၂၁ ရာစုပင္လုံ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္သြင္းႏုိင္ရန္ NCA ထုိးထားသည့္ ရွစ္ဖြဲ႕က ေရးဆြဲထားေသာ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားရယူသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ABSDF အဖြဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ 

ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္က ဖုိးစိန္လမ္းရွိ Green Hill ဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ NCA ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ရွစ္ဖြဲ႕က ေရးဆြဲထားေသာ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားရယူသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲအား ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လုံ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ NCA ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ရွစ္ဖြဲ႕က ေရးဆြဲထားေသာ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ားအေပၚ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားရယူသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲအား ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF အဖြဲ႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုိးစိန္လမ္းရွိ Green Hill ဟုိတယ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္မွ စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမွ ရရွိလာသည့္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္း ၃၇ ခ်က္အား တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ NCA ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕က ေရးဆြဲထားေသာ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူ ၁၀ ခ်က္အေပၚ သေဘာထားရယူျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

“ေသခ်ာတာေတာ့ ဒီတုိင္းျပည္မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ အေျဖရွာတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ဒီႏုိင္ငံေရးျပႆနာရဲ႕အေျဖဟာ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲဖုိ႔ပါ။ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျဖရဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ ျပည္သူပါ၀င္မႈကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းရမယ္။ ျပည္သူလူထုပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္တယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ဳိးအလုိက္၊ ေဒသအလုိက္၊ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ရွိတယ္။ လူထု ေတြ႕ဆုံပြဲေတြ ရွိမယ္။ အဲဒါေတြအားလုံး အခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးဖုိ႔အတြက္ကုိ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပဳစုထားတာ ရွိတယ္။ အဲဒီဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာေဒသ အသီးသီးမွာ လူထုကုိျပန္လည္ တင္ျပတယ္။ တင္ျပၿပီး အၾကံျပဳခ်က္ေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီးမွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ABSDF ဒုတိယဥကၠ႒ ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၃၀ နီးပါး တက္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕လည္း ပါ၀င္သည္။

“အဓိက ၁၀ ခ်က္ထဲမွာေတာ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိသတ္မွတ္ႏုိင္မလဲ။ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိ သတ္မွတ္မလဲ။ ေနာက္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ခြဲေ၀ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိသတ္မွတ္မလဲ။ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူေတြ ဘယ္လုိသတ္မွတ္မလဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူေတြ ဘယ္လိုသတ္မွတ္မလဲ ဆုိတာ အဓိကက်တဲ့ အေျခခံမူေတြေပါ့။ အေျခခံမူ ၁၀ ခ်က္ေလာက္ကုိ ဦးတည္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရဲေဘာ္မ်ဳိး ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ABSDF အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း မတုိင္မီကလည္း ယခုကဲ့သုိ႔ လူထုသေဘာထားရယူသည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္အရ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ တင္ျပခ်က္မ်ား စုစည္းကာ စာတမ္းတင္သြင္းခြင့္ ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ UPDJC ႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ အစုိးရအစုအဖြဲ႕ (အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္)၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားအစုအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္  စုေပါင္း၍ လည္းေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႕ တစ္ခုခ်င္းအေနျဖင့္လည္း စာတမ္းတင္သြင္းခြင့္ ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ားအေပၚ အၾကံျပဳခ်က္ ရယူသည့္အခါ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ေရးဆြဲထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူညီဘဲ တုိင္းျပည္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ သေဘာထားမ်ားရွိပါက ABSDF အေနျဖင့္ သီးျခားစာတမ္း တင္သြင္းမႈမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း စဥ္းစားထားေၾကာင္း ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ေတြ ဘယ္လုိသယ္ေဆာင္သြားမလဲဆုိတာ ဒီေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ အၾကံဳျပဳခ်က္ေတြကုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ရွစ္ဖြဲ႕အတြင္းမွာ ဒီလုိအျမင္ရွိတယ္။ ဒီလုိအၾကံရွိတယ္ဆုိတာ သြားေရာက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကမွာပဲ။ ထုိနည္းတူစြာပဲ လုိအပ္ရင္လုိအပ္သလုိ ABSDF အေနနဲ႔ သီးျခားစာတမ္း တင္ၿပီးေတာ့၊ လုိအပ္လုိ႔ေပါ့။ ဒီမွာေဆြးေႏြးမႈေတြဟာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ျပင္ဆင္ထားတာနဲ႔ သိပ္အေျပာင္းအလဲ မရွိဘူးဆုိရင္ ဘာမွလုပ္စရာ မလုိဘူးေလ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမွာေရးဆြဲထားတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အခ်က္အလက္ ပါေနတယ္ဆုိရင္လည္း ABSDF အေနနဲ႔ အဲဒါကုိသီးျခားအျဖစ္ စဥ္းစားသြားမွာေပါ့။ ဒါႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာပါ ၀င္သြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္”ဟု ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
ABSDF အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္လည္း သီးျခားေတြ႕ဆုံႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။