ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္တြင္ အေရးပါေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ USAID အေနျဖင့္သာမက အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ပါ ဆက္လက္ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း USAID ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္တြင္ အေရးပါေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ USAID အေနျဖင့္သာမကဘဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ပါ ဆက္လက္ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မတ္ခ္ဂရင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte ဟုိတယ္၌ ေမ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းစနစ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မတ္ခ္ဂရင္းက အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ၿပီလားဆုိသည္ကုိ အခ်င္းခ်င္းေမးခြန္းထုတ္သင့္ေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မတ္ခ္ဂရင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာျပည္မွာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးလမ္းစဥ္မွာ ၾကားသိေနရတဲ့ အဂတိလုိက္စားမႈေတြနဲ႔ အျခားမတရားမႈေတြကုိလည္း ၾကည့္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ပန္းတုိင္ေရာက္ဖုိ႔ ေ၀းကြာေနဆဲျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ရမည့္ အရာမ်ားစြာ ရွိေနေသးတယ္။ USAID အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေျမာက္ေရးလမ္းစဥ္မွာ တက္ၾကြတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပုိမုိအားေကာင္းလာရန္ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့သြားမယ္” ဟု မတ္ခ္ဂရင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီရယ္လ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာက႑တုိးတက္လာႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူမ်ား ဆက္လက္ပံ့ပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ မီဒီယာမ်ား၏စြမ္းရည္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ အထူးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

USAID ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မတ္ခ္ဂရင္းသည္ ေမ ၁၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ USAID မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ စားနပ္ရိကၡာလုံျခံဳေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရ၏ အသင့္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈအသိုက္အ၀န္း ႏွစ္ရပ္စလုံး သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးတို႔အတြက္ USAID မွ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ားအေပၚ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ က႑စုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး ေဆြးေႏြး

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (Photo: AFP)

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ က႑စုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၌ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သမၼတဟိုခ်ီမင္းလက္ထက္တြင္ စတင္သေႏၶတည္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အဆက္ဆက္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွလက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္အစဥ္အလာႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ဘက္စံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကိုလည္းေကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမဳႇပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ပညာေရး စသည့္က႑စံုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာ- ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ားကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေရွ႕ေမွာက္၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး မစၥတာဖန္းသမ္းတို႔က ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စာတိုက္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လည္းေကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး မစၥတာဖန္းသမ္းတို႔က ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ျပန္ၾကားေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ Noi Bai ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေလဆိပ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕အား ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး H.E.Mr.Dang Dinh Quy၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Dr. Luan Thuy Duong၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား လိုက္ပါသြားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္သည္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္မွ ၂၀ ရက္ထိ ႏွစ္ရက္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္အစုိးရ၏ တရား၀င္ Twitter စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က သံတမန္ဆက္ဆံေရး စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုးအေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား ျပည္သူမ်ားထံ စဥ္ဆက္မျပတ္အသိေပးရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေလးထားသည့္ အစုိးရပီပီ ျပည္သူမ်ားထံ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိေပးရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ဧၿပီ ၁ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ ကြၽန္မတုိ႔အစုိးရရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ေတြထဲမွာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕လူမႈစီးပြားေရး ဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရးလည္း ပါပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တယ္ဆုိတာက တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြကပဲ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ လမ္းေတြ ဘယ္ႏွမုိင္ ေဖာက္ႏုိင္တယ္၊ တံတားေတြ ဘယ္ႏွခု တုိးတက္လာတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးရသြားတဲ့ ေက်းရြာေတြၿမိဳ႕ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားလာတယ္စသျဖင့္ ေမြးကင္းစ၊ မိခင္နဲ႔ကေလးဆံုး႐ႈံးမႈႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ျမင့္ေနေသးတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘယ္ေလာက္နည္းေနေသးတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိေနေသးတယ္။ ဒါေတြကုိ ကိန္းဂဏန္းေတြကုိ ျပည္သူေတြကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေလးထားတဲ့အစုိးရပီပီ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိေပးဖုိ႔ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ တုိးတက္မႈကုိ ကိန္းဂဏန္းနဲ႔ ေဖာ္ျပလုိ႔မရပါဘူး။ တစ္ခါတေလလည္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား ကိန္းဂဏန္းတြက္ခ်က္မႈ မတူညီတာေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ အေျဖမွန္သိဖုိ႔ခက္ပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းေတြက ျပေနတဲ့အေျခအေနဟာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈဘ၀စီးပြားအေပၚ ဘယ္ေလာက္သက္ေရာက္မႈရွိသလဲဆုိတာက အဓိကပါ။ ဥပမာ ယခင္ႏွစ္အတြင္းမွာ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒီတုိးတက္မႈဟာ ကြၽန္မတို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဘ၀အေပၚဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွလဲဆုိတာကေတာ့ ဒါကအဓိကပါပဲ။ ဒါေတြကုိ ဆန္းစစ္ၿပီးမွ ကြၽန္မတုိ႔မူ၀ါဒလုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ ခ်မွတ္ျပင္ဆင္ရမွာပါ။ လာမယ့္ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံသတ္မွတ္ၿပီး ႏွစ္ကူးခ်ိန္မွာ ခ်ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိစီမံကိန္းေတြပဲ ခ်မွတ္ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕အဓိက အေၾကာင္းတရားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အစုအဖဲြ႔ဂုိဏ္းဂဏ အစိတ္ေတြဖယ္ရွားၿပီး ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ားအက်ဳိးသယ္ပုိးရာမွာ မည္သူ႔ကုိမွ လက္ညိႇဳးမထုိး၊ မိမိရဲ႕ေစတနာ၊ ပညာ၊ သတၱိေတြကုိသာ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈပဲျဖစ္ပါေစ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မယ္လို႔ ခုိင္မာစြာယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု  ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ယခုႏွစ္ ျပည္သူကုိ အစီရင္ခံရာတြင္ အႀကီးဆံုးအေရးႀကီးဆံုး တင္ျပေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္မွာ  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ တန္ဖုိးထားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ျပည္သူျပည္သားမ်ား မထိခိုက္ေစဘဲ ေခ်ာ့ေမြ႕ညင္သာစြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းက အဓိကပါ၀င္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ေရြးခ်ယ္ရာမွာ တရားဥပေဒနဲ႔ကုိက္ညီစြာ ျဖစ္ေစဖုိ႔ ျပည္သူမ်ား ႏွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းေစဖုိ႔ အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ကုိက္ညီေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္တဲ့ မတ္ ၂၁ ရက္မွစၿပီး အလုပ္ရက္ တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေစဖုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တာ၀န္ယူတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခားအစုိးရဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္။ အခ်ိန္တုိအတြင္း အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းဟာ ႏုိင္င့ံရဲ႕ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ျခင္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္လုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ဦး၀င္းျမင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ျခင္းဟာ ဒီမုိကေရစီရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ျခင္းကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္စဥ္ကာလအခ်ိန္မွာပဲ ပါတီ၀င္ျဖစ္လာၿပီး ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ ပါတီလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ အနိမ့္အျမင့္မေရြးဘဲ ပါတီလုပ္ငန္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးေဆာင္ဦး ရြက္ျပဳသူတုိ႔ရဲ႕ ဂုဏ္ေရာင္ဟာ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀တဲ့မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ေမြးထုတ္ႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈအတြင္းက ေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကုိ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ႔ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအသစ္လုိ ဒုတိယမ်ိဳး ဆက္လုိ႔ေခၚဆုိရမယ့္ လူမ်ားအတြင္းမွာ ခန္႔အပ္ႏုိင္ျခင္းဟာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ ခ်ဳပ္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ပထမမ်ဳိးဆက္မ်ားအားလံုးရဲ႕ ဂုဏ္ေရာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတတာ၀န္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ အနားယူသြားေသာ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္ကုိလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္းရာမွာ လူေဟာင္းလူသစ္ႏွစ္ဦး ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ျပည္သူကုိေလးစားရာ ႏုိင္ငံကုိ တန္ဖုိးထားရာ ေရာက္တာေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔အားလံုး ႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္ရပါတယ္။ သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကတိသစၥာျပဳၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ကြၽန္မတုိ႔အစုုိးရရဲ႕ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ေတြျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ တုိးတက္ျမင့္မားေစေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့  ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတုိ႔ကုိ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိတာကုိပါ ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ အစုိးရရဲ႕ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ့္ကိစၥေတြကုိလည္း ခ်ျပသြားပါတယ္။ အကယ္၍ ေသခ်ာမဖတ္ၾကေသးရင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ဖတ္ၾကပါ။ သမၼတႀကီးရဲ႕မိန္႔ခြန္းက အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ ခုႏွစ္ အတြက္ မိမိတုိ႔အစုိးရအေနျဖင့္ စုေပါင္းအင္အားကုိ အေလးထားၿပီး ႏုိင္ငံ၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်လုိက္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္  စုေပါင္းအင္အားဟာ အဓိကျဖစ္ၿပီး  တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာျဖစ္ပြားလာသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ၿငိမ္းေအးေစရန္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈက အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္၍ အဆုိပါအုတ္ျမစ္ကုိ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ခုိင္မာေအာင္ေဆာက္တည္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားက အစုိးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးေစခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ကြၽန္မတုိ႔အနာဂတ္ အက်ိဳးေမွ်ာ္ကုိးၿပီး လူငယ္မ်ားပါ၀င္ေစၿပီး ပါ၀င္ေနၾကမႈမ်ားကုိေတြ႔ရသျဖင့္ အင္မတန္မွ ၀မ္းသာေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္ က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သ၀ဏ္လႊာ အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာ၍ ယခင္ႏွစ္က သ၀ဏ္လႊာအား ဖတ္ၾကား

ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္(၃၀) ျပည့္ ႏွစ္ပတ္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္၌ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေပးပို႔ေနက် ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သ၀ဏ္လႊာ အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္က သ၀ဏ္လႊာအား ဖတ္ၾကားခဲ့ရသည္။

ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားကို အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသုိလ္တြင္ မတ္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ာ၊ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသုိလ္မွ ဆရာဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုလို အခမ္းအနားလုပ္တာ အရမ္းလည္း ၀မ္းသာတယ္။ အရမ္းလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္။ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ၊ ေက်ာင္းသားေတြေရာ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြေရာ၊ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္တယ္။ မတရားတာေတြကို တရားေအာင္ အမွန္တရားေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးတဲ့ပြဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမဲတမ္း လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္။ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ အျပည့္အ၀ ဒီမိုကေရစီရမွာပါ။ အခုက ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ အသံပဲ ၾကားရေသးတယ္။ အျပည့္အ၀ မရေသးဘူး။ အျမဲတမ္း အ႐ႈံးဆိုတာ မရွိဘူး။ အခုဆို အေမစုလည္း ဘာမွျပည့္ျပည့္၀၀ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြကသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ထူေထာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကို အစပ်ိဳးႏိုင္တာ ေက်ာင္းသားေတြပဲလို႔ သိေစခ်င္တယ္။ ဖုန္းေမာ္က တရားအားမထုတ္ရေသးခင္ က်ဆံုးသြားရတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ အစ္မတို႔ အမွ်ေ၀တာကို သူရမွာပါ” ဟု ကိုဖုန္းေမာ္၏ အစ္မအႀကီးဆံုးျဖစ္သူ ေဒၚမာမာ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္ က်ဆံုးျခင္း အခမ္းအနားကို နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနား တတ္ေရာက္လာသူမ်ားက လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ် အေလးျပဳခဲ့ၿပီး ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္တို႔အား ရည္စူး၍ သံဃာအပါး ၃၀ အား သကၤန္းဆပ္ကပ္ လွဴဒါန္းကာ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကသည့္ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူလူထု အေပါင္းအား ေအာက္ေမ့သတိရျခင္း အထိမ္းအမွတ္ တစ္မိနစ္ၿငိမ္သက္ကာ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။

“ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္တာကို ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူေတြ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့တာေတြကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ ဘယ္နားကုိ ေရာက္ေနၿပီလဲ ဘယ္လိုအေျခေနမ်ိဳးကို ေရာက္ေနၿပီ လဲဆိုတာေတြကို သံုးသပ္ရမွာပါ။ သူတို႔ လိုလားခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေနၿပီလားဆိုတာ ျပန္သံုးသပ္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္နဲ႔ က်င္းပရတာပါ။ ပထမအခ်က္က သမိုင္းေၾကာင္းကို သိရွိေစဖို႔ပါ။ သမိုင္းမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ သမိုင္းတစ္ပတ္ ျပန္လည္လာခဲ့ရင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို သမိုင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ျပန္ေျပာရမယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမွာက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြပဲ။ ဒုတိယ တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေအးခ်မ္းတဲ့တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ဖို႔ လူငယ္ေတြက ဘယ္ေလာက္ ထက္သန္သလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပခ်င္တာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအခမ္းအနားကို က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အခမ္းအနား က်င္းပေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဆင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္က ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာအား အခမ္းအနား က်င္းပေရးေကာ္မတီမွ မေဆြဇင္၀င္းက ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာႀကီး ေဒါက္တာျမသိန္းက အမွတ္တရစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္အတြက္ သ၀ဏ္လႊာက ေရာက္မလာဘူး။ ပို႔တာက ပို႔လုိက္တယ္။ အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာတာ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ မႏွစ္က သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္လုိက္ရတာပါ။ အခမ္းအနားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အကုန္ဖိတ္ထားပါတယ္။ အစိုးရပိုင္းကေတာ့ ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ႀကီး တက္ေရာက္ပါတယ္။ အစိုးရပိုင္းကေတာ့ သူတစ္ေယာက္ပဲပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကိုယ္စားလွယ္ေတာ့ လာပါတယ္။ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ပါ။ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုလည္း ဖိတ္ထားပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ခုရွိလို႔  မတက္ေရာက္ျဖစ္တာပါ” ဟု သ၀ဏ္လႊာ ေနာက္က်ရသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခမ္းအနား က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဆင့္က ဆိုသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေဌးက အမွတ္တရစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၃ ရက္ျဖစ္စဥ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္ဦးက ၎၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေျပာၾကားကာ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ အခမ္းအနား ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ အာဏာပိုင္မ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ တစ္ဖက္သတ္ အျပစ္ေပး အေရးမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ၾကၿပီး ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ စု႐ံုးခဲ့ၾကရာ အဆိုပါ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လံုထိန္းတပ္မ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲခဲ့ရာတြင္ ကိုဖုန္းေမာ္၊ ကိုစိုးႏိုင္ႏွင့္ စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ ေသနတ္မွန္ခဲ့ၿပီး ကိုဖုန္းေမာ္မွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ အခင္းျဖစ္သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ေသဆံုးသြားကာ ကိုစိုးႏိုင္မွာ ေသနတ္မွန္ဒဏ္ရာျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၅ ရက္၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသို႔  ကိုဖုန္းေမာ္ က်ဆံုးခဲ့ရျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ စစ္အာဏာရွင္ တိုက္ဖ်က္ေရး ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈႀကီး၏ အစပ်ိဳး လံႈ႔ေဆာ္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းတြင္  အမ်ားက မွတ္ယူထားသည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ Chief Executives Organization (CEO) မွ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံု

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ CEO အဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (Photo: MOFA Myanmar)

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ Chief Executives Organization (CEO) မွ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ CEO အဖြဲ႕ဥကၠ႒ Mr. Boysie Bollinger က ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကိုယ္စား မိတ္ဆက္စကားႏွင့္ လက္ခံေတြ႕ဆံုမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈလမ္းစဥ္၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္က႑မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားဆက္ဆံေရး၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ပြင့္လင္းရင္းႏွီးစြာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Chief Executives Organization (CEO) အဖြဲ႕၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔မွ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈက႑၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးက႑၊ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တုိ႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ CEO မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ဇနီးမ်ား လုိက္ပါလာေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံႏွင့္ အင္းေလးသို႔လည္း ခရီးလွည့္လည္သြားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခိုင္မာရန္ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မ်ား တက္ညီလက္ညီျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခိုင္မာရန္ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မ်ား တက္ညီလက္ညီျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံဟာ တကယ္ပဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ တကယ္ပဲ ခိုင္မာဖို႔ဆိုရင္ အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္သံုးခုစလံုးဟာ လက္ညီတက္ညီနဲ႔ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ထိန္းညႇိဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕က ဒါဟာၿပိဳင္ဆိုင္တယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မတည့္တဲ့ သေဘာလို႔ ထင္ၾကတယ္။ ဒီလို မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးခုဟာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ထိန္းညႇိထားရမယ္ ဆိုတာဟာ တကယ္ေတာ့ အၿပိဳင္အဆိုင္လည္း မဟုတ္ဘူး။ ရန္ဘက္လည္း မဟုတ္ဘူး။ အတိုက္အခံ အခ်င္းခ်င္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မမွားေအာင္လို႔ ထိန္းေပးတဲ့သေဘာ ျဖစ္ရမယ္။ မမွားေအာင္ဆိုတာ ဘာမွားလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံ့အတြက္ အက်ဳိးမရွိတဲ့ကိစၥေတြျပဳမိမွာ၊ အက်ဳိးရွိတဲ့ကိစၥေတြ မျပဳမိမွာမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္လို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ထိန္းညႇိသြားတဲ့ သေဘာပါပဲ။ မိတ္ေဆြသဖြယ္ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ဆိုတာ မိတ္ေဆြနဲ႔ေတာ့ နည္းနည္းကြာပါတယ္။ မိတ္ေဆြဆိုတာ ခင္မင္မႈ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေရး အေပၚမွာ ခင္မင္မႈအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ဆိုတာ ယံုၾကည္မႈအေပၚမွာ အေျခခံပါတယ္။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား ဆိုတာဟာ တူညီတဲ့ယံုၾကည္မႈ၊ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားသဖြယ္ ပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံအက်ဳိးအတြက္ ညႇိၿပီးေတာ့ လုပ္သြားဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီပြဲမွာဆိုလို႔ရိွရင္ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးခုစလံုးက ဧည့္သည္ေတာ္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္မတို႔ အခ်င္းခ်င္း ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခင္မင္တယ္ ဆိုတာကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွ အထစ္အေငါ့ေလးေတြရွိရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နားလည္မႈ လြဲတာေလးေတြရွိရင္၊ အထင္အျမင္ မွားတာေတြရွိရင္ ဒါေတြကို ေခ်ာေမြ႕ေအာင္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေရာက္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မိတ္ေဆြမ်ားသဖြယ္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားသဖြယ္ ဆက္ဆံႏိုင္ဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတယ္လို႔  ကြၽန္မသတိ ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီလို မိတ္ေဆြမ်ားသဖြယ္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားသဖြယ္ လုပ္ႏိုင္မွ တကယ့္ကို ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးကို ထိိထိေရာက္ေရာက္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ေပၚမွာ အားကိုးရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အလုပ္လုပ္ရတာ ခက္ခဲပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာကိုက အင္အားခိုင္မာမႈမရွိတဲ့ အခါက်ေတာ့ အစိုးရမ်ား အလုပ္လုပ္ရကိုင္ရတဲ့ေနရာမွာ ခက္တာေတြလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔က ကြၽန္မတို႔လႊတ္ေတာ္ကို ခိုင္ခ့ံေစခ်င္တယ္။ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေစခ်င္တယ္။ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ျခင္းကေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံ့ေပၚမွာ ေစတနာ ျပည့္၀ေစခ်င္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္းဟာ ႏုိင္ငံေပၚမွာ တကယ္ပဲ ေစတနာထားတယ္။ တကယ္ပဲ ႏိုင္င့ံရဲ႕သစၥာကို ေစာင့္စည္းတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ပထမစိန္ေခၚမႈႀကီးကို ကြၽန္မတို႔ ေအာင္ျမင္သြားၿပီလို႔ ကြၽန္မတို႔ေျပာလို႔ရတယ္။ ေစတနာလည္းရွိရင္ သစၥာလည္းရွိရင္ သင္ယူရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သိသင့္သိထိုက္တဲ့ ကိစၥေတြကို သင္ယူဖို႔နားလည္ဖို႔ ကြၽမ္းက်င္ဖို႔ အဲဒီဟာက ေနာက္တစ္ဆင့္ပါပဲ။ ေစတနာမရွိဘူး။ သစၥာမရွိဘူးဆိုရင္ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြကိုက အႏၲရာယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြ၊ အင္အားေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ အေကာင္းအတြက္သံုးဖို႔ ဆိုတာဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္မအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္မေျပာတဲ့အခါမွာ မဲဆႏၵရွင္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔လည္း ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔လည္း ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ဘက္ကပဲၾကည့္ၾကည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးရဲ႕တန္ဖိုးဟာ အင္မတန္မွႀကီးပါတယ္။ ကြၽန္မေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံထားရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလို႔ေျပာလို႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုခ်န္ၿပီး ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ အားလံုးကေနၿပီးေတာ့ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ရမွာပဲ” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ႏိုင္ငံအတြက္ဆိုရင္ ဘယ္အစုအဖြဲ႕က ဘယ္အစုအဖြဲ႕နဲ႔ မတည့္ႏုိင္ဘူး ဆိုတာဟာ လံုး၀မရွိသင့္ဘူး။ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိတယ္ ဆိုတာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ရဘူး။ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ဆို ဘယ္သူနဲ႔မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမယ္။ ကြၽန္မတို႔ အခ်င္းခ်င္းေတြပဲ။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အားလံုးဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမယ္။ အတိုက္အခံပါတီ ဆိုတာဟာ ကြၽန္မခဏခဏ ေျပာပါ တယ္။ အတိုက္အခံ၊ အတိုက္အခံဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သိပ္မႀကိဳက္ဘူး။ တိုက္မလား ခံမလား ဆိုတဲ့သေဘာရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ အတိုက္အခံဆိုတာ ဒီလိုမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ အတိုက္အခံ ဆိုတာဟာ ႏုိင္ငံအက်ဳိးကိုပဲ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ကူညီသင့္တဲ့အခါမွာ ကူညီရမယ္။ အတူလက္တြဲသင့္တဲ့အခါမွာ လက္တြဲရမယ္။ ေထာက္ျပသင့္တဲ့ အခါမွာ ေထာက္ျပရမယ္။ ေ၀ဖန္သင့္တဲ့အခါမွာ ေ၀ဖန္ရမယ္။ အတိုက္အခံမို႔လို႔ ရန္သူဆိုၿပီး သေဘာမထားသင့္ဘူး။ အတိုက္အခံမ်ားသည္ ရန္သူဆိုတာ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္ဆိုတာ မတူကြဲျပားမႈကို လက္ခံလို႔ကို အတိုက္အခံဆိုတာ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အတိုက္အခံဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုသံုးတာ အတိုက္အခံ ပါတီေပ့ါေနာ္။ ကိုယ္နဲ႔မတူတဲ့ ပါတီေတြ၊ အစုအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ရန္သူျဖစ္ဖို႔ မလိုပါဘူး။ အျမင္ခ်င္း မတူေပမယ့္လည္း မတူကြဲျပားမႈေတြ ရွိေပမယ့္လည္း စုစည္းႏိုင္တယ္။ မတူကြဲျပားမႈအေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ ညီညြတ္မႈကို ထူေထာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ဒါဟာ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ စိတ္ဓာတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အင္မတန္မွ အေလးထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ တိုးတက္ေရး၊ ခိုင္မာေရး၊ အင္အားရွိေရး ဆိုတာဟာ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚမွာ အင္မတန္မွ မူတည္ပါတယ္။ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာဟာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးရွိမွ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲႏိုင္မွာပါ။ ဥပေဒဆိုတာ တကယ္ေတာ့ လူေတြကေနျပဳတဲ့ အရာပဲ။ လူေတြကေနျပဳတဲ့ အရာေတြဆိုေတာ့ အျမဲပဲ မွန္ကန္တယ္။ တိက်တယ္။ ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဥပေဒဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့အရာ ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဥပေဒျပဳရတယ္။ ဒီဥပေဒေတြဟာ တရားမွလည္း ႏိုင္ငံေတြအတြက္၊ ျပည္သူ ျပည္သားေတြအတြက္ တန္ဖိုးရွိမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ဦးတည္မယ့္ အေဆာက္အအံုလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ . . . လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံုတင္ မကဘူး။ အဖြဲ႕အစည္းပါတီ အသီးသီးကလည္း ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ လကၡဏာတစ္ခုပါပဲ။ ကိုယ္နဲ႔မတူတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေတာ့ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိး ဘယ္လိုထမ္းေဆာင္မလဲ ဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္မွာသင္ယူဖို႔ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔တူတဲ့လူ ေတြမွ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကေတာ့ အမွန္ေျပာရရင္ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာကေတာ့ မတူကြဲျပားမႈကို လက္ခံတယ္။ မတူကြဲျပားမႈအေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္တဲ့ညီညြတ္မႈကို ရေအာင္ယူႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္အရ ေပၚ ေပါက္လာတဲ့စနစ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ အျခားစနစ္ေတြထက္ ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ ေျပာရတဲ့အခ်က္ရဲ႕ အေျခခံကေတာ့ ဒီမုိက ေရစီစနစ္ေလာက္ ျပည္သူလူထုကို ေလးစား ဖို႔ အားေပးတဲ့စနစ္မရွိဘူးလို႔ ကြၽန္မတို႔ေျပာ ရမွာပဲ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရဆိုရင္ အစိုးရ တစ္ခုဆိုတာဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာဆႏၵအရ ေပၚေပါက္လာတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လို႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာဆႏၵအရ အစိုးရ မ်ားဟာ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵကို အေလးထားရတယ္။ ျပည္သူကိုေလးစားရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဟာ ေျခာက္ျပစ္ကင္းသဲလဲစင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တျခားစနစ္ေတြအားလံုး ထက္သာတယ္လို႔ ေျပာရတယ္လို႔ ကြၽန္မကေတာ့ ဒီလိုယံုၾကည္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိုတာဟာလည္း အျမဲပဲ တည္တံ့ခိုင္ျမဲဖို႔အတြက္ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ဆက္သြားဖို႔အတြက္ အျမဲႀကိဳးစား ေနရတာပါ။ အဲဒီလို ႀကိဳးစားေနတဲ့ အထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အျမဲပဲ ေရွ႕တန္းကေန ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳ႐ံုတင္ မကဘဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကိုယ္စားျပဳတာကို သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ စနစ္တစ္ခုကို ႏုိင္ငံကို တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ ကြၽန္မတို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ေနာက္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္ေတြအတြက္ ခိုင္မာေအာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈအမ်ဳိး မ်ဳိးျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အင္အားႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားမႀကီးမားသည့္အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားႏွင့္ စုစည္းၿပီး ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ ရပ္တည္ရန္ အင္မတန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္းဟာ ဘာမွ အမွားမရွိဘူးဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ဟာ မွားတဲ့လမ္းကို ေရာက္သြားစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ႀကီးဟာ မွားတဲ့လမ္းကို မေရာက္သြားဘူးဆိုရင္ ႏိုင္ငံဟာလည္း မွားတဲဲ့လမ္းကို ေရာက္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ႏိုင္ငံဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ အားလံုးလိုလားတဲ့၊ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ ခ်ီတက္သြားတ့ဲအခါမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ေရွ႕ကေန ေနဖို႔လိုရင္ ေရွ႕ကေန ေနေပးပါ။ ေနာက္ကေနကာဖို႔လိုရင္ ေနာက္ကေန ကာေပးပါ။ ေဘးကေန ရံဖို႔လိုရင္ ေဘးကေန ရံေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

 

ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္မ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္း ေတြ႕ဆုံစဥ္ (Photo: MSCO)

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ Belt and Road Forum for International Cooperation အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမအႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆုံရာတြင္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္ေရးတြင္ လုိအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဆက္လက္ ကူညီသြားရန္ တ႐ုတ္က ဆႏၵရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ေဆာင္းဆုိခဲ့မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္က တ႐ုတ္အစုိးရပုိင္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခယ္က်င္းတုိ႔ သီးျခားေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီး ၎တုိ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ငါးခုျဖစ္သည့္ “စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္”၊ “ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္”၊ “စီးပြားေရးပုိးလမ္းမ ရပ္၀န္းတစ္ခုႏွင့္ (၂၁) ရာစု ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပိုးလမ္းမရပ္၀န္းတစ္ခု စတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္”၊ “က်န္းမာေရးက႑ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္” ႏွင့္ “ငလ်င္အလြန္ ပုဂံရွိ သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအုံမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္” မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

Belt and Road Forum for International Cooperation အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသမၼတ၊ သီရိလကၤာ၊ ပုိလန္ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါခရီးစဥ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ဟုဆုိကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ႏွင္းဆီပန္းမ်ဳိးစိတ္သစ္အမည္ကို “ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္းဆီ” ဟု အမည္ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းအမည္ေပးပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ထုိသုိ႔တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ အေလးထားသည့္ သေဘာျပသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ျမႇင့္တင္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အလုပ္သေဘာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဒုတိယအႀကိမ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည့္သတင္းအား ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တက္ေရာက္မည့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ တက္ေရာက္ရေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာန စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Li Zuocheng ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၆ ရက္ထိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္ သြားေရာက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း အဆုိပါ ဒုတိယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္အေပၚ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားအၾကား စိတ္၀င္တစား ျဖစ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င္းပင္ ကုိယ္တုိင္လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂၀ မွ ပါတီႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ NLD ပါတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပါတီမွ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္ အထူးဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစုိးရက ဖိတ္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္အား ေခၚေဆာင္သြားေသာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္အေပၚေ၀ဖန္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္၊ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း လုိက္ပါသြားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက က်င္းပသည့္ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ မတက္ေရာက္မီ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္တြင္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ျဖစ္ထြန္းၿပီးျဖစ္ေသာ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးကုိ အေျခခံ၍ ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ဖက္အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ သြားလာေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ က႑စုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ အျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ဆက္လက္အကူအညီေပးမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ ဒုတိယထပ္တြင္ က်င္းပသည့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း (ပထမပိုင္း)သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အစုိးရ၏ အထူးဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္အား တာ၀န္ေပးကာ ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ရွိသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးအား ၎၏တာ၀န္သက္တမ္းကာလအတြင္း ရပ္ဆုိင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္က သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေၾကညာခ်ိန္မွစတင္၍ ျမန္မာအစုိးရက ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးမွာ အနည္းငယ္ ေအးစက္ခဲ့ၿပီး ရခုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမွာ ျပန္လည္နီးကပ္လာသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္းမွ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အား စြပ္စြဲမႈမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားသီးျခားပုံစံျဖင့္လည္းေကာင္း ကာကြယ္ေျပာၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအား ပုံအပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္၍မရဘဲ ျပည္တြင္းျပႆနာျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္း၌သာ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ကူညီျခင္းထက္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တာစူေနေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေရး ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ေျပာၾကားထားသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ဧၿပီလအတြင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င္ပင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခယ္က်င္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ဥကၠ႒ မစၥတာက်န္းတဲ့က်န္းတုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င္ပင္းတုိ႔ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံအစုိးရအၾကား ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားအား တရားမ၀င္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေမွာင္ခိုတင္သြင္း ေရာင္းခ်ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ ဟန္႔တားႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အတတ္ပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ႏွင့္ သစ္ေတာက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာႏွစ္ေစာင္တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသးသည္။

အစုိးရတာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ငါးရက္ၾကာ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ အစုိးရတာ၀န္ျဖင့္ သုံးႀကိမ္သြားေရာက္ထားသည္။