အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ရရွိၿပီးေနာက္ အလုပ္သမား၏ အျခားခံစားခြင့္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းရွိပါက အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ က်ပ္  ၄၈၀၀ ရရွိၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားက ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားရွိပါက အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၄ ရက္တြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာေဒသႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမခြဲျခားဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တစ္ေျပးညီ တစ္နာရီလွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ရွစ္နာရီ  (တစ္ရက္) က်ပ္ ၄၈၀၀ ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကျငာခ်က္အရ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား ေမ ၁၄ ရက္မွစတင္ကာ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ အခ်ဳိ႕ေသာစက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားသည္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြႏႈန္း ေပးေခ်ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အျခားေသာခံစားခြင့္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမား ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ လက္ရွိအနည္း ဆုံးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ၿပီး ေနာက္ယင္းကဲ့သို႔ အလုပ္သမားမ်ား၏ အျခားခံစားခြင့္မ်ား ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားရွိလာပါက အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပထမအခ်က္က ၄၈၀၀ ရဖုိ႔ လုပ္ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ၄၈၀၀ ရၿပီး အျခား ခံစားခြင့္ေတြမျဖဳတ္ဖုိ႔က ကြၽန္မတို႔က အလုပ္သမားေတြကို ပညာေပးေတြလုပ္ဖုိ႔ လိုတယ္။ သူတို႔လည္း နားလည္ဖုိ႔လိုတယ္။ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြဥပေဒမွာက အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးမွာ အလုပ္သမားသည္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ရွင္က ပို၍ေပးေသာ အျခားေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ရခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ ပုဒ္မ ၁၄(က)မွာ အတိအက်ပါတယ္။ အခုျဖစ္ေနတာက အကုန္လုံးေပါင္းေပးလုိက္မယ္။ က်န္တာမေပးေတာ့ဘူးဆိုတာမ်ဳိးေတြက လုံး၀မွားေနတယ္” ဟု  ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္  (CTUM) ၏ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ မခိုင္ဇာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။