ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ က႑ငါးခုမွအခ်က္ေပါင္း ၁၄ ခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္း (၂) အျဖစ္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾက

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၂ )ကို အစုအဖြဲ႕အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း၌ လက္မွတ္ေရးထိုးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေမာင္ထူး)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန (၂) တြင္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ ယခုအစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္း (၂) အျဖစ္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ အစီအစဥ္အရ ညီလာခံသဘာပတိအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္သဘာ ပတိျဖစ္သူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးက႑အေျခခံမူ အဆုိျပဳခ်က္ ေလးခ်က္ကုိ တပ္မေတာ္အစု အဖြဲ႕ကိုယ္စား UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး (ၿငိမ္း)က တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အေျခခံမူမ်ားမွာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားကုိမွ် က်ား၊ မဆုိင္ရာ လိင္ကြဲျပားမႈကုိ အေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစေရးႏွင့္တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေစေရးအတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရန္၊ က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအနည္းဆုံး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေရးကုိ အားေပးရန္၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ က်ား၊ မ ေရးရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ က်ား၊ မ ဆုိင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ဟူေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ စီးပြားေရးက႑ အေျခခံအဆုိျပဳခ်က္တစ္ခ်က္ကို အစုိးရအစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စား UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးလွေမာင္ေရႊက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါအေျခခံမူမွာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရွိရမည္။ ထုိသို႔ ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ သဟဇာတ ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အျခားတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ လူမႈေရးက႑အေျခခံမူ အဆုိျပဳခ်က္ခုနစ္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္အစု အဖြဲ႕ကိုယ္စား UPDJC  အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အေျခခံမူမ်ားမွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အဆင့္ တုိင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အနည္းဆုံး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူတုိင္း လက္လွမ္းမီလႊမ္းျခံဳႏုိင္ေသာ အားလုံးအက်ဳံး၀င္ ပညာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑ အေျခခံမူ အဆုိျပဳခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕မ်ားကိုယ္စား UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ ပအုိး၀္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဒုတိယဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အေျခခံမူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ တရားမ၀င္ ေနထုိင္သူမ်ားအား တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ ၊ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မရွိေစရ စသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးက တင္သြင္းခဲ့ေသာ က႑အလုိက္ အေျခခံမူအဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို အစုိးရအစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲဲ႕၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး ဦးေဆာင္သဘာပတိျဖစ္သူ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက အဆုိျပဳ အေျခခံမူမ်ားကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

အစီအစဥ္အရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ ((UPDJC) က တင္သြင္းလာေသာ စာတမ္းမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ အဆုိျပဳတင္သြင္းျခင္း၊ ဦးေဆာင္သဘာပတိ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ယင္းစာတမ္းမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အစုိးရအစုအဖြဲ႕ကုိယ္စား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စုိး၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္စန္းျမင့္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စား ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕ကိုယ္စား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀တုိ႔က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း (၂) အျဖစ္ အတည္ျပဳသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဦးေဆာင္သဘာပတိျဖစ္သူ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀း၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဖတ္ၾကားေၾကညာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုအစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အစီအစဥ္အရ သဘာပတိျဖစ္သူ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေမာင္၀င္းက နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းေအာင္ ျမင္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာကာ အခမ္းအနား ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။