က်ပ္ ၁၁၅၇ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚမည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း ၃၂ ဖြဲ႕အနက္ ၂၂ ဖြဲ႕သာ အျမတ္ရရွိၿပီး ၁၀ ဖြဲ႕ အ႐ံႈးေပၚ

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းစာမ်ားတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေအာင္ရဲေထြး သတ္ျဖတ္ခံရေသာ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းခံရသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့မႈကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်ပ္ ၁၁၅၇ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚမည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ၃၂ ဖြဲ႕အနက္ ၂၂ ဖြဲ႕သာ အျမတ္ရရွိၿပီး ၁၀ ဖြဲ႕မွာ အ႐ံႈးေပၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွင့္ မူလခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအရ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းအရ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ၂၆ ဖြဲ႕ရွိသည့္အနက္ ၁၇ ဖြဲ႕မွာ အျမတ္ရမည္ဟု ေရးဆြဲထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ေျခာက္ဖြဲ႕ရွိသည့္အနက္ ငါးဖြဲ႕မွာ အျမတ္ရမည္ဟု ေရးဆြဲထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ၂၆ ဖြဲ႕မွာ ၀န္ႀကီးဌာန ေျခာက္ခု၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမွာ က်ပ္ ၁၁၅၇ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚမည္ျဖစ္သည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ငါးခုတြင္ ျပည္တြင္းေရးေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးက က်ပ္သန္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးမွာ က်ပ္ ၁၃၆၉ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚကာ ျမန္မာ့မီးရထားမွာ က်ပ္ ၉၇၉၂၃ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းမွာလည္း ၄၁၁၀ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚကာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသာ က်ပ္ ၉၈၁၄၄ သန္းေက်ာ္ အျမတ္ေပၚသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းငါးခု အေနျဖင့္ အျမတ္စာရင္းျဖင့္ ေရးဆြဲထားၿပီး က်ပ္ ၃၃၃၅၄၆ သန္းေက်ာ္ အျမတ္ရရွိထားကာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတြင္မူ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ က်ပ္ ၆၂၉၉၆၃ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚသည္မွအပ က်န္အဖြဲ႕အစည္း ေလးခုမွာ အျမတ္ျပေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း ေျခာက္ခုမွာလည္း အျမတ္ရရွိၿပီး က်ပ္ ၁၉၂၅၁၅ သန္းေက်ာ္ အျမတ္ရရွိမည္ဟု သိရသည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းငါးခုမွာမူ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ က်ပ္ ၃၇၈၃ သန္းေက်ာ္ အျမတ္ရသည္မွအပ အမွတ္ (၁)၊ (၂)၊ (၃) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းအားလံုးမွာ အ႐ံႈးေပၚေနသည့္အတြက္ က်ပ္ ၈၂၄၉၂ သန္းေက်ာ္အထိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အ႐ံႈးေပၚေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ ရန္ပံုေငြျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းေျခာက္ခုတြင္မူ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၊ ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္း လုပ္ငန္းတို႔က အျမတ္စာရင္းျပေနၿပီး ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းက က်ပ္ ၂၉၄၁ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးစာရင္းျပ ေရးဆြဲထားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က က်ပ္ ၅၆၄၅၇၈ သန္းေက်ာ္ အျမတ္စာရင္းျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည္။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔မွလည္း အျမတ္စာရင္းျဖင့္ ေရးဆြဲထားကာ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၅၄၇၆၂ သန္းေက်ာ္ အျမတ္ရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပုိင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း ေအာက္ေျခတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပုိင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း ေအာက္ေျခတြင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

မတ္၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာက္တန္း မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိး၏ အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကုိ သိလုိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကုိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းႏွင့္  ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းရွင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီမုိကေရစီအစုိးရသြားမယ္လုိ႔ ေၾကညာထားတဲ့ အစုိးရျဖစ္တဲ့အတြက္  ဒီမုိကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔မညီတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ျပဳမႈ ဆက္ဆံ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ ပညာေပးကာလ သတ္မွတ္တာ အေရးယူမႈေတြလုပ္တာ မျဖစ္မေနလုိေနပါၿပီ။ ဒီလုိမ်ဳိးလုပ္ႏုိင္မွပဲ ကြၽန္မတုိ႔လိုခ်င္တဲ့ အေရြ႕တစ္ခုကုိေရာက္ မွာ။ ရာႏႈန္းျပည့္မရဘူးဆုိရင္ေတာင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေရြ႕ဖုိ႔လုိအပ္ေနပါၿပီ။ ဒီအတြက္ကုိ တာ၀န္ရွိေနတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ အသီးသီးတာ၀န္ရွိသူေတြဟာ အခက္အခဲေတြကုိပဲ လက္ညႇိဳးထုိးမျပဘဲနဲ႔ ဒီအခက္အခဲေတြ ေက်ာ္လႊားဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းရွာဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေနာက္ ဒီအခက္အခဲေတြ ဘာရွိတယ္ဆုိတာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပလုိက္ရင္ ကြၽန္မတုိ႔ျပည္သူက ပူးေပါင္းပါ၀င္မွာပါ။ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြမွာက အေျခခံအခြင့္အေရးအရ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ရွိ တယ္။ ဒီဟာကုိ သေဘာမေပါက္ဘဲနဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာေတြကက်ေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ သူတုိ႔ဆီမွာပဲ အာဏာရွိတယ္ ဆုိတာမ်ဳိးရွိတယ္။ ဒါ မေျပာင္းလဲတဲ့ အခက္အခဲပါ။ ညႊန္ၾကားထားသည့္တုိင္ေအာင္ မလုပ္ပါဘူးဆုိတာကုိေျပာတာ။ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ လုိက္နာမႈမရွိတာကို အေရးယူမႈအပုိင္းကုိ ေျပာမသြားဘူး။ ၿပီးေတာ့ သတင္း အခ်က္အလက္ရယူပုိင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒေတြ စီစဥ္ေနတယ္ဆုိတာေလာက္ပဲသိၿပီးေတာ့ အခ်ိန္အတိအက်ေျပာမသြားဘူး။ ေက်နပ္မႈမရွိပါဘူး” ဟု ေက်ာက္တန္း မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒီမုိကေရစီကုိ သြားမည္ဆုိပါက သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျပည္သူကုိတင္ျပရန္အတြက္ ျပည္သူက အာဏာအပ္ထားသည့္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူ႔အခြန္စား ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားက မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပုိင္ခြင့္သည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

“ေအာက္ေျခမွာေတာ့ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ေတြက မေရာက္ပါဘူး။ ကြၽန္မရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္မွာဆုိရင္ စည္ပင္ကေန လုိင္စင္နဲ႔ပတ္သက္တာေတြ ဘယ္လုိမ်ဳိးစီစဥ္ထားလဲ၊ ဘယ္ႏွစ္ခုရွိလဲဆုိတာ ေမးတဲ့အခါမွာ ၀န္ထမ္းကေန အမႈေဆာင္အရာရွိ ခြင့္ျပဳမွ ေျဖမယ္ေျပာပါတယ္။ အမႈေဆာင္အရာရွိက စာရင္းျပဳစုပါမယ္ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္မေတြ႕တုိင္းေမးတဲ့အခါမွာေမးတုိင္း စာရင္းျပဳစုေနပါတယ္ေျဖေပမယ့္ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာတဲ့အခါမွာ အထက္ကခြင့္ျပဳမွ ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ စီမံခန္႔ခဲြရမယ့္ကိစၥေတြကုိ တရား၀င္ေၾကညာထားေပးရမယ့္အစား ကုိယ္စားလွယ္ကုိယ္တုိင္က ေမးတာေတာင္ ေန႔ေရႊ႕ ညေရႊ႕နဲ႔ ေနာက္ဆုံး အထက္ကတုိ႔ ဘယ္ကမွန္း မသိတာတုိ႔ တုိင္းကခြင့္ျပဳမွတုိ႔နဲ႔ အခုအခ်ိန္အထိ မရပါဘူး။ ဒါ လက္ရွိ ေျမျပင္ အေျခအေနမွာ ျဖစ္ေပၚေနတာပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိေမးေတာ့လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက မသိဘူးလုိ႔ေျပာပါတယ္။ စည္ပင္ရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီလုိအခ်က္အလက္ေတြ မသိဘဲနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ ဘယ္လုိစီမံခန္႔ခဲြၾကမွာလဲ။ ဌာနတုိင္း ဌာနတုိင္းက ဒီလုိမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ လုိခ်င္တဲ့အခါမွာ ဌာနဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းတဲ့အခါမွာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖၾကားမႈ အပုိင္းေတြက အင္မတန္မွ ဆုိးဆုိးရြားရြား ျဖစ္ေနေသးတဲ့အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အျမန္ဆုံးလုပ္ဖုိ႔လည္း ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္ေပးမလဲ၊ မလုပ္ေပးခင္မွာလည္း ဒီလုိဌာနဆုိင္ရာ အသီးသီး ေတြကုိ ညႊန္ၾကားေပးဖုိ႔နဲ႔ ညႊန္ၾကားၿပီးသားျဖစ္လ်က္နဲ႔ မလုိက္နာရင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔အတြက္ကုိ ဌာနအသီးသီးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ရပ္ေက်းအဆင့္ကုိ ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိစီစဥ္ေပးမလဲဆုိတာ ထပ္မံၿပီး ေမးျမန္းတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ထပ္ဆင့္ေမးခြန္း အျဖစ္ ေမးျမန္းသည္။

အဆုိပါထပ္ဆင့္ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကုိ လုိအပ္လုိ႔ ႏႈိးေဆာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံသားအားလုံး သတင္းအခ်က္အလက္ သိရွိပုိင္ခြင့္ကုိ စနစ္တက် ရရွိေစရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္ရပုိင္ခြင့္ဥပေဒ ( Right to Information Law) ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အကယ္ဒမီေပးပြဲတြင္ အကယ္ဒမီ စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

အကယ္ဒမီေပးပြဲတြင္ အကယ္ဒမီ စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ MOI မွတစ္ဆင့္ မတ္ ၂၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ အေကာင္းဆုံး ေတးဂီတဆုရရွိခဲ့သည့္ စႏၵရား (ဦး) တင္၀င္းလႈိင္အေနျဖင့္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အကယ္ဒမီပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း မီဒီယာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေျပာၾကားေသာ စကားမ်ားတြင္လည္းေကာင္း မမွန္မကန္ စြပ္စြဲပုတ္ခတ္ေျပာဆိုမႈမ်ားအျပင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုတ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုမႈမ်ား ပါ၀င္ေနၿပီး ယင္းတို႔ကို အြန္လိုင္းအပါအ၀င္ မီဒီယာမ်ား၌ ေရးသားေဖာ္ျပလ်က္ရွိရာ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၎၏ “ေျခေျချမစ္ျမစ္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ အစီအစဥ္ မလႊင့္ႏိုင္သည္မွာ တစ္ႏွစ္ရွိၿပီ”  ဟု ေျပာၾကားခ်က္မွာ လုံး၀မွန္ကန္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႔ညေနတိုင္း၌ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိရာ အပိုင္း (၁၅၂) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးထုတ္လႊင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အသစ္ထပ္မံ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ကာယကံရွင္၏မိသားစုႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္မွစ၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၂ ရက္ အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ ၎၏သမီးျဖစ္သူက (ဦး) တင္၀င္းလႈိင္ မ်က္စိခြဲစိတ္ရန္ရွိျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးမ်ားတြင္ ေတးဂီတ တီးခတ္ေနရျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ၿပီး အကယ္ဒမီပြဲႀကီးၿပီးမွသာ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေရး ဆက္သြယ္မည္ဟု ျပန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ “ RCA စက္၊ အသုံးျပဳသည့္အပ္ တစ္ခုမွ မရွိေတာ့” ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္မွာ လုံး၀မွန္ကန္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့အသံ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္က စတင္သုံးစြဲခဲ့ေသာ စက္ျဖစ္ၿပီး မူရင္းကုမၸဏီကလည္း စက္အပိုပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားမႈအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စက္တစ္လုံး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာၿပီး အသုံးျပဳသည့္အပ္ကိုလည္း ရွာေဖြျပဳျပင္ၿပီး သုံးစြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ သီခ်င္းေခြကူးရာတြင္ “ပိုက္ဆံအရမ္းေပးရတယ္၊ ေရအရမ္းလွ်ံရတယ္၊ ပိုက္ဆံမေပးရင္ လူအေဟာင္းေတြနဲ႔ ဘယ္၀န္ႀကီးဌာနမွာမွ မရဘူး၊ ပိုက္ဆံေပးရတာခ်ည္းပဲ” ဟူေသာေျပာၾကားခ်က္မွာ အဖြဲ႕အ စည္းတစ္ခုကိုသာမက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတစ္ရပ္လုံး၏ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို သိမ္းက်ဳံးပုတ္ခတ္ စြပ္စြဲေျပာၾကားခ်က္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ပိုက္ဆံေပးရသည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး ဌာန (သို႔မဟုတ္) အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အပါအ၀င္ အထက္အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ကို တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း စိစစ္ၿပီး လိုအပ္သလို အေရးယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၎၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ လူပုဂိၢဳလ္ဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈအျပင္ တပ္မေတာ္မွ နယ္ဘက္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းအမႈထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မတရား စြပ္စြဲ ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ လုံး၀သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ၎၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိပါက မထမ္းေဆာင္သည့္သူမ်ားကုိ အမည္ႏွင့္တကြ တိက်စြာေဖာ္ထုတ္ၿပီး တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ စႏၵရား (ဦး) တင္၀င္းလိႈင္၏ မမွန္မကန္ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ား၊ ယင္း ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး မမွန္မကန္ ထပ္ဆင့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္သည္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အကယ္ဒမီ စႏၵရား (ဦး) တင္၀င္းလိႈင္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေပးစာအေနျဖင့္လည္းေကာင္း ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ Facebook တြင္ သံုးစြဲသူမ်ားက ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ အစိုးရ၏ ေၾကးမံုသတင္းစာ တစ္ပတ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ မွားယြင္းေဖာ္ျပ

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E. Mr.Malcolm Turnbull တို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ အစိုးရ၏ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ တစ္ပတ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ မွားယြင္းမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္က သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ သတင္းမွာ မတ္ ၂၀ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ၏ ေရွ႕ဖံုးတြင္ ၾသစေၾတးလ် ဓနသဟာယႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ သတင္းအား ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါရိွေသာ ဓာတ္ပံုမွာ အတိုက္အခံ ေလဘာပါတီ ေခါင္းေဆာင္၏ ဓာတ္ပံုကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါရိွေသာ သတင္းဓာတ္ပံုတြင္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္အား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ မွားယြင္းေဖာ္ျပ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့မိျခင္းေၾကာင့္ မတ္ ၂၁ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ စာဖတ္သူမ်ားထံသို႔ ဟုဆိုကာ “မတ္ ၂၀ ရက္ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာေရွ႕ဖုံး၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္း၏ ပုံစာအား ‘ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ဓနသဟာယႏုိင္ငံ အတိုက္အခံ ေလဘာပါတီေခါင္းေဆာင္ Mr.Bill Shorten တို႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္စဥ္’ ဟု ျပင္ဆင္သိမွတ္ေပးပါရန္” ဟု ဆိုကာ ျပန္လည္၍ ျပင္ဆင္ခ်က္ ေရးသားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၂၀ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တို႔ ေတြ႕ဆံုသည့္ပံုကို မွားယြင္းေဖာ္ျပထားစဥ္

ထိုသို႔ဆိုးရြားစြာ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ား၊ အြန္လိုင္းသံုးစြဲသူမ်ား အၾကား ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အဆိုပါ သတင္းစာအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ မတ္ ၂၃ ရက္က ထုတ္ေ၀သည့္ ေၾကးမံုသတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ “ရန္ကုန္- မႏၱေလး ရထားလမ္းမႀကီး အဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ေခတ္မီတြဲဆိုင္း အသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲခ်ိန္ ၈ နာရီထက္ မပိုဘဲ ေျပးဆြဲႏိုင္မည္” ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားၿပီး သတင္း၏ အဓိကစာပိုဒ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ႏုတ္ထြက္စာေပးပို႔မႈကို ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေန႔က ထုတ္ေ၀သည့္ သတင္းစာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္မႈကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ ဖတ္ၾကားတင္ျပေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္စာတြင္ မိမိသည္ လက္ရိွအလုပ္တာ၀န္မ်ားမွ အနားယူလိုေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရာထူးမွ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားပါသည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္း၏ ေခါင္းစဥ္တြင္မူ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး မီးရထားလမ္းပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအား အညႊန္းစာမ်က္ႏွာ ၅ တြင္ အနည္းငယ္မွ်သာ ေရးသားေဖာ္ျပ ထားသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ယင္းလမ္းပိုင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေခ်းေငြရယူႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္အား လာေရာက္တင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၂၃ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွမႈအား ေတြ႕ရစဥ္

၎သတင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး “ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ၾသစေၾတးလ် ခရီးစဥ္တုန္းကလည္း ဓာတ္ပံုအမွား ျဖစ္ၿပီးၿပီ။ အခုလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးအကဲ အေျပာင္းအလဲ သမိုင္း၀င္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုရဲ႕သတင္း အထူးသျဖင့္ အစိုးရ သတင္းစာတစ္ေစာင္ရဲ႕ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုး ေခါင္းႀကီးသတင္း ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဓာတ္ပံုနဲ႔ စာသားနဲ႔ ကြဲလြဲတာကေတာ့ အေတာ္ေလး ႐ုပ္ဆိုးပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးရွင့္” ဟု Facebook သံုးစြဲသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ Ma Sumon ဆိုသည့္ အေကာင့္ပိုင္ရွင္က မွတ္ခ်က္ျပဳ ေရးသားထားသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦး ႏုတ္ထြက္တယ္ဆိုတဲ့သတင္းက မီးရထားလမ္းပိုင္းျပင္ဖို႔ ပိုက္ဆံေခ်းတဲ့ သတင္းထက္ လူအမ်ားႀကီး စိတ္၀င္စားတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆိုတာက ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အျမင့္ဆံုးရာထူး ရယူထားတဲ့သူ။ သူႏုတ္ထြက္တယ္ဆိုတာက လူေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးမလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာေတာင္ မလုိဘူး” ဟု ျပည္တြင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္ အယ္ဒီတာတစ္ဦးကလည္း သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမွာ သတင္းစာပညာအရ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအား အထူးအသိေပး ေဖာ္ျပရမည့္ သတင္း၊ လူထုအဓိက စိတ္၀င္စားသည့္ သတင္းတို႔အေပၚ ေရးသားေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရသတင္းစာ အေနျဖင့္ အထူးဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရိွေနသည္။

ထိုသို႔ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အစိုးရပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာက ယင္းကဲ့သို႔ လူထုအတြက္ အေရးပါေသာ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွားယြင္းခဲ့မႈအေပၚ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျပည္တြင္း ပံုႏွိပ္မီဒီယာေလာက ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးပါက အခြန္မ်ား ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္သင့္ဟု အေၾကာင္းျပန္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျပည္တြင္း ပံုႏွိပ္မီဒီယာေလာက ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညိႏႈိင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးပါက အခြန္မ်ား ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္သင့္ဟု အေၾကာင္းျပန္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မႈကို ခံယူသင့္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅) မွ ဦးရဲထြဋ္က ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနတြင္ ထုတ္ေ၀ျခင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရယူ၍ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ စာအုပ္၊ စာေပ၊ စာေစာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္သြယ္မႈ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ စာအုပ္၊ စာေပ၊ စာေစာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ Supply Chain တစ္ခုလံုးကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ ေမးျမန္းသည္။

အဆိုပါ ေမးျမန္းမႈအား ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ျမန္မာစာေပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းပံုႏွိပ္ မီဒီယာေလာက ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈမ်ားအရ ျပည္တြင္းတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ ေရာင္းခ်သည့္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ Supply Chain တစ္ခုလံုးကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သက္ဆုိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ညႇိႏႈိင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ စာအုပ္ စာေပ၊ စာေစာင္မ်ားထံမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၈၀ ဒသမ ၅၇၈ သန္း၊ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၂၅ ဒသမ ၇၀၁ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၂၃ ဒသမ ၁၇၆ သန္း၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ က်ပ္ ၂၃၆ ဒသမ ၂၈၄ သန္း ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ ျပ႒ာန္းမည့္ဥပေဒကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ရသည့္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စာအုပ္စာေပ၊ စာေစာင္မ်ား အေပၚမွ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပ႒ာန္းရရွိႏိုင္ေရး ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးဆံုး ျဖတ္မႈကို ခံယူသင့္ေၾကာင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေပးပါက ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေကာက္ခံရရွိႏိုင္သည့္ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခရွိသည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေၾကာင္း ျပန္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကိုသာ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေပၚ၀င္ေငြခြန္၊ အျမတ္ခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးတက္ေစမည့္ စာအုပ္စာေပ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လိုလားေၾကာင္း၊ အခြန္အေကာက္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ဆိုပါက ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အခြန္ဘ႑ာကိစၥသည္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္တြင္ မရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က “ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာေတာ့ ဒါေတြက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ဦးစားေပး လုပ္ရမွာေပါ့။ အခြန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့သြားမယ္ဆိုတာ ေျပာရမယ့္အစား တျခားေနရာကေန Cover လုပ္ရမယ္ေလ။ စာေပနဲ႔ ပတ္သက္တာ ဦးစားေပး သံုးရမွာေပါ့။ တျခားကေန Cover လုပ္ရမွာေပါ့” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ဆိုသည္။

ဦးေအာင္လွထြန္းက “တျဖည္းျဖည္းလာမွာေပါ့။ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သူေျပာတဲ့သေဘာက မွန္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြမွာ။ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံဆုိရင္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနေတာင္ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ Role Model မဟုတ္ေသးဘူးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီမုိကေရစီက သုံးႏွစ္သားပဲ ရွိေသးတာကိုး။ ဒီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနလည္း ရွိသင့္တယ္။ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာလည္း ရွိသင့္တယ္။ တစ္စုံတစ္ရာထိ ရွိသင့္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာေတြက တကယ့္ကို ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ Narrative ေပါ့။ ျပည္သူနဲ႔ အစုိးရၾကားမွာ ေပါင္းစပ္ေပးဖုိ႔ ႏုိင္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာၾကားမွာ ေပါင္းစပ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ အဲဒါကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ အဲဒါကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စိတ္ကူးရွိပါတယ္။ တစ္စုံတစ္ရာ ကာလအထိ ရွိေနဦးမွာပါ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာကေလ။ ႏုိင္ငံအေနအထားအရ လုိအပ္ေနေသးတာေပါ့။ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ရင့္သန္လာရင္ တစ္ျဖည္းျဖည္း တုိးတက္သြားမွာေပါ့” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

သတင္းေထာက္တစ္ဦးက “ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာႏွစ္ေစာင္ ျဖစ္ေနေတာ့ ႏုနယ္တဲ့ ပုဂၢလိက သတင္းစာကို သတ္ေနသလုိ ျဖစ္မေနဘူးလား” ဟု ေမးျမန္းခ်က္အား ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “သတ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေလ။ ဒါတစ္ခုခုေတာ့ စီစဥ္ရမွာေပ့ါ။ ကြၽန္ေတာ့္ စိတ္ကူးထဲမွာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အရင္ကလည္း မရယူခင္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ေျဖၾကားဖူးပါတယ္။ အဲဒါက လုိအပ္တဲ့ဟာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ပုဂၢလိကမီဒီယာ လုံး၀အားနည္းလုိ႔မရဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္တစ္ခုမွာ တကယ့္ကို ႏိုင္ငံရဲ႕ Narrative ကို ကမၻာကို တင္ျပႏုိင္တဲ့ဟာက ပုဂၢလိကမီဒီယာေပါ့။ ပုဂၢလိကမီဒီယာ အားေကာင္းဖုိ႔ သိပ္ကိုလုိအပ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက မီဒီယာဆုိ အခုဆုိ ျမန္မာ Language တစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ ဘာသာစကားေတြနဲ႔။ အေရးႀကီးဆုံးက သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိပုိင္ခြင့္ေပါ့။ ဒါ့အျပင္ ဘ႑ာေရးအရ ရပ္တည္ခြင့္ သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ ျပည္တြင္းက ပုဂၢလိက မီဒီယာေတြဟာ ေငြေရးေၾကးေရးအရ အမွီအခုိ ကင္းဖုိ႔လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပက အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီက ၾသဇာခံ ျဖစ္လုိ႔မရဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ ျပည္ပက တစ္ခုခု လက္ခံလုိက္ၿပီဆုိရင္ Editorial Policy ေပါ့။ အဲဒီကို ထိခုိက္ႏုိင္တယ္။ မထိခုိက္တဲ့၊ အဲဒီလုိ လႊမ္းမိုးဖုိ႔ မႀကိဳးစားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လႊမ္းမုိးဖုိ႔ႀကိဳးစားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလည္းရွိတယ္။ အဲဒါမ်ဳိးေတြက်ေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့။ အားေပးဖို႔လုိတယ္။ ပုဂၢလိကမီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို တန္ဖုိးထားပါတယ္။ ေရွရွည္မွာ ပုဂၢလိက မီဒီယာကပဲ ပုံေဖာ္သြားမွာကိုး။ ဒီမိုကေရစီတုိင္းမွာ ပုဂၢလိကမီဒီယာကပဲ လုပ္ေနၾကတာကိုး။ အဲဒီႏုိင္ငံရဲ႕ Narrative ေခၚတာေပါ့။ အဲဒီႏုိင္ငံ အေၾကာင္းကို ကမၻာကိုတင္ျပတဲ့ အလုပ္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ပုဂၢလိက မီဒီယာကလည္း သုံးႏွစ္သားပဲ ရွိေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီကလည္း ေလးငါးႏွစ္သားပဲ ရွိေသးတယ္။ အသက္ကေတာ့ ခုနစ္ဆယ္ ေက်ာ္ၿပီေပါ့ေလ။ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရတာ ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အျဖစ္က အသက္ ၇၀ ေက်ာ္မွ အခုမွ လမ္းေလွ်ာက္သင္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါကို နည္းနည္းစိတ္ရွည္ေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္လိုေငြျပေနသည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သတင္းစာေစာင္ေရ ၁၁၈၃ ဒသမ ၃၅ သိန္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၂၄၂ ဒသမ ၉၁ သိန္း ထုတ္ေ၀

ႏွစ္စဥ္လိုေငြျပေနသည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္တြင္းသတင္းစာထုတ္ေ၀မႈအျဖစ္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သတင္းစာေစာင္ေရ ၁၁၈၃ ဒသမ ၃၅ သိန္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၂၄၂ ဒသမ ၉၁ သိန္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေ၀သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေၾကးမံု၊ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ The Global New Light of Myanmar သတင္းစာမ်ားကို ထုတ္ေ၀ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ထုတ္ေ၀ရာတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၌ ေၾကးမံုသတင္းစာေစာင္ေရ ၆၂၃ ဒသမ ၉၃ သိန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ထုတ္ေ၀မႈမွာေစာင္ေရ   သိန္း ၅၀၂ ဒသမ ၂၀ အထိရွိကာ  The Global News Light of Myanmar မွာ ေစာင္ေရ ၅၇ ဒသမ ၂၂ သိန္း ရွိေနသည္။

ထို႔အတူ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၌ ေၾကးမံုသတင္းစာေစာင္ေရ ၆၇၉ ဒသမ ၈၁ သိန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာထုတ္ေ၀မႈမွာေစာင္ေရ  ၅၀၂ ဒသမ ၄၉ သိန္း အထိရွိကာ The Global New Light of Myanmar မွာ ေစာင္ေရ ၆၀  ဒသမ ၆၁ သိန္း ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ႏွစ္စဥ္လိုေငြျပေနသည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လိုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၇၇၃၆ ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လိုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၁၁၂၉ ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လိုေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၄၃၉၅  ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ လက္ရွိအစုိးရ အာဏာရယူထားသည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လိုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၂၁၇၀ ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၅၇၅၃  ေက်ာ္ရွိၿပီး သံုးေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀၀၅၄ ေက်ာ္ ျဖစ္၍ လိုေငြ ပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄၃၀၁  ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိသည့္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အျမန္ဆံုးကိုင္တြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရအၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ RFA သတင္းဌာနသို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့မႈမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။