ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ကုိ တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္တုိ႔အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းတို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္တုိ႔အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္စား တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး၏ လက္ရွိ ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံု အင္အားျဖင့္ပင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြ ပုိမုိကုန္က်မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ျဖည့္စြက္ ဖြဲ႕စည္းလိုတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပ၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ တျခားကိစၥရပ္မ်ား အပါအ၀င္ မ်ားျပားသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား တာ၀န္ခံမည့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္၍ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေစမည္ဆုိပါက ပုိမုိထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ယင္း၀န္ႀကီးဌာနကုိ ထပ္မံျဖည့္ဆည္း ဖြဲ႕စည္းလုိပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထုိ႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာအေရး ကိစၥမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရး႐ႈေထာင့္အျပင္ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္မွလည္း ျခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္မည့္ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခု လုိအပ္လာသည့္အတြက္ ဤျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနအသစ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါ ၀န္ႀကီးဌာနကုိလည္း ၀န္ထမ္းမ်ား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလုိျခင္း မျပဳဘဲ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိရာ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တက္ေရာက္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ယခုဖြဲ႕စည္းမည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးက တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကုိလည္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေဆာက္အအံုတြင္ပင္ ထားရွိမည္ျဖစ္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံျခားသံတမန္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ယင္းႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ယခုဖြဲ႕စည္းမည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ရွိ၌ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန သံအမတ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးေသာင္းထြန္းကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ရွိ၌ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဦေက်ာ္တင္ကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦး ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပံုမွန္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈကို အတည္ျပဳၿပီးမွသာ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား ဆက္လက္ က်င္းပမည့္ကာလ လ်ာထားမႈအေျခအေန ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ တင္ျပမႈတုိ႔အရ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ပါက ၎ကိစၥႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခု တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမည့္ကိစၥႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦး ခန္႔အပ္ျခင္းကိစၥတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားကာ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယကက ေၾကညာသည္။

“ႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနအရလည္း ရွင္းျပသြားသလုိပဲ ဘာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းလဲဆုိတာ အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခုလုိအခ်ိန္မွာ ဒီလုိ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုလုံးကလည္းပဲ ႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနအရလည္းပဲ လုိအပ္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ျဖစ္တယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ၂၂ ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခု ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုတုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပါက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ၂၄ ခုအထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး စုစုေပါင္းမွာလည္း ၂၃ ဦးအထိ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္သို႔ သြားေရာက္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ၁၀ ​မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေတာင္​ၿပိဳ​နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား အနီးရွိ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္း ေဆာက္လုပ္မည့္ေနရာႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၅၀ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ေလဆိပ္တြင္ လူငယ္ ၁၁ ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ ၅၀ မိနစ္က ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေတာျပင္ ဘဂၤါလီေက်း႐ြာသို႔ ဦးစြာသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာသားမ်ားနွင့္ ေတြဆံုကာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ရန္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမည့္ ေနရာကို ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ထုိမွတဆင့္ ေမာင္ေတာ အမွတ္ (၁) ဝင္ထြက္စခန္း (POE) သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ အလုပ္သမား/ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ လူမႈဝန္ထမ္း/ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေဇာ္သန္းသင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္ဝင္းဦးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုတို႔လိုက္ပါလာေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံပြဲ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ ကေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ျပဳလုပ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံပြဲ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္စဥ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံပြဲကို ျပည္ၿမိဳ႕၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ၿမိဳ႕

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံပြဲကို ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေထာက္ခံပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျပည္ၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ကဇာတ္႐ံုႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကကာ ေထာက္ခံေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေထာက္ခံပြဲတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ေဒသခံ ကာတြန္းဆရာမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပံုတူကာတြန္းမ်ား ေရးဆြဲကာ အခမဲ့ ေ၀ငွေပးျခင္း၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တုိ႔မွ သေဘာထားေၾကညာခ်က္မ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕

ပခုကၠဴခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕ နယ္မွ ျပည္သူမ်ားစုေပါင္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း အခမ္းအနားအား ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲခန္႔က ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံပြဲက်င္းပရာ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ လြတ္လပ္ေရးပန္းျခံတြင္ ေဒသခံမ်ား စုေ၀းခဲ့ၾကၿပီး ‘WE STAND WITH DAW AUNG SAN SU KYI’ စာတန္းပါ ဗီႏိုင္းပုိစတာမ်ားကိုလည္း ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း အမွတ္တရ စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆိုျခင္း ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ အေလးျပဳျခင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သက္ရွည္ က်န္းမာေစရန္ ဆုေတာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးၿမိဳ႕

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ခံပြဲႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေတာင္းပြဲကို ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ပုိင္းႏွင့္ ညေနပုိင္းတုိ႔တြင္ ကေလးၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရခုိင္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရဆုိလည္း ဟုတ္တယ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ႏုိင္ငံတကာမွာ သူ႔ကုိပုတ္ခတ္တာ၊ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲတာ ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္သူလူထုကလည္း သူ႔ကုိ ၀န္းရံေနတယ္ဆုိတာ၊ ကမၻာက သူ႔ကုိသိေအာင္ လုပ္တယ္ဆုိတာ အားရပါတယ္” ဟု စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးလားေထာင္ထန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေထာက္ခံပြဲကုိ ကေလးၿမိဳ႕ ေရႊဘုံသာ ဘုရားႀကီးတြင္ လူစု၍ ဘုရားႀကီးလမ္း၊ ေ၀ဇယႏၲာလမ္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ပင္လုံလမ္းမေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေရႊဘုံသာဘုရားႀကီးသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိကာ ကဗ်ာရြတ္ျခင္း၊ အမွတ္တရစကားမ်ား ေျပာဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

“ဒီပြဲကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ႏုိင္ငံတကာက ဖိအားေတြ ေပးေနၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ ရွိေနတယ္ဆုိတာ ျပသခ်င္လုိ႔ ဒီပြဲကုိလုပ္တာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြက ၂၀၁၅ ကတည္းက တစ္သားတည္း ရပ္တည္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုခ်ိန္ထိလည္း တစ္ေသြးတစ္သားတည္း ရပ္တည္ေနတာ ျမင္ရေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ အားလုံးကလည္း ဒီလုိကိစၥေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ အစုိးရနဲ႔အတူ တစ္ေသြး တစ္သားတည္း အတူတကြ ရပ္တည္ၾကပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ကေလး ၿမိဳ႕မွ ေဒသခံ ကုိလြင္မုိးေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လူထုေထာက္ခံပြဲကုိ ကေလးၿမိဳ႕ေပၚမွ ေဒသခံမ်ားအျပင္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားလည္း ကားမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကၿပီး လူထုအင္အား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံပြဲ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံပြဲ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံပြဲကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ အသီးသီး က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေထာက္ခံပြဲတြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပဋိပကၡ အၾကမ္းဖက္ ျပႆနာအေပၚ တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအား ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ရွိ ႐ႈခင္းသာရင္ျပင္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔က က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ျပည္သူအင္အား တစ္ေသာင္းခန္႔က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ကမ္မဆန္စုရပ္၊ တေဂါင္းဘုရားစုရပ္၊ ဘူတာခြစုရပ္၊ ကိုးသိန္းစုရပ္၊ ကြမ္းျခံထိပ္စု ရပ္တို႔တြင္ စုစည္းကာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ေထာက္ခံျခင္းကို ျပသခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ပန္းရဲ႕လမ္း ဂီတအဖြဲ႕မွ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားပါ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ေထာက္ခံပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းအား ႀကိဳဆိုမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၈၈ မ်ဳိးဆက္မွ ကိုဂ်င္မီ၊ စာေရးဆရာ ဦးထင္လင္းဦး၊ ကဗ်ာဆရာ ဦးတိုးေ၀တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရွ႕ဆက္သြားေနသည့္ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံမႈ၊ ေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေထာက္ခံပြဲတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သူ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က “ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံတဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ျပည္သူထဲက ျပည္သူအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေတြကုိ ေဟာေျပာမႈေတြ လမ္းညႊန္မႈေတြကုိ လုိက္နာၾကဖုိ႔၊ ေထာက္ခံၾကဖုိ႔ တစ္တုိင္းလုံးကေန ေထာက္ခံၿပီး ခ်ီတက္လာၾကတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရတုိ႔၊ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီတုိ႔ကေတာ့ ျပည္သူလူထုကေနၿပီး က်င္းပတဲ့ ေထာက္ခံပြဲမွာ ျပည္သူလူထုထဲက ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ပါ၀င္ခ်ီတက္ အားေပးတဲ့ အေနအထားပါပဲ။ အားလုံးကေတာ့ တစ္တုိင္းလုံးကေန ေထာက္ခံၾကတယ္။ ျပည္သူလူထု ကုိယ္စားျပဳသူေတြကပဲ ေဟာေျပာက်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံပြဲ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကလည္း “ကြၽန္မတုိ႔ကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္နဲ႔ ကြၽန္မတုိ႔နဲ႔ တစ္သားတည္း ထပ္တူရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ ဒီေန႔ သက္ေသျပတဲ့ ပြဲေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အခက္အခဲေတြကုိ ၾကံ့ၾက့ံခံၿပီး ရင္ဆုိင္ေပးေနတဲ့ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးရဲ႕ေနာက္မွာ ျပည္သူလူထုက ဘယ္လုိအခက္အခဲပဲ ရွိေနပါေစ တစ္ထပ္တည္း က်ေနတယ္ ဆုိတာကုိ ကြၽန္မတုိ႔ သက္ေသျပတာပါ” ဟု အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚရီရီထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေထာက္ခံဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအား ပုသိမ္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ အေႏွးယာဥ္ လုပ္သားမ်ား သမဂၢႏွင့္ အျခားေသာ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေထာက္ခံပြဲကုိ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး အင္အား ၁၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လူထုက ဒီအခ်ိန္မွာ ၀န္းရံရမယ္၊ ေထာက္ခံရမယ္။ သူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ လူထုက ေထာက္ခံသင့္တယ္၊ အားေပးသင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုလုိ ေထာက္ခံပြဲကုိ စီစဥ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း တက္ေရာက္အင္အား ၁၂၀၀ ေက်ာ္ပါတယ္” ဟု စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕၀င္ ဦးစုိးလႈိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ တေကာင္းရပ္ရွိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း႐ုံးတြင္ နံနက္ ၈ နာရီ၌ စုရပ္ျပဳလုပ္၍ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕မေစ်းလမ္း၊ တာ႐ုိးလမ္းမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပန္းျခံ အသခၤယာေစာယြမ္း အ၀ုိင္းပတ္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းအတုိင္း စီတန္းလွည့္လည္ကာ ‘အေမစု က်န္းမာပါေစ’၊ ‘ျပည္သူ႔အစုိးရ ေအာင္ျမင္ပါေစ’ စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ေႂကြးေၾကာ္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ၊ We Stand with Daw Aung San Suu Kyi စာတန္းပါ တီရွပ္မ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္း၊ အေမစုႏွင့္အတူ ရပ္တည္မည္ စသည့္ဗီႏုိင္းမ်ား ကုိင္ေဆာင္ကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပန္းျခံေရွ႕တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆုိျခင္း၊ မုိးပ်ံပူေဖာင္းမ်ား လႊတ္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕တြင္း အဆုိပါ လမ္းမ်ားအတုိင္း စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ကာ နံနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္တြင္ ေထာက္ခံပြဲ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူထုလမ္းေလွ်ာက္ပြဲျပဳလုပ္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္က လူထုလမ္းေလွ်ာက္ပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သခင္ျမပန္းျခံမွ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံသုိ႔ ျပည္သူ ၅၀၀ မွ ၇၀၀ ခန္႔သည္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ ညေန ၃ နာရီခန္႔က လူထုလမ္းေလွ်ာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံေသာ လူထုလမ္းေလွ်ာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ညေန ၂ နာရီခန္႔မွစ၍ သခင္ျမပန္းျခံတြင္ လူစုၿပီး ၃ နာရီခန္႔တြင္ သခင္ျမပန္းျခံမွတစ္ဆင့္ ကမ္းနားလမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္အတုိင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းကုိျဖတ္၍ မဟာဗႏၶဳလ ပန္းျခံေရွ႕အထိ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္ေတြရဲ႕ ၾကားထဲမွာ သံခင္းတမန္ခင္း လွလွပပ ခင္းက်င္းၿပီးေတာ့ သံတမန္နည္းလမ္းေတြကုိ ကြၽမ္းက်င္စြာ ကုိယ္တြယ္ေျဖရွင္းသြားတဲ့ သူ႔ရဲ႕ဥာဏ္ပညာနဲ႔ သမာသမတ္က်မႈ  ကုိယ္က်င့္တရားကုိ ေလးစားလုိ႔ ေထာက္ခံတဲ့ပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေသြးတစ္သားတည္း ရွိတယ္။ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသုိလ္က ပန္းခ်ီျဖဳတ္ခ်လုိက္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရင္ဘတ္ထဲက သူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ပုံရိပ္ ျပဳတ္မက်သြားဘူး။ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားဘူး” ဟု အဆုိပါပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကုိမန္းေအာင္ႏုိင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုျပဳလုပ္ေသာ လူထုေထာက္ခံပြဲသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံသည့္ အေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ကုိ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္က မဟာဗႏၶဳလ ပန္းျခံေရွ႕တြင္ပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ေထာက္ခံသည့္ပြဲသုိ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ုပ္ပုံႏွင့္ “We Stand With Aung San Suu Kyi၊ အေမစု က်န္းမာပါေစ” စာသားပါ ဗီႏုိင္းမ်ား ကုိင္ေဆာင္၍ လည္းေကာင္း၊ ‘အေမစုႏွင့္အတူ’ ဟူသည့္ စာသားပါ၀င္ေသာ နဖူးစည္းမ်ား၊ လက္ပတ္မ်ား ခ်ည္ေႏွာင္၍ လည္းေကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပုံပါ တီရွပ္မ်ား ၀တ္ဆင္၍လည္းေကာင္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္တြင္ ထားရွိရာမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပုံတူပန္းခ်ီကားကုိ လူတစ္ရပ္ခန္႔ ဗီႏုိင္းထုတ္ၿပီး ေထာက္ခံပြဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ျပည္သူမ်ားက ကုိင္ေဆာင္၍ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ပူးေပါင္ပါ၀င္လာေသာ ျပည္သူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံ၊ ယုံၾကည္မႈ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစလုိ ေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆုိပါမိန္႔ခြန္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ LED ဘုတ္မွတစ္ဆင့္ ျပသခဲ့ရာ ျပည္သူေထာင္ႏွင့္ခ်ီ လာေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကလည္း ယင္းမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားမႈကုိ LED ဘုတ္မွတစ္ဆင့္ ျပသခဲ့ၾကသည္။

 

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ၏ စစ္ေဆးမႈကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး စိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စိုးမင္းထိုက္)

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ၏ စစ္ေဆးမႈကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး စိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အာစာဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာက ေ၀ဖန္တုိက္တြန္းမႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္၌ သံတမန္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိနစ္ ၃၀ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာဆုိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းကုိ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားမွလည္း တုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစုိးရက လက္မခံသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိေသာ အသုံးအႏႈန္းအား ထည့္သြင္းအသုံးျပဳခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ မြတ္စလင္မ်ားဟုသာ သုံးႏႈန္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔စိန္ေခၚမႈမ်ား အားလုံးကုိ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရိွတြင္ မိမိတုိ႔အစိုးရသည္ အဆုိပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို သက္တမ္း ၁၈ လျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မရေၾကာင္းႏွင့္ ၁၈ လျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္မွာ အခ်ိန္အရမ္း တိုေတာင္းေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မိမိတုိ႔အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဟု ဆုိလုိျခင္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“အေၾကာင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဆိုတာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု အေနနဲ႔ ကြၽန္မမိတ္ေဆြေတြကို ကြၽန္မတုိ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာျပခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္အေရးကိစၥကို အေသအခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ အေရးတယူ လုပ္ပါတယ္။ မႏွစ္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ ကြၽန္မေျပာခဲ့သလုိပဲ ႏုိင္ငံတကာကေန စစ္ေဆးမႈေတြ ရွိလာရင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ ေၾကာက္ရံြ႕ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အသုိင္းအ၀န္း အားလုံးရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူ အားလုံးအတြက္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း၊ အုိးအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာၿပီးထြက္ေျပးရသူ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ထြက္ေျပးရသူမ်ားတြင္ မြတ္စလင္သာမကဘဲ ရခုိင္ႏွင့္ အျခားလူနည္းစုမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကမန္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ မရမာႀကီး၊ ဟိႏၵဴမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္ပို႔ဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္အတည္ျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အခ်ိန္မေရြး စတင္ႏိုင္ဖုိ႔ ကြၽန္မတို႔ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသား စိစစ္အတည္ျပဳမႈကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေလာက္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာဘက္ကို ျပန္လာခ်င္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို စိစစ္အတည္ျပဳေရးကုိ အဲဒီအခ်ိန္က ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ေပၚ အေျခခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က သေဘာတူညီမႈမွာပါတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအတိုင္း ကြၽန္မတို႔ လိုက္နာသြားမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီစိစစ္ အတည္ျပဳမႈကို အခ်ိန္မေရြး စတင္ဖို႔ အသင္႔ရွိေနတယ္ဆိုတာ ကြၽန္မအတည္ျပဳ ေျပာလိုပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း ေဒသအသီးသီးမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕က အတည္ျပဳ စစ္ေဆးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား မပူးေပါင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာရန္ အားလံုးက ေဖ်ာင္းဖ်ႏိုင္မည္ ဆုိပါက မိမိတို႔က ေက်းဇူးတင္ရွိ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔အတြက္ ဆုံး႐ႈံးစရာမရွိ၍ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသည္ ဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ထြက္ေျပးသြားသူ မ်ားႏွင့္လည္း စကားေျပာခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ထြက္မေျပးသည့္ မြတ္စလင္ရြာ အမ်ားအျပား ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္း အေနျဖင့္ ရခုိင္ေဒသသုိ႔ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစသည့္ မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈကုိမဆုိ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပၚ အေျခခံၿပီး ခြဲျခားထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ေဒါက္တာကုိဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာတြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပထမဦးစားေပး အေနျဖင့္ အၾကံျပဳ ေထာက္ခံထားေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ေစရန္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မိန္႔ခြန္းအား လူဦးေရ ေထာင္ခ်ီ လာေရာက္နားေထာင္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မုံရြာခရိုင္၊ မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပ မိန္႔ခြန္းအား လာေရာက္နားေထာင္သူ ၁၀၀၀ နီးပါးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပဳမိန္႔ခြန္းအား မုံရြာၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ တည္ရွိေသာ နာရီစင္၏ ေျမာက္ဘက္ကပ္လ်က္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပဳ မိန္႔ခြန္းအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း လာေရာက္နားေထာင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားကို နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ လာေရာက္နားေထာင္သူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သီးခ်င္းအား သံၿပိဳင္ရြတ္ဆိုခဲ႔ေၾကာင္းႏွင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္ လုံျခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား တင္းၾကပ္စြာ ခ်ထားေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မတက္ေရာက္သည့္ အေၾကာင္းရင္း ေလးခ်က္ရိွေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌး ေျပာၾကား

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မတက္ေရာက္သည့္ အေၾကာင္းရင္း ေလးခ်က္ရိွေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက မီဒီယာမ်ားအား ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေဇာ္ေဌးက “နံပါတ္တစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားေတြ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္သြားတယ္။ ျဖစ္သြားတဲ့ဟာမွာ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ေတြေရာပါတယ္။ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြ၊ ဟိႏၵဴ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြပါတယ္။ ေနာက္ ဒုိင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ ေဒသခံ ဟိုးအရင္က ေနထုိင္လာတဲ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြ ေသေၾကရတယ္။ ပ်က္စီးရတယ္။ ေနာက္ ထြက္ေျပးရတယ္။ အဲဒီလုိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈေတြ ျဖစ္သလိုပဲ ဘဂၤါလီေတြလည္း ေျမာက္ဘက္ကိုေျပးတယ္။ ေျပးတဲ့အခါမွာ ဒီျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဘဂၤါလီေတြက ေျမာက္ဘက္ကို ေျပးတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြက ေတာင္ဘက္ကို ေျပးတယ္။ ဘယ္အထိ ေျပးလဲဆိုေတာ့ စစ္ေတြဘက္အထိ ေျပးၾကတယ္။ ေျပးသြားတဲ့ ဟာေတြမွာ အခု ခုနစ္ေနရာ ျပန္စုစည္းၿပီး လက္ခံဖုိ႔ လုပ္ထားတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြကိုေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ရြာေတြမွာ ထားထားတယ္။ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေနရာခ်ထားတယ္။ အဲဒါေတြအျပင္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈေတြ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရမွာေပါ့။ အဲဒါေတြလုပ္ဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒါ နံပါတ္တစ္။ နံပါတ္ႏွစ္ အခ်က္က ျပည္တြင္းမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆႏၵျပမႈေတြရွိတယ္။ ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးဘက္ကို ဆြဲသြားတဲ့ ပဋိပကၡ ဖန္တီးမႈေတြလည္းရွိတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေတာင္တြင္းႀကီးျဖစ္စဥ္မွာ ေတြ႕ခဲ့ရသလို။ အဲဒီေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အထူးအေလးထားၿပီး လုပ္ေနရတဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ေနာက္ တတိယအခ်က္က အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြရွိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြရတယ္။ အဲဒါကလည္း လံုျခံဳေရးအရ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ ေနာက္ နံပါတ္ေလးအခ်က္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္က ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္မွာ ေဆး၀ါးကုသထားတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီမွာေတာ့ သမၼတႀကီး ေဆး႐ံုတက္ေနတယ္ မရွိဘူးေပါ့။ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ ေဆးရံုမွာရွိေနတယ္။ ဒီအခ်က္ ေလးခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က မူလက သြားဖုိ႔ရည္ရြယ္ထားတယ္။ အဲဒီမွာလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ထားၿပီးၿပီ။ အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မသြားျဖစ္ေတာ့ဘူး။ မသြားျဖစ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ ဒုတိယ သမၼတသြားမယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္ရိွအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္

နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ၾကည္ႏုိင္)

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္ရိွအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ဟု အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္၀င္းအတြင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားအား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုယ္တိုင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံကို မသြားႏုိင္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ေျပာဆိုေနတာကို သူကိုယ္တိုင္ရွင္းျပမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးတယ္။ ဘဂၤါလီျပႆနာက အမ်ားစြပ္စြဲေနၾကသလို ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈ ရွိတယ္။ အဲဒါ မရွင္းျပခ်င္လို႔လား။ ဒါကို ၀န္ခံလိုက္သလို ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ UN မသြားတာက ဒါကို၀န္ခံလိုက္တာလား။ အစိုးရအေနနဲ႔ ၀န္ခံလိုက္တဲ့ သေဘာလား။ ရွင္းျပေပးပါ” ဟု ေမးျမန္းခဲဲ့သည္။

အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက “ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အေၾကာင္းရင္း ေလးခ်က္ရွိတယ္။ ဒီအေၾကာင္းရင္း ေလးခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားဖို႔ က်န္ေနတာ။ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ အပါအ၀င္ က်န္တဲ့ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ အေစာကေမးတဲ့ ၀န္ခံလိုက္သလိုျဖစ္တယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၀န္ခံတာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အမွန္အတိုင္း လုပ္ပါမယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနာက္အပတ္ထဲမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာပါမယ္။ ေျပာမယ့္ အေၾကာင္းအရာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္း သေဘာမ်ဳိးပဲ။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာမိန္႔ ခြန္းေျပာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာေတြလည္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳမွာပါ။ မီဒီယာေတြကို ခြင့္ျပဳတဲ့အခါမွာ ျပည္ပသတင္းေထာက္ေတြ အေနနဲ႔ ျပည္ပကေန လာၿပီးေတာ့ သတင္းယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို ဒီေန႔ေျပာထားပါတယ္။ တကယ္လို႔ ျပည္ပအေျခစိုက္ကေန လာခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ရာမွာ ခက္ခဲမွာစုိးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို စာရင္းေပး။ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ ဗီဇာျမန္ျမန္ရေအာင္ ေျပာေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပြဲလာဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဖိတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖိတ္ခိုင္းထားပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ဒီဟာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၀န္ခံတာ၊ ၀န္မခံတာထက္ တကယ့္အျဖစ္မွန္ ေျပာပါမယ္။ ေျပာမွာဆိုတာက တစ္ကမၻာလံုးကို ေျပာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကို သတင္းေထာက္ေတြကိုလည္း ၀င္ခြင့္ျပဳမယ္။ တိုက္႐ိုက္လည္း ထုတ္လႊင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ သံတမန္ေတြအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သံ႐ံုးမစိုက္ဘဲ ထိုင္းတို႔၊ နယူးေဒလီတို႔မွာ သံ႐ံုးစိုက္တယ္။ တြဲကိုင္ေနတဲ့ သူေတြရွိတယ္။ အဲဒီသူေတြကိုလည္း မေရာက္ေရာက္ေအာင္တက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖိတ္ထားပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ Frontineer သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္က “ကုလသမဂၢ ညီလာခံမွာ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို ႏုိင္ငံတကာမွာ ၾသဇာရွိတဲ့သူက ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္စားျပဳၿပီးေတာ့ သြားမေျပာျပႏုိင္တာ ႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္လိုနစ္နာမႈေတြ ရွိမလဲ။ အဲဒီအတြက္ အစိုးရဘက္က ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားလဲ” ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဦးေဇာ္ေဌးက “အဲဒီအတြက္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ စီစဥ္ထားတယ္ ဆိုတာက ဟိုသြားလည္း အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က ေျပာမွာပဲ။ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံကေန ၿပီးေတာ့လည္း ေျပာမွာပဲ။ တျခားေသာ မီဒီယာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိေသးလို႔ ေျပာလို႔မရေသးတာေတြ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံကိုယ္တိုင္ လုပ္မယ့္ဟာေတြ စီစဥ္ေနပါတယ္။ အဲဒီေလာက္ပဲ ေျပာႏိုင္ပါေသးတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KBC) တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေနျပည္ေတာ္၌ေတြ႕ဆုံၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြး

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KBC) တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ေတြ႕ဆုံၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာခလမ္ဆမ္ဆြန္က ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရး၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနၾကသူမ်ား အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ သိကၡာေတာ္ရဆရာႀကီး လေလာက္ဂ်ဳံးေခါင္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ သိကၡာေတာ္ရဆရာႀကီး လေလာက္ဂ်ဳံးေခါင္၊ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာႀကီးေဒါက္တာခလမ္ဆမ္ဆြန္၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေခါေဘာမ္၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ဂြန္ထန္ခြန္ေနာင္၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာ လေထာ္ခြန္ေနာင္၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေဒါင္ေခါင္၊ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာထြန္းေနာ္၊ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာလဖိုင္ေဇာ္ရာ၊ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာမရန္ေဇာ္မန္၊ ေဖာ္ရမ္ခါးလီ၊ ေဒၚဂ်ာနန္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မတ္လကုန္ပုိင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ KBC မွဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ကခ်င္လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သုံးနာရီနီးပါးၾကာ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထုိစဥ္အခ်ိန္က ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) အေနျဖင့္ NCA ကုိယုံယုံၾကည္ၾကည္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ဆုံပြဲတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား၏ ျပန္လည္ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) ၾကား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၉ ရက္မွစတင္ကာ တစ္ေက်ာ့ျပန္တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနျခင္းမွာ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ကာ တုိက္ပြဲမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။

ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုျဖစ္ေသာ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) တြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ကာ ယခင္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရလက္ထက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ျဖစ္ေပၚလာေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရာတြင္မူ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အားလုံး ပါ၀င္ေရးထုိးခြင့္မရသျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း လက္မွတ္ေရးထုိးရာတြင္ မပါ၀င္ခဲ့သည့္အဖြဲ႕မ်ားအနက္ တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ NLD အစုိးရလက္ထက္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး UNFC တပ္ေပါင္းစုတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ကာ အစုိးရႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္ NCA အားလက္မခံဘဲ NCA ႏွင့္အလားတူ စာခ်ဳပ္သစ္တစ္ခုျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ‘၀’ အဖြဲ႕ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) သုိ႔ပါ၀င္ခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇြန္တြင္က်င္းပသည့္ UNFC ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံတြင္ UNFC အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ တရား၀င္ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္း ၁၈၈ ခုရွိၿပီး လူဦးေရတစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိကာ အဆုိပါဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအနက္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမတြင္ စခန္းအမ်ားအျပားရွိၿပီး ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ စခန္းအနည္းငယ္သာရွိေသာ္လည္း လူဦးေရမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ အစုိးရႏွင့္ ေကအုိင္အုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသတြင္ တစ္၀က္စီရွိေနေၾကာင္း ကခ်င္စစ္ေဘးဒုကၡသည္အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕ကုိးဖြဲ႕ပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဖြဲ႕၏ ဇြန္လအတြင္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

Writer:
ေက်ာ္ဇင္၀င္း