ျပည္တြင္း၌ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပါက MIC ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္

ျပည္တြင္း၌ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုဆိုင္ရာမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက (MIC) ၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁၅/၂၀၁၇) အပိုဒ္ (ဃ) အပိုဒ္ခြဲ (၉) ပါ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္အပ္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ ျပည္တြင္း၌ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါ မျပန္႔ပြားေစေရးႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏွင့္အညီ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရ လံုေလာက္စြာ ရရွိေစေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္ကို စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈႏွင့္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ရွိျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး (၂၄) နာရီပတ္လံုး ရရွိေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးသူ လူနာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား စသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၇) ခုကို ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္ အေျခအေန၊ ျပည္တြင္း စားသံုးရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာ ဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာ လြႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ အထိ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ကာလရွည္ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းကို ျပင္ဆင္ၿပီး ျပန္လည္ သံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဒၚရီရီျမင့္အား ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး/ကုသေရး) အျဖစ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထား

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဒၚရီရီျမင့္အား ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး၊ ကုသေရး) အျဖစ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက တုိင္းရင္းေဆးေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းေဆးဆရာ အသင္းမွ နာယကမ်ား အပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တုိင္းရင္းေဆးေလာကသားမ်ား စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုး၍ တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေနရာတြင္ ဆရာ၀န္ဘြဲ႕ရမ်ားအစား တုိင္းရင္းေဆးပညာရွင္မ်ားသာ ခန္႔ထားေပးရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က တိုင္းရင္းေဆးပညာေလာက တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူး ေနရာတြင္ အရည္အခ်င္းရွိသူကို ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ေပးရန္ႏွင့္ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အစိုးရသစ္တြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း သနပ္ပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုစဥ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာနရွိ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ တိုင္းရင္းေဆးဆရာ မဟုတ္သည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သိရွိျခင္းမရွိဘဲ  အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း မရွိဘဲ တိုင္းရင္းေဆးပညာရပ္မ်ားအေပၚ  ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူေပးရန္လည္း တိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က လက္မွတ္ေရးထိုး၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါး မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မလိုလားအပ္ဘဲ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္သံုးႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဦးျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္၂၅ ရက္က သနပ္ပင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးျမင့္ဦးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အား ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ အဓိပၸာယ္ ျပည့္၀သည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ျဖစ္လာေစရန္၊ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ ေဆးပညာရပ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အားေပး ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္၊ အရည္အေသြးျပည့္၀၍ ထိေရာက္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈရွိေသာ တိုင္းရင္းေဆးပညာျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ရန္၊ တိုင္းရင္းေဆး ဆရာမ်ားအား မိမိတို႔၏ က်င့္၀တ္သိကၡာႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေစေရး ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းရန္ စသည္တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေနရာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းရင္းေဆးဆရာအသင္း (ဗဟို) ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ဦးေပါညိမ္းက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းေဆးေလာကသားေတြ တင္ျပတဲ့ကိစၥကို အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပထားတဲ့ ကိစၥေတြကို သမာသမတ္နဲ႔လည္း လုပ္ေပးတယ္။ ကတိလည္း တည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔လည္း အခုညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေနရာကို တိုင္းရင္းေဆးပညာရပ္နဲ႔ ကိုက္ညီေကာင္းမြန္တဲ့သူကိုပဲ ေရြးတင္သြားဖို႔ လုပ္မွာပါ” ဟု ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ နံနက္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္က က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူး ေနရာတြင္ ဆရာ၀န္ဘြဲ႕ရမ်ားအစား တုိင္းရင္းေဆးပညာရွင္မ်ားကုိ ခန္႔ထားေပးရန္အတြက္ အင္အားတစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းရင္းေဆးပညာရွင္အသင္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ ေျပာၾကားသည္။ ထိုစဥ္က ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳိကၠဆံကြင္းအတြင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈေၾကာင့္ ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ကို တစ္လေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သည္။

“ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေနရာ အေျပာင္းအလဲကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းေဆးေလာကသားေတြ ေတာင္းဆုိတာကုိ က်န္းမာေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ရာႏႈန္းျပည့္ ျဖည့္ဆည္းေပးလုိက္တယ္လုိ႔ ေျပာရမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဆႏၵျပဖုိ႔လည္း အစီအစဥ္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္လည္း ဘာေတြလုပ္ေပးမယ္ ဆုိတာလည္း ၀န္ႀကီးက ကတိေပးထားတယ္။ ညႊန္ခ်ဳပ္ေနရာမွာ တုိင္းရင္းေဆး ပညာရွင္ေတြ ခန္႔အပ္ဖုိ႔ မဟုတ္ေသးေတာင္မွ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ တုိင္းရင္းေဆးပညာရွင္အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားမယ္ေပါ့။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ခ်က္ခ်င္းႀကီး ညႊန္ခ်ဳပ္ေနရာအတြက္တုိ႔ တုိင္းရင္းေဆး ဆရာေတြထဲမွာ ေလာေလာဆယ္ ရွိမေနေသးဘူး။ ဒါကို အျမန္ဆုံးရေအာင္ေတာ့ လုပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ညႊန္ခ်ဳပ္ခန္႔ဖုိ႔ကေတာ့ ၾကာမယ့္သေဘာမွာ ရွိပါတယ္” ဟု တိုင္းရင္းေဆးပညာရွင္ ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့စဥ္က တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ တိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ား၊ တုိင္းရင္းေဆးပညာမ်ားကုိ စိတ္၀င္စားသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာရွင္ အသင္း၀င္ေဟာင္းမ်ား၊ ေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အၾကံေပး ဆရာႀကီး အခ်ဳိ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕လည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

 

ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၀င္းရွိ အစားအေသာက္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားအား တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စားေသာက္ဆိုင္တန္း မ်ားတြင္သာ ေရာင္းခ်ရန္ ေဆး႐ံုစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က အသိေပး

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာဌာန ဘက္ျခမ္းတြင္ ေဆး႐ံုစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က ေစ်းေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ကို ကပ္ထားစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး ၀င္းအတြင္းရွိ အစားအေသာက္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ထမင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ ကြမ္းယာ၊ ေဆးလိပ္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား စသည့္ဆိုင္မ်ားအား တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စားေသာက္ဆိုင္တန္း မ်ားတြင္သာ ေရာင္းခ်ရန္ ေဆး႐ံုႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕က အသိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားေသာ အသိေပး ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဆး႐ံုႀကီး ဧရိယာအတြင္း တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားရွိေသာ စားေသာက္ဆိုင္တန္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေရာင္းခ်ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အျခားမည္သည့္ ေနရာတြင္မွ ေစ်းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကြမ္းယာေဆးလိပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္၊ ဆိုက္ကား၀င္ေရာက္ျခင္း၊ လူနာအတင္အခ်မွလြဲ၍ အငွားယာဥ္မ်ား ရပ္နားျခင္းမျပဳရန္ ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားေၾကာင္းႏွင့္ အသိေပး ေၾကညာမႈအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းရန္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ တရားဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

“ေဆး႐ံု၀င္းထဲမွာ ကြမ္းယာ၊ ေဆးလိပ္ မေရာင္းဖို႔ ကြၽန္မတို႔ လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါ အျမဲဖယ္ပါတယ္။ ခက္တာကလည္း အဲဒီလို ေစ်းဆိုင္ေတြက ေရြ႕လ်ားဆိုင္ေလးေတြျဖစ္တယ္။ ဖယ္လိုက္တယ္။ အျပင္ေရာက္သြားတယ္။ အျပင္မွာလည္း လစ္ရင္လစ္သလို ျပန္၀င္တယ္။ အျမဲတမ္းလိုက္ၿပီး ကြမ္းယာေဆးလိပ္ မေရာင္းဖို႔ လုိက္ေျပာေနဖို႔ကလည္း အဆင္မေျပဘူးေလ။ ေျပာၿပီးလည္း မလိုက္နာ ၾကတာေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ ေဆး႐ံုမွာ အစားအေသာက္ အေရာင္းဆိုင္ေတြအတြက္ သီးသန္႔ စားေသာက္ဆိုင္တန္းေတြ လုပ္ေပးထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမွာ မေရာင္းၾကဘဲ အျပင္ထြက္ေရာင္းၾကတယ္။ ေစ်းဆိုင္တန္းမွာ စနစ္တက် မေရာင္းတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစီအစဥ္တစ္ခုလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ သူတို႔က ေသခ်ာေနရာေပးထားတဲ့ ေနရာမွာ မေရာင္းဘဲနဲ႔ ေဆး႐ံု၀င္းထဲမွာပဲ ေရာင္းၾကတယ္။ ဆရာ၀န္၊ ဆရာမေတြ ကားရပ္တဲ့ေနရာတို႔၊ လူနာတင္ယာဥ္သြားတဲ့ ေနရာတို႔မွာ ေရာင္းၾကတယ္။ ဒီကိစၥကို ၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အစီအစဥ္တက် ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ အခုက ပညာေပးကာလ ၿပီးသြားၿပီ။ ေရာင္းခ်သူေတြက စည္းကမ္းထပ္ေဖာက္လို႔ရွိရင္ အေရးယူမႈ အပိုင္းကို ညႇိႏႈိင္းၿပီး လုပ္ေတာ့မွာပါ။ အခုျပဳျပင္ဖို႔ အခ်ိန္ေပးထားတယ္။ စည္းကမ္းမလိုက္နာတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး အေရးယူမႈေတြ လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီးမွ ေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာခင္သိဂႌျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ေစ်းဆိုင္တန္းတြင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိသည့္ ေစ်းသည္မ်ား လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၁ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ေစ်းေရာင္းခ်သူမ်ားက လိုက္နာမႈ အားနည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စည္းကမ္းခ်က္ ၂၁ ခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ မိမိဆိုင္ခန္းေနရာတြင္သာ စနစ္တက် ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ဆုိင္ခန္း ေနရာမွအပ ေဆး႐ံု၀င္းအတြင္းႏွင့္အျပင္  အျခားေနရာမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္၊ ညအိပ္ေနထိုင္ခြင့္ လံုး၀ခြင့္မျပဳ၊ အသင့္ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းဆိုင္အတြင္းႏွင့္ ေဆး႐ံု၀င္းအတြင္း ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္၊ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ အမႈိက္ပံုး တစ္ပံုးစီ အနည္းဆံုးထားရွိၿပီး အမႈိက္မ်ားအား သတ္မွတ္ေနရာသို႔ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေန႔စဥ္စြန္႔ပစ္ရန္၊ ဆိုင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္ရန္၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားတြင္ ကြမ္းယာ၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားအား အသိေပးထားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ေစ်းေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္သိမ္း၍ ဆိုင္ခန္းအား ျပန္လည္သိမ္းယူျခင္း ခံရမည့္အျပင္ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာထားသည္။

 

ႏုိင္ငံပိုင္ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူနာသန္းႏွင့္ခ်ီ တက္ေရာက္ ကုသေနသည့္အတြက္ အေရးေပၚ လူနာကယ္ဆယ္ေရး အပါအ၀င္ ေဆး႐ံုအလုိက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေန

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ခုတင္ ၁၅၀၀ အထက္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္

ႏုိင္ငံပိုင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူနာဦးေရသန္းႏွင့္ခ်ီ တက္ေရာက္ကုသ ေနသည့္အတြက္ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ အေရးေပၚလူနာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ ေဆး႐ံုအလိုက္ လိုအပ္ေသာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း  က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေဆးကုသခဲ့သည့္ ျပင္ပလူနာ ကိုးသန္းေက်ာ္၊ အတြင္းလူနာ ၂ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္တို႔ကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးကုသမႈခံယူသူ လူနာဦးေရ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ သန္လ်င္၊ လႈိင္သာယာ၊ အင္းစိန္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပႏွင့္ သဃၤန္းကြၽန္း ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားကို ယခင္ကထက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနၿပီး အေရးေပၚလူနာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ လူအင္အား၊ စက္ပစၥည္း မ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ အထူးကုေဆး႐ံု ၁၄ ႐ံု၊ သင္ၾကားေရးေဆး႐ံု သံုး႐ံု၊ ခုတင္ ၅၀၀ ဆံ့ ႏွစ္႐ံု၊ ခုတင္ ၂၀၀ ဆံ့ေလး႐ံု၊ ခုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံုတစ္႐ံု၊ ခုတင္ ၅၀ ဆံ့ႏွင့္ ၂၅ ခုတင္ဆံ့ေဆး႐ံု ၁၁ ႐ံုစီ၊ ၁၆ ခုတင္ဆံ့ ေဆး႐ံု ေလး႐ံု၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ၃၃ ႐ံုရွိၿပီး စုစုေပါင္းေဆး႐ံု ၈၃ ႐ံုရွိေၾကာင္း   ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခုတင္စုစုေပါင္း ၁၁၄၃၅ ခုတင္ရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနေပါင္း ၁၇၇၈ ခု ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲေပါင္း ၉၀၈၃ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၁၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (၂ ဒသမ ၅ သန္း) သည္ ဆီးခ်ဳိ ေသြးခ်ဳိျဖစ္ပြားမႈရွိေနၿပီး ဆီးခ်ဳိ ေသြးခ်ဳိျဖစ္ ပြားႏုိင္ေျခရွိသူ အႀကိဳလူနာဦးေရမွာ ၁၉ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း (၅ သန္း) ရွိေနေၾကာင္း၊  ေသြး တိုးေရာဂါရွိသူ ၂၆ ဒသမ ၄ ရာ ခိုင္ႏႈန္း (၆ ဒသမ ၃ သန္း)၊ ေသြးထဲတြင္ အဆီဓာတ္မ်ား ေနသူ ၃၆ ဒသမ ၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္း (၈ ဒသမ ၈ သန္း)၊ ၀သူ ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (၁ ဒသမ ၃သန္း)၊ အ၀လြန္သူ ၂၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း (၅ ဒသမ ၃သန္း)၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ၂၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း (၆ ဒသမ ၂ သန္း)၊  ကြမ္း စားသူ ၄၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း (၁၀ ဒသမ ၃ သန္း)၊ အရက္ေသာက္သူ ၁၉ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း (၄ ဒသမ ၇ သန္း) ႏွင့္ အရက္ အလြန္အကြၽံေသာက္သူ ၁၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္း (၂ ဒသမ ၄ သန္း )ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူတို႔၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ၊ လူေနမႈ ပံုစံေျပာင္းလဲမႈတို႔ေၾကာင့္ ေသြးတိုး၊  ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ၊ အ၀လြန္၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္၊ ေလျဖတ္၊ ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ နာတာရွည္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ စသည့္ ကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ တစ္ေန႔တျခား တိုးပြားလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေရာဂါမ်ား၏ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသာမက ယင္းေရာဂါမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ၊ ယင္းေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားသည္လည္း လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္မွ စတင္ကာ ဆီးခ်ဳိ ေသြးခ်ဳိေရာဂါ အပါအ၀င္ အျခားမကူးစက္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ႏွလံုး၊ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ကင္ဆာ စသည့္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမွာ ျမင့္တက္လာၿပီး အဓိကအားျဖင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ လူေနမႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အ၀လြန္ျခင္းမ်ားလည္း မ်ားျပားလာရာ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ႏွလံုး၊ အသည္း အဆီဖံုးသည့္ ေရာဂါမ်ား တြဲဖက္ျဖစ္ပြားလာသည္ကို သက္ငယ္ပိုင္းမ်ားတြင္ပါ ေတြ႕ရွိလာရေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။