ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈအား ႀကိဳးကိုင္ခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ခံမႈ ရွိရမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္အသစ္ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး ကုိယ္စားလွယ္အသစ္ျဖစ္သူ ခရစၥတင္းရွာေနးဘာဂ်န္နာ တို႔ ဇြန္ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ (Photo: Myanmar State Counsellor Office)

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့မႈအတြက္ တာ၀န္ရွိမႈကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ယံုၾကည္ရသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္အသစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆံုး လာေရာက္စဥ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္က ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး ကုိယ္စားလွယ္အသစ္ျဖစ္သူ ခရစၥတင္းရွာေနးဘာဂ်န္နာသည္ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးေသာ သူ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ကိုးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာအရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔အျပင္ အျခားထိပ္တန္း အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ေဆြးေႏြးမႈ အားလံုးမွာ အထူးကိုယ္စားလွယ္က တာ၀န္ခံမႈရဲ႕ အေရးပါပံုကို အထူးျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူ အထူးျပဳေျပာၾကားခဲ့တဲ့ အခ်က္ဟာ စစ္မွန္တဲ့ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ ခရီးစဥ္ရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

ရွာေနးဘာဂ်န္နာက ယံုၾကည္ရသည့္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကို ထူေထာင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွာေနးဘာဂ်န္နာသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔ ခိုလႈံေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔လည္း မၾကာမီ သြားေရာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွာေနးဘာဂ်န္နာက ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို သြားေရာက္ၿပီး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ကုစားေရးကို အားေပးရန္ သက္ေရာက္မႈ ခံခဲ့ရသည့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္အတူ လူထုေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအား ေထာက္ျပခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ေဆြးေႏြး

Photo: Ministry of Foreign Affairs Myanmar

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ခရစၥတင္းရွာေနး ဘာဂ်န္နာအား ဇြန္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္႐ုံး တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ခရီးစဥ္ လာေရာက္ျခင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥ ေျဖရွင္းေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢအၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသိုက္အ၀န္း ႏွစ္ခုအား ပိုမိုနီးကပ္လာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔အား အေထာက္အကူျပဳရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျမျပင္ အေျခအေနႏွင့္ နက္နဲ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား၏ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္ရန္၊ အေျခအေနမွန္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းမွ သိရွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အထူးကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔အၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ ေပါင္းကူး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ ညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ၿပီး ညစာသုံးေဆာင္ျခင္း မျပဳမီ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္သစ္ ဇြန္လတြင္ ပထမဆံုးခရီးစဥ္ လာေရာက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္သစ္ ခရစ္စတင္းရွရန္နာဘာဂ်ီနာသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ လာမည့္လတြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ သတင္းအရစ္အျမစ္မ်ားက ေမ ၂၃ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံအမတ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ရွရန္နာဘာဂ်ီနာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ဇြန္လတြင္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို က်င္းပရန္ လာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ရွရန္နာဘာဂ်ီနာသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆိုထားၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကြၽမ္းက်င္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ရန္ဟီးလီကိုလည္း တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရက္အတိအက်ကို ကုလသမဂၢ သတင္းအရင္းအျမစ္က မေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ခရီးစဥ္ကို ျမန္မာအစိုးရက သေဘာတူထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ရွရန္နာဘာဂ်ီနာသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အက်ပ္အတည္းကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္စ္ ႏွင့္ ေမ ၂၂ ရက္က ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ ဘာဂ်ီနာ၏ ခင္ပြန္းသည္လည္း သံတမန္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံအမတ္ႀကီးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။ ဘာဂ်ီနာ၏ ၂၅ ႏွစ္တာ သံတမန္ေရးရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္သစ္ တာ၀န္အတြက္ သင့္ေတာ္မႈရွိသူျဖစ္ေစေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ စတက္ဖနီဒူဂ်ာရစ္က ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယုိဂူတာရက္စ္သည္ ခရစ္စတင္းရွရန္နာ ဘာဂ်ီနာကုိ ၎၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးသံတမန္အျဖစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအား ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ဆင္ေရးကုိ အဆုံးသတ္ရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္၌ အထူးသံတမန္တစ္ဦး ခန္႔ထားရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေထြေထြညီလာခံက ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အား ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ေမလဆန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ခရီးစဥ္အၿပီး၌ ဘဂၤါလီတုိ႔ကုိ ဖိႏွိပ္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံက မွန္မွန္ကန္ကန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္သစ္ ဇြန္လတြင္ ပထမဆံုးခရီးစဥ္ လာေရာက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္သစ္ ခရစ္စတင္း ရွရန္နာဘာဂ်ီနာသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ လာမည့္
လတြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢသတင္းအရစ္အျမစ္မ်ားက ေမ ၂၃ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံအမတ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ရွရန္နာဘာဂ်ီနာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ဇြန္လတြင္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို က်င္းပရန္ လာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ရွရန္နာဘာဂ်ီနာသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆိုထားၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကၽြမ္းက်င္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ရန္ဟီးလီကိုလည္း တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။

ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရက္အတိအက်ကို ကုလသမဂၢသတင္းအရင္းအျမစ္က မေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ခရီးစဥ္ကို ျမန္မာအစိုးရက သေဘာတူထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွရန္နာဘာဂ်ီနာသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အက်ပ္အတည္းကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယို ဂူတာရတ္စ္ႏွင့္ ေမ ၂၂ ရက္က ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။