ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကိုးစီးေျမာက္ျပင္ဆင္ၿပီးစီးသည့္ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာလုပ္ငန္းပိုင္ ဥသာသေဘၤာအား ေရခ်ၿပီးစီး

ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း၌ ျပင္ဆင္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာလုပ္ငန္းပိုင္ ဥသာသေဘၤာအား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကိုးစီးေျမာက္အျဖစ္ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္းပိုင္ ဥသာသေဘၤာအား ေရခ်ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာပိုင္ ဥသာသေဘၤာႀကီးအား ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း (ဆင္မလိုက္) တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီးစီး၍ ေရခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သေဘၤာႀကီးသည္ ဆင္မလိုက္သေဘၤာက်င္းတြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ သေဘၤာမ်ားအနက္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကိုးစီးေျမာက္ ျပင္ဆင္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ သေဘၤာျဖစ္ၿပီး ဆင္မလိုက္ သေဘၤာက်င္းတြင္ လာေရာက္ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ သေဘၤာမ်ားတြင္ အႀကီးဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုး ကုန္တင္သေဘၤာျဖစ္ၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပးဆဲြေနသည့္ သေဘၤာျဖစ္သည္။

“ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္းပိုင္ ဥသာသေဘၤာကုိ ျပင္ဆင္မႈေတြၿပီးစီးလို႔ ေရခ်ၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ ဒီဥသာသေဘၤာက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္းက ျပင္ဆင္ၿပီးစီးခဲ့တဲ့ ကိုးစီးေျမာက္ သေဘၤာလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္းသည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံပိုင္သေဘၤာက်င္းတစ္ခုအျဖစ္ စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေရယာဥ္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္တြင္းျပည္ပေရယာဥ္မ်ားကို လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

မူလက ေလ်ာလမ္းသံုးလြန္းက်င္းသာရွိခဲ့ၿပီး တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေထာင္အထိသာ ေရယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ရာမွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၂၀၀၀ ေရလံုသေဘၤာက်င္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားအား လြန္းတင္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြျပင္ပမွ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းေနာက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Dong A Shipbuilding Industry JSC ႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း၍ Myanma Shipyards Dong A Joing Venture Company Limited ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖက္စပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ စတင္ကာ အဆိုပါ Myanma Shipyards Dong A Joing Venture Company Limited မွ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ Steel Structure ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားပါ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ AMECC Mechanical Construction JSC ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အျခားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။