အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားမွာ သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္၍ ႏႈန္းထားတိုးျမႇင့္မႈ မျပဳသင့္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အၾကံျပဳ

အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိ ေကာက္ခံေနသည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္မႈ မျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ ေကာက္ခံေနေသာ ၀င္ေငြခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ “ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္” အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက Heritage Foundation ၏ 2015 Macro Economic Data ႏွင့္ Index of Economic Freedom အစီရင္ခံစာတို႔ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၀ီကီပီဒီးယားရွိ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ အခြန္အေကာက္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိးဇယားကို ကိုးကား ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အခြန္ရရွိမႈ အနည္းဆံုးႏွင့္ ဂ်ီဒီပီတြင္ အခြန္ပါ၀င္မႈအခ်ဳိး နည္းပါးေနေသာ္လည္း အခြန္ရရွိမႈ ႏွစ္စဥ္ ျမင့္တက္ေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္လ်ာထားခ်က္တြင္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တုိးျမႇင့္ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

ႏွစ္အလိုက္ အခြန္ရရွိမႈမ်ားတြင္ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၄၄၅၉ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး မွာ ၇ ဒသမ ၆၉ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၆၅၁၈ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၉ ဒသမ ၉၉ အထိ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၆၃၁၄ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၈ ဒသမ ၆၈ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၇၁၂၂ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၈ ဒသမ ၉၃ သာ ရွိခဲ့သည္။

အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ႏွစ္စဥ္ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း အခြန္ရရွိမႈတြင္ မ်ားျပားေနျခင္းႏွင့္ က်ဆင္းေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဆြဲတင္ႏိုင္ရန္ လုပ္သာကိုင္သာရွိေသာ အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈ တစ္ရပ္ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေတာင္းဆိုေနသကဲ့သို႔ ၀င္ေငြရလမ္း မျပႏုိင္သည့္သူမ်ား ေပးေဆာင္ရသည့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေကာက္ခံမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္၊ အခြန္ႏႈန္းကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း ေစပိုင္ ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေမာင္၀ိတ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး MCEA ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းကလည္း အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အခြန္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်ပါက ၎၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမွ စိုက္ေလ်ာ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကတိေပးခဲ့သည္။

“အခြန္ႏႈန္းထားေတြက သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေတာင္းဆိုေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့ ႏႈန္းထားတစ္ခုကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္တယ္။ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ နည္းလြန္းတယ္” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကိုက ဆုိသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အခြန္ေလွ်ာ့ခ် ခိုင္းေနေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အခြန္ရရွိမႈ နည္းပါးေနသည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္း က ေျပာၾကားသည္။

“အခြန္ေလွ်ာ့ခ် ခိုင္းေနေပမယ့္ အခြန္ရရွိမႈေတြက ေလ်ာ့နည္းေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို ဘယ္လို အေပးအယူ (Compromise) လုပ္မလဲဆိုတာကို အေျဖရွာဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ဦးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

 

၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဌာနအေနျဖင့္ အခြန္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံ/ဘ႑ာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဌာနအေနျဖင့္ အခြန္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေမ ၁၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိဗိုတယ္ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ CEO Conference တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔  အခြန္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးေတာ့ ဥပေဒမွာ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တာ ရွိသလို မၾကာခင္မွာလည္း ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း မၾကာခင္ ျပ႒ာန္းႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရ၏ရဲ႕ ၀င္ေငြအပိုင္းကို ၾကည့္ရင္ တကယ္တမ္းမွာ Taxation မွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ Incentive ပင္ျဖစ္တယ္၊ မက္လံုးေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မွ်ဖို႔လိုတာက Taxation ကို တစ္ဖက္က အစိုးရအေနနဲ႔ ၀င္ေငြတိုးေအာင္လုပ္တာ ရွိသလို ေပးခ်င္ေအာင္ ပုဂၢလိကက႑က အခြန္ကို ေပးခ်င္လာေအာင္ ဘာလုပ္မလဲလို႔ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ Tax Rate နဲ႔ Tax Volume မကြဲဘူးျဖစ္ေနတယ္။ Rate ေတြတင္တိုင္း Tax Income မတိုးဖူး” ဟု ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ဧည့္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က အိမ္ျခံေျမအခြန္ကို ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့ဘူးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေပးေဆာင္မည့္သူ မရွိေၾကာင္း၊  အခြန္ႏႈန္းသာ တိုးသြားေသာ္လည္း အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ တိုးတက္မလာေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲေတာ့ စဥ္းစားဖို႔လိုတာက Tax Rate ကိုေလွ်ာ့လိုက္ရင္ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ Zero Tax ေတာင္ေျပာတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အခြန္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ျပႆနာရွိတာက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတာပဲ။ အခြန္ေပးခ်င္ရင္ ႏုိင္ငံျခားမွာဆို အြန္လုိင္းနဲ႔ အခြန္ေပးလို႔ရတယ္။ ဥပေဒကိုေတာ့ အခုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက စေတာ့စေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီထက္ပိုၿပီး အခြန္ကို ျပင္ေစခ်င္တယ္၊ မဟုတ္ရင္ အခြန္ကို အစိုးရရဲ႕ ၀င္ေငြအေနနဲ႔ စဥ္းစားေနလို႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္ Incentive မပါရင္ ေပးတဲ့သူက ေပးခ်င္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ အခြန္စနစ္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လက္ရွိတြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆဲြေနၿပီး မူၾကမ္းအဆင့္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္ ခုနစ္မ်ဳိးအနက္  ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ျပင္ဆင္ေကာက္ခံမည့္ ၀င္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္ သံုးမ်ဳိးမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြႏွင့္ လစာရေငြတုိ႔သာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒကုိ ၁၉၇၄ ခု ႏွစ္တြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပါ  ၀င္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္ ခုနစ္မ်ဳိးမွာ လစာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္း၊ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ၊ ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏုိင္သည့္၀င္ေငြ၊ အျခားရလမ္းမွ ၀င္ေငြတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ေရးဆဲြေနသည့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္တြင္ ေခါင္းစဥ္သံုးမ်ဳိးသာ ထည့္သြင္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခြန္စနစ္ျဖစ္သည့္ ၀င္ေငြခြန္ကို အထူးျပဳေကာက္ခံေနမႈအစား ျပည္သူမ်ားအားလံုး ပါ၀င္သည့္ အခြန္စနစ္ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ သြယ္၀ိုက္ခြန္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားကို အထူးျပဳေကာက္ခံရန္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ aပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ အခမ္းအနားကို မတ္ ၆ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားရာ၌ ယခုၾကြေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ တာ၀န္သိစြာျဖင့္၊ တာ၀န္ေက်စြာျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးေနၾကသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ေတြ႕ဆုံရျခင္းသည္ အထူးမဂၤလာရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ၁၀ ဦးစီကိုသာ ကန္႔သတ္၍ ဖိတ္ေခၚရပါေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ ေက်ေက်ပြန္ပြန္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ က်န္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မိမိအေနျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည့္သေဘာမရွိပါေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္သာ ယခုကဲ့သို႔ကန္႔သတ္၍ ဂုဏ္ျပဳရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အခမ္းအနားကို မတက္ေရာက္လာႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ မိမိဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္အခါ၌ မ်ားစြာႏိုးၾကားလာၾကၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျပည္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနသူမ်ားျဖစ္ၾက၍ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း အေလ့အထႏွင့္ တာ၀န္ကိုပိုမိုသိရွိၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါအေလ့အက်င့္၊ အဆိုပါယဥ္ေက်းမႈသည္ အားနည္းေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ အခြန္သည္ လူတိုင္း၏တာ၀န္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တာ၀န္ကိုမသိ၍ မလုပ္သည့္သူမ်ားရွိေၾကာင္း၊ သိရွိၿပီး မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳေနသူမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္းသိရွိၿပီး အထိုက္အေလ်ာက္ အခြန္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ အျပည့္အ၀ အခြန္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၊ Diamond Star Co., Ltd၊ Myawaddy Bank Ltd၊ Shwe Taung Development Co.,Ltd၊ Myanmar Economic Holding Limited၊ Myawaddy Trading Ltd၊ PT Power Trading Co., Ltd၊ Thilawa Special Economic Zone Management Committee၊ Jing Hpaw Aung Jade & Jewellery Co.,Ltd၊ Myanmar Awba Group တုိ႔မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Dagon Beverages Co., Ltd၊ Myawaddy Trading Ltd၊ Denko Trading Co., Ltd၊ PT Power Trading Co., Ltd၊ Shwe Byain Phyu Co., Ltd၊ International Beverages Trading Co., Ltd၊ Asia Energy Co., Ltd၊ Royal Myawaddy Distillery Group၊ City Mart Holding Co., Ltd ႏွင့္ Regency Material Trading Co., Ltd တုိ႔မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္သိန္း ၆၀ အထိရရွိသူျဖစ္ပါက ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ သိန္း ၆၀ အထက္ရရွိသူမ်ားကိုသာ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္သင့္သည္ဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳ

ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္သိန္း ၆၀ အထိရရွိသူျဖစ္ပါက ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြက်ပ္သိန္း ၆၀ အထက္ရရွိသူမ်ားကိုသာ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္သင့္သည္ဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံတင္သြင္းရာတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၇) ၀င္ေငြခြန္အခန္းတြင္ လစာမွႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ သိန္း ၆၀ အထိရရွိသူျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမွ် ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳရ။ ထိုသို႔စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳသျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည့္ လစာ၀င္ေငြဆိုင္ရာ သက္ေသခံအေထာက္အထားကို ေတာင္းခံလာပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးရမည္။ သို႔ရာတြင္ လစာမွႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္သိန္း ၆၀ အထက္ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ ရရွိသည့္လစာ ၀င္ေငြစုစုေပါင္းအေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ လစာမွႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္သိန္း ၆၀ အထက္ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားရလမ္းမ်ားမွ ၀င္ေငြျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမဆို စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ အရ သက္သာခြင့္မ်ားခုႏွိမ္ၿပီးေနာက္ က်န္၀င္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြအလႊာအလိုက္ စည္းၾကပ္ရမည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရန္ ၀င္ေငြအလႊာ ၁ က်ပ္မွ သိန္း ၂၀ အထိအား ၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၀၀၀၁ က်ပ္မွ ၅၀၀၀၀၀၀ က်ပ္အထိ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅၀၀၀၀၀၁ က်ပ္မွ ၁၀၀၀၀၀၀၀ က်ပ္အထိအား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀၀၁ မွ ၂၀၀၀၀၀၀၀ က်ပ္အထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၀၀၀၀၁ က်ပ္မွ ၃၀၀၀၀၀၀၀ က်ပ္အထိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၃၀၀၀၀၀၀၁ က်ပ္ႏွင့္အထက္အား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အပိုဒ္ ၂၀ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁၊၂) တို႔အရ အေျခခံသက္သာခြင့္ ခြင့္ျပဳေငြသည္ ၀င္ေငြအမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာေငြျဖစ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံသက္သာခြင့္ ခြင့္ျပဳေငြစုစုေပါင္းသည္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ထက္မပိုေစရ၊ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁၊၂)တို႔အရ ေအာက္ပါသက္သာခြင့္ ခြင့္ျပဳေငြကို ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္ မခြဲ(ဂ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) ပါ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွႏုတ္ပယ္၍ က်န္ေငြအေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရမည္ (က) အတူေန မိဘတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းစီ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦးအတြက္သာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း၊ သားသမီးတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅ သိန္းစီ၊ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ ႏွင့္ ၆-က တို႔အရ သက္သာခြင့္မ်ားမႏုတ္မီ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား၏ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိသည့္ ၀င္ေငြေခါင္းစဥ္မွတစ္ပါး ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ျပည္ပတြင္ရရွိသည့္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြအေပၚ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

မူလဥပေဒၾကမ္းတြင္ ၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ လစာမွႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္းအထိရရွိသူျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမွ် ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳရ။ ထိုသို႔စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳသျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည့္ လစာ၀င္ေငြဆိုင္ရာ သက္ေသခံအေထာက္အထားကို ေတာင္းခံလာပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးရမည္။ သို႔ရာတြင္ လစာမွႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ ရရွိသည့္ လစာ၀င္ေငြစုစုေပါင္းအေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက “လစာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ၄၈ သိန္း ၁ က်ပ္ကစၿပီး ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရတယ္။ က်ပ္၄၈ သိန္းထိရတဲ့သူ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္စရာမလိုဘူး။ အခုဆိုလို႔ရွိရင္ လစာ၀င္ေငြသိန္း ၆၀ ထိ ရတဲ့သူေတြ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္စရာမလိုဘူး။ က်ပ္သိန္း ၆၀ နဲ႔တစ္က်ပ္ရမွ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ပ်မ္းမွ်ျခင္းေျပာရရင္ တစ္လလစာ ငါးသိန္းရတဲ့သူေတြ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္စရာမလုိေတာ့ဘူး။ အဲဒါကေတာ့ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရမယ့္ ႏႈန္းထားေလးကို ျမႇင့္ေပးလိုက္တာေပါ့။ က်ပ္ ၄၈ သိန္းကေန သိန္း ၆၀ ကို ျမႇင့္ေပးလိုက္တာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း တစ္လကို လစာaလးသိန္းငါးသိန္းဆိုတာ တကယ့္တကယ္ေျပာမယ္ဆုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေနအထားနဲ႔က တကယ့္အမ်ားႀကီး မဟုတ္ေသးပါဘူး။ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမွာဆုိရင္လည္း လစာငါးသိန္းရတာက ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔၊ ညႊန္ခ်ဳပ္တို႔ပဲရွိပါတယ္။ က်န္တာက ငါးသိန္းေအာက္ပါပဲ၊ ျပင္ပပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ေနတဲ့သူေတြကလည္း ငါးသိန္းအထိရတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက ဘယ္လို၀န္ထမ္းေတြအမ်ားစုလည္း၊ နဂိုတည္းက ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူေတြကုိ ဖိစီးမႈမျဖစ္ေစလုိတဲ့ဟာလည္း ပါပါတယ္။ ေလွ်ာ့ႏုိင္သမွ် ေလွ်ာ့ေပးမယ္။ အဲဒီေတာ့ ေလ်ာ့သြားတဲ့အခြန္ေတြ ဘယ္ကပိုေကာက္မလဲ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေတြ ေကာက္မွာေပါ့” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းအဆင့္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံေနသည့္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ လစာရေငြတုိ႔သာပါ၀င္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန႐ုံးကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြေနၿပီး မူၾကမ္းအဆင့္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ လစာရေငြတုိ႔သာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္ ခုနစ္ခုရွိတယ္။ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြတုိ႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြတုိ႔၊ အေျခပစၥည္းမွ၀င္ေငြတုိ႔၊ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေငြတုိ႔၊ အျခားတုိ႔ အဲဒီလုိ ခုနစ္ခုရွိတာေပါ့။ အခု ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္ဆဲြေနတယ္။ အခု မူၾကမ္းေတာ့ရၿပီ။ အဲဒီ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒအသစ္ ထြက္လာတဲ့အခါက်ရင္ ၀င္ေငြခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္က သံုးမ်ဳိးပဲပါေတာ့မယ္။ အဲဒီသံုးမ်ဳိးကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ လစာရေငြတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပါ ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးမွာ လစာ၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္း၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏုိင္သည့္၀င္ေငြ၊ အျခားရလမ္းမွ ၀င္ေငြတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေရးဆဲြေနသည့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္တြင္ ေခါင္းစဥ္သံုးမ်ဳိးသာ ထည့္သြင္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

“ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ဖုိ႔က အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ယူရမွာပါ။ အခုကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ၀င္ေငြခြန္ကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားတယ္။ အဲဒီေပးထားတဲ့ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ၿပီးသြားရင္ ေနာက္ပုိင္း အိမ္၀ယ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကား၀ယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရွယ္ယာထည့္တာပဲျဖစ္ျဖစ္မွာ ၀င္ေငြရလမ္းရွိတဲ့ေငြ ရွိရင္ ရွိ၊ ဒါမွမဟုတ္ အခြန္ေဆာင္ၿပီးရထားတဲ့ Certificate လက္မွတ္ရွိရင္ရွိေပါ့။ အဲဒါမွ မရွိရင္ မလာခဲ့နဲ႔ေတာ့။ ႏုိင္ငံတကာလုိ တရား၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္တဲ့ေငြမရွိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိ႔ မရေတာ့ဘူးေပါ့။ အခုေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးအရ ကုိယ့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာအေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေလ်ာ့နည္းခဲ့တာရွိ တယ္ဆုိရင္ အခုတစ္ႏွစ္အတြင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လာေဆာင္၊ အခြန္႐ုံးက Certificate ေပးမယ္။ ေနာက္ပုိင္း တစ္ခုခုျပန္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတယ္ဆုိရင္ ဒီ Certificate ရွိရင္ အခြန္သက္သာမွာေပါ့။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အခြန္လမ္းေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျဖစ္ေအာင္ သြားေနပါတယ္” ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

၀င္ေငြရလမ္း မျပႏိုင္သည့္စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ ယခင္က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ စည္းၾကပ္ႏွစ္မွ စတင္ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး ယခင္အခြန္ မေဆာင္ခဲ့သည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အားလုံးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေျခာက္လအတြင္း အခြန္ေပးေဆာင္မည္ဆိုပါက သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အဆိုပါပထမေျခာက္လအၿပီး ဒုတိယေျခာက္လတြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မည္ဆိုပါက အခြန္ႏႈန္း ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ထုိသို႔ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြအေပၚ အခြန္ႏႈန္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ မွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ေပးထားသည့္ အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ၌ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြကို ပယ္ဖ်က္ကာ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္အတုိင္းသာ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရ အေရးမယူဘဲ အခြန္ျပန္လည္ေပးေဆာင္ႏုိင္မည့္ ေနာက္ဆံုးအခြင့္ အေရးျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ Withholding Tax ေကာက္ခံမႈ ပယ္ဖ်က္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္ ေျပာၾကား

လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ၀င္ေငြခြန္အေပၚ ႀကိဳတင္ေကာက္ခံေသာပင္ရင္းမွ ႏုတ္ယူေပးသြင္းသည့္ အခြန္ Withholding Tax ေကာက္ခံမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေကာက္ခံေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ပယ္ဖ်က္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္ဟု ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ဥပေဒဆိုင္ရာ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ Withholding Tax ေကာက္ခံျခင္းအား ပယ္ဖ်က္ရန္ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေနကာ မၾကာမီလအနည္းငယ္အတြင္း စတင္အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္သည့္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာႏႈန္းထားမ်ားကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး စီမံ-ဘ႑ာ၀န္ႀကီး အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ေနသည့္စက္႐ံုမ်ား ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ သြင္းကုန္အစားထိုးေရးအတြက္ အက်ဳိးျပဳေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာဖို႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ၀ယ္ယူရာတြင္ ေပးေဆာင္ေနရသည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္ေရးဆြဲရာတြင္ ပုဂၢလိကက႑၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရယူေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အခြန္ဆိုင္ရာႏွစ္ (Tax Year) ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိထားရွိေရး၊ အခြန္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမ်ား ပိုမိုရွင္းလင္း လြယ္ကူလာေစေရးႏွင့္ ICT နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳေရးအျပင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ပိုမိုပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြ ပုိမုိစီစဥ္ေပးျခင္း စသည့္နည္းမ်ားႏွင့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူကို ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမကြက္ေရာင္းခ်ျခင္းအပါအ၀င္ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြမ်ားအေပၚ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ထားသည့္ အခြန္ထမ္း ၁၀ ဦးစာရင္း ထုတ္ျပန္

ေျမကြက္ေရာင္းခ်ျခင္းအပါအ၀င္ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြမ်ားအေပၚ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ထားသည့္ အခြန္ထမ္း ၁၀ ဦးစာရင္းကုိ  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ေဟာင္းစည္းၾကပ္ႏွစ္မ်ားအတြက္ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြမ်ားအား ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ေပးသြင္းထားသည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားစာရင္း၏ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံရေငြစာရင္းကုိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါစာရင္းတြင္ က်ပ္သန္း ၅၀၀၀ ေအာက္ေပးသြင္းသူတစ္ဦး၊  က်ပ္သန္း ၉၀၀ ေအာက္ေပးသြင္းသူတစ္ဦး၊ က်ပ္သန္း ၃၀၀ ေအာက္ေပးသြင္းသူတစ္ဦး၊ က်ပ္သန္း ၂၀၀ ေအာက္ေပးသြင္းသူေလးဦး၊ က်ပ္သန္း ၁၀၀ ေအာက္ေပးသြင္းသူသုံးဦး စုစုေပါင္း ၁၀ ဦး စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Shwe Ayer Nadi Limited က ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားျဖင့္ က်ပ္သန္း ၅၀၀၀ ေအာက္ေပးသြင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး Soe Electric & Machinery Co..,Ltd က ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားျဖင့္ က်ပ္သန္း ၉၀၀ ေအာက္ ေပးေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Kanbawza Industries Ltd က က်ပ္သန္း ၃၀၀ ေအာက္ေပးသြင္းထားၿပီး က်ပ္သန္း ၂၀၀ ေအာက္ေပးေဆာင္သူမ်ားစာရင္းတြင္ Nilar Yoma Gems Co.., Ltd ၊ ေဒၚခင္ စု (ခ) ခ်င္စုေကာ္၊ Capital Power Co.,Ltd ၊ ေဒၚေမရင္ (ခ) ေဒၚသန္းသန္းေအးတုိ႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ က်ပ္သန္း ၁၀၀ ေအာက္ ေပးေဆာင္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ေဒၚေအးစုံ၊ ဦးေက်ာ္စိန္ႏွင့္ ဦးထြန္းစိန္၊ ေဒၚခင္သန္းရီ တုိ႔ပါ၀င္ၿပီး ၎တုိ႔မွာ ေျမကြက္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေျမအေဆာက္ အအံုငွားရမ္းျခင္းတုိ႔အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေျခပစၥည္းဆုိသည္မွာ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏အခန္းမ်ား၊ ယာဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မçတည္ပစၥည္းကုိ ဆုိလုိေၾကာင္း ယင္းစကားရပ္တြင္ အစုရွယ္ယာႏွင့္ ကတိ၀န္ခံခ်ဳပ္တုိ႔အျပင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အလားတူ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။