ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံမႈ၊ ပိုလွ်ံအပ္ႏွံေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည္မ်ားကိုသာ ေတာင္းခံရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ရစဥ္

ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံမႈ၊ ပိုလွ်ံအပ္ႏွံေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည္မ်ားကိုသာ ေတာင္းခံရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံမႈ၊ ပိုလွ်ံေငြအပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည္မ်ားကိုသာ ေတာင္းခံဖို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမွာစာထုတ္ျပန္၍ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုမွာ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြမွ ရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲမႈေတြကို ခြင့္မျပဳပါ။ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြမွ ပိုလွ်ံေငြအပ္ႏွံမႈကိုလည္း ႀကီးေလးတဲ့ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကိုလည္း ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ တိုးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၏ ရေငြသံုးေငြ တိုးတက္လာသည့္နည္းတူ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အရအသံုးမ်ားလည္း တိုးတက္လာသည့္ သဘာ၀အရ ႏွစ္စဥ္ ပိုမိုတိုးတက္ ေထာက္ပံ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ဘ႑ာေငြ ျဖည့္ဆည္းျခင္းမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြအေပၚ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အၾကား ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀က်င့္သံုးမႈပံုစံကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အေထြေထြ ပိုလွ်ံရန္ပံုေငြစာရင္းသို႔ ဘ႑ာေရးႏွစ္ေက်ာ္လြန္ၿပီးမွ ပိုလွ်ံေငြျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြတြင္ ပိုေငြျဖစ္ေပၚျခင္း၊ တည္ဆဲဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္းႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ ပိုလွ်ံရန္ပံုေငြ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း အတိအက် လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ တည္ဆဲဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ တည္ဆဲဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းကို ကိုးကားေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အေလးထားမႈကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု သံုးသပ္သည့္အတြက္ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တည္ဆဲဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေရး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းထားသည္။