ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်န္ရွိေနသည့္အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာေၾကညာရန္ PACE အဖြဲ႕ တုိက္တြန္း

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးတစ္ခုတြင္ မဲစာရင္းမ်ားၾကည့္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေဆာလ်င္စြာ ေၾကညာေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PACE) အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစုိင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

PACE အဖြဲ႕၏ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲအႀကိဳကာလသေဘာထားအျမင္စစ္တမ္း ကနဦး အစီရင္ခံစာအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအခမ္းအနားကို ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ Park Royal ဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနားတြင္ ဦးစုိင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က အထက္ပါအတုိင္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ပုိမုိျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာအသိေပးထုတ္ ျပန္သင့္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တုိက္တြန္းခ်င္တာ ႏွစ္ခ်က္။ တစ္အခ်က္က ဘာလဲဆုိေတာ့က်န္ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္စာရင္းေတြကို ေစာေစာေၾကညာတာေကာင္းမယ္။ ဘာက်န္သလဲဆုိေတာ့ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ေရးကာလဘယ္ေတာ့စမလဲ၊ ေနာက္ၿပီးႀကိဳတင္မဲေပးတဲ့ကိစ ၥမဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မဲေပးတဲ့ ကိစၥနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္တြင္း ႀကိဳတင္မဲေပးတဲ့ကိစၥ၊ အဲဒါေတြကို မသိရေသးဘူး။ ဆုိေတာ့ ဒါေတြက ေစာေစာစီးစီး ေၾကညာႏုိင္ေလ ေကာင္းေလ၊ ေနာက္တစ္ခါ ေကာ္မရွင္ေၾကညာထားတာက မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာျပသမႈကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္လုပ္မယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ အဲဒါကလည္း ဘယ္ေတာ့လုပ္မလဲဆုိတာ တိတိက်က်ေၾကညာထားေလ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြလုပ္မယ္ဆုိရင္ အခုကတည္းက စလုပ္လုိ႔ရမယ္။ ဒီဇုိင္းဆြဲလို႔ရမယ္။ မဟုတ္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပါ၀င္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္လုိပါ၀င္ရမလဲဆုိတာ မသိဘူး” ဟု ဦးစုိင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပိုမိုစိတ္၀င္စားလာေရးႏွင့္သိရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေက်းလက္ ေဒသႏွင့္အသက္ ၁၈-၃၅ ႏွစ္အၾကား လူငယ္မ်ားကို ဦးတည္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းပုိမုိမွန္ကန္တိက်လာေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီး ၊ SMS ၊ မုိဘုိင္း-အပ္ပ္ (Mobile App )၊ အြန္လုိင္း(အင္တာနက္၊ ၀က္ဘ္ဆုိက္ဒ္) စသည္တုိ႔မွတစ္ဆင့္ မဲစာရင္းကို အလြယ္တကူစစ္ေဆးႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္စသည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း PACE အဖြဲ႕၏ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ သေဘာထားအျမင္စစ္တမ္း ကနဦးအစီရင္ခံစာတြင္ တုိက္တြန္းထားသည္။

PACE အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလေလ့လာဆန္းစစ္မႈအျဖစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ သိရွိမႈႏွင့္ ပါ၀င္လိုစိတ္ အတုိင္းအတာတို႔ကို မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေန ရာတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

PACE အဖြဲ႕က မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ၌ ႏုိင္ငံသားထက္၀က္ခန္႔ကသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရွိသည္ကုိ သိရွိရေၾကာင္း၊ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔က ဇူလုိင္လတြင္ မဲစာရင္းေၾကညာျပသမည္ကို သိရွိၾကေၾကာင္း၊ မဲစာရင္းေၾကညာျပသမႈတြင္ မဲစာရင္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ လုိက္လံႏိႈးေဆာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာလည္း ေဒသအာဏာပုိင္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ မ်ားသာျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ မဲစာရင္း သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္လည္း မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားရွိ ႏုိင္ငံသားထက္၀က္ေက်ာ္ကသာ ၾကည့္႐ႈရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း PACE အဖြဲ႕၏ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ သေဘာထားအျမင္စစ္တမ္း ကနဦးအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲစာရင္းသြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံသားအားလံုးဦးတည္သည့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေက်းလက္ေဒသႏွင့္အသက္ ၁၈-၃၅ ႏွစ္ အၾကား လူငယ္မ်ားကို အဓိကဦးတည္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္လည္း တုိက္တြန္းေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၃ ေနရာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း PACE အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊ္ ေတာ္ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာမဲဆႏၵနယ္(ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီး)တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။