၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းျခင္း ျပည့္မီမႈမရွိဘဲ လ်ာထားခ်က္၏ ထက္၀က္သာ ၀င္ေရာက္ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ကို အေကာင္းျမင္ ေမွ်ာ္လင့္ေန

ျပည္တြင္းသို႔ လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ဘီယာစက္႐ံုတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ေျခာက္လဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံအထိ ၀င္ေရာက္ရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီမႈမရွိဘဲ လ်ာထားခ်က္၏ ထက္၀က္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံခန္႔သာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ႏွစ္တြင္ လ်ာထားခ်က္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ ရရွိလာမည္ဟု အေကာင္းျမင္ထားသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၈ ၾသဂုတ္ ၁ရက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမဏီမ်ားဥပေဒက စၿပီး အသက္၀င္လာၿပီ။ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အရွိန္ရလာမယ္။ ဒီလိုရလာမယ္ဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကုမၸဏီဥပေဒရဲ႕ ရလဒ္ေပါ့။ ဒုတိယအခ်က္မွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒက ေကာင္းေကာင္းေလး အသက္၀င္လာၿပီ။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကလည္း ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ေနၾကၿပီ။ MIC ကိုယ္တိုင္ကလည္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမန္ျမန္ေလးခ်ေပးတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ခြင့္ေပးထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအျပင္ MIC ကိုယ္တုိင္မွလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းခြင့္ျပဳေပးေနကာ အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျမန္ဆန္သြက္လက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ေပၚလာသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း MIC မွ တာ၀န္ခံကာ ရွင္းေပးေနေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ျခံဳေျပာရရင္ ၂၀၁၉ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေကာင္းျမင္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ကေတာ့ ဒီေျခာက္လကာလထဲမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတာက သံုးဘီလ်ံေလာက္ ေမွ်ာ္မွန္းတယ္။ ရခဲ့တာက ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ။ ထက္၀က္ေလာက္ပဲ။ ဒီလကုန္လို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျခာက္လဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြားၿပီ။ ဒီေျခာက္လကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ Target ကုိ မမီဘူး။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကေန ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ၃၀ အထိ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ ရေအာင္လုပ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္။ အဲဒီမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ Positive ကို အေကာင္းျမင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာ ျပည့္မီမယ္လို႔ တြက္ထားပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္တိုက္က်ဆင္းေနၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ လ်ာထားခ်က္ျဖစ္သည့္ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္လြန္႐ံုသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ၿပီး ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေျခာက္လတြင္လည္း လ်ာထားခ်က္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္သျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ၀င္ေရာက္မည့္ ပမာဏ ေမွ်ာ္မွန္းမႈကို ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကာလရွည္ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းအရ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ကာ ေဒၚလာ ၆၁၁၉ ဒသမ ၉၆၆ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္စီး၀င္လာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံသာ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ေလးႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း အူရီဒူး CEO ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္အထိ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း အူရီဒူး CEO ျဖစ္သူ Mr. Vikram Sinda က ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အူရီဒူး ေလးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အူရီဒူးအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ စတင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အူရီဒူးျမန္မာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အူရီဒူး CEO Mr. Vikram Sinda က “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာဆုိရင္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံကုိ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ အကုန္မွာဆုိရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ျမႇဳပ္ႏွံမႈတင္ မဟုတ္ဘဲ အူရီဒူးအေနနဲ႔ ေရာက္တဲ့ ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိ CSR အေနနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ လုပ္ထားခဲ့တာ ေဒၚလာ ေျခာက္မီလ်ံနီးပါး ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းမ်ားစြာကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ CSR လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑ႏွစ္ရပ္တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အူရီဒူးအေနျဖင့္ 5G နည္းပညာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ကာ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကနဦးေျခလွမ္းအေနျဖင့္ 4G Pro ကုိ မႏၱေလးတြင္ စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီး 500 MB/s ထိ ေဒါင္းလုတ္ လုပ္၍ရသည္အထိ စမ္းသပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အျမန္ဆုံး Network နဲ႔ အက်ယ္ဆုံး Network ကုိ ယူေဆာင္လာခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွာ 4G Pro ကုိ Test လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ Test လုပ္ခဲ့ရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 500 Mb အထိ ေဒါင္းလုတ္ လုပ္လုိ႔ရေအာင္ နည္းပညာအသင့္ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု အူရီဒူး CEO Mr. Vikram Sinda က ေျပာၾကားသည္။

5G နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရထံ တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ကာ အသုံးျပဳရန္ လက္ရွိဖုန္းမ်ားတြင္ အသင့္ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း၊ မည္သည့္ကာလတြင္ ေၾကညာမည္ကုိ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပန္လည္ ေျပာၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္တြင္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္တြင္ 4G Plus ကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ဖုိင္ဘာဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ကီလုိမီတာ ၁၅၀၀၀ အထိ ျဖန္႔ၾကက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ယခင္က ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ လက္ရွိတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ အထိ တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳထားဟုဆို

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ယခင္က ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ အထိ တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က သိရသည္။

“အရင္က လယ္ယာက႑ကို ျပည္တြင္းကို အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့သေဘာ ရွိတယ္။ အဲဒီတုန္းက အမ်ားစုက လယ္ယာက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မေက်ာ္ရဘူး။ ႏိုင္ငံသားက ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ရမယ္ဆိုတာ လယ္ယာက႑မွာ ထားခဲ့တယ္။ ၂၀၁၆ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒါစၿပီးေျဖေလွ်ာ့တာေပါ့။ ဥပေဒအသစ္မွာေတာ့ လယ္ယာက႑မွာ ဖက္စပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခြင့္ျပဳထားတယ္။ အဲဒီမွာမွ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ႏိုင္ငံျခားသားကို ေပးလိုက္တာ။ နဂိုတုန္းက ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္ဘူး။ အခုေတာ့ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေပးထားတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဆန္စက္လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အထုိက္အေလ်ာက္ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

“ေပးလုိက္ေတာ့ အဓိက ဆန္စက္လုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိေနတယ္” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရာႏႈန္းျပည့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္အတြက္ အဆိုပါ မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းက႑၌ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္ လယ္ယာက႑မွာ အမ်ားစု ဘာေတြခြင့္ျပဳထားလဲဆိုေတာ့ မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏိုင္ငံျခားသားကို ေပးတဲ့အတြက္ မ်ဳိးေစ့ထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ရွိတယ္” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းမွထြက္ရွိသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ (Value Added) ထုတ္ကုန္မ်ားေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္ေစလိုေၾကာင္း သိရသည္။

“လယ္ယာက႑ဆိုတာထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လယ္ယာက႑ကထြက္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို Value Added ထုတ္ကုန္ေတြ ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ အဲဒါကို ေမွ်ာ္မွန္းတယ္” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ အေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္မွာသာရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ လယ္ယာက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆၅၀ သန္း ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိမူ ေဒၚလာ ၃၉၀ ဒသမ ၀၀၁ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီ၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ႏုိင္ငံျခားသား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီသည္ ၾကမ္းခင္းေျမအက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းမီတာ ၉၂၉ ေအာက္ရွိ မီနီမားကတ္ႏွင့္ Convenience Store အပါအ၀င္ လက္လီေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ ဟုဆို

လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

ႏုိင္ငံျခားမွ အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီ၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ႏုိင္ငံျခားသား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီသည္ ၾကမ္းခင္းေျမအက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းမီတာ ၉၂၉ ေအာက္ရွိ မီနီမားကတ္ႏွင့္ Convenience Store အပါအ၀င္ လက္လီေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၃၀ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရသည္။

“ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ႏုိင္ငံျခားသား အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္မယ့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီဟာ  ျမန္မာႏုိင္ငံသားရဲ႕ တိုက္႐ိုက္အစုရွယ္ ယာပါ၀င္မႈအခ်ဳိး (Equity Ration) ဟာ ရာခိုင္ႏႈန္း၂၀ ေအာက္နဲ႔ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ကုမၸဏီဟာ လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါက ေရာင္းခ်မယ့္ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြပမာဏဟာ ေျမငွားရမ္းခမပါ ေဒၚလာငါးသန္းနဲ႔အထက္ ရွိရပါမယ္။ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါက ေရာင္းခ်မယ့္ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြ ပမာဏဟာ ေျမငွားရမ္းခမပါ ေဒၚလာသံုးသန္း ႏွင့္အထက္ရွိရပါမယ္” ဟု စီးပြားေရး ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခ်ဳိသက္မူက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ႏုိင္ငံျခားသား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား၏ တိုက္႐ိုက္အစုရွယ္ယာပါ၀င္မႈအခ်ဳိး (Equity Ration) သည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ႏွင့္ အထက္ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက၊ လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါက ေရာင္းခ်မည့္ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ကနဦးရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြပမာဏသည္ ေျမငွားရမ္းခမပါ ေဒၚလာႏွစ္သန္းႏွင့္အထက္ရွိ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါက ေရာင္းခ်မည့္ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြပမာဏသည္ ေျမငွားရမ္းခမပါ ေဒၚလာခုနစ္သိန္းႏွင့္အထက္ရွိရမည္ဟု ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံသားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္သည့္ ကနဦး ရင္းႏွီးေငြပမာဏျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ခုနစ္သိန္းေအာက္ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီသည္ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းသည္တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ စားသံုးရန္အတြက္ ပမာဏအနည္းငယ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူေသာ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ကုန္စည္မ်ား ေရာင္းျခင္း၊ လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္းသည္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း ပမာဏမ်ားျပားစြာျဖင့္ ကုန္စည္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရာင္းခ်ခြင့္အေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ ကုန္စည္မွအပ ျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ မည္သည့္ၿမိဳ႕တြင္မဆို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စားေသာက္ကုန္၊ လူသံုးကုန္၊ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းအပါအ၀င္ ဦးစားေပး ကုန္ပစၥည္း အုပ္စုစာရင္း ၂၄ စုအား ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတိုးတက္ျခင္းအားျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့က်ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပိုမိုရရွိလာေစရန္၊ ျပည္တြင္းကုန္စည္ႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ နည္းပညာတိုးတက္ေစရန္၊ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္ပိုမိုရရွိ၍ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအၾကား မွ်တေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ရွိေစေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခြင့္ျပဳခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

 

ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလသံုးလအတြင္း MIC က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ရွစ္ရာေက်ာ္သာ ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသို႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္မႈ ေဒၚလာသန္း ၁,၃၀၀ အထိရွိဟု ဆို

ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ သံုးလအတြင္း MIC က ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ရွစ္ရာေက်ာ္သာ ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသို႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁,၃၀၀ အထိရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) မွ သိရသည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေပါ့ေနာ္ ဧၿပီလကေန ဇြန္လအထိ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ အေျခအေနက ေငြသားနဲ႔ ၀င္လာတာက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၂ ဒသမ ၇၇၉ သန္း ေငြသားနဲ႔၀င္တာျဖစ္တယ္။ စက္ပစၥည္းေတြ ယႏၲရားေတြ ၂၈၀ ဒသမ ၉၂၈ သန္းေပါ့ ေပါင္းလိုက္ရင္ ၁၃၃၃ ဒသမ ၇၀၇ သန္း ရွိပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတရားအရ ယခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းပမာဏသည္ ခ်က္ခ်င္း၀င္လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ စီမံကိန္းကာလအေပၚမူတည္ကာ ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အားလံုး MIC က ခြင့္ျပဳေပးတာက အခုခ်ိန္အထိမွ ၈၄၂ သန္းပဲ ရွိေသးတာ ၀င္လာတာက ၁၃၀၀ ေက်ာ္ေနၿပီ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ သေဘာက ကုန္သြယ္မႈနဲ႔မတူပါဘူး။ ကုန္သြယ္မႈက ပို႔ကုန္တင္ပို႔ၿပီဆိုရင္ သေဘၤာတင္သြားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းကို တန္းၿပီးေတာ့ ယူလိုက္လို႔ရတယ္။ သြင္းကုန္ဆိုလည္း ၀င္လာတဲ့ကိန္းဂဏန္းကို ေကာက္လိုက္လို႔ရတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ သေဘာက ေရရွည္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို သန္းတစ္ရာ MIC က ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီဆိုရင္ ဒီသန္းတစ္ရာသည္ ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့ ပမာဏေပါ့။ ဒီသန္းတစ္ရာသည္ ဒီေန႔ MIC ခြင့္ျပဳတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ တန္း၀င္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီသန္းတစ္ရာကို သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ အၿပီးထည့္မယ္ ေလးႏွစ္အတြင္းမွာ အၿပီးထည့္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏထက္ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမ်ားေနျခင္းသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားက ယခုႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ဒီေန႔ေပးဒီေန႔ ၀င္တာမဟုတ္ဘူး။ ယခင္ကေပးထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက ဒီႏွစ္ထဲမွာ၀င္လာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီႏွစ္မွာၾကည့္လိုက္မယ္ ဆိုရင္လည္း တကယ္ခြင့္ျပဳတာ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ အမွန္တကယ္၀င္တာက ၁၃၃၃ သန္းေပါ့ ဒီဟာေတြသည္ မႏွစ္က ခြင့္ျပဳထားတာေတြကေန ဒီဘက္ကို ဆက္ပါလာတာေပါ့” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အတည္ျပဳ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမ်ားကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ စာရင္းေကာက္ယူကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ MIC မွ သတင္းေပးပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္မႈကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ သံုးလတစ္ႀကိမ္စာရင္း ေကာက္ပါတယ္။ သူကတစ္လခ်င္း ေကာက္လို႔မရဘူး။ ရတဲ့စာရင္းကို ဗဟိုဘဏ္တို႔ ဘာတို႔ကို ပို႔ေပးတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄၃ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၉ ခုကို ထပ္မံ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လကို ဘ႑ာႏွစ္ၾကား ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

အဆိုပါ ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ဧၿပီမွ ဇူလိုင္လဆန္းအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၄၄ခု ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳေပးထားခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၂၅ ဒသမ ၆၇၅ သန္းအထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလ်ာ့က်လာႏိုင္တဲ့ ေငြလဲႏႈန္းအတက္အက်၊ ေျပာင္းလဲဖို႔မရွိႏိုင္တဲ့ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒အေျပာင္းအလဲနဲ႔ တတိယပင္လံုက ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ စီးပြားေရး

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ကူးစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-စုိးမင္းထုိက္)

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးဖူလံုမႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမယ္ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံ ရွိေပမယ့္လည္း မလံုျခံဳမႈေတြကို ျပည္သူတိုင္း ခံစားေနရတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈႏႈန္းကို ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းလို႔ ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းမႈဟာ အစိုးရက ခန္႔မွန္းထားတဲ့ ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေနတဲ့ ပမာဏျဖစ္ေနတာ ျမင္ရေတာ့ ဘယ္သူ႔ခန္႔မွန္းခ်က္က မွန္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို စဥ္းစားစရာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္မွာ မ်ားျပားလွတဲ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအေၾကာင္း၊ မီတာခႏႈန္းထားေတြကို သာမန္သံုးစြဲသူေတြ ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိဘဲ အမ်ားဆံုးသံုးစြဲသူေတြဆီက အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ မွ်ေ၀ခံစားျခင္းနည္းစနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စီမံေနတယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစိုးျမင့္က ေျပာၾကားေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလ်ာ့က်လာႏိုင္တဲ့ ေငြလဲႏႈန္းအတက္အက်၊ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ တတိယ ပင္လံုကေဖာ္ေဆာင္မယ့္ စီးပြားေရးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလ်ာ့က်လာႏုိင္တဲ့ ေငြလဲႏႈန္း အတက္အက်

NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈက သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေနတာပါ။

ဒီလို ေလ်ာ့က်ေနေပမယ့္လည္း အတည္ျပဳေပးလိုက္တဲ့ FDI နဲ႔ အမွန္တကယ္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံလာတဲ့ FDI ၾကားမွာ Actual FDI က ႏွစ္စဥ္ ျမင့္တက္ေနတာေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီလိုျမင့္လာေနပါတယ္လို႔ ျငင္းခုံေနၾကေပမယ့္လည္း ဒီႏွစ္ခုျခားနားခ်က္မွာ အရင္အစိုးရေတြ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ FDI ေတြက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘယ္ေလာက္တုိးျမႇင့္ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ ကြင္းဆက္တစ္ခုက ေပ်ာက္ေနပါတယ္။

ဒီလိုေပ်ာက္ရွေနတဲ့ ကြင္းဆက္ကို ေမးျမန္းမႈမရွိဘဲ Approve FDI နဲ႔ Actual FDI ၾကားမွာ ျငင္းခုံေနတာက မွန္ကန္တဲ့အျငင္းအခုံျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ေပမယ့္ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တိုမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီး၀င္တာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို နည္းပါးလြန္းေနတဲ့ ပမာဏျဖစ္ေနၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္မွာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တုိ သံုးလပတ္မွာ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ပဲ ၀င္ခဲ့တဲ့အထိ က်ဆင္းေနပါတယ္။ ဒီလိုက်ဆင္းေနတဲ့ အေျခအေနကို ဆုိးဆိုးရြားရြား ပ့ံပိုးေပးတဲ့အခ်က္က ေငြလဲႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈပါ။

“ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း က်ျခင္း တက္ျခင္းကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တိုက္႐ိုက္ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း သက္ေရာက္မႈေတာ့မရွိဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ တက္လုိက္ က်လိုက္ မၾကာခဏ ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈေပါ့။ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈကိုေတာ့ နည္းနည္းထိတာေပါ့။ လက္တေလာ ေငြေၾကး႐ုတ္တရက္ တက္သြားလို႔ က်သြားလို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာေတာ့ ခ်က္ခ်င္း သက္ေရာက္မႈေတာ့မရွိဘူး။ ခဏ ခဏ တက္လိုက္က်လိုက္ျဖစ္ေနရင္ ယံုၾကည္ေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မတည္ၿငိမ္ဘူးဆိုတဲ့ ယံုၾကည္မႈ ထိခိုက္လာႏိုင္တာမ်ဳိးေတာ့ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္” လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆိုပါတယ္။

ေျပာင္းလဲဖို႔မရွိႏိုင္တဲ့ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ အေျပာင္းအလဲ

ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အၾကားက ဆက္ဆံေရးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ထူးထူးျခားျခား သားသမီးနဲ႔ မိဘဆက္ဆံေရးျဖစ္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ျဖစ္သင့္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္က ဦးေဆာင္ရမယ့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒေတြကို ဗဟိုဘဏ္ဘက္က တင္ျပတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗဟိုဘဏ္ကို မိဘသဖြယ္ တင္ျပရတာကိုပဲ ဗဟိုဘဏ္က ႏွစ္သက္ပါတယ္။

၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုေအာက္ကေန ဗဟိုဘဏ္ကို ခြဲထုတ္လိုက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သြားခ်ိန္မွာ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြဘက္က လိုခ်င္ေနတာက ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္တဲ့ ဥကၠ႒ကိုပါ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းရခဲ့တာက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဘဏ္ေလာက အက်ပ္အတည္းမွာ ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းခဲ့ရလို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မွားမွာ ေၾကာက္ေနတဲ့ ဦးသန္းေရႊအစိုးရလက္ထက္က ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကိုပဲ ရခဲ့တာပါ။ ေရွး႐ိုးဆန္တယ္။ အေၾကာက္ႀကီးသူလို႔ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ ေက်ာ္ၾကားၿပီး ေန႔စဥ္လိုလို ေျပာင္းလဲေနတဲ့ နည္းပညာအသစ္ေတြကို လိုက္မီႏုိင္မႈ မရွိဘူး။ IT နဲ႔ Risk Dept: ေတြ မထူေထာင္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေ၀ဖန္ခံေနရတဲ့ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ဟာ အခုဇူလိုင္လကုန္မွာ သက္တမ္းျပည့္ေတာ့မွာပါ။ NLD အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ကို လဲမလားလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေခၚယူေမးျမန္းထားသူ မရွိေသးတဲ့အျပင္ ဒီေနရာအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူ နည္းပါးေနတာကလည္း လက္ရွိဥကၠ႒ကို ဆက္ခန္႔မယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနပဲ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒တစ္ေယာက္ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္ဟာ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္မႈပါ။ လက္ရွိဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒ရဲ႕ ငါးႏွစ္တာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စတင္ၿပီး တာ၀န္ယူခ်ိန္က တစ္ေဒၚလာ ၉၇၅ က်ပ္ပါ။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ၁၄၀၈ က်ပ္ပါ။ ဒီလို ပမာဏနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္လက္ထက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြဟာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ အျခားတစ္ဖက္မွာဆိုရင္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကို ၁၂၀၀ အထိဆြဲတင္ဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ဂယက္ေၾကာင့္ လူတစ္စုက ႀကိဳတင္သတင္းရယူၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ႀကီးႀကီး ရသြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒ေနရာဟာ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး ဒီလိုမ်ဳိးေနရာအတြက္ ပိုပိုၿပီးသင့္ေလ်ာ္သူကို ရွာေဖြရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ပိုေကာင္းသူ ရွာမေတြ႕တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ အရင္ထက္ အေျခအေနေကာင္းလာပါေစပဲ ဆုေတာင္းရမွာပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ တတိယပင္လံုက ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ

ျပည္သူလူထုက စီးပြားေရး ဦးစားေပးလုပ္ပါ ေတာင္းဆိုသံေတြ ရွိေနလ်က္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘဲ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈမရွိႏုိင္ဘူး ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဇာက္ခ်လုပ္ခဲ့တာ အခုဆိုရင္ NLD အစိုးရ သက္တမ္းသံုးႏွစ္အတြင္း ၀င္ခဲ့သလို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုကလည္း တတိယအႀကိမ္ တုိင္ခဲ့ပါၿပီ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘဲ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ မရွိႏုိင္ဆိုတာေၾကာင့္ လက္ရွိမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက နီးစပ္ၿပီလားလို႔ေမးရင္ ယတိျပတ္အေျဖထုတ္ႏုိင္ေျခက ေ၀းေနေသးတယ္လို႔ပဲ သံုးသပ္ရမွာပါ။

“ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားတစ္ခုတည္းကိုသာေရွး႐ႈၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လက္ထက္မွာပဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို အၿပီးတိုင္ ၿငိႇမ္းသတ္ၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ၊ စည္းလံုးညီညြတ္ခိုင္ခံ့ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က တက္ၾကြစြာဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနလုိ႔ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမွန္သမွ် သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုသာ လိုက္နာပါက ဘာေသနတ္သံမွ် ၾကားရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္လူကုိသာ ႏုိင္ေအာင္ထိန္းဖုိ႔ အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး မေပးဖုိ႔လုိပါမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ အေရးႀကီးတာ ဘာမွမရွိဘူး။ ဒီကာလမွာ နားလည္မႈလြဲမွားေစႏုိင္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြကုိ ေရွ႕တန္းတင္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ မသက္ဆုိင္တဲ့ကိစၥေတြကုိ ဆြဲသြင္းလာျခင္းတုိ႔ မျပဳလုပ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္” လို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕ေတြ သံုးစြဲေနတဲ့ စစ္အသံုးစရိတ္ဟာ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံေအာက္အထိ ရွိေနတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။ ဒီလုိ ခန္႔မွန္းထားတဲ့ ပမာဏေတြဟာ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားရင္ တုိင္းျပည္ ဘာမွမတိုးတက္ေသးရင္ေတာင္ အျမတ္အျဖစ္ထြက္လာမယ့္ ပမာဏေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပမာဏေတြမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက စစ္အသံုးစရိတ္ေတြရဖို႔ နည္းလမ္းစံုနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြက ျဖစ္လာတဲ့ ပဋိပကၡေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာ အေသအခ်ာပါ။

ရာစုႏွစ္ တစ္စုၾကာတဲ့အထိ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ႏုိင္ငံလို႔ တစ္ကမၻာလံုးက ေမးေငါ့ခံရတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး မက်န္ေတာ့ပါဘူး။ တစ္ဖက္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဇာက္ခ်လုပ္ရင္း က်ဆင္းလာတဲ့ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေအာက္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး အဆင္မေျပက်ပ္တည္းမႈက ဆိုးသထက္ဆိုးလာေနပါၿပီ။ ဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးေတြ ၾကံဳလာေနခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ျပန္ငဲ့ၾကည့္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး တုိးတက္ဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးၾကပါလို႔ တုိက္တြန္းရင္း ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရး သံုးသပ္ခ်က္ကို ရပ္နားလိုက္ပါတယ္။

ၾကားကာလေျခာက္လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္မႈက႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိ

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မင္းသီဟေဇာ္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၾကားကာလေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္မႈက႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္ရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းအရ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေျခာက္ဘီလ်ံအထိရရွိရန္ လ်ာထားေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိကာလသည္ ၾကားကာလေျခာက္လျဖစ္သည့္အတြက္ သံုးဘီလ်ံရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၾကားကာလေျခာက္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိရာတြင္ ဧၿပီႏွင့္ ေမ ႏွစ္လအတြင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၉၃ ဒသမ ၃၅၆ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္(၇/ ၂၀၁၈)အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ ေျခာက္လအတြင္း ေမလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅ ခု၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၉၇ ဒသမ ၁၃၆ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၄၈ ဒသမ ၀၅၆ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅ ဒသမ ၃၀၀ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ခဲ့မႈ အေျခအေနမွာ ကာလရွည္ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးစီမံခ်က္ (FDIPP) ၏ ကာလလတ္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္အား ေက်ာ္လြန္၍ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ခြင့္ျပဳမႈ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိလည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳရာ၌ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူ၀ါဒႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဦးစားေပးက႑ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ စက္မႈက႑တြင္ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈက႑တြင္ ၂၂ ဒသမ ၀၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ၁၇ ဒသမ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယ အမ်ားဆံုး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ၁၅ ဒသမ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စတုတၱ အမ်ားဆံုးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑တြင္ ၇ ဒသမ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပဥၥမ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားဆံုးတည္ရွိရာေဒသျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကက်ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြအမ်ားရရွိသည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေနရာကို ပိုင္ဆုိင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ASEAN CEO စစ္တမ္း၊ ပို၀င္ႏုိင္တဲ့ အိမ္ရာက႑ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ရတနာႏွင္းဆီအိမ္ရာ စီမံကိန္းအား ေတြ႕ရစဥ္

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္က ထိန္ပင္အမိႈက္ပံု မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုး မီးခိုးေငြ႕ဖံုးလႊမ္းခဲ့သလို လူ ၅၀ ေလာက္ ေဆး႐ံုတက္ခဲ့ရတဲ့ျဖစ္စဥ္ေနာက္ကြယ္မွာ ဒီမီးေလာင္မႈဟာ ႐ိုး႐ိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ဘဲ Bus Terminal ေဆာက္ခ်င္လို႔ မီး႐ႈိ႕တာဆိုတာေတြကလည္း လူမႈကြန္ရက္မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈျဖစ္စဥ္နဲ႔အတူ တစ္ဖက္မွာလည္း ဒီလိုမီးေလာင္မႈဟာ ဘာေၾကာင့္ေလာင္တယ္ဆိုတာ တိတိပပ မသိရေသးတာနဲ႔ ကိုးန၀င္းက်မယ့္ ကိုးရက္ေျမာက္ေန႔မွာမွ မီးၿငိမ္းမလားဆိုတဲ့ ေတြးထင္မႈေတြကလည္း Bus Terminal ေဆာက္မွာဆိုတဲ့ ေကာလာဟလနဲ႔အတူ ရွိေနပါတယ္။

ထိန္ပင္အမႈိက္ပံုမီးေလာင္မႈဟာ လြယ္လြယ္ၿငိႇမ္းသတ္မရတာေၾကာင့္ Bio Foam ဂါလန္ ၇၀၀၀ ေလာက္ ၀ယ္ယူၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ တစ္ဖက္မွာ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္တက္ခဲ့သလို Bus Terminal နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း YRTA အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေမာင္ေအာင္က Facebook သတင္းေတြမမွန္ပါဘူးလို႔ ေျပာဆိုခဲ့တာေၾကာင့္ ေကာလာဟလ တခ်ဳိ႕ျပန္လည္ၿငိမ္သက္သြားေပမယ့္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈျဖစ္ၿပီးသြားတဲ့ ထိန္ပင္အမႈိက္ပံုက ေျမဧက ၁၀၀ ေလာက္ေနရာမွာ ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

သႀကၤန္ၿပီးကာလေတြဟာ အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္ျဖစ္တတ္တဲ့ ျမန္မာ့ထံုးစံအတိုင္း ဘာတစ္ခုမွ လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ သိပ္မရွိတဲ့ ဧၿပီလေတြထံုးစံအတုိင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးျဖစ္စဥ္ေတြဟာ အက်ဘက္မွာပဲ ထံုထံုေလးေလး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ ကမၻာ့မ်က္ႏွာစာကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သမိုင္း၀င္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ကိုရီးယားစစ္ပြဲကို ထာ၀ရ အဆံုးသတ္ေစေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိဖို႔နဲ႔ ႏ်ဴကလီးယား ကင္းစင္ေရးအတြက္ ကတိျပဳခဲ့ၾကတာဟာ မၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္ေသးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ေတာ့ အားက်စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ Conflict of Interest ေတြ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ပံုေပၚမလဲဆိုတာ မသိရေသးေပမယ့္ တတိယအႀကိမ္ ပင္လံုက်င္းပဖို႔ စတင္ေတာ့မယ့္ ဒီရက္သတၱပတ္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ အခြန္ေကာက္ခံမႈအေပၚမွာ အေကာင္းျမင္မႈ နည္းပါးေနတယ္ဆိုတဲ့ ASEAN CEO စစ္တမ္း၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ စားသံုးသူ အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပို၀င္လာႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ASEAN CEO စစ္တမ္း

Doing Business ကလြဲရင္ ဘယ္လိုစစ္တမ္းကိုမွ အေလးမထားခ်င္တဲ့ တုိင္းျပည္တစ္ခုအေနနဲ႔ ကနဦးေျပာရမွာကေတာ့ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြဆိုတာ ဘက္စံုစိစစ္ေလ့လာၿပီး သူတို႔ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ မထိခိုက္ႏိုင္ဘူးဆိုမွ လာျမႇဳပ္ႏွံတာပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ စစ္တမ္းေတြ ထြက္လာတယ္။ သူ႔ဘာသာလုပ္တဲ့ စစ္တမ္းပဲငါတုိ႔နဲ႔ ဘာဆိုင္လို႔လဲဆိုၿပီး မထီမဲ့ျမင္ေနတယ္။ ဒီလို ေပယ်ာလကန္လုပ္ျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးဆက္က ဒီအစိုးရဟာ စီးပြားေရး နားမလည္ဘူး။ ေ၀ဖန္သံေတြကို နားမေထာင္တတ္ဘူးဆိုတဲ့ ထင္ျမင္မႈေတြပဲ ျပန္ျပန္ရလာၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းရတယ္ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားေစပါတယ္။

Oxford Business Group က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ASEAN CEO စစ္တမ္းမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေျခာက္ခု ေျဖဆိုသူေတြရဲ႕ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက လုပ္သားေတြ ဦးစီးဦးေဆာင္ႏိုင္မႈက အလိုအပ္ဆံုးေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး သူ႔ေနာက္မွာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္က ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သုေတသနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ရပ္တည္ခ့ဲတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိရင္ အာဆီယံေဒသအတြင္း အျခားယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေတြထက္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့တယ္လို႔ စစ္တမ္းကဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလို ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံဟာ ဘာေတြကို ဦးစားေပး လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေမးတဲ့အခါမွာ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက သူတို႔လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ေတြအတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဆင့္အတန္းဟာ ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ျမင့္မားတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အလြန္ျမင့္မားတယ္လို႔ ေျဖၾကားခ့ဲၿပီး ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက နည္းပါးတယ္။ အလြန္နည္းပါးတယ္လို႔ ေျဖပါတယ္။

အခြန္ေငြေကာက္ခံမႈ သဘာ၀က်မႈ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းရာမွာ ေျဖဆိုသူေတြရဲ႕ တစ္၀က္ေလာက္က သူတို႔ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အခြန္ေကာက္ခံမႈက တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆို အလြန္သဘာ၀က်မႈ မရွိလို႔ ေျဖၾကားခ့ဲၿပီး ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ သဘာ၀က်တယ္လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ အခြန္ေကာက္ခံမႈအေပၚ ျမန္မာ CEO ေတြက အေကာင္းျမင္မႈ နည္းပါးေနၾကၿပီး ဒီလိုမ်ဳိး ျမန္မာ CEO ေတြ ကိုယ္တုိင္က ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ စိတ္ပ်က္သံထြက္ေနျခင္းဟာ သူတို႔နဲ႔ အမွီျပဳ ခ်ိတ္ဆက္၀င္လာမယ့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ေနာက္တြန္႔ေစဖို႔ကလြဲရင္ ဘာမွအက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ေနာက္ဆုတ္သြားတာနဲ႔ ဒီလိုႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအေပၚ မီွေနရတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ဂယက္ကလည္း အရွိန္အဟုန္မျပတ္ ဆက္ရွိေနမယ္ဆိုတာကို တာ၀န္ရွိသူေတြ သိနားလည္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းခ်င္ပါတယ္။

ပို၀င္ႏုိင္တဲ့ အိမ္ရာက႑ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

“အိမ္ျခံေျမက႑က မႏွစ္ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ ေကာင္းတယ္။ ဒီႏွစ္လည္း ေကာင္းမယ္လို႔ျမင္တယ္။ ေကာင္းမယ္လို႔ ျမင္တာကေတာ့ အေၾကာင္းမ်ဳိးစံု ရွိတာေပါ့။ ပထမတစ္ခ်က္က ကြန္ဒိုမီနီယံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြထြက္တယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြက ကြန္ဒိုမီနီယံမွာ ၀ယ္လို႔ရသြားတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ေပၚလာတယ္။ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ ေပၚလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘာပဲေျပာေျပာ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာမွာ အားေကာင္းလာတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒါက Real Estate က႑ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ပိုၿပီးအေထာက္အကူျပဳတာေပါ့။ ႏွစ္အခ်က္က ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြရွိတယ္။ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုၿပီး၀င္လာမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ လုပ္မယ္ဆိုတာေတြ ရွိလာတဲ့ ဒီက႑က မႏွစ္ကထက္စာရင္ ဒီႏွစ္ပိုေကာင္းလာမယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္” လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆိုပါတယ္။

အေသအခ်ာ ျပန္ေတြးမယ္ဆိုရင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းလာတာကို NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမင္ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ လာမယ့္ကာလေတြမွာ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ေတြက ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ျမင့္တက္လာေစမလား ဆိုတာကေတာ့ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

လိုအပ္ေနဆဲ စားသံုးသူအခြင့္အေရး

ထိန္ပင္မီးပံုေဘးမွာ မီးခိုးဒဏ္ခံေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကို ေလးရက္ေလာက္ၾကာတဲ့အထိ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျဖရွင္းမႈ၊ ေျဖသိမ့္မႈ၊ ကုစားမႈ မလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ တာ၀န္ပ်က္ကြက္တယ္။ ေပါ့ေလ်ာ့တယ္။ စားသံုးသူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရတယ္လို႔ ေ၀ဖန္သံေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူေတြက အခေၾကးေငြေပးၿပီး ရယူတိုင္းမွာ ထိုက္တန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမရတဲ့ က႑တုိင္းဟာ စားသံုးသူအခြင့္အေရးပဲဆိုတဲ့ အေျခခံသေဘာတရားကိုေတာင္ နားမလည္ေလာက္ေအာင္ ပံုဖ်က္ခံထားရၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြေအာက္မွာ ေနေနခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေလာက္ကစၿပီး စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုတာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိစျပဳလာသလို တစ္ဖက္မွာလည္း စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနက အလုပ္လုပ္စျပဳလာခဲ့တာကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

အသိသာဆံုးျဖစ္စဥ္အျဖစ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ Forever Group ရဲ႕ ႐ုပ္သံလိုင္းေတြကို ျပင္သစ္အေျခစိုက္ ႐ုပ္သံကုမၸဏီ Canal+ Group တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး Canal+Myanmar FG အခေပး ႐ုပ္သံလိုင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လႊင့္ရာမွာ ျပည္သူေတြဘက္က ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမရွိလို႔ တုိင္ၾကားမႈေတြ ရွိလာခ်ိန္မွာ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာ္ဦးက Forever Group အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေမာ္နဲ႔ Canal+Myanmar FG က တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေနျပည္ေတာ္ဆီေခၚၿပီး ျပည္သူေတြဘက္က ေတာင္းဆို ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳရာမွာ Forever Group ဘက္က ျပည္သူေတြရဲ႕ နစ္နာမႈေတြ ကုစားေပးမယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ကတိျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနက ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ေပမယ့္ Forever Group ဘက္က အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိတာကို ထပ္ဆင့္တုိင္ၾကားမႈေတြ ရွိလာခဲ့တာေၾကာင့္ အေရးယူေပးမယ္ တိုင္ပါဆိုၿပီး ဧၿပီ ၁၈ ရက္မွာ စားသံုးသူေရးရာဦးစီး ဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ထုတ္ျပန္ၿပီးလို႔ တုိင္စာေတြ လက္ခံေနစဥ္ကာလမွာပဲ ဧၿပီ ၂၇ ရက္မွာ Forever Group မွ 4TV ႐ုပ္သံလိုင္းေတြကို Canal+ ႐ုပ္သံလုိင္းေျပာင္းလဲျပသမႈအတြက္ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ နစ္နာမႈအေပၚ အေရးယူႏိုင္ဖို႔ ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့တဲ့ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာ္ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္ပါတယ္။

“Forever Group က ႀကိဳတင္ အသိမေပးဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုးက 4TV, 5 Network ၾကည့္႐ႈသူေတြအေပၚ စားသံုးသူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တာ။ အဲဒီလို ခ်ဳိးေဖာက္လို႔ အေရးယူေပးမယ္။ တိုင္ပါလို႔ ထုတ္ျပန္႐ံုရွိေသးတယ္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို ေနရာေျပာင္းလိုက္တယ္ဆိုတာက “မေျပးေသာ္လည္း ကန္ရာရွိ” ဆိုသလို ခ႐ိုနီေတြကို၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကို အထိေတာင္မခံခ်င္တာလားလို႔ ယူဆစရာ၊ ေတြးစရာျဖစ္သြားတယ္” လို႔ 4TV စက္ ၀ယ္ယူၾကည့္႐ႈသူ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ေန ဦးသန္းက ဆိုပါတယ္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးက စားသံုးသူျပည္သူေတြကို ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ႐ုပ္သံလိုင္းေတြ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္မွာ စားသံုးသူျပည္သူေတြ နစ္နာမႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနစ္နာမႈေတြကို တိတိပပ မေျဖရွင္းႏိုင္ခင္မွာပဲ တာ၀န္အရွိဆံုး ညႊန္ခ်ဳပ္ကို ရာထူးက ေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္တာဟာ ေျဖရွင္းမႈေတြကို အခ်ိန္ဆိုင္းသြားေစႏုိင္မွာ အေသအခ်ာပါ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အခေၾကးေငြေပးၿပီး ရယူတိုင္းမွာ ထိုက္တန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမရတဲ့ နစ္နာတဲ့ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ဘာမွမတတ္ႏိုင္ရင္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြကိုပဲ အားကိုးရစျမဲပါ။ ဒီလို အားကိုးခံေနရတဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြဟာ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာျပန္ၾကည့္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ နစ္နာမႈမ်ားစြာကို အျမန္ဆံုး ကုစားေပးဖို႔ ေတြးဆႏုိင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္း ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရး သံုးသပ္ခ်က္ကို ရပ္နားလိုက္ပါတယ္။

သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို အေလးထား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ပမာဏ ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔လာၿပီျဖစ္၍ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား ထပ္မံ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ ဒုတိယသမၼတ တိုက္တြန္း

ႏိုင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို အေလးထား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ပမာဏအရပါ ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔လာၿပီျဖစ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား ထပ္မံလာေရာက္လုပ္ရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း မတ္ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ Greater Mekong Subregion (GMS) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအရ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ လုပ္ငန္းက႑အရ၊ ပမာဏအရပါ ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔လာၿပီျဖစ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္ မက္ခ႐ို စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေစေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိသည့္ ၀န္းက်င္ျဖစ္ထြန္းလာေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၁၆၁ ခု ၀င္ေရာက္ထားၿပီး စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂ ဘီလ်ံနီးပါးခန္႔ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈမ်ားအနက္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၉၅ ခု ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ၁၈ ဒသမ ၈၈၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိကာ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၏ ၃၀ ဒသမ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ စြမ္းအင္က႑တြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၇ ခု ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ၁၅ ဘီလ်ံ အထိရွိကာ စုစုေပါင္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ၏ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း မတ္ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ အထိရရွိရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမင့္လာဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ကာလရွည္ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားတယ္ဆိုတာ သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ကာလရွည္ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းကို ျပင္ဆင္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေက်ာ္၀င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမည္ဟုဆို

ျပည္တြင္းရွိ အေအးခန္းစက္႐ုံတစ္႐ုံ၏ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ငါး၊ ပုစြန္ ေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

“ေမြးျမဴေရးဇုန္ေတြမွာ လုပ္ငန္းေတြက လုပ္ရမွာ အမ်ားႀကီးပဲ။ အမ်ားႀကီးထဲမွာ ႏိုင္ငံတကာက သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကြၽမ္း၀င္တဲ့ သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကပါ ပါ၀င္လို႔ရတယ္။ အစာစက္႐ုံမွာ ပါခ်င္တယ္။ အေအးခန္းစက္႐ုံမွာ ပါခ်င္တယ္။ ေမြးျမဴေရး သံုးပစၥည္းေတြ ေထာက္ပံ့တဲ့ ေနရာမွာလည္း ပါခ်င္လည္း ပါလို႔ရတယ္။ဒါမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ မပါခ်င္ဘူးဆိုလည္း လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးကို ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြအျဖစ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အစိုးရဆီကေန တစ္ဆင့္ခံေခ်းၿပီး ေခ်းေငြ အတိုးျပန္ယူတဲ႔နည္းနဲ႔လည္း ပါလို႕ရတယ္။ ဒီနည္းေတြက ပေရာဂ်က္ႀကီးေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာက မည္သည့္နည္းလမ္းကမဆို ပူးေပါင္း ပါ၀င္လို႔ရတယ္။ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကို သံုးၿပီး ေမြးျမဴမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ပညာရွင္မလံုေလာက္ဘူး။ ႏိုင္ငံျခား ပညာရွင္ငွားကို ငွားရမယ္။ ေစ်းကြက္နဲ႔ ျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္ေရး ကြၽမ္းက်င္သူေတြ ငွားရမယ္။ ဒါေတြက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းေရာ နည္းပညာအပိုင္းေရာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လို႕ရတဲ႔ အပိုင္းေတြေပါ့။ ဒီပေရာဂ်က္ႀကီးေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာရင္ေတာ့ အ၀န္းအ၀ိုင္း ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ရတဲ့ သေဘာမွာရွိတယ္” ဟု ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးဇုန္ကုိ ကြမ္းျခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမ ၉၆၄၂ ဧကႏွင့္ ကုန္ေခ်ာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အေအးခန္းစက္႐ုံကို တြံေတးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမ ၄၀၀ ဧကျဖင့္ ေျမေနရာရရွိရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တင္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။

“ေျမကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းၿပီးေတာ့ ေမြးျမဴေရးကန္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ ဒါက တစ္ပိုင္း။ သို႔ေသာ္ ေျမနဲ႔ ကန္ႀကီးပဲ ရ႐ုံနဲ႔မရဘူး။ေနရာမွာ ထည့္ေမြးမယ့္ ငါးျဖစ္ေစ၊ ပုစြန္ျဖစ္ေစ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ သားေပါက္ေတြ ထုတ္ဖို႔။ ဒါကေတာ့ နည္းပညာအပိုင္းျဖစ္သြားၿပီ။ ကိုယ္ေတြ ခ်ည္းပဲ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရင္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ရမယ္။ငါးသားေပါက္ေတြ ပုစြန္သားေပါက္ေတြ ထုတ္ဖုိ႔၊ ထုတ္တဲ့ ငါး၊ ပုစြန္သားေပါက္ေတြက လည္း အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ သားေပါက္ ေတြျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။ ေမြးျမဴၿပီးတဲ့ ငါးေတြ၊ ပုစြန္ေတြ ထြက္လာၿပီးဆိုရင္ အေအးခန္း စက္႐ုံေတြ ေထာင္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ေတြတင္ပို႔ဖို႔က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ နဲ႔တြဲၿပီး လုပ္လို႔ရတယ္။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈက မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။