေမရိကန္ Facebook ကို အသာေပးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ကုမၸဏီ၏ က်င့္၀တ္ပိုင္း အေျခခံေစာင့္ထိန္းမႈမ်ားကို ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည့္အျပင္ လူသိထင္ရွားအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုကို ခုတံုးလုပ္ကာ ကိုယ္က်ဳိးရွာအျမတ္ထုတ္ရန္ ၾကံစည္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ WIPO၊ WTO အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို လိုက္နာရေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒအပါအ၀င္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္မႈ မရွိျဖစ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံရန္ စံုစမ္းေမးျမန္းရာတြင္လည္း ထိုသို႔ Intellectual Property ဥပေဒမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းထားမႈ မရွိသည့္အတြက္ အကာအကြယ္မရရွိႏိုင္သျဖင့္ ၀င္ေရာက္လိုမႈ နည္းပါးၾကသည္။ ထိုသို႔၀င္ေရာက္လိုမႈ နည္းပါးေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က ကမၻာေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို တုပ၍ မူပိုင္ခြင့္တင္၊ လက္ဦးမႈရယူထားသည္မ်ားမွာ ျမန္မာ့ပံုရိပ္ကို က်ဆင္းေစေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

“ႏိုင္ဖို႔ရာ လမ္းမရွိဘူး။ ဒါက Focus ေပါ့ဗ်ာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ Squatting လုပ္တဲ့ကိစၥမ်ဳိးက အေၾကာင္းအရာေတြက ဥပေဒမွာ အေရးႀကီးတာက Good Faith လား၊ Bad Faith လားဆိုတာ အေရးႀကီးတယ္။ တမင္သက္သက္ လုပ္တဲ့ဟာမ်ဳိးေတြက်ရင္ Bad Faith လို႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေယဘုယ်သံုးသပ္တာေပါ့။ သို႔ေသာ္ အမႈႏိုင္ျခင္း မႏိုင္ျခင္းဆိုတာကေတာ့ အမႈအခင္းျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ႐ံုးေတာ္ကို စာရြက္စာတမ္း တင္သြင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ အေထာက္အထားေတြ၊ သက္ေသခံခ်က္ေတြအေပၚမွာ တရားသူႀကီးက ဆံုးျဖတ္တာကိုး။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ မညိႇႏႈိင္းျခင္းဆိုတာ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီရဲ႕ သူ႕ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ဆိုင္တယ္။ ျမန္ျမန္ၿပီးခ်င္တယ္။ ေရာ့ တစ္သိန္း ယူလိုက္။ တစ္ေသာင္းယူလိုက္ ေပးတာကေတာ့ သူ႔ကုမၸဏီရဲ႕ အေၾကာင္းျခင္းရာနဲ႔ဆိုင္တယ္။ A ပဲျဖစ္ျဖစ္ B ပဲျဖစ္ျဖစ္။ ဘယ္ကုမၸဏီရယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္မဆိုလိုဘူး။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး ျပန္ၿပီးေတာ့ ၀ယ္လိုက္ျပဳလိုက္တာမ်ဳိး။ မွတ္ပံုတင္ထားတာကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းက ႏိုင္တယ္႐ံႈးတယ္ သတ္မွတ္လို႔မရဘူး။ ႏိုင္ျခင္း႐ံႈးျခင္းဆိုတာ ဥပေဒမွာျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ၊ တရား႐ံုးေရာက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အႏိုင္အ႐ံႈးကိုပဲ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အႏိုင္အ႐ံႈးလို႔ သတ္မွတ္တယ္။ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖတာနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းတာေတြကို အႏိုင္အ႐ံႈးလို႔ မသတ္မွတ္ဘူး။ တရားခြင္ေရာက္မယ္ဆိုရင္ ႐ံႈးမွာက ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေသခ်ာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တစ္အခ်က္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ တိတိက်က်သတ္မွတ္တဲ့ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒဆိုတာ မရွိေသးဘူး။ ႏွစ္အခ်က္ ဒါမ်ဳိးျပႆနာေတြဆိုတာ ရွိေနဦးမွာပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တိက်တဲ့ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒမရွိေတာ့ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔အညီ မွတ္ပံုတင္တာကို လက္ခံတဲ့အခ်ိန္မွာ တူတာ မတူတာကို စတဲ့ Proper Magnism မရွိေတာ့ ဒါမ်ဳိးေတြက ျဖစ္ေနဦးမွာပဲ။ ဒုတိယတစ္ပိုင္းက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က WTO အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဆိုခဲ့သလိုပဲ Trade- Related Intellectual Property Right Agreement ဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲဒီ Agreement မွာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရတာေပါ့။ လိုက္နာေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ Trade Agreement ေအာက္မွာ National Treatment ဆိုတာရွိတယ္။ WTO အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ National Treatment ေပးရတယ္။ အဲဒီ Treatment ေပးတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံျခားမို႔လို႔ ျပည္တြင္းမို႔လို႔ဆိုၿပီး ခြဲျခားၿပီး ဆက္ဆံလို႔မရဘူး။ ဒါက National Treatment ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့တစ္ခုေပါ့။ ျမန္မာမို႔လို႔ အမ်ဳိးသားေရးတို႔ဆိုတာေတြက လက္ရွိအေျခအေနေတြနဲ႔ မသက္ဆုိင္ပါဘူး။ ဒါက International Convention ေတြ Treaty ေတြရဲ႕ အေနအထားေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔က Asean Framework Agreement on Intellectual Property Right ကို လက္မွတ္ထိုးထားရတဲ့ အာဆီယံႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းမွာဆိုရင္လည္း ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လြယ္ကူစြာစီးဆင္းျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မွာ။ ဒါက ႏိုင္ငံတကာအျမင္ေပါ့။ ျပည္တြင္းအေျခအေနနဲ႔ ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတို႔ ဘာတို႔ အားလံုးမွာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တို႔၊ လုိင္စင္တုိ႔ Patent တို႔ စသျဖင့္ အားလံုးကို Capital အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ေပးထားတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလာဖို႔ဆိုရင္ Intellectual Property Right ကို အကာအကြယ္မေပးဘဲ လာမွာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒေတြမွာလည္း တိတိက်က် အကာအကြယ္ေပးထားေတာ့ သူတို႔ေနရာဦးခ်င္ဦး၊ ခံုဦးခ်င္ဦး။ တရားခြင္မွာ တင္ျပခ်က္ေတြသည္ ျပည့္စံုမွန္ကန္မယ္ဆိုရင္ ဦးထားတဲ့ဟာေတြသည္ အ႐ံႈးတရားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမွာပဲ။ ဒါက လက္ေတြ႕ဆန္ဆန္ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာ။ ဘာလုပ္မွာလဲ။ အခ်ိန္လဲကုန္တယ္။ ေငြလဲကုန္တယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြ မလုပ္သင့္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကည့္ရမွာက Micro ပိုင္းနဲ႔မၾကည့္ဘဲ Macro ပိုင္းနဲ႔ၾကည့္ရမွာ။ ဂုဏ္ရွိတဲ့ တိုင္းျပည္။ ဂုဏ္ရွိတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရမွာ။ ရွက္ဖို႔ေကာင္းတာေပါ့” ဟု South-East Asia IPR SME Help Desk မွ Myanmar Expert ဦးမင္းေတဇညြန္႔တင္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို တုပအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ Family Mart Head Office မွ Notice ေပးပို႔ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယင္းတို႔၏ အမွတ္တံဆိပ္ကို တုပထားသည့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းမ်ားထံသို႔ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း Intellectual Property Right လုပ္ေဆာင္သည့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာေက်ာ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို မူပိုင္ခြင့္တင္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ဌာနမွဴး႐ံုး အပါအ၀င္ “STAR BUCKS” COFFEE ႏွင့္ 7 Eleven မွတ္ပံုတင္ခဲ့သူႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည့္ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္း ႐ံုးမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ကနဦးဆက္သြယ္ရရွိျခင္းမရွိဘဲ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိခဲ့ပါက ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

“မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒေတြက အခုမွ ေရးဆြဲေနတုန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ဥာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ေအာက္မွာ ခုနစ္ခုရွိတယ္။ Trademark, Patent, Geographic Design, Trade Secret တို႔ အမ်ားႀကီးပဲ။ အခုဟာက တကယ္တမ္းဆို မွတ္ပံုတင္ထားမ်ဳိး ျပည္တြင္းက မလုပ္သင့္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကလည္း WIPO အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံပဲ။ ကမၻာေက်ာ္အမွတ္တံဆိပ္ေတြက သူ႔ႏိုင္ငံမွာ မွတ္ပံုတင္ထားတယ္။ သူတို႔ႏိုင္ငံေတြကလည္း WIPO အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက IP Law ေတြက ထြက္ေတာင္မထြက္ေသးဘူးဆိုေတာ့ ခိုင္ခိုင္မာမာမရွိတဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းက မူပိုင္ခြင့္တင္ထားတာေတြက မလြယ္ဘူး။ ႐ံႈးႏိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း WIPO အဖြဲ႕၀င္၊ IP Law ေတြက လႊတ္ေတာ္တင္ထားဆဲျဖစ္တယ္။ အခုဟာက စာခ်ဳပ္စာတမ္း႐ံုးမွာ မွတ္ပံုတင္ၾကတာ။ အဲဒီ႐ံုးေတြက ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဓိကကိုင္ၾကတာ။ Law Scope က အဲဒီေလာက္ပဲရွိတယ္။ IP Law ေတြ ထြက္လာမွပဲ မွတ္ပံုတင္လို႔ရမယ္။ မွတ္ပံုတင္ရင္လည္း ကမၻာမွာရွိေနတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ေတြဆို မရဘူးေပါ႔။ သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးေတြ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ အခက္ေတြ႕ေနဆဲ အခ်က္ေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ ကဏန္းေပ်ာ့လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းကို ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ခဲ့မႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္၊ က႑အလိုက္ ၀င္ေရာက္မႈတြင္ စက္မႈက႑က အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအလိုက္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ စင္ကာပူက အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁ ဘီလ်ံရွိၿပီး အမွန္၀င္ေရာက္မႈမွာ ၄ ဒသမ ၃၄ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တာ၀န္ယူမႈရွိၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုမည္ဟုဆိုကာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ရပ္ကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူ၀ါဒကို ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသာ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ေနခဲ့ရာက အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ စက္မႈက႑ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ဥပေဒသစ္အရ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၀/၂၀၁၆ ျဖင့္ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၅/၂၀၁၇ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ လယ္ယာက႑စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ တန္ဖိုးျမႇင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ တိရစၦာန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သြင္းကုန္အစားထိုးကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးက႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ျမန္မာနိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္ျပလာပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္မႈအေျခအေန

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားမွ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္း ၃၈ ခုတြင္ ေဒၚလာ ၅၄ သန္းေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆၈၅ သန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၆ သန္း၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္းေျခာက္ခုမွ ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၃၅၄ သန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေဒၚလာတစ္သန္းခြဲကို လည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းေလးခုမွ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းနီးပါးကိုလည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၄၄၉ သန္းကို လည္းေကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အလားတူ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းေျခာက္ခုမွ က်ပ္ ၁၅၇၂ ဒသမ ၇၀ သန္း၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းရွစ္ခုမွ က်ပ္ ၉၀၀၀ ဒသမ ၉၈ သန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းေျခာက္ခုမွ က်ပ္ ၂၀၃၉၄ ဒသမ ၂၆၀ သန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းကိုးခုမွ က်ပ္ ၂၃၀၆၀ ဒသမ ၆၀ သန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းသံုးခုမွ က်ပ္ ၁၉၇၀ ဒသမ ၁၁ သန္းကိုလည္းေကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုမွ က်ပ္သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ က်ပ္ ၁၆၈၈ သန္းေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုမွ က်ပ္သန္း ၈၃၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကယား၊ ကရင္ စသည့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါျပည္နယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား လက္ခံရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌သာ ျမႇဳပ္ႏွံေနၾကသျဖင့္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ သက္သာခြင့္မ်ားရရွိႏုိင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဇုန္မ်ားသတ္မွတ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခင္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ရရွိသည့္အခြန္သက္သာခြင့္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဇုန္မ်ားသတ္မွတ္ၿပီး အခြန္သက္သာခြင့္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ျမင့္တက္ေစရန္ ဆြဲေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈအေျခအေန

ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပပို႔ကုန္အားလံုး၏ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္ပပုိ႔ကုန္အျဖစ္ တင္ပို႔ႏုိင္မႈအေနအထားမွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပို႔ကုန္အားလံုး၏ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ MIC ခြင့္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ားက တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုးတြင္ ပါ၀င္မႈအေနအထားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ခုနစ္ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ခုႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ကမၻာေပၚမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလို႔ေျပာရင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈရယ္ ၀န္ေဆာင္မႈရယ္ နယ္ပယ္အဓိကႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈရဲ႕ အခန္းက႑သည္ တစ္ကမၻာလံုး ျခံဳၾကည့္ရင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလို႔ေျပာတုိင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၀န္ေဆာင္မႈလည္း အက်ဳံး၀င္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆုိသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိခဲ့ရာ MIC က ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရသာ ျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္တြင္ တိုးတက္လာျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း တုိင္းျပည္၏ ပို႔ကုန္က႑ တက္မလာေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္သည့္စက္ပစၥည္း၊ ယႏၲရား စသည့္လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းလာျခင္းသည္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပင္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လိုအပ္သလိုအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ သြင္းလာသည့္ ေငြသားသည္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဇုန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္ရရွိမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဇုန္ အမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၀ (ခ) အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုး၍ ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၇၅ (က) ပါ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္တို႔ ခြင့္ျပဳရန္အလို႔ငွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ ေဒသမ်ားကုိ ဇုန္ (၁) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အသင့္အတင့္ရွိေသာ ေဒသမ်ားကို ဇုန္ (၂) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေသာ ေဒသမ်ားကို ဇုန္ (၃) အျဖစ္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၀/၂၀၁၇ အရ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာေဒသမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္တို႔အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ခု၊ ကယားျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ခု၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ခု၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ကိုးခု၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၅ ခု၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခု၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ခု၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု၊ မြန္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ခု၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၂ ခု၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခု ပါ၀င္ခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

အလားတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအသင့္အတင့္ရွိေသာ ေဒသမ်ားမွ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခု၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ သံုးခု၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ခု၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၃ ခု၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ခု၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ခု၊ မြန္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ခု၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ခု၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ခု၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမွ ၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ခုတို႔ ပါ၀င္သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေသာေဒသမ်ားမွ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၂ ခုျဖင့္ အမ်ားဆံုးပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္မည့္ ဇုန္ -၁၊ ဇုန္-၂ ႏွင့္ ဇုန္-၃ သည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို အေျခမခံဘဲ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကိုအေျခခံကာ ဦးစားေပးျမႇင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဇုန္ (၁) အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား စီးပြားျဖစ္ စတင္ေသာႏွစ္အပါအ၀င္ တစ္ဆက္တည္း ခုနစ္ႏွစ္အထိလည္းေကာင္း၊ ဇုန္ (၂) အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား စီးပြားျဖစ္စတင္ေသာႏွစ္အပါအ၀င္ တစ္ဆက္တည္း ငါးႏွစ္အထိလည္းေကာင္း၊ ဇုန္ (၃) အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား စီးပြားျဖစ္ စတင္ေသာႏွစ္အပါအ၀င္ တစ္ဆက္တည္း သံုးႏွစ္အထိလည္းေကာင္း ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) သည္ အပိုဒ္ (၁) ပါ ဇုန္အမ်ဳိးအစားမ်ားအား တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မည္ဟု သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ အခက္အခဲ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္လာေနျခင္းသည္ နည္းဗ်ဴဟာအရ အခ်က္အျခာက်လွသည့္ ႏုိင္ငံ၏တည္ေနရာ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမရွိေသးသည့္ ႀကီးမားေသာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား စသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအေျခအေနအရ စိန္ေခၚမႈမ်ား တည္ရွိေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ဆက္လက္ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္ဟု Oxford Business Group ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Oliver Cornock မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အစိုးရဘက္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ခ်င္လာေအာင္ အခြန္သက္သာခြင့္ ေပးတာမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ ဆြဲေဆာင္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဌာနဆုိင္ရာေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈအပိုင္းေတြမွာ အရင္ကထက္ ပိုအဆင္ေျပလာတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအမ်ားစုက ရန္ကုန္၀န္းက်င္ကိုပဲ စိတ္၀င္စားတယ္၊ တျခားနယ္ေတြကို သိပ္စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ဥပမာ- ခ်င္းျပည္နယ္ဆိုပါေတာ့၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ စိတ္၀င္စားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲ၊ ေရ၊ မီး စသျဖင့္ေပါ့ တျခားအခက္အခဲေတြ ရွိေသးတယ္။ ဒီေနရာမွာရင္းရင္ Return of Investment ေပါ့ေနာ္၊ ဒါက အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာႏုိင္မလဲ။ အခုသြားၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အခ်ိန္မတန္ေသးဘူးေပါ့၊ ခ်င္းဘက္ကို သြားမယ့္အစား ရွိၿပီးသားလုပ္ငန္းမွာ Investment တိုးတာမ်ဳိးကိုပဲ ဆက္လုပ္ထားေသးတဲ့ သေဘာေတြလည္း ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းေတြ က်လာတာကို သတိျပဳစရာျဖစ္လာေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈေတြကို အတည္တက်ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ထိေရာက္မႈပိုမိုျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း စီးပြားေရးအေျခအေန ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး လုပ္စရာေတြရွိေနေသးေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက သူ႕ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကို သက္ေသျပၿပီးျဖစ္သလို ႏုိင္ငံရဲ႕ေစ်းကြက္ အားသာခ်က္ေတြလည္း ရွိတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သတိထားမိမွာ အေသအခ်ာပါပဲ” ဟု Oxford Business Group ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Oliver Cornock က ေျပာၾကားသည္။

ADB ကထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္သည့္ Asia Development Outlook 2018 တြင္ Foreign Direct Investment Regulatory Restrictiveness Index 2016 အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ထက္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

OBG ၏ အာရွတိုက္အတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ အယ္ဒီတာျဖစ္သူ Patrick Cooke မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္အျပင္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္း ပါ၀င္လုပ္ကိုင္လုိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ သိသိသာသာ ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။

ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ ထြက္ရွိလာျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုမို၀င္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဆန္းထူးေအာင္)

ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ ထြက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ အားေကာင္းလာမႈႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပိုမို၀င္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“အိမ္ျခံေျမက႑က မႏွစ္ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ ေကာင္းတယ္။ ဒီႏွစ္လည္း ေကာင္းမယ္လို႔ျမင္တယ္။ ေကာင္းမယ္လို႔ ျမင္တာကေတာ့ အေၾကာင္းမ်ဳိးစံု ရွိတာေပါ့။ ပထမတစ္ခ်က္က ကြန္ဒိုမီနီယံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြထြက္တယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြက ကြန္ဒိုမီနီယံမွာ ၀ယ္လို႔ရသြားတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ေပၚလာတယ္။ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒေပၚလာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဘာပဲေျပာေျပာ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာမွာ အားေကာင္းလာတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒါက Real Estate က႑ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ပိုၿပီးအေထာက္အကူျပဳတာေပါ့” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ႏွစ္အခ်က္က ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္လုပ္ငန္းေတြရွိတယ္။ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုၿပီး၀င္လာမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြလုပ္မယ္ဆိုတာေတြ ရွိလာတဲ့အတြက္ ဒီက႑က မႏွစ္ကထက္စာရင္ ဒီႏွစ္ပိုေကာင္းလာမယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၀ ခုမွ ပမာဏေဒၚလာ ၁၂၆၁ ဒသမ ၉၇၇ သန္း ၀င္ေရာက္ထားၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားသည္။

အဆိုပါ ကာလအတြင္း အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကိုးခုမွ က်ပ္ ၁၅၃၆ ဘီလ်ံအထိရွိၿပီး စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးအထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားၾကေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္၀င္ေရာက္လာမႈႏွင့္ ရွိႏွင့္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕၏ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ုံးခန္းေနရာ လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေသာ္လည္း ငွားရမ္းမႈႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။ ေစ်းကြက္၀င္ၿပီး ႐ုံးခန္းအေဆာက္အအံုေနရာမ်ား၏ ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ငွားရမ္းမႈရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စတုတၳသံုးလပတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ငွားရမ္းခမ်ားလည္း ဆက္လက္ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္ ႐ုံးခန္းအေဆာက္အအံုေနရာ စတုရန္းမီတာ ၃၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိလာၿပီး ငွားရမ္းမႈႏႈန္း ဆက္လက္ေလ်ာ့နည္းလာရာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ငွားရမ္းခ ေစ်းႏႈန္း ၃ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀န္းက်င္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံတကာ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Colliers International (Myanmar) က ေစ်းကြက္ သံုးသပ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ဒိုမီနီယံနည္းဥပေဒ ထြက္ရွိလာၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အဓိက ပါ၀င္လာျခင္းႏွင့္ ၀ယ္ယူလာႏိုင္ပါက ျပည္တြင္း အိမ္ရာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ယခင္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရတနာႏွင္းဆီအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ/ အိမ္ခန္းေသာ့ အပ္ႏွံပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းရွိ အလႊာေပါင္းစံု၊ က႑အသီးသီးမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရသကဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလာေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ာ၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံု လာေရာက္ တည္ေထာင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ေနထိုင္မႈ အဆင္ေျပေစႏိုင္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားလည္း လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဦးစားေပးက႑မ်ားျဖင့္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္အတြက္ စက္မႈက႑၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မင္းသီဟေဇာ္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဦးစားေပး က႑မ်ားျဖင့္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္အတြက္ စက္မႈက႑၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ထား ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဧၿပီ ၁၀ ရက္က သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက စက္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္း ၁၃၉ ခုတြင္ ေဒၚ လာ ၁၇၇၁ ဒသမ ၃၈၅ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏  ၃၀ ဒသမ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၀င္ေရာက္ထားသည္။ အဆိုပါပမာဏသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ က႑မ်ားအနက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအမ်ားဆံုးက႑မွာ အိမ္ယာအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးက႑ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း ၁၀ ခုမွ ေဒၚလာ ၁၂၆၁ ဒသမ ၉၇၇ သန္းအထိရွိကာ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၂၂ ဒသမ ၀၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

တတိယအမ်ားဆံုးက႑မွာ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္း ၄၀ မွ ေဒၚလာ ၁၀၀၅ ဒသမ ၂၅၉ သန္းအထိရွိကာ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၁၇ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနသည္။

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ လုပ္ငန္းရွစ္ခုမွ ေဒၚလာ ၉၀၁ ဒသမ ၆၃၉ သန္းရွိကာ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၁၅ ဒသမ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနသည္။

လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ လုပ္ငန္းငါးခုမွ ေဒၚလာ ၄၀၅ ဒသမ ၇၇၄ သန္းအထိရွိကာ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၇ ဒသမ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးက႑တြင္ လုပ္ငန္းငါးခုမွ ေဒၚလာ ၁၇၆ ဒသမ ၇၆၇ သန္းအထိရွိကာ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၃ ဒသမ ၀၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံ ေက်ာ္၀င္ေရာက္ထားၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေဒၚလာ ၁၁၅ သန္းေက်ာ္ အထိ ပိုမို၀င္ေရာက္ထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လအကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၂၂ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇၁၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ အထူးစီးေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ခန္႔ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းရရွိမႈစသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာ၀သယံဇာတမွထုတ္ယူကာ ထုတ္ကုန္တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းက ႏိုင္ငံအတြက္အႏၱရာယ္ရွိဟုဆို

ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာ၀သယံဇာတမွထုတ္ယူကာ ထုတ္ကုန္တိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းက ႏိုင္င့ံအတြက္အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ဧၿပီ ၈ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ‘မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာသံုးသပ္ျခင္း’ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“သဘာ၀သယံဇာတပစၥည္းေတြကို ထုတ္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္တာကေတာ့ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္” ဟု အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ေဘာဂေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာသီတာၾကဴက ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာေအာင္မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္လဲဆိုသည့္ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ေဒါက္တာသီတာၾကဴက ျပန္လည္သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈ အေျခခံသေဘာတရား ေလးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ ယင္းေလးမ်ဳိးမွာ အရင္းအႏွီးျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ နည္းပညာတိုးတက္မႈႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါအေျခခံအခ်က္ေလးခ်က္အနက္ ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေစမည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသီတာၾကဴက ေျပာၾကားသည္။

“ကိုယ့္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးကို ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ထုတ္ကုန္ေတြျမႇင့္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးလာေအာင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသာမက ျပည္တြင္းကသူေတြရဲ႕ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုပါ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ပတ္၀န္းက်င္ေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း မတ္လ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လအကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၂၂ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇၁၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ခန္႔ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလြႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုး ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ အထိရရွိရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမင့္လာဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ကာလရွည္ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာစီမံကိန္း ေရးဆြဲရာမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားတယ္ဆိုတာ သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။