၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၉၄၁၄ ဒသမ ၆၆၉ သန္း ေတာင္းခံထားၿပီး ဧည့္ခံေကြၽးေမြးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ ၁၄၄၅ ဒသမ ၁၇၂ သန္း ထည့္သြင္းတင္ျပထား

ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားေနစဥ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္  ၉၂၃၂ ဒသမ ၂၃၂ သန္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၁၈၂ ဒသမ ၄၃၇ သန္း စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၉၄၁၄ ဒသမ ၆၆၉ သန္း ေတာင္းခံထားၿပီး ဧည့္ခံေကြၽးေမြးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ ၁၄၄၅ ဒသမ ၁၇၂ သန္း (က်ပ္ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္) ထည့္သြင္းတင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က “၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုးအေနနဲ႔ သာမန္အသံုးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ ၉၂၃၂ ဒသမ ၂၃၂ သန္း၊ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ ၁၈၂ ဒသမ ၄၃၇ သန္း ေတာင္းခံထားပါတယ္”  ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုး သာမန္အသံုးစရိတ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ႐ံုးအသံုးအေဆာင္အတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းလစာမ်ား ထပ္မံခန္႔အပ္မည့္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာစရိတ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၅၉၈၁ ဒသမ ၉၉၀ သန္း၊ ေတာင္းခံခဲ့ရာတြင္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က ၅၉၇၇ ဒသမ ၉၉၀ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းခရီးသြားလာစရိတ္ႏွင့္ ျပည္ပ ခရီးသြားကိုယ္စားလွယ္ ခရီးစရိတ္အတြက္ က်ပ္ ၃၆၃ ဒသမ ၀၀၄ သန္းေတာင္းခံခဲ့ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းစရိတ္ေခါင္းစဥ္တြင္ က်ပ္ ၈၅ ဒသမ ၁၃၂ သန္းေတာင္းခံခဲ့ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က က်ပ္ ၆၂ ဒသမ ၉၇၀ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္ ေခါင္းစဥ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၇ ဒသမ ၀၀ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးစရိတ္အတြက္ က်ပ္ ၁၄၄၅ ဒသမ ၁၇၂ သန္း ေတာင္းခံခဲ့ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ က်ပ္ ၃၅ ဒသမ ၈၆၄ သန္း ေတာင္းခံခဲ့ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္မွ က်ပ္ ၂၆ ဒသမ ၇၇၈ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ႐ံုးသံုးပရိေဘာဂမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ က်ပ္ ၇ ဒသမ  ၆၅၀ သန္းေတာင္းခံခဲ့ရာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ႐ံုးသံုးယာဥ္တစ္စီး ၀ယ္ယူရန္ က်ပ္ ၃၄ သန္း ေတာင္းခံခဲ့ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္တို႔က ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘ႑ာေရးအတြက္ သာမန္အသံုးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ ၉၆၅၈ ဒသမ ၅၆၉ သန္းေတာင္းခံခဲ့ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က က်ပ္ ၉၆၃၀ ဒသမ ၁၅၇ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္ အရာထမ္း အေဆာက္အအံုတစ္လံုး၊ အမႈထမ္း အေဆာက္အအံုတစ္လံုး၊ စုစုေပါင္းႏွစ္လံုးအတြက္ က်ပ္ ၂၁၁၀ ဒသမ ၅၂၀ သန္းအား လ်ာထားေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီက တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုး၏ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္တြင္ ထည့္သြင္းေတာင္းခံျခင္းမျပဳေတာ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုး၏ သာမန္ရေငြအျဖစ္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၈၉၄ သန္းလ်ာထားေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ လ်ာထားရာတြင္ သတင္းစာေဟာင္းမ်ား ေရာင္းရေငြ၊ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား ေရာင္းရေငြႏွင့္ ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းခရေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုးအေနျဖင့္ ေငြလံုးေငြရင္း ရေငြႏွင့္ေၾကြးၿမီ ရေငြမ်ား လ်ာထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။