ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ခန္႔မွာ ကမၻာ႔စီးပြားေရးေစ်းကြက္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ၿပီး ႏႈန္းရွင္မဲ့ (Free Float) လဲလွယ္မႈစနစ္ က်င့္သံုးကာ တည္ၿငိမ္စြာ ၾကံ့ၾကံ့ခံၿပီး ေရွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္ပါက က်ပ္ေငြႏွင့္ ေဒၚလာတန္ဖိုး အလိုလိုျပန္လည္ ညီမွ်သြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထူးစီးပြားေရးအၾကံေပး ေရွာင္တာနယ္ ေျပာၾကား

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ခန္႕မွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးေစ်းကြက္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ၿပီး ႏႈန္းရွင္မဲ့ (Free Float) လဲလွယ္မႈစနစ္ က်င့္သံုးကာ တည္ၿငိမ္စြာ ၾကံ့ၾကံ့ခံၿပီး ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ပါက က်ပ္ေငြ ႏွင့္ ေဒၚလာတန္ဖိုး အလိုလို ျပန္လည္ ညီမွ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထူးစီးပြားေရးအၾကံေပး ေရွာင္တာနယ္က ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ယင္း၏ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚ ေရးသား ေျပာၾကားထားသည္။

Sean Turnell ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္း အတက္အက် ျပင္းထန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏႈန္းရွင္မဲ့ (Free Float) လဲလွယ္မႈစနစ္ က်င့္သံုးၿပီး တည္ၿငိမ္စြာ ၾကံ့ၾကံ့ခံၿပီး ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ပါက သူ႔အလိုလို ျပန္လည္ ၿငိမ္သက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ထို႔ကဲ့သို႔ ေျပာဆိုရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရွာင္တာနယ္က အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။

Sean Turnell ၏ ေရးသားခ်က္အရ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာေစ်းမ်ား တက္လာရျခင္းမွာ ခ်မ္းသာေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာပါက လူအမ်ားမွာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြအေပၚ အားကိုးၾကသျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ျမင့္တက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး လတ္တေလာ အခ်ိန္အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ က်ဆင္းမႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ မွာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေစ်းကြက္၏ သက္ေရာက္မႈသာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရာ (က်ဆင္း) ႏွင့္ အိႏၵိယ ႐ူပီး (က်ဆင္း) အပါအ၀င္ တျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက ျမန္မာက်ပ္ေငြသည္ သိသိသာသာ တန္ဖိုးက်ဆင္းသြားျခင္း ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ က်ဆင္းျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးေစ်းကြက္သည္ ငယ္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြမွာ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ အားကိုးရေသာ ေငြသားတစ္ခုဟု ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ထိုသို႔ ယံုၾကည္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ တျခားႏိုင္ငံ ေငြသားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ပိုင္ဆိုင္ရျခင္းမွာ တျခားေငြသားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက အဆင့္တူေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ အနည္းငယ္ပိုမ်ားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ က်ပ္ေငြႏႈန္းေၾကး က်ဆင္းျခင္းက ျဖစ္ကိုျဖစ္လာမည့္ အရာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းသည့္ သၾကားႏွင့္ေရနံလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္ေနေသာေၾကာင့္ က်ပ္ေငြအေပၚ ဖိအားေပးမႈ ရွိေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္အား ပို႔ကုန္အျဖစ္ ပို႔ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ သၾကားႏွင့္ ေရနံမ်ားအား သြင္းကုန္အျဖစ္ အရင္တင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြအား အရင္သံုးစြဲရေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ အဆိုပါ သၾကားႏွင့္ ေရနံကို ပို႔ကုန္အျဖစ္ ပို႔ေပးၿပီး ျပန္လည္ရရွိမည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ျခင္း မရွိဘဲ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ဘဏ္မ်ားထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားမွာလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြသားမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘဏ္စာရင္း ($US Nostro Accounts) ထဲမ်ားသို႔ အပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြ နည္းပါးမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေရွာင္တာနယ္က သူေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အဆိုပါ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြသားလဲလွယ္မႈ ေစ်းကြက္သည္ ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၇-၉၈ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အာရွစီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေငြသားတန္ဖိုးမ်ား လြန္စြာက်ဆင္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြသား ေၾကြးၿမီမ်ားျပားလြန္းေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ အေျခအေနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပုဂၢလိက က႑အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားေငြသားေၾကြးၿမီ နည္းပါးေသးေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြသား သိုေလွာင္ထားမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးစြဲၿပီး က်ပ္ေငြအား ၀ယ္ယူ၍ က်ပ္ေစ်းကို ျမႇင့္တင္မည္ဆိုပါက သိုေလွာင္ထားေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ကုန္သြားမည္ ျဖစ္ကာ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏႈန္းရွင္မဲ့စနစ္အား က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးသည္ မည္မွ်ေလာက္ ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ပါက ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မ်ား ခ်က္ခ်င္း ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ႏႈန္းရွင္မဲ့စနစ္ က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ၁၉၈၃၊ ဒီဇင္ဘာမွစၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္သံုးဆယ္အတြင္း တည္တံ့ခိုင္ၿမဲခဲ့ေသာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ေရွာင္တာနယ္က သူ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

ဗဟိုဘဏ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေငြလဲေစ်းကြက္ (Manage Float) အျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းအေပၚ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက အတုိးအေလ်ာ့ ရွစ္က်ပ္အျဖစ္ (+/- 0.8) သတ္မွတ္ထားမႈအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပယ္ဖ်က္မႈကို Free Float အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေနေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အေျခအေနအရမူ Manage Float ကိုသာ က်င့္သံုးဆဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဗဟိုဘဏ္၏ ပယ္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်း ႐ုတ္ခ်ည္းျမင့္တက္သြားၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္သာ ရွိခဲ့ရာမွ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၅၂၀ က်ပ္သို႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဗဟိုဘဏ္၏ Free Float လုပ္ေဆာင္မႈပံုစံမွာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ မွန္ေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးက်ဆင္းမႈထက္ ဆိုးရြားေနသည့္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

“ Free Float လုပ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ လုပ္တာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း လုပ္ေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့လို႔ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါကို ၾကည့္ရေသးတာကိုး။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းက ဗဟိုဘဏ္မွာ အရန္ေငြပမာဏ နည္းလို႔လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အရန္ေငြ နည္းေတာ့ တစ္ေန႔ ေဒၚလာ တစ္သိန္းေလာက္ ထုတ္ေရာင္းေပးေနတာမ်ဳိးက အဆင္မေျပဘူး။ ေစ်းကြက္ ကစားတာကိုလည္း မထိန္းႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီလို လုပ္လိုက္တာလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္တယ္။ ျပႆနာက ဒီလိုမ်ဳိး ႐ုတ္ျခည္းလုပ္လိုက္တာက ဆိုးတာ။ လုပ္သင့္တယ္လို႔ေတာ့ ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ဂယက္ ႐ိုက္သြားတာေပါ့” ဟု မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အက်ဳိးဆက္အေပၚ မည္သူတာ၀န္ယူမည္နည္း

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ဆက္တုိက္က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ဗဟုိဘဏ္က ေဒၚလာလြတ္လပ္စြာ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ ဗဟုိဘဏ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေငြလဲေစ်းကြက္ (Manage Float) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ၿပီး ဘဏ္မ်ားမွ ဗဟုိဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းအေပၚ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက အတုိးအေလွ်ာ့ ၈ က်ပ္ (+/- 0.8) သတ္မွတ္ထားမႈကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၃ တြင္ ပယ္ဖ်က္၍ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္လုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳက္နက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးသည္ လ်င္ျမန္ေသာအရွိန္ျဖင့္ ဆက္လက္က်ဆင္းကာ ယမန္ေန႔က ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၁၅၂၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေငြလဲႏႈန္း အတက္အက် ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ အေျခအေနအေပၚ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေ၀ဖန္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ဗဟုိဘဏ္က ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေငြလဲေစ်းကြက္ကုိ Float လုပ္ေပးခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈကုိ အမ်ားကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဗဟုိဘဏ္ သတ္မွတ္ေသာ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းကုိ ပယ္ဖ်က္လုိက္မႈ ေ၀ဖန္ခံေနရၿပီး တခ်ဳိ႕ကလည္း အစုိးရ၏ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးက်ဆင္းမႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ယင္းနည္းဗ်ဴဟာ မွန္ကန္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သုံးသပ္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဘက္ဘက္မွ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေဘးက်ပ္နံက်ပ္ အေနအထားတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္လုိက္ျခင္းအေပၚ အမ်ားက စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးတန္ဖုိး က်ဆင္းေနရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတုိင္း အေရာင္းအ၀ယ္ ပုံမွန္ျပဳလုပ္လွ်င္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးကုိ မွ်ေျခတစ္ခု၌ ထိန္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ သုိ႔မဟုတ္ဘဲ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအရ ေဒၚလာတန္ဖုိးကုိ လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္၌ ေငြကစားသူအခ်ဳိ႕က ေဒၚလာတန္ဖုိး ဆြဲတင္မႈမ်ား ပုိလာႏုိင္သည္ဟုလည္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ေဒၚလာေစ်းကြက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေတာ့ပါက က်ပ္ေငြတန္ဖုိးပုိ၍ က်ဆင္းကာ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္မည့္ အခ်က္အေပၚ စီးပြားေရးေလာကအတြင္း စုိးရြံ႕ထိတ္လန္႔ေနသည္။ ႏွစ္ရက္ခန္႔အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ဆုိးရြားစြာ က်ဆင္းသြားျခင္းကုိၾကည့္လွ်င္ ဗဟုိဘဏ္၏ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပုံ မွားယြင္းသြားၿပီလားဆုိသည့္ သံသယမ်ားလည္း တုိးပြားလာေစခဲ့ျပန္သည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးက်ဆင္းျခင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ခန္႔မွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးေစ်းကြက္ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ႏႈန္းရွင္မဲ့ (Free Float) လဲလွယ္မႈ စနစ္က်င့္သုံးကာ တည္ၿငိမ္စြာ ၾကံ့ၾကံ့ခံ၍ ဆက္သြားပါက က်ပ္ေငြႏွင့္ ေဒၚလာတန္ဖုိး အလုိလုိ မွ်ေျခညီသြားမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အထူးစီးပြားေရးအၾကံေပး ေရွာင္တာနယ္လ္က ဆုိေနျပန္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ လက္ရွိကာလတြင္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အတက္အက် လ်င္ျမန္မႈႏွင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးက်ဆင္းမႈမွာ မူမမွန္သည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။ မၾကာမီဘတ္ဂ်က္ရာသီ စတင္ေတာ့မည့္အခါတြင္ ပုံမွန္အေလ့အထအရ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး ဆက္လက္က်ဆင္းမည္ ဆုိပါက တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ ထင္သည္ထက္ ဆုိးရြားႏုိင္သည့္အေပၚ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္သည္က အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းျခင္း၏ ဂယက္သည္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ ေဒၚလာလက္၀ယ္ကုိင္ေဆာင္၍ ေစ်းကြက္ကစားေနၾကသူမ်ားအား သက္ေရာက္မႈမရွိဘဲ အေျခခံျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲတြင္းပုိနက္ေစမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနသည္က ျငင္းမရႏုိင္ေပ။
ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးသိသာစြာ တုိးတက္မႈမရွိသည့္အျပင္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္အရ ငယ္ရြယ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ လက္ရွိအေနအထားအတုိင္း ဆက္သြားလွ်င္ မၾကာမီၿပိဳလဲသြားမည့္ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ပင္ ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ ႀကီးမားသည့္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရခ်ိန္တြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ ေရတုိေရရွည္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္သူတုိ႔၏ Risk ကုိလည္း ခ်င့္ခ်ိန္သင့္ေပသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ၿပီး ယင္း၏အက်ဳိးဆက္ကုိ သက္ဆုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္