၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက အစိုးရအဆက္ဆက္ ေခ်းယူထားသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ ၁၈ ဒသမ ၁၂၃ ဘီလ်ံရွိေနၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲထားမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၆၄၁ ဘီလ်ံအထိရွိေၾကာင္း သိရ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ေခ်းေငြ ပါ၀င္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရႊကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္း၏ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ျဖန္႔ျဖဴးေရးစခန္းကို ေတြ႕ရစဥ္

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက အစိုးရအဆက္ဆက္ ေခ်းယူထားသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ ၁၈ ဒသမ ၁၂၃ ဘီလ်ံအထိရွိေနၿပီး အဆုိပါ ေခ်းယူေငြမ်ားထဲမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲထားသည့္ ေငြမွာ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၆၄၁ ဘီလ်ံအထိရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ‘ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအ ေပၚေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္’ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

အစိုးရအဆက္ဆက္ ျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူခဲ့ရာတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေရွ႕ပိုင္းေခ်းယူခဲ့မႈမွာ စာခ်ဳပ္တန္ဖိုးအရ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၄၉၁ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲေငြမွာ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂၈၈ ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္။ ၁၅ ႏွစ္မွ အႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ အရင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၀၂၃ ဘီလ်ံေပးဆပ္ ထားၿပီးျဖစ္၍ ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသာ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၂၆၅ ဘီလ်ံ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၀- ၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေခ်းယူခဲ့မႈမွာ စာခ်ဳပ္ အရ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅၃၅ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲေငြမွာ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁၅၀  ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္။ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ အရင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၇၈ ဘီလ်ံေပးဆပ္ထားၿပီး ေပးဆပ္ရန္က်န္ေသာ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇၇၂ ဘီလ်ံက်န္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာ ႏွစ္အထိ ေခ်းယူခဲ့မႈမွာ စာခ်ဳပ္အရ  ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၃၁၉ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲေငြ မွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၁၉၇ ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္။ ၁၀ ႏွစ္မွ အႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ျပန္လည္ေပး ဆပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ အရင္းေဒၚလာ ၉၁ သန္း ေပးဆပ္ ထားၿပီး ေပးဆပ္ရန္က်န္ေသာပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၁၀၆ ဘီလ်ံ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ေခ်းယူခဲ့မႈမွာ စာခ်ဳပ္အရ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၇၇ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲေငြမွာ ေဒၚလာ ေျခာက္သန္း ရွိခဲ့သည္။ အႏွစ္ ၂၀ ႏွစ္မွ အႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေပးဆပ္ရန္က်န္ေသာ ပမာဏမွာ ေဒၚလာေျခာက္သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ စာရင္းမ်ားအရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၆၄၁ ဘီလ်ံအထိ ထုတ္ယူသံုးစြဲထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေပးေခ်ၿပီးေငြ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄၉၂ ဘီလ်ံရွိေနသျဖင့္ ေပးဆပ္ရန္ လက္ က်န္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၁၄၉ ဘီလ်ံရွိ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေခ်းယူေငြမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုး ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ အတုိးႏႈန္းမ်ားမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေခ်းယူခဲ့ေသာ ေငြမ်ားျဖစ္ေနၿပီး အတုိးႏႈန္းမွာ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ျဖစ္ေနသည္။ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးမွာ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၀- ၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေခ်းယူခဲ့သည့္ ေငြမ်ားမွျဖစ္ၿပီး အတုိးႏႈန္းမွာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကားျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ေခ်းယူခဲ့ရသည့္ ေငြမ်ားအတြက္မူ အတိုးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ေပးေခ်ရၿပီး NLD အစိုးရလက္ထက္ ေခ်းေငြမ်ား၏ အတုိးႏႈန္းမွာမူ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၆၄၁ ဘီလ်ံအထိ ထုတ္ယူသံုးစြဲထားေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ေပးဆပ္ရန္ရွိသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီမွာ ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီ လက္က်န္အေျခအေနအရ ေၾကြးၿမီခံႏုိင္ရည္ရွိမႈ အတုိင္းအတာအတြင္း ရွိေသာ္လည္း ေခ်းေငြအလြန္မ်ားျပားေနၿပီးေနာင္တြင္ ေငြေခ်းယူလုိမႈမ်ားရွိပါက အခက္အခဲ ရွိလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီလက္က်န္ အေျခအေနအရ ေၾကြးၿမီခံႏုိင္ရည္ရွိမႈ အတုိင္းအတာအတြင္း ရွိေသာ္လည္း ေခ်းေငြမ်ား အလြန္မ်ားျပားေနၿပီး ေနာင္တြင္ ေငြေခ်းယူလုိမႈမ်ားရွိပါက အခက္အခဲ ရွိလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေဇာ္၀င္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဒသမ ၅ သန္း ေခ်းယူရန္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ျပည္ပေၾကြးၿမီလက္က်န္ အေျခအေနအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီနဲ႔ GDP အခ်ဳိးဟာ ၁၅ ဒသမ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖစ္သျဖင့္ ေၾကြးၿမီခံႏုိင္ရည္ရွိမႈ အတုိင္းအတာအတြင္း ရွိေၾကာင္းကုိလည္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တာ၀န္လဲႊေျပာင္း၊ လက္ခံတဲ့အခမ္းအနားမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကေဟာင္းရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမွာပါရွိတာက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ လေပါင္း ၃၀ အတြင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ ၄၀ ခုအား သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခ်းေငြေတြ အလြန္မ်ားျပားေနၿပီး ေနာင္မွာ ယခုထက္ ပုိအေရးႀကီးတဲ့ ေငြေခ်းယူလုိမႈမ်ားရွိပါက အခက္အခဲ ရွိလာမွာကုိ စိုးရိမ္ပူပန္မိပါတယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴးေဇာ္၀င္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္ႏွင့္ Oversight Team မ်ား ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သြားရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးစီးပြားေရးကုိ အဓိကထားေနရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုကုိ အက်ိဳးျပဳမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဆုိပါက ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပေခ်းေငြသည္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၅၇၁ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၅၄၆ ဘီလ်ံရွိကာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ေခ်းယူေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၇၁၄ ဘီလ်ံျဖစ္၍ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ တတိယအမ်ားဆုံး ေခ်းယူထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ေခ်းေငြမ်ားကုိ ေခ်းယူသုံးစဲြသည့္ေနရာတြင္ တုိင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိရန္ႏွင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ပြင့္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“သုံးစဲြတဲ့ေနရာမွာလည္း အက်ဳိးရွိရွိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေလအလြင့္မရွိေအာင္ မဖိတ္မစင္ေအာင္ သုံးစဲြဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြေတြကုိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး ျပန္ဆပ္ေနရပါၿပီ။ ေခ်းေငြေတြကုိ ဘယ္လုိဆပ္မယ္၊ အတုိးေတြကုိ ဘယ္လုိရေအာင္ ရွာမယ္ဆုိတာကုိလည္း ေရရွည္ထည့္တြက္ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ျပည္ပေခ်းေငြမ်ား အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမသက္တမ္းငါးႏွစ္ကာလႏွင့္ ဒုတိယသက္တမ္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားေသာ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားစာရင္းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ တင္ျပခဲ့သည္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ တင္ျပခ်က္ျဖစ္ၿပီး တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ကိန္းဂဏန္းမ်ားသာ ေဖာ္ျပသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရကာ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ျခင္း (သုိ႔) မေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသင့္ေၾကာင္း ေခ်ာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဘုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“မေအာင္ျမင္သည့္ အခ်က္ကုိလည္းေကာင္း၊ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြရွိရင္ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။ ဒီလုိအၾကံဳျပဳတင္ျပေနရတာဟာ ေခ်းေငြယူၿပီး အေၾကြးတင္၍ အခ်ိန္တန္ရင္ ျပန္ဆပ္႐ုံသာမဟုတ္ဘဲ ေခ်းေငြေတြ ေခ်းယူခဲ့ျခင္းမွာ တုိင္းျပည္အတြက္ မည္သုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္ကုိ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြ သိျမင္ႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔မွသာ အေၾကြးတင္ေပမယ့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိး ရွိ၊ မရွိကုိ ျမင္သာေစပါမယ္” ဟု ဦးဘုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တင္ရွိေနသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ အေျခအေနကုိ ျပည္သူလူထု သိရွိရန္အတြက္ အသိေပးသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အၾကံျပဳ

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တင္ရွိေနသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ အေျခအေနကုိ ျပည္သူလူထု သိရွိရန္အတြက္ အသိေပးသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးတင္လင္းက အၾကံဳျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အီတလီႏုိင္ငံမွ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြ ယူ႐ုိ သန္း ၃၀ ရယူရန္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း အၾကံျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္ပေၾကြးၿမီ အေျခအေနကုိၾကည့္ရင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီနဲ႔ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးဟာ ၁၅ ဒသမ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရး ရန္ပုံေငြအဖဲြ႕တုိ႔က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ မူ၀ါဒနဲ႔ အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကုိ တုိင္းတာတဲ့ Score အရ အလယ္အလတ္၀င္ေငြရွိတဲ့ ႏုိင္ငံအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ျပည္ပေခ်းေငြနဲ႔ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း မေက်ာ္လြန္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခ်က္နဲ႔လည္း ကိုက္ညီတာေၾကာင့္ ေခ်းေငြရယူရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိတာကုိလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ တင္ရွိေနတဲ့ ျပည္ပေၾကြးၿမီ အေျခအေနကုိ ျပည္သူလူထုသိရွိရန္အတြက္ အသိေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလုိပါတယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴးတင္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဗုိလ္မွဴးတင္လင္းက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိၿပီး ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီရရွိလာႏုိင္ျခင္း၊ အေသးစားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ၀င္ေငြရရွိမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးပြားလာၿပီး ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တုိးတက္ျမင့္မားလာျခင္းစသည့္ ထပ္ဆင့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပါ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အီတလီ၏ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြကုိ အေလအလြင့္မရွိေစဘဲ စီမံကိန္း၀င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အီတလီႏုိင္ငံမွ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြ ယူ႐ုိ သန္း ၃၀ ရယူရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြယူၿပီး ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္အတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိျခင္း၊ အားနည္းမႈရွိျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကား

ျပည္ပေခ်းေငြယူၿပီး ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္အတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈ မရွိျခင္း၊ အားနည္းမႈ ရွိေနျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အစိုးရ၏ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက “ျပည္ပေခ်းေငြရယူၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့စီမံကိန္းေတြမွာ အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အတိုင္း ေအာင္ ျမင္မႈမရွိျခင္း၊ အားနည္းမႈရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ ျမင္ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယင္းအားနည္း ခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ေသခ်ာစြာစိစစ္သံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ တယ္။ ျပည္ပေခ်းေငြရယူရာမွာ ဦးစြာ သက္ ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက မိမိ၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ စိစစ္သံုးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕မွ ထပ္မံစိစစ္ျခင္း၊ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူျခင္းျဖင့္ ေခ်းေငြရယူသင့္မသင့္ စိစစ္ ေၾကာင္း၊ ယခုခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္လည္း စိစစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိေရာက္ ေသာ ေခ်းေငြျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ ငန္းမ်ားျဖစ္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားကို စနစ္တက်စိစစ္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းစိစစ္ေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံေရးဦးစီးဌာနကို တာ၀န္ ေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ ခင္စန္းလႈိင္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ျဖစ္သည့္ ေခ်း ေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိး ေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္မွသာ ေၾကြးတင္ရက်ဳိးနပ္မည္ဆိုသည္မွာ အလြန္ မွန္ကန္သည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္က တာ၀န္ယူ၍ ေပးဆပ္ရမည့္ ေခ်းေငြမ်ား ျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ျပည့္မီေစေရးႏွင့္ ေလလြင့္ဆံုး႐ံံႈးမႈမရွိေစေရးတို႔ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခ အေနမ်ားကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစေရး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံမႈ မ်ားကိုေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ေခ်း ေငြသံုးစြဲမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီ စီမံခန္႔ ခြဲမႈဥပေဒကိုျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရ/ဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကကဲ့ သို႔ တိုက္႐ိုက္ေငြေခ်းယူျခင္း၊ စာခ်ဳပ္လက္ မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္၍မရေတာ့ဘဲ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား တာ၀န္ယူကာ ေငြေခ်းယူျခင္း၊ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အာမခံခ်က္ ထုတ္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြရယူရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူ၀ါဒမ်ား၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းမ်ား၊ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို အေျခခံစဥ္းစားရသည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ေခ်းေငြေပးအပ္မည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးလိုသည့္ နယ္ ပယ္၊ ကူညီလိုသည့္ပမာဏ စသည္တို႔ႏွင့္ လည္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ေပးရန္ရွိသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီအေျခအေနမွာ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉,၅၇၁,၇၁၃,၄၀၄ ဒသမ ၂၈ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလိုက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပေၾကြးၿမီအေျခအေန မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၉၃၈ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၆၃၃၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း ေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၀၈၂၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၇၃၀၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၀၁၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပ ေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၅၆၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၄၈၇ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၅၄၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၅၇၂၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၂၄၆ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ သည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၈၀၂၀ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၀၈၄၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၉၃၆၀ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၃၁၁၃ ဘီလ်ံျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ စိုးမင္းထိုက္၊ စည္သူ

ျပည္ပေၾကြးၿမီ၊ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ေက်ာ္ေစာသတင္းေပးမႈေတြကို လက္ခံေတာ့မယ့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္း

ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို သတင္းရယူေနသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္အက်ပ္အတည္းကို ထပ္ဆင့္ဆိုးရြားတဲ့ ပံုေဖာ္မႈျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္းႀကီးစိုးတဲ့ ဒီရက္သတၱပတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနာဂတ္နဲ႔ ကိုက္ညီသင့္ေလ်ာ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစဖို႔ ဘက္ေပါင္းစံုက နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားမႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အျခားေသာတစ္ဖက္မွာ ဆိုရင္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကို ၀န္ထမ္းအိမ္ရာႏွစ္လို႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေတြ တည္ေဆာက္သြားမယ္လို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သလို ေနရာေျပာင္း လူေျပာင္းကစားတဲ့ ၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲေတြလည္း ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးဟန္ေဇာ္ကို ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အျခားတစ္ဖက္က စီးပြားေရးက႑မွာဆိုရင္ လက္ရွိအစိုးရဟာ ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲထားတာေၾကာင့္ ၾကားကာလ ဘ႑ာႏွစ္တိုေျခာက္လအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈေတြ၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈေတြ၊ ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ အသံုးစရိတ္ေတြအျပင္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ အစီရင္ခံစာေတြနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သစ္ရဲ႕ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမွာ ေက်ာ္ေစာမႈေတြကို သတင္းေပးပို႔မႈအျဖစ္ လက္ခံမယ့္အခ်က္ေတြပါတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူေတြ ေလ့လာသိရွိ အၾကံျပဳႏုိင္ဖို႔ ထုတ္ျပန္မႈရွိခဲ့ၿပီး ဒီအခ်က္ေတြကို ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးသံုးသပ္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ေခ်းမယ့္ NLD အစိုးရ

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကေန NLD အစိုးရကို ေနာက္ဆံုး လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြပမာဏဟာ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၅၇၂၄ ဘီလ်ံနဲ႔ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၂၄၆ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းဘီလ်ံ ၂၇၉၇၀ ကို လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရတစ္ရပ္တက္လာတိုင္း လိုအပ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြမွာရွိေနတဲ့ ေငြနဲ႔ သံုးစြဲဖို႔ မေလာက္ငတာေၾကာင့္ ထံုးစံအတုိင္းပဲ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေၾကြးၿမီေတြ ရယူခဲ့ရသလို စီမံကိန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္လည္း ျပည္ပေခ်းေငြေတြ ရယူခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုရယူရာမွာဆိုရင္ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ပထမဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ငါးခုဆီကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၇ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ၁၄ ခု ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္မွာလည္း ထပ္မံၿပီး ေဒၚလာ ၁၂၂၀ ဒသမ ၁၆ သန္း ေခ်းယူဖို႔ ညိႇႏႈိင္းထားၿပီး စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံအထိ ေခ်းယူဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အစိုးရတစ္ရပ္ဟာ ကိုယ္တာ၀န္ယူရတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ေငြေခ်းယူတာ ထံုးစံလိုျဖစ္ၿပီး အဲဒီေငြေခ်းယူမႈေတြကို ေနာက္ဆံုးျပန္ဆပ္ရတာကေတာ့ ျပည္သူပါ။ ငါးႏွစ္သက္တမ္းၿပီးရင္ ေနာက္အစိုးရကို အေၾကြးေတြ လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး မင္းတို႔အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြ ငါတို႔ေခ်းထားတဲ့ ဒီေငြေတြ ဆပ္ေတာ့ဆိုၿပီး လက္လႊဲၾကတာျဖစ္လို႔ ဒီလိုေခ်းေငြေတြသာ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ခဲ့ရင္ တုိင္းျပည္ကပဲ ထပ္ဆင့္နစ္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ အစိုးရတစ္ရပ္က လုပ္သြားခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြရယူမႈေတြနဲ႔ သံုးစြဲမႈေတြကို စနစ္တက် ျပန္လည္စိစစ္ဖို႔အတြက္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္က အဓိကက်သလို လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ေငြေခ်းယူမႈေတြကို ထိန္းကြပ္ဖို႔ကလည္း လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၾကပ္မတ္ႏိုင္မႈက အေရးပါပါတယ္။ ကိုယ့္ပါတီ၊ ကိုယ့္အစိုးရဆိုတဲ့ အေျခအေန ငါးႏွစ္သက္တမ္းႏွစ္ခုစာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေၾကြးၿမီကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀၀ နီးပါးရွိၿပီး ၂၀၅၂-၂၀၅၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကေန သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္အထိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ အေျခအေနပါ။ လက္ရွိအေျခအေနမွာဆိုရင္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေၾကြးၿမီ ပမာဏဟာ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ရွိေနၿပီျဖစ္လို႔ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ေခ်းယူမႈေတြနဲ႔ ေပါင္းမယ္ဆိုရင္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေရာက္ေတာ့မယ့္ အေျခအေနပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ျဖစ္စဥ္ေတြကို တတ္ႏုိင္သမွ် တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္စိစစ္မွ တုိင္းျပည္အတြက္ ရလဒ္ေကာင္းရမွာျဖစ္တာမို႔ ျပည္ပေၾကြးၿမီသံုးစြဲမႈေတြကို စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ စစ္ေဆးပါလို႔ပဲ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ မ်ားလြန္းေနသလား

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြဆိုတဲ့ အခန္းက႑ကိုေျပာတိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္စြမ္းဟာ အေရးပါပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက မလိုအပ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ ဧည့္ခံစရိတ္ေတြ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အအိုအေဟာင္းေတြကို ဌာနအတြက္ အသံုးမျပဳဘဲ လံုး၀ရပ္ထားၿပီး ျပဳျပင္စရိတ္ကို ကိုယ္က်ဳိးသံုးေနတာေတြ၊ မလိုအပ္ဘဲ ႏွစ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ အသံုးစရိတ္ေတြ အားလံုးကို စနစ္တက် အေသးစိတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို စြမ္းရည္နည္းပါးတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ တိုင္းျပည္မွာ မလိုလားအပ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြေတြ ျဖစ္ေပၚရသလို ၀န္ႀကီးဌာနေတြက အမွန္တကယ္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဘဲ ဘတ္ဂ်က္ေတြ ငါ့လက္ထဲေရာက္ရင္ ၿပီးတာပဲဆိုတဲ့ မူနဲ႔သြားေနရင္ နစ္နာရမွာက တိုင္းျပည္ပါ။

လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ သံုးႏွစ္စာ ဘတ္ဂ်က္ဟာ ျပဳျပင္ၿပီးဘတ္ဂ်က္ ႏွစ္ႀကိမ္နဲ႔ ထပ္တိုးဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ႀကိမ္ အပါအ၀င္ လိုေငြ ဘီလ်ံ ၁၀၀၀၀ ေလာက္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ လိုေငြျဖစ္လာမလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သလို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက က်ပ္ ၁၃၃၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေတာင္းခံေနခ်ိန္မွာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုရဲ႕ ေတာင္းခံေငြက က်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ပဲ ရွိေနတာေၾကာင့္ အနာဂတ္မွာ ပညာေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ရမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္သံေတြလည္း ညံခဲ့ပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္မွာဆိုရင္လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရွစ္ေနရာစာအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ တိုင္းျပည္က လစာေတြ မေပးရခင္မွာကိုပဲ တစ္ဦးကို သန္း ၂၀၀ တန္ေနၿပီလို႔ ေမးေငါ့မႈေတြရွိခဲ့သလို ေရွ႕က ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲက မဲဆြယ္ခ်ိန္ပဲ ျပည္သူၾကားကိုေရာက္ၿပီး အႏိုင္ရလို႔ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တာနဲ႔ ျပည္သူေတြဆီ ေျခဦးမလွည့္ေတာ့တဲ့၊ အလုပ္မလုပ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ဆိုတဲ့ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးေနမႈအေပၚ ေမးေငါ့သံ ညံခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာ္ေစာသတင္းေပးမႈေတြကို လက္ခံေတာ့မယ့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္

ထိုင္းႏိုင္ငံက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာ၀စ္ေပါင္ဆူ၀မ္ရဲ႕ ဘတ္ေငြသန္း ေပါင္းမ်ားစြာတန္တဲ့ နာရီနဲ႔ စိန္လက္စြပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္က အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ ပထမဆံုး အစည္းအေ၀းမွာ ဓာတ္ပံုမ႐ိုက္မီ ေနေရာင္ကေန ကာကြယ္ဖို႔ လက္ေျမႇာက္ရာက သတိျပဳမိသြားရာက ေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ၀င္ပါလာခဲ့ၿပီး ေျဖရွင္းဖို႔ ရက္ေပါင္း ၃၀ အခ်ိန္ေပးမႈ သတ္မွတ္ရက္ေစ့ခ်ိန္မွာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျဖရွင္းခ်က္ကို လက္မခံၾကတာေၾကာင့္ ျခစားမႈေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔အထိ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာႏိုင္ငံေတြမွာ ဆိုရင္လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ မမွ်တတဲ့၊ ရာထူး၀င္ေငြနဲ႔ မဆီေလ်ာ္တဲ့ သံုးစြဲ၊ ၀တ္စားပံုမ်ဳိးနဲ႔ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြကို ျပည္သူေတြ ေ၀ဖန္႐ံုနဲ႔တင္ သက္ဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေပမယ့္ ျမန္မာ့အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မည္မည္ရရ ေပးမထားတဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အားနည္းခဲ့သလို လက္ရွိမွာဆိုရင္ အဂတိလိုက္စားေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာသတင္းေတြကို သတင္းေပးပို႔ခ်က္အျဖစ္ လက္ခံမယ့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

“အဂတိလိုက္စားမႈရွိေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာသတင္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ေကာ္မရွင္သည္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္”၊ “အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူတစ္ဦးဦးက အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ နစ္နာသူက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာ္မရွင္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔ျဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ပဏာမစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ တစ္ခုခုသို႔ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုသို႔ျဖစ္ေစ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ႏွင့္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို ေပးပို႔ႏိုင္သည္”၊ “အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူတစ္ဦးဦးက အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာသတင္း တစ္ရပ္ရပ္ကို သိရွိရပါက ေကာ္မရွင္သည္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္” ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို ျဖည့္စြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံေတြလိုမ်ဳိး လာဘ္စားတဲ့ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းကို ရာထူး၊ လစာနဲ႔ မေလ်ာ္ကန္တဲ့ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုနဲ႔ အေရးယူေတာ့မွာလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေနအထား ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီလို အျခားေသာႏိုင္ငံေတြနည္းတူ လာဘ္စားတဲ့ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းကို ရာထူး၊ လစာနဲ႔ မေလ်ာ္ကန္တဲ့ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ ေက်ာ္ေစာသတင္း အခ်က္အလက္ကို သတင္းေပးပို႔ခ်က္အျဖစ္ တစ္ဖက္မွာ လက္ခံမွာျဖစ္သလုိ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ေက်ာ္ေစာသတင္းအျဖစ္ မမွန္သတင္းေပးသူေတြကို ေျခာက္လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္လို႔ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာကို ေတြ႕ရတာမို႔ ဒီဥပေဒၾကမ္းဟာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ၾကာႏုိင္သလဲ၊ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ ရွိလာမလဲဆိုတာနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထိေရာက္ဆံုး ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္စရာပါလို႔ ေျပာၾကားရင္း ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရး သံုးသပ္ခ်က္ကို ရပ္နားလိုက္ပါတယ္။