စာရြက္ေပၚ၌ ပေရာဂ်က္အားလုံးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လြန္စြာအားနည္းေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေ၀ဖန္

စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

စာရြက္ေပၚ၌ ပေရာဂ်က္အားလုံးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လြန္စြာအားနည္းေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅)မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္းက ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရန္ပုံေငြအဖဲြ႕ (IFAD) ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၉၈၄ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္းက ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စာရြက္ေပၚမွာ ပေရာဂ်တ္အားလုံးဟာ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာေတာ့ အလြန္အားနည္းပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကြၽန္မ မၾကာခဏ ေဆြးေႏြးခဲ့သလုိ ME က အေရးႀကီးပါတယ္။ ME ဆုိတာ အားလုံးၿပီးမွ စစ္ေဆးရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပေရာဂ်တ္စဆဲြကတည္းက ပါရမယ့္အရာပါ။ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ ပါရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစတာကုိ ME က သိရမယ္။ လုပ္ငန္းအလယ္မွာလည္း ေသခ်ာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရဲ႕လား သိေနရပါမယ္။ လုပ္ငန္းအဆုံးမွာလည္း စိစစ္ၿပီးျဖစ္ေနရမယ္။ ေအာင္ျမင္သည္မွာ ေသခ်ာေနၿပီး ျဖစ္ေနရမယ္” ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေက်းရြာေန ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူလူထု မဖြံ႔ၿဖိဳးမတုိးတက္သမွ် ျမန္မာျပည္မတုိးတက္ႏုိင္ဘဲ တုိးတက္ရန္အတြက္ လယ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈ ခုိင္မာေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေျမေကာင္းမြန္ေရး၊ မ်ဳိးေစ့ေကာင္းမြန္ေရး၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေပးေရး စသည္တုိ႔သည္ အေရးႀကီးၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဘက္တြင္ မ်ဳိးေစ့ေကာင္းေပးျခင္း၊ နည္းစနစ္ေကာင္းမ်ား ေပးျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည့္အျပင္ စုိက္ပ်ဳိးရန္ ေရရရွိေရးသည္လည္း အေရးႀကီးကာ ေရရရွိျခင္း ရွိ မရွိကုိ ME လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ရယူထားေသာ ေခ်းေငြေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၈၄ ဒသမ ၁၆၉ သန္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါေငြမ်ားေခ်းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တုိင္းျပည္အတြက္ အျမတ္ရေအာင္ မည္သုိ႔ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဆုိသည္က အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အတုိးမ်ား အခ်ိန္မီဆပ္ႏုိင္ေရးကုိ ေခါင္းထဲအျမဲထည့္ထားရမည္ျဖစ္သလုိ ေအာက္ေျခအထိ လယ္သမားေတာင္သူမ်ား တကယ္အက်ဳိးရွိ၍ လူေနမႈဘ၀ မည္မွ်တုိးတက္သည္ကုိ တုိင္းတာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပည္ပအကူအညီရေငြ / ေခ်းေငြအပါအ၀င္ အသုံးစရိတ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၇၀၀၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး တင္ျပ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္ထားေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပည္ပအကူအညီရေငြ၊ ေခ်းေငြအပါအ၀င္ အသုံးစရိတ္က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၇၀၀၀  ေက်ာ္သုံးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိး၀င္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕ကုိယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပည္ပအကူအညီရေငြ၊ ေခ်းေငြအပါအ၀င္ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထက္ပါအတုိင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အရ အသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းအရ သာမန္ရေငြ၊ ေငြလုံးေငြရင္းရေငြႏွင့္ ေၾကးၿမီရေငြသည္ စုစုေပါင္း က်ပ္၂၀၀၅၁ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး သုံးေငြတြင္ သာမန္သုံးေငြ၊ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးေငြႏွင့္ ေၾကြးၿမီသုံးေငြအတြက္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၂၄၉၅၄ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္ ၁၀၆၅ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း သုံးေငြသည္  က်ပ္၂၈၅၉ ဘီလ်ံ ျဖစ္ကာ လုိေငြက်ပ္ ၁၇၉၄ ဘီလ်ံကုိ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပုံေငြမွ ျဖည့္ဆည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစုိး၀င္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုိေငြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကဲ့သုိ႔ ညႊန္းကိန္းေျခာက္ခုျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး မူလေထာက္ပံ႔ေငြထက္ က်ပ္ ၈၇ ဘီလ်ံ ပုိမုိ၍ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေထာက္ပံ႔ေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၇၉၄ ထရီလ်ံ လ်ာထားေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အပုိင္းရွစ္ပိုင္း၊ အခန္းရွစ္ခန္း၊ ပုဒ္မ ၄၂ ခု ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။