ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားကို ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ အတြက္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ႏို္င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား ေနျပည္ေတာ္ သံတမန္ဇုန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ သံတမန္ဇုန္ ေျမယာမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- MOFA)

ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားကို ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား ေနျပည္ေတာ္သံတမန္ဇုန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္သံတမန္ဇုန္ ေျမယာမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ေနျပည္ေတာ္သံတမန္ဇုန္ ေျမယာမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာရာ၌ ေနျပည္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစုိးရ႐ံုးစိုက္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားကို ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေနထုိင္မႈ စသည္တို႔ ပိုမုိအဆင္ေျပေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ သံ႐ံုးမ်ားမွ အဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္မ်ားမွ လက္ေတြ႕တြင္ ျဖစ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔ေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဆုိသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 

လက္နက္မ်ား ခဏေဘးဖယ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ိုင္းမ်ားတြင္ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ကာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးစတင္မႈ အသစ္တစ္ခု အစျပဳေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာထြန္း)

လက္နက္မ်ား ခဏေဘးဖယ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ိုင္းမ်ားတြင္ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ကာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရး စတင္မႈ အသစ္တစ္ခုကို အစျပဳေပးရန္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ၎ကထုိသုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အဖြဲ႕အေရအတြက္ မမ်ားလွေသာ္လည္း ယခုလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့သည့္ခရီးသည္ မလြယ္ကူလွေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အနာဂတ္တြင္ ေပၚထြန္းလာမည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အုတ္ျမစ္ကို အတူတကြ လက္တြဲၿပီး စိုက္ထူၾကရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္လိုက္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိပါ ေျခတစ္လွမ္းကို ရဲရဲႀကီး တက္လွမ္းလိုက္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတို႔ကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ NCA သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ လမ္းဆုံးမဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အစ၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစ၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းမ်ား၏အစ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ အေျဖရွာမည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၏ အစပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္ (Bilateral Agreement) မ်ားရွိခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအား သိေစခ်င္သည္မွာ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္လာပါက မည္သုိ႔ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းမည္ ဆုိသည္ကုိ ေျဖရွင္းေရးယႏၲရားမ်ား မပါေၾကာင္း၊ NCA ဆိုသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါက တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္ေျဖရွင္းခဲ့သည့္ အေျခအေနမွသည္ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ စတင္လိုက္သည့္ စတင္ျခင္းအသစ္ဟု ေျပာခ်င္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

“အတိတ္က သံသယေတြ၊ အာဃာတေတြ ပစၥဳပၸန္အေပၚ အရိပ္ထိုးတတ္ ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လူ႔သဘာ၀အရ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတို႔အားလုံး ၿပီးခဲ့တဲ့ အတိတ္ကို သင္ခန္းစာယူၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္၊ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ေရွ႕ကိုေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ရဲရဲႀကီး လွမ္းလိုက္ဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လက္နက္ေတြ ခဏေဘးဖယ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ိုင္းေတြမွာ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ၾကဖို႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးအတြက္ စတင္မႈအသစ္ တစ္ခုကို အစျပဳေပးၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အားလုံးသေဘာတူ လက္ခံႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံ လမ္းေၾကာင္းကို မမွိတ္မသုန္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအခက္အခဲမ်ိဳး၊ ဘယ္လို စိန္ေခၚမႈမ်ိဳး ၾကဳံေတြရသည္ျဖစ္ေစ ဖက္ဒရယ္ပန္းတိုင္ အေပ်ာက္မခံဘဲ ေျခလွမ္းမွန္မွန္နဲ႔ ေရွ႕ကိုဆက္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာလိုပါတယ္” ဟု  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးပန္းတိုင္ ဖက္ဒရယ္ခရီးသည္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ သာသာယာယာႏွင့္ ျဖတ္သန္းရမည္ မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးသည္ တာေ၀းခရီး ျဖစ္သည့္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈသည္ အရင္းခံျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္ ဆိုသည္မွာ သမိုင္း၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ထြက္ရပ္လမ္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးနည္းဟု ေမးပါက မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမည့္ ညီညြတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္မည့္ ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ ႏုိင္ငံအားလုံးအတြက္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ မရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံ၊ ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံသားေတြ ညီညြတ္ဖို႔လိုတယ္။ ညီညြတ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေတြကသာ ဖက္ဒရယ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ေရရွည္က်င့္သုံး ထိန္းသိမ္းႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ နားလည္မႈနဲ႔ ယုံၾကည္မႈေတြကို ဦးစြာတည္ေဆာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲ၀ိုင္းေတြကို လာေရာက္ၾကဖို႔ ညႇိႏႈိင္းေန၊ ဖိတ္ေခၚေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္သူမ်ားက ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကၿပီး မိမိတို႔၏ တုဖက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ မာန္မာနႏွင့္ အာဃာတ တိုးတိုက္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက အကဲျဖတ္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိတ္၌သာခဲ့သည္မ်ား၊ နာခဲ့သည္မ်ား ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ေနဦးမည္ ဆုိပါက မိမိတို႔၏ ညီညြတ္ေရးကို ပိုမိုကြဲဟေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည့္ Freedom of the City ဂုဏ္ျပဳဆုကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ နယူးကာဆယ္ၿမိဳ႕ ေကာင္စီအဖြဲ႕ မဲခြဲဆံုးျဖတ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ထားခဲ့သည့္ Freedom of the City ဂုဏ္ျပဳဆုကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ နယူးကာဆယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာင္စီအဖြဲ႕က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔အတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရပ္တည္အားေပး ေထာက္ခံခဲ့မႈမ်ားအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ နယူးကာဆယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာင္စီက Freedom of Newcastle ဂုဏ္ျပဳဆုကို ၄င္းေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သူမအေနျဖင့္ ဘဂါၤလီမြတ္ဆလင္မ်ား (မူရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးႏႈန္းထား) ဖိႏွိပ္ခံရမႈအေပၚ မသိက်ိဳးကၽြန္ ျပဳလုပ္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ နယူးကာဆယ္ၿမိဳ႕ ေကာင္စီအဖြဲ႕က ေပးအပ္ခဲ့သည့္ဆုကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ ထားခဲ့သည့္ ဂုဏ္ျပဳဆုကို ရုပ္သိမ္းေရးအတြက္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ ညပိုင္းက ေကာင္စီအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း နယူးကာဆယ္ေကာင္စီ အႀကီးအကဲ နစ္ဖို႔ဘ္စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ နစ္ဖို႔ဘ္စ္က မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းအေပၚ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ မ်ားစြာႀကိဳးစား ရုန္းကန္ခဲ့ရမႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က သူမကို ယင္းကဲ့သုိ႔ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ နယူးကာဆယ္ၿမိဳ႕ ေကာင္စီအဖြဲ႕မွ ဂုဏ္ျပဳဆု ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း ျဖစ္ရပ္မွာ ၄င္းတို႔သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပထမဆံုးလည္းျဖစ္သည္။

နယူးကာဆယ္ၿမိဳ႕ေကာင္စီက ေပးအပ္သည့္ Freedom of the City ဂုဏ္ျပဳဆုကို နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား ျဖစ္သည့္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား၊ ေဘာ့ဂဲေဒါ့ဖ္ႏွင့္ အန္ဒရီဆာခါေရာ့ဗ္တို႔လည္း ရရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Chronicle, ITV

စြမ္းအင္က႑တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ နည္းေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြသြားႏုိင္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ (UNEP) ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဆြးေႏြး

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Erik Solheim အား လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္ (Photo – MOFA Myanmar)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈနည္းေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ သြားႏုိင္ေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ (UNEP) ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ (United Nations Enviroment Programme – UNEP) ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Erik Sholheim အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ UNEP ႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈနည္းေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ သီးႏွံထုတ္ကုန္ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈပမာဏ အျမင့္ဆုံးမွာ ၃၁၈၉ မဂၢါ၀ပ္ ခန႔္ရွိၿပီး အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္ကို ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ၁၇ ႐ုံႏွင့္ အပူစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၁၅ ႐ုံ တို႔မွ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ ဓာတ္အားတိုးတက္သုံးစြဲႏႈန္းမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ေနၿပီး ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၄၅၃၁ မဂၢါ၀ပ္ထိ သုံးစြဲမည္ဟု ခန႔္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ၃၁၈၉ မဂၢါ၀ပ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္၍ ၁၃၄၂ မဂၢါ၀ပ္ထပ္မံ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံသံုး႐ုံမွ ၄၃၉ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စက္ ႐ုံေလး႐ုံမွ ၇၅၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စက္႐ုံသံုး႐ုံမွ ၂၆၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံငါး႐ုံမွ ၉၇၁ မဂၢါ၀ပ္ႏွင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံငါး႐ုံမွ ၈၉၁ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစက္႐ုံမ်ား ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေရအားစက္႐ုံမ်ား ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ HFO စက္႐ုံမ်ား ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံး စက္႐ုံမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀၊ LNG စက္႐ုံ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Solar စက္႐ုံ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မီးသုံးစြဲသူ ၁၀ ဒသမ ၈၇၇ သန္းအနက္ ၄ ဒသမ ၂၈၉ သန္း (၃၉ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီး ၆ ဒသမ ၅၈၈ သန္း မီးရရွိရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ၄၈၂ ၿမိဳ႕အနက္ ဓာတ္အားစနစ္မွ ၿမိဳ႕ ၃၅၀ မီးရရွိၿပီး အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ က်န္ ၁၃၂  ၿမိဳ႕ မီးရရွိထားေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ား အေနျဖင့္ ၆၃၇၃၇ ရြာရွိသည့္ အနက္ ၃၂၂၂၈ ရြာ မီးရရွိၿပီး ၃၁၅၀၉ ရြာ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရိွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျခံ၀င္း အတြင္းသို႔ မီးေလာင္ေစႏိုင္သည့္ပုလင္း ပစ္သြင္းခဲ့သူမွာ စိတ္ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရ

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ လုံျခံဳေရးမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ပုံႀကီး)၊ က်ဴးလြန္သည္ဟု ယူဆရသူအား ေတြ႕ရစဥ္ (ပုံေသး)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရိွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျခံ၀င္းအတြင္းသို႔ မီးေလာင္ေစႏိုင္သည့္ပုလင္း ပစ္သြင္းခဲ့သူကို ဖမ္းဆီးရမိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံမွ သိရသည္။

“က်ဴးလြန္သူကိုမိပါၿပီ။ သူက ေျမာက္ဒဂံုမွာေနတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မွာ ေနတယ္လို႔ သိရတယ္။ သူ႔မွာ မိသားစုရိွပါတယ္။ ျမကြၽန္းသာမွာ ညေစာင့္လုံျခံဳေရး လုပ္ပါတယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုလုပ္ေနတာလား။ အရင္ကလုပ္ခဲ့ဖူးတာလား ဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာအတိအက် မသိရေသးဘူး။ မိတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ အျခားအခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ ရဲက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မေျပာေသးဘူး” ဟု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသူမွာ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ၀င္းႏိုင္  (၄၂ႏွစ္) ဆိုသူျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ျမကြၽန္းသာတြင္ ညေစာင့္လံုျခံဳေရး အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသူမွာ ျမကြၽန္းသာပန္းျခံတြင္ ညေစာင့္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ၿပီး ၎အား ဖမ္းဆီးရမိခ်ိန္တြင္ အခင္းျဖစ္စဥ္က ၀တ္ဆင္ထားသည့္ အက်ႌကို ၀တ္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္ေစႏိုင္သည့္ပုလင္း ပစ္သြင္းခ့ဲသူ ၀င္းႏိုင္မွာ ရြာသာႀကီး စိတ္က်န္းမာေရး ေဆး႐ံုတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က တက္ေရာက္ကုသခဲ့သည့္ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ထြက္ေပၚလ်က္ရိွၿပီး ယင္းမွတ္တမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မရိွေပ။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကား (၁) ရပ္ကြက္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရိွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျဖစ္သည့္ ျခံအမွတ္ ၅၄/၅၆ သို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲခန္႔က အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေရာက္ရိွလာၿပီး ျခံ၏ယာဘက္ေထာင့္နားမွေန၍ ျခံအတြင္းသို႔ မီးေလာင္ေစႏိုင္သည့္ ပုလင္းတစ္လံုး ပစ္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အမ်ိဳးသားမွာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ပစ္သြင္းခဲ့သျဖင့္ ျခံ၀င္းအတြင္း ျခံေစာင့္တဲအနီးရိွ ေရပိုက္တစ္ေခ်ာင္း မီးစြဲေလာင္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရိွသူ မရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ဗဟန္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ (ပ)၆၄/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၃၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္သို႔ မီးေလာင္ေစႏိုင္သည့္ ပုလင္းပစ္သြင္းခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ေနအိမ္ေရွ႕၌ လုံျခံဳေရးမ်ားကို တင္းက်ပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေနအိမ္ေရွ႕ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ သြပ္ႀကိဳးအကာအရံမ်ား မ်ားျပားစြာခ်ထားျခင္း၊ လုံျခံဳေရး ရယူေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အင္အားတိုးျမႇင့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

နယူးကာဆယ္ေကာင္စီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၿမိဳ႕၏လြတ္လပ္ခြင့္ဆု ႐ုပ္သိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္႐ုပ္သံမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (Photo: AP)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္မႈအား ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ နယူးကာဆယ္ၿမိဳ႕က အပ္ႏွင္းထားသည့္ ၿမိဳ႕၏လြတ္လပ္ခြင့္ဆုကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခံရႏုိင္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

နယူးကာဆယ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္ နစ္ဖိုးဘီးက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ ဂုဏ္ျပဳဆုကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း အဆုိျပဳမည္ျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို ေထာက္ခံမႈအား ေရရွည္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား နယူးကာဆယ္ေကာင္စီက အဆိုပါဆုကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ၏ႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေျပာဆုိရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ၏အႀကီးအက်ယ္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားအား ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ယခုအခါ နယူးကာဆယ္ေကာင္စီကို လာမည့္သီတင္းပတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ ဂုဏ္ျပဳဆုကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔႐ုပ္သိမ္းျခင္းမ်ဳိးကို နယူးကာဆယ္ေကာင္စီ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေပ။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္မႈမ်ဳိးမရွိဖူးခဲ့သည့္အတြက္ ျပဳလုပ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ေရေရရာရာသိရွိရျခင္းမရွိေသးေပ။

ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္ နစ္ဖိုးဘီးက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ လြတ္လပ္ခြင့္ဆုကို႐ုပ္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ကိုပါ အဆိုျပဳတင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။

သူ၏ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ နစ္ဖိုးဘီးက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားခ်ီၾကာလ်က္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျငင္းပယ္ခံထားရေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား က်ေရာက္မႈဆီသို႔ ဦးတည္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ား အဓိကပါ၀င္သည့္ လူေပါင္း ၆၅၀၀၀၀ ကို ေနအိမ္မ်ားစြန္႔ခြာထြက္ေျပးေစလ်က္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ က်ပ္ညပ္ေနေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္ေစခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ဆက္ဆံမႈအား လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳႏုိင္ဟု ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းတို႔အား ေကာင္စီသို႔ ေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။

နစ္ဖိုးဘီးက ဒီမိုကေရစီအတြက္ ေရရွည္႐ုန္းကန္ခဲ့မႈကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၿမိဳ႕၏လြတ္လပ္ခြင့္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမွာ မွန္ကန္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔၏ ဒုကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နယူးကာဆယ္သားမ်ားအၾကား ႀကီးမားသည့္ စိုးရိမ္မႈရွိေနသည္ဟုဆိုသည္။

(၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ အိႏိၵယသမၼတႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္

ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္က အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

အိႏိၵယႏုိင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္က က်င္းပသည့္ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ အိႏိၵယသမၼတႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ေရာက္ရွိကာ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၇ နာရီခြဲတြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာနရင္ဒရာမုိဒီႏွင့္  နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ (Hyderabad House) ၌ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံမႈ၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ေရး၊ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ နယ္နိမိတ္ တုိင္းတာသတ္မွတ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ႏွစ္ဖက္ေဒသ ျပည္သူမ်ား အျပန္အလွန္ ကူးသန္းသြားလာႏိုင္ေရး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ အကူအညီေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာရမ္နက္သ္ကိုဗင့္ဒ္က ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္၌ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္ (Rashtrapati Bhavan) ၌  အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲမ်ားအား တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ဂုဏ္ျပဳေန႔လယ္စာ စားပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အတူ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲမ်ား၏ သီးသန္႔အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ‘ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ဘာသာရပ္’ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အိႏိၵယႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ၾကရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဆီယံ- အိႏိၵယ ေရေၾကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရေၾကာင္းက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီတြင္ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိ Hotel Taj Palace Shahjehen Hall ၌က်င္းပသည့္ အာဆီယံ-အိႏိၵယ ေဆြးေႏြးဖက္ ဆက္ဆံေရး (၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၏ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲမ်ားက မိန္႔ခြန္းအသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး “India-Asean Shared Values, Common Destiny” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အနာဂတ္ အာဆီယံ-အိႏိၵယ ဆက္ဆံေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗီယက္နမ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာငုယင္တန္ဇြန္းႏွင့္ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူႏွင့္အတူ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သိေစရန္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သြားေရာက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းနံေဘးတြင္ ကားရပ္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေနသည္ကို တာ၀န္ရွိသူတို႔ စစ္ေဆးေနစဥ္

အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူႏွင့္အတူ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သိေစရန္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ နံနက္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သိေစရန္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ “အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (တစ္ႏုိင္ငံလံုး) ျပည္သူႏွင့္အတူ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း လံုး၀မရွိပါ” စာတမ္းပါ ဗီႏိုင္းအား ကားတြင္ကပ္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖတ္သန္းသြားမည့္ လမ္းေၾကာင္းနံေဘးတြင္ ကားရပ္၍ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အစိုးရ အေထာက္အကူျပဳ လူမႈႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဟိန္းက တစ္ဦးတည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

“အဲဒီလိုမလုပ္ရင္လည္း အတိုင္ပင္ခံက ဘယ္လိုမွ သိမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ဆိုၿပီး လုပ္လိုက္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရ လက္ထက္ကလည္း ျပည္သူေတြ ဒီလိုပဲကူညီေပးရန္ စာေတြေရာက္တယ္။ အခုအစုိးရ လက္ထက္လည္း မျပတ္ဘူး ေရာက္ေနတယ္။ ေရာက္ေနတဲ့စာေတြ အားလံုးကို သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြဆီကို အရင္အစိုးရ လက္ထက္ကဆိုလည္း သြားပို႔တယ္။ ေဆြးေႏြးတယ္။ တိုင္ပင္တယ္။ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးဖို႔အတြက္ လုပ္ခဲ့တယ္။ လုပ္ေပးခဲ့သမွ် ကိစၥအားလံုး မၿပီးခဲ့တာ မရွိခဲ့ဘူး။ မလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ဟာဆိုလည္း ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ မညီလို႔ မလုပ္ရပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကို ျပန္လိုက္ရင္ လူေတြေက်နပ္တယ္။ အခုဟာက အဲဒီေနရာကို မေရာက္ဘူး။ ဘယ္သူက ဘာတာ၀န္ယူထားမွန္းကို ကိုယ္ေတြေတာင္ ဒီမွာအနီးကပ္ေနၿပီးေတာ့ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ ျပည္သူေတြကေတာ့ ေ၀းေပါ့” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဟိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သြားေရာက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းနံေဘးတြင္ ကားရပ္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ရာဇသဂၤဟလမ္းေပၚရွိ တံုဂပူရီဟိုတယ္အနီးသို႔ သြားေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ထက္လြင္က “ဥပေဒအရ ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူမွာေပါ့။ (အတိုင္ပင္ခံလာတဲ့ လမ္းေၾကာင္း) လမ္းမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ သိသေလာက္ကေတာ့ လမ္းမွာေတာ့ မဆံုၾကဘူး။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ စိစစ္တုန္းပါပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒါေၾကာင့္ အန္တီခရီးစဥ္သြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွာ ျမင္ေအာင္ရပ္ျပေပမယ့္ ဥပေဒအရေတာ့ ရွိမွာေပါ့။ ဥပေဒအရ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာ လုပ္ပါေစေတာ့” ဟု ဦး ေက်ာ္ေက်ာ္ဟိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သိေစရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဟိန္းအား ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အက္ ဥပေဒပုဒ္ ၅၈ (က) တို႔ျဖင့္ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ ဆြန္းေကာ့ရွန္တုိ႔ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံ

Photo : MOFA Myanmar

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္အား ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ၎၏ခရီးစဥ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းေပးအပ္ခဲ့သည့္ကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံမႈ၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ႏုိင္ငံေရးရာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးဟန္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးအပါအ၀င္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာအထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္အား တာ၀န္ေပးထားသည္။

လတ္တေလာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွတာ၀န္ရွိသူ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA)၊ “၀” ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) တုိ႔ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ မၾကာခဏလာေရာက္ေလ့ရွိၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေလ့ရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသန္း လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳထားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသိန္းအလွဴေငြေပးအပ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန၌က်င္းပခဲ့ၿပီး မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္ ကုိယ္တုိင္တက္ေရာက္ကာ အလွဴေငြေပးအပ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပုိင္းက သြားေရာက္ထားသည္။

အဆုိပါခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တ႐ုတ္အစုိးရ၏ အထူးဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔မသြားေရာက္မီ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာန စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen.Li.Zuocheng ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၆ ရက္ထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င္ပင္းကုိယ္တုိင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္သို႔ သြားေရာက္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ၁၀ ​မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေတာင္​ၿပိဳ​နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား အနီးရွိ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္း ေဆာက္လုပ္မည့္ေနရာႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၅၀ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ေလဆိပ္တြင္ လူငယ္ ၁၁ ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ ၅၀ မိနစ္က ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေတာျပင္ ဘဂၤါလီေက်း႐ြာသို႔ ဦးစြာသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာသားမ်ားနွင့္ ေတြဆံုကာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ရန္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမည့္ ေနရာကို ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ထုိမွတဆင့္ ေမာင္ေတာ အမွတ္ (၁) ဝင္ထြက္စခန္း (POE) သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ အလုပ္သမား/ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ လူမႈဝန္ထမ္း/ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေဇာ္သန္းသင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္ဝင္းဦးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုတို႔လိုက္ပါလာေၾကာင္း သိရသည္။