ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီ ေတာင္းခံလာသည့္ ျပည္တြင္းဘဏ္ ခုနစ္ခုသို႔ က်ပ္ ၆၉၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ဗဟိုဘဏ္ ထုတ္ေခ်းမႈ ေငြေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ

ပုဂၢလိကဘဏ္ တစ္ခု၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီ ေတာင္းခံလာသည့္  ျပည္တြင္းဘဏ္ ခုနစ္ခုသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟို ဘဏ္က က်ပ္ ၆၉၃ ဘီလ်ံေက်ာ္အ ထိ ထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ထုတ္ေခ်းမႈ မွာ ႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲ ေနေသာ ေငြေၾကးပမာဏ တိုးပြားကာ ေငြေဖာင္းပြမႈျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မ တီက အၾကံျပဳထားသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္ အပါအ၀င္ ပုဂၢလိကဘဏ္ခုနစ္ခုသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္ ၉၂ ရက္ထက္မပိုေစဘဲ ယာယီေခ်း ေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဏ္မ်ားသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို အာမ ခံထား၍ အတိုးႏႈန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္အလိုက္ အတုိးႏႈန္း တြက္ခ်က္ရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီ ေတာင္းခံလာသည့္ ျပင္ပပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားသို႔ ယာယီေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေစသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက အၾကံျပဳထားၿပီး ေခ်းေငြရယူသည့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ဧရာ၀တီဘဏ္က က်ပ္ ၂၂၅ ဘီလ်ံျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္က ၁၇၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ကေမၻာဇဘဏ္က က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀ ျဖင့္ တတိယအမ်ားဆံုး ေခ်းယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားထံ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ယာယီေငြထုတ္ေခ်းမႈမွာ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊  ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အတြက္  အတုိး၀င္ေငြ ရရွိႏုိင္ျခင္း စေသာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ရရွိေစႏုိင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲေနသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ တုိးပြားကာ ေငြေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဟာ စုစုေပါင္း ေငြေၾကးပမာဏနဲ႔ သီးသန႔္ေငြေၾကး ပမာဏေတြကို ေငြေၾကးပမာဏ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအျဖစ္ ထားရွိၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေဘာင္အတြင္း ေရာက္ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းဟာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၉ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိခဲ့ရာက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၆ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ အသီးသီး က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က အစိုးရ၏ ဒုတိယႏွစ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

 

တရားမ၀င္ ေစ်းကြက္တြင္ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာငါးဘီလ်ံခန္႔ စီးဆင္းေနၿပီး အဆိုပါ ေစ်းကြက္ေနာက္သို႔ ဗဟိုဘဏ္ လိုက္ေနရသည့္ အေျခအေနအစား ထိန္းေက်ာင္း၍ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ လိုအပ္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ (ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲ) ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ျပည္တြင္း တရားမ၀င္ ေစ်းကြက္တြင္ တစ္ႏွစ္ေဒၚလာငါးဘီလ်ံခန္႔ စီးဆင္းေနၿပီး အဆိုပါ ေစ်းကြက္ေနာက္သို႔ ဗဟိုဘဏ္လိုက္ေနရသည့္ အေျခအေနအစား ထိန္းေက်ာင္း၍ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးသန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

“ျပင္ပေငြလဲႏႈန္းက ျပင္ပမွာရွိေနတဲ့ ေစ်းကြက္။ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိေခၚေတာ့ ဟြန္ဒီေပါ့။ တရားမ၀င္ ေစ်းကြက္ေပါ့။ အဲဒီေစ်းကြက္ကိုလည္း အထင္ေသးလို႔မရဘူး။ သူက တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာငါးဘီလ်ံေလာက္ ရွိတယ္။ ဒီေစ်းကြက္ႀကီးက Stock Basic နဲ႔ တြက္ရင္ ဒီထက္မ်ားေသးတယ္။ ဒီေစ်းကြက္ႀကီးက ႀကီးစိုးေနတာ။ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ဒီေစ်းကြက္ေနာက္ လုိက္ေနရတာပဲ။ ေစ်းကြက္က လႈပ္ရွားၿပီးေတာ့မွ အခုဆို ႏိုင္ငံျခားမွာ ေဒၚလာေစ်း တက္တာထက္ ဒီတုိင္းျပည္မွာ က်ပ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီးတက္တဲ့ ေဒၚလာေစ်းက ပိုမ်ားေနတယ္။ တရားမ၀င္ ေစ်းကြက္က လႈပ္ရွားေနတာကိုး။ သူက ေစ်းကစားေနတာေပါ့။ ဘာျဖစ္မယ္၊ ညာျဖစ္မယ္ သတင္းေတြလႊင့္ေတာ့ လူေတြကလန္႔ၿပီး ေဒၚလာေတြ၀ယ္တယ္။ မလိုအပ္ဘဲ လိုက္၀ယ္ေတာ့ ေဒၚလာေစ်းက တက္ေနတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနေတာ့ ဒီေစ်းကြက္ႀကီးကို ထိန္းေက်ာင္းဖို႔လိုတယ္။ အန္ကယ္က အျမဲတမ္း ေျပာတယ္။ ဘဏ္ေတြမ်ားမ်ားဖြင့္။ ဘဏ္ေတြထဲမွာ ေငြေတြ၀င္လာရင္ ထိန္းေက်ာင္းလို႔လြယ္တယ္။ အခုဟာက ဘဏ္ျပင္ပေရာက္ေနတဲ့ ေငြေတြက ဘာေခၚလဲဆိုေတာ့ အဂၤလိပ္လိုေခၚေတာ့ Hot Money။ ျမန္မာလိုေခၚေတာ့ ထိန္းေက်ာင္းရခက္တဲ့ ေငြေၾကးေတြ။ အဲဒီေငြေတြနဲ႔ ေစ်းကစားေနတာ။ ေဒၚလာေစ်း ကစားေနတာ” ဟု ဦးသန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

တရားမ၀င္ေစ်းကြက္ကို ထိန္းေက်ာင္းရမည္ ဆိုေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္၍ မရဘဲ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္ေန၍ သြယ္၀ိုက္သည့္နည္းျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ထိုသို႔ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မွသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၏ အႏွစ္သာရ ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္အား ၾကည့္႐ႈပါက ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမွာ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံခန္႔ ရွိေနၿပီး အဆိုပါ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမွာ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္မွ ရရွိေနသည္ဟု ဦးသန္းလြင္က သံုးသပ္သည္။

လတ္တေလာကာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ဆိုးရြားစြာ က်ဆင္းေနၿပီး ထိုသို႔ ဆိုးရြားစြာ က်ဆင္းေနသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဘဏ္မ်ားအား ဗဟိုဘဏ္က ေခၚယူေတြ႕ဆံုပါက ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ က်ဆင္းေလ့ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈအေပၚ ၀င္ေရာက္ထိန္းေက်ာင္းမႈ မရွိဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အေျခအေနသာ ရွိေနသည္။

လတ္တေလာတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျမင့္တက္ေနသည့္ ေဒၚလာေစ်းမွ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၀၀ အထိ ျမင့္တက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေနၾကၿပီး ေစ်းကစားသည့္ဘဏ္မ်ား ရွိေနပါက ေခၚယူေတြ႕ဆံုေန႐ံုျဖင့္ မၿပီးဘဲ အေရးယူရန္ပါ လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ေထာက္ထားသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေဒၚလာေစ်း ပံုမွန္ထက္ ျမင့္တက္လာသည့္ အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ေဒၚလာေစ်း ျပန္လည္က်ဆင္းမႈ ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အေရးယူမႈ မရွိသျဖင့္ ေဒၚလာေစ်း ခဏသာ က်ဆင္းၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ျမင့္တက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

“အဓိက,ကေတာ့ တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ၾကားက ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲေၾကာင့္လို႔ ထင္တယ္။ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ ျဖစ္ေတာ့ အေမရိကန္ကလည္း သူ႔ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္ေအာင္လုပ္တယ္။ တ႐ုတ္ကလည္း သူ႔ေငြေတြကို ျပည္ပစီးထြက္မႈ ေလ်ာ့နည္းႏုိင္သမွ် ေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ေနတယ္။ ဒီလို တင္းက်ပ္လာတာေတြက အဓိက အေၾကာင္းရင္းလို႔ ထင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူမ်ဳိးက စိုးရိမ္စိတ္ႀကီးတယ္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ဒီထက္က်သြားႏိုင္တယ္ ထင္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ေဒၚလာစုေဆာင္းတယ္။ ၀ယ္ၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဒၚလာေစ်းက တက္တာေပါ့။ အဲဒီလို ေဒၚလာေစ်း တစ္ခုခုျဖစ္ၿပီ။ တက္တာျမန္တယ္။ ၾကမ္းတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဗဟိုဘဏ္က ေခၚေတြ႕ေလ့ရွိတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ေခတ္ တုန္းကဆုိရင္ ဦး၀င္းရွိန္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေခၚေမးဖူးတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒က ဦးသန္းညိန္းေပါ့။ အဲဒီတုန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ၿပီးေတာ့ ေနာက္ေန႔မွာ နည္းနည္းျပန္က်သြားတယ္။ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ အပါအ၀င္ ငါးဦးေပါ့။ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ ေတာင္းခံတာေပါ့။ အခုေနာက္ပိုင္းလည္းပဲ ေဒၚလာေစ်း တက္တာျမန္တယ္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်တာၾကမ္းတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ေခၚေတြ႕ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္မွာလည္း ဘဏ္ေတြကိုယ္တိုင္က ျမန္မာက်ပ္ေငြထက္ ေဒၚလာအေပၚ အဓိကအားထားၿပီးေတာ့ အေလးထားေနရတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေခၚေတြ႕႐ံု သက္သက္နဲ႔ေတာ့ သိပ္ထိေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူးထင္တယ္။ ေခၚေတြ႕႐ံုနဲ႔ေတာ့ မသမာနည္းလမ္း မသံုးဖို႔၊ ေစ်းမကစားဖို႔ အဆင့္ေလာက္ပဲျဖစ္မယ္။ ေစ်းမကစားဖို႔ သတိေပး႐ံု သက္သက္နဲ႔ မျဖစ္ဘူးေပါ့။ ဒုတိယအဆင့္မွာ အေရးယူဖို႔ လိုတာေပါ့။ ေစ်းကစားတဲ့ ဘဏ္ေတြရွိရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏိုင္ဖို႔ လိုတာေပါ့” ဟု မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ဆိုသည္။

 

ျမန္မာခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ုိလီမိတက္ (MCBL) အား ေခ်းေငြသတင္းပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ထုတ္ေပးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ သတင္းထုတ္ျပန္

ျမန္မာခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ုိလီမိတက္ (MCBL) အား ေခ်းေငြသတင္းပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ထုတ္ေပးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ေမ ၁၇ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ုိလီမိတက္ (MCBL) မွာ ဘဏ္မ်ား၊ ဘဏ္မဟုတ္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အျခားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး၏ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းၿပီး အဆုိပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေငြထုတ္ေခ်းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ပါရိွသည္။

ထုိသုိ႔ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဘဏ္မ်ား၊ ဘဏ္မဟုတ္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အာမခံပစၥည္းရယူၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသည့္ စနစ္တစ္ရပ္အေပၚ မီွခုိမႈအား ေလွ်ာ့ခ်သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေခ်းေငြအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ဘဏ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ၏ ေငြေခ်းရန္ ထုိက္တန္မႈအား အကဲျဖတ္ကာ ေခ်းေငြမ်ား ပုိမုိလြယ္ကူစြာ ထုတ္ေခ်းလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေခ်းေငြရရွိႏုိင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရိွလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္၏ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကနဦးထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ဗဟုိဘဏ္၏ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ားမွ ေသြဖည္သြားႏုိင္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား တိက်စြာလုိက္နာရန္ ဗဟုိဘဏ္အသိေပး

ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၏ ဘဏ္ခဲြတစ္ခုတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၏ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကနဦးထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ဗဟုိဘဏ္၏ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ားမွ ေသြဖည္သြားႏုိင္ကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား တိက်စြာလုိက္နာရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က အသိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အသိေပးခ်က္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္တြင္ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္ ဥကၠ႒ထံ စာအမွတ္၊ မဗဘ/ဘဏ္စိစစ္/ ေထြ (၂၂၆/၂၀၁၈) ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ကုိယ္စား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္မုိးမုိးက ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ဥပေဒပါ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမူ၀ါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးအေပၚ အဆုိပါမူ၀ါဒမ်ား၏ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ႏုိင္သည့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း မူ၀ါဒမ်ားကုိ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဗဟုိဘဏ္က ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ဥပေဒပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား က်င့္သံုး၍ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁၀/၂၀၁၁) ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁၁/၂၀၁၁) အရ ဗဟုိဘဏ္၏ အတုိးႏႈန္းအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ဘဏ္အတုိးႏႈန္းမ်ားကုိ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ၊ ေငြစုလက္မွတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ေစ့မွေပးရမည့္ အပ္ေငြတုိ႔အေပၚတြင္ ေပးရမည့္ အနည္းဆုံးအတုိးႏႈန္းကုိ ဗဟုိဘဏ္အတုိးႏႈန္းေအာက္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း (၁၀%-၂%=၈%) ထက္မနည္းေစရန္၊ ေခ်းေငြမ်ား၊ စာရင္းပို ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားအေပၚတြင္ ေတာင္းခံႏုိင္သည့္ အျမင့္ဆံုးအတုိးႏႈန္းကုိ ဗဟုိဘဏ္အတုိးႏႈန္းထက္ သံုးရာခုိင္ႏႈန္း (၁၀%+ ၃%=၁၃%) ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေဘာင္အတြင္း အတုိးႏႈန္းကုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ဗဟုိဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၏ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကနဦးထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ားမွ ေသြဖည္သြားႏုိင္ကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကုိပါ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္အေနျဖင့္ အပ္ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြအေပၚ ထားရွိရမည့္ အတုိးႏႈန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တိက်စြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ဗဟုိဘဏ္က အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကေမၻာဇဘဏ္က စုေငြစာရင္း (Saving Account) အတုိးႏႈန္းမ်ားအား ၀ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စာရင္းေသအပ္ေငြ (Fixed Deposit Account) အတုိးႏႈန္းကုိ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ေငြစာရင္းမ်ားအလုိက္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စီးပြားေရးတုံ႔ဆိုင္းေနျခင္းကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကုစားရန္ ဘဏ္အပ္ေငြအတုိးႏႈန္းကို ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းကို ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စီးပြားေရးတုံ႔ဆိုင္းေနျခင္းကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွကုစားရန္ ဘဏ္အပ္ေငြအတိုးႏႈန္းကို ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းကို ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ပဥၥမေန႔တြင္ ဒဂံုမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ေဆြးေႏြးသည္။

ျပည္တြင္းေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ကိုသာ အားထားခဲ့ရၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္အျပင္ အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ားကို ေစ်းၿပိဳင္ေလလံစနစ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ား ျဖည့္ဆည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျဖည့္ဆည္းရန္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ႏွင့္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ဗဟိုဘဏ္က ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ေစ်းကြက္ ကျပ႒ာန္းသည့္ အတိုးႏႈန္းျဖစ္ေပၚေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဗဟိုဘဏ္မွ ဘဏ္၌လာေရာက္အပ္ႏွံေငြမ်ားအတြက္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မနည္းေသာ ဘဏ္ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မပိုေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေခ်းရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ရသည့္ကူပြန္ႏႈန္းသည္ အစီရင္ခံစာအရ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ကူပြန္ႏႈန္း ကိုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၉ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔အထိ အတိုး ႏႈန္းျမင့္မားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုအေျခအေနတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံသည့္ အတိုးႏႈန္းကို ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္မွေခ်းယူေငြမ်ားအတြက္ အတိုးႏႈန္းကို ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးပါက ဘဏ္၌ေငြစုသူမ်ားအား မထိခိုက္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုးႏႈန္းကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က သံုးသပ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အတိုးႏႈန္းအား ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအစား ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တုံ႔ဆိုင္းေနျခင္းကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကုစားေပးႏိုင္သည့္အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မတည္ရင္းႏွီးမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးသည္။

ပုဂၢလိကက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လက္ရွိအခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေခ်းေငြအေပၚ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ (Maximum Bank Lending Rate) ကို လက္ရွိ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ႏွင့္ ဘဏ္အပ္ ေငြအေပၚအတိုးႏႈန္း Maximum ကိုလက္ရွိ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ တင္ျပမႈအေပၚ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စိုးက ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ (၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္) တြင္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦစိုးသိန္းသို႔ တင္ျပထားသည္။