လာမည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ၀ါစုိက္ေတာင္သူမ်ားထံ ၀ါမ်ဳိးစိတ္အသစ္ႏွစ္မ်ဳိး ျဖန္႔ေ၀ေပးမည္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ၀ါလုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မ်ဳိးျခံမ်ားမွ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ၀ါမ်ဳိးစိတ္အသစ္ ႏွစ္မ်ဳိးကုိလာမည့္ႏွစ္တြင္ ၀ါစုိက္ေတာင္သူမ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈသီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးပညာေပးေရး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ထြန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေရႊေတာင္ျခံႏွင့္ လြန္ေက်ာ္ျခံမွ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ၀ါမ်ဳိးစိတ္အသစ္ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ေရႊေတာင္ ၁၀၊ ေငြ ခ်ည္ ၁၁ မ်ဳိးသစ္ ႏွစ္မ်ဳိးကုိသက္ဆုိင္ရာ မ်ဳိးေစ့ေကာ္မတီမ်ားသုိ႔ တင္ျပသြားၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ ၀ါ စုိက္ ေတာင္သူမ်ားထံသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးထဲမွာရွိတဲ့ ေရႊေတာင္ျခံရယ္၊ လြန္ေက်ာ္ျခံရယ္က ထုတ္လုပ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ရွိေနတာသည္ ေငြခ်ည္ ၆၊ ေရႊေတာင္ ၈၊ ေငြ ခ်ည္ ၉ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုဆက္ၿပီးထုတ္လုပ္မယ့္ မ်ဳိး ႏွစ္မ်ဳိးနာမည္ကေတာ့ ေရႊေတာင္ ၁၀ နဲ႔ ေငြခ်ည္ ၁၁ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မ်ဳိးက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျခံေတြမွာ စမ္းသပ္စုိက္ပ်ဳိးၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရထားၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ လာမည့္ႏွစ္ေတြမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈသီးႏွံ စုိက္ပ်ဳိးပညာေပးေရး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ထြန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ၀ါ မ်ဳိးစိတ္အသစ္ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ေရႊေတာင္ ၁၀၊ ေငြခ်ည္ ၁၁ သည္ လက္ရွိ စုိက္ပ်ဳိးေနေသာ ၀ါမ်ဳိးစိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေငြခ်ည္ ၆ ၊ေရႊေတာင္ ၈၊ ေငြခ်ည္ ၉ တုိ႔ႏွင့္ အရည္အေသြးအပုိင္းႏွင့္ အထြက္ႏႈန္း အပုိင္းတြင္ ကြားျခားမႈမရွိေသာ္လည္း ရာသီဥတုဒဏ္ႏွင့္ ပုိးမြားဒဏ္ကုိပုိမုိခံႏုိင္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈသီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးပညာေပးေရး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ထြန္းျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“မ်ဳိးတစ္ခုကုိထုတ္လုပ္မယ္ဆုိ အရင္မ်ဳိးေတြထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္မွလည္း ျပည္သူလုထု ေတာင္သူေတြက လက္ခံၾကမွာပါ။ ခုထုတ္ထားတ့ဲ မ်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးကအရင္ ထုတ္ထားတဲ့ မ်ဳိးေတြနဲ႔စာလုိ႔ရင္ အရည္ အေသြးအပုိင္း၊ အထြက္ႏႈန္းပုိင္းမွာ တအားႀကီး ကြာျခားမႈ မရွိေပမယ့္လည္း ေရာဂါပုိးဒဏ္ခံႏုိင္တယ္။ သီးလုံးေပါက္ပုိးဒဏ္ ခံႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ ပုိၿပီးေကာင္းမြန္လာတဲ့အတြက္ ေတာင္သူဘက္ကေတာ့ စုိက္ရ၊ ပ်ဳိးရ လြယ္လာတယ္။ ေဆးသုံးတဲ့ အပုိင္းမွာေရာ ပုိၿပီး ေလ်ာ့က်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈသီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးပညာေပးေရး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ထြန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ လယ္ယာ၊ ဆီထြက္ ပဲမ်ဳိးစုံဥယ်ာဥ္ျခံစက္မႈ ကုန္ၾကမ္းသီးႏွံမ်ား အမယ္စုံလင္စြာ စုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္သီးႏွံအမယ္ (၁၀)မ်ဳိးအား စုိက္ ဧက သိန္း ၅၀ ေက်ာ္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎အနက္မွ စက္မႈကုန္ၾကမ္း သီးႏွံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ခ်ည္မွ်င္ရွည္၀ါသီးႏွံကုိ ဒုတိယအမ်ားဆုံးစုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေသာတုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀ါမ်ဳိးစံု ၁၈၁၉၇၉  ဧက စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လ်ာထားခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈအေနျဖင့္ ၇၀ ဒသမ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းစိုက္ဧကအနက္ ခ်ည္မွ်င္ရွည္၀ါ စိုက္ ဧက ၁၅၉၉၃၁ ဧက ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္၀ယ္လုိအား ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၀ါစုိက္ပ်ဳိးမႈ ျမင့္တက္လာၿပီး ေတာင္သူမ်ား ေစ်းေကာင္းရေန

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၀ါစုိက္ခင္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၀ါ၀ယ္လုိအားသည့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ၀ယ္ယူျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၀ါစုိက္ပ်ဳိးမႈ ျမင့္တက္လာၿပီး ေတာင္သူမ်ား ေစ်းေကာင္းရေနသည္ဟု စက္မႈသီးႏွံ စုိက္ပ်ဳိးပညာေပးေရးမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ထြန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေနအထား ၾကည့္ရင္ လက္ရွိ၀ါစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈက အမ်ားႀကီး တုိးတက္လာတာကုိ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ၀ါေစ်းႏႈန္းက တစ္ပိႆာကုိ အရင္ဆုိ က်ပ္ ၁၁၀၀၊ ၁၂၀၀ ေလာက္ကေနအခုဆုိရင္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ထိကုိ ေရာက္သြားတဲ့ အေနအ ထားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ၀ယ္လုိအားျမင့္တက္လာမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္မွာလည္း ၀ယ္မယ့္အေနအထားရွိပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀ါစုိက္မယ္ဆုိရင္ အင္မတန္ တြက္ေျခကုိက္တဲ့ သီးႏွံျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စုိက္ေရး၊ ပ်ဳိးေရးတစ္ခုတည္းတင္ လုပ္ေနမွာ မဟုတ္ဘဲ အထြက္ႏႈန္းတုိးတာေတြ၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တာေတြ ကုန္ေခ်ာ ထုတ္တာေတြထိလုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက ခ်ည္ခင္ေတြက ႏိုင္ငံျခားကေန တင္သြင္းေနရတာပါ။ ေနာက္ဆုံး အပ္ခ်ည္လုံးကအစ ႏိုင္ငံျခားက ၀ယ္သုံးေနရတယ္။ ျပည္ပကုိထြက္တဲ့ေငြေတြ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ကုန္ေခ်ာထုတ္တဲ့ စက္႐ုံေတြ တည္ေထာင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ စပ လုိင္းခ်ိန္းတစ္ခုလုံးကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာရွိတဲ့ ၀ါစုိက္ေတာင္သူေတြေရာ၊ ၀ါလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအားလုံး အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ထြန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ပမွခ်ည္ခင္မ်ားအျပင္ အပ္ခ်ည္လုံးကအစ ၀ယ္ယူသုံးစြဲေနရေၾကာင္း ျပည္ပထြက္ေငြ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအတြက္ ကုန္ေခ်ာထုတ္စက္႐ုံမ်ား တည္ေထာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္လာၿပီး ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈ အပုိင္းကို မျဖစ္မေန တုိးျမႇင့္ေပးရန္ လုိအပ္လာသည့္အတြက္ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ေတာင္သူ မ်ားကုန္သည္မ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ က႑ႀကီးတစ္ခုလုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀ါမ်ဳိးစံု ၁၈၁၉၇၉ ဧက စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လ်ာထားခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ အေနျဖင့္ ၇၀ ဒသမ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎စိုက္ဧကအနက္ ခ်ည္မွ်င္ရွည္၀ါ စိုက္ဧက ၁၅၉၉၃၁ ဧက ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြခ်ည္ -၆ ခ်ည္မွ်င္ရွည္၀ါမ်ဳိးသည္ တစ္ဧကလွ်င္ ပိႆာ ၁၀၀၀ ထိႏွင့္ ေရႊ ေတာင္ – ၈ ႏွင့္ ေငြခ်ည္- ၉ ခ်ည္မွ်င္ရွည္၀ါ မ်ဳိးသစ္သည္ တစ္ဧကလွ်င္ ပိႆာတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထြက္ရွိႏုိင္သည့္အျပင္ အျခားေသာ ႏွစ္လုိဖြယ္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ၀ါမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးရာ တြင္ တစ္ဧကတြင္ ကုန္က်စရိတ္ အေနျဖင့္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွ ေငြခ်ည္ -၆ ခ်ည္ မွ်င္ရွည္၀ါမ်ဳိး၌ တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္သံုးသိန္းေက်ာ္ ျဖစ္ၿပီး ၀င္ေငြအေနျဖင့္ ၁၀ သိန္း ရရွိၿပီးျဖစ္ကာ တစ္ဧကအသားတင္အျမတ္ ေငြမွာ က်ပ္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေရႊေတာင္ -၈ ႏွင့္ ေငြခ်ည္- ၉ ခ်ည္မွ်င္ ရွည္ ၀ါမ်ဳိးသစ္မွာ တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆုံး ပိႆာ ၁၀၀၀ ထြက္ရွိပါက တစ္ပိႆာက်ပ္ ၁၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေငြ ၁၀ သိန္းရရွိမည္ျဖစ္ကာ တစ္ဧက အသားတင္ အျမတ္ေငြမွာ သံုးသိန္းေက်ာ္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ခ်ည္မ်ွင္ရွည္၀ါမွာ စုိက္ပ်ဳိးသင့္သည့္ သီးႏွံ႔တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။