၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ငါးရက္အတြင္း ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၅၆၀ ေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္း ၂၇၀ ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထားေသာ္လည္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Asia World ဆိပ္ကမ္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ငါးရက္အတြင္း ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၆၀ ေက်ာ္အထိရရွိထားကာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၇၀ ေက်ာ္ပိုမို ရရွိထားေသာ္လည္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၃၀ ေက်ာ္အထိရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅၆၅ ဒသမ ၄၉၁ သန္းရရွိထားသည္။

သို႔ေသာ္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူတြင္မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၈ ဒသမ ၃၈၀ သန္းအထိသာ ရရွိထားသည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၇ ဒသမ ၁၁၁ သန္းအထိ ပိုမိုရရွိထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ငါးရက္အတြင္း ျပည္ပကုန္သြယ္မႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ပို႔သည့္ပို႔ကုန္က႑မွ ရရွိေသာ၀င္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၆ သန္းေက်ာ္သာရရွိထားၿပီး ျပည္ပမွ တင္သြင္းထားသည့္ သြင္းကုန္ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၉ ဒသမ ၄၈၀ သန္း အထိ တင္သြင္းထားသည့္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြသည္ ေဒၚလာ ၁၃၃ ဒသမ ၄၆၉ သန္းအထိ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ငါးရက္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၃၀ ေက်ာ္အထိရွိေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ကာတူတြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြသည္ ေဒၚလာ ၄၆ ဒသမ ၆၁၂ သန္းသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ (Mini Budget) ကာလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၁၈ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ ခန္႔အထိ စံခ်ိန္တင္ရရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈ ပိုမိုျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေျခာက္လတာကာလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈ ဒသမ ၄ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ကာလအတြက္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ လ်ာထားခ်က္သည္ ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံျဖစ္သျဖင့္ လ်ာထားခ်က္ ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ ၁၃၃ရာခုိင္ႏႈန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (Mini Budget) အတြင္း ပို႔ကုန္တင္ပို႔ႏိုင္မႈကိုေလ့လာၾကည့္ပါက ေဒၚလာ၈ဒသမ ၅ ဘီလ်ံရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာ လတူထက္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ ပိုမို တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈအေနျဖင့္ ေျခာက္လအတြင္း ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ပိုမိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးသုံး ပစၥည္းမ်ား၊ စက္သုံးဆီအပါအ၀င္ ေရနံထြက္ပစၥည္း၊ စက္ႏွင့္စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္  စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစု၏ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ပိုမိုတင္သြင္းလာေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလို ေငြျပမႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ပို႔ကုန္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျဖေလ်ာ့ျခင္း၊ ပုဂၢလိက က႑အား အားေပးျခင္း၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအားေပးျခင္း၊ GSP ကဲ့သို႔ ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာ အခြန္သက္သာ ခြင့္ရရွိၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာစိန္တလုံး သရက္သီးကုိ ေစ်းကြက္သစ္အေနျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက သရက္သီးအႏွစ္ ထုတ္လုပ္ရန္ ၀ယ္ယူေန

ျမန္မာ့သရက္သီးမ်ားကို ေစ်းကြက္တင္ပို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္

ျမန္မာစိန္တလုံးသရက္သီး လက္ရွိတင္ပို႔ေနတဲ့ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဒူဘိုင္း၊ ဂ်ာမနီ၊ တ႐ုတ္အျပင္ ေတာင္ကိုရီးယာက သရက္သီးအနစ္ ထုတ္လုပ္ဖို႔ ၀ယ္ယူေနသည္ဟု ျမန္မာ့သရက္ေစ်းကြက္ႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စုိးႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကုမၸဏီေတြက စ၀ယ္ေနၾကၿပီး ေအးဂ်င့္ေတြကလည္း ၀ယ္လာၾကၿပီး ေစ်းကြက္အေနနဲ႔က ခိုင္မာလာတယ္။ ျပည္တြင္းမွာလည္း တ႐ုတ္ေစ်းကြက္က လာ၀ယ္ေနၾကၿပီး သရက္စိုက္တဲ့ေဒသေတြမွာ ျခံထဲလာ၀ယ္ေနၾကတယ္။ ေစ်းကြက္က ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၊ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ ေနာက္အိတ္စ္ပို႔ရယ္ သုံးခုအၿပိဳင္ရွိေတာ့ ေစ်းကြက္ကသာ လာစရာရွိတယ္။ သရက္သီးကို ဒီႏွစ္အလုံး လိုက္ပို႔တာရယ္၊ အစိမ္းပို႔တာ စင္ကာပူ၊ ႐ုရွားရယ္ပို႔တယ္။ ကိုရီးယားကေန သရက္သီး ၀ယ္ခ်င္ပါတယ္။ Fresh Fruit ေပါ့။ အႏွစ္ေစ်းကြက္က ကိုရီးယားေစ်းကြက္ေပါ့။ ေနျပည္ေတာ္မွာလည္း ကိုရီးယားက အႏွစ္လုပ္တဲ့စက္ ထိုင္ထားတာဆိုေတာ့ အဲဒီမွာလည္း ၀ယ္ၾကတယ္။ ကိုရီးယားမွာ အႏွစ္ထုတ္လုပ္ဖို႔အတြက္ ၀ယ္ၾကတာရွိတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္တုန္းက ေလတိုက္သြားတဲ့အတြက္ ပ်က္စီးတာမ်ားတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေက်ာက္ဆည္နယ္ဘက္ေတြမွာ ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်န္သရက္ကေတာ့ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေစ်းေကာင္းရမယ္လို႔ ျမင္တယ္” ဟု ကိုေက်ာ္စိုးႏိုင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ သရက္သီးတင္ပို႔မူတြင္ တ႐ုတ္ကို မူဆယ္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔ၿပီး ၂၀၁၇ သရက္ရာသီတြင္ သရက္သီးတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းနီးပါးတင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအျမင့္ဆုံးမွာ တစ္ဖာလွ်င္ ယြမ္ ၁၇၀ ရၿပီး အနိမ့္ဆုံးေစ်းမွာ တစ္ဖာလွ်င္ ၈၀ အထိရေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ပို႔ခဲ့သည့္အထဲမွာ စိန္တလုံး၊ ဟသၤာရင္ကြဲအျပင္ မယ္သီဆင္ေပါင္ သရက္မ်ဳိးေတြပါ စမ္းၿပီးပို႔ေနေၾကာင္း၊ အဓိကပို႔ေနသည္မွာ စိန္တလုံးသရက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မူေၾကာင့္ စိန္တလုံးသရက္သီး ပို႔ႏႈန္းက်ခဲ့ေၾကာင္း၊ စင္ကာပူက အျမဲတမ္းအမွာရွိၿပီး တစ္တန္ကို ကြာလတီအေကာင္းဆုံးဆို ၁၅ သိန္းရၿပီး အနိမ့္ဆုံးေစ်း ၁၀ သိန္း ၀န္းက်င္ရေၾကာင္း သိရသည္။ စင္ကာပူကို တင္ပို႔ရာတြင္ အသီး၏ ကြာလတီကို အထူးဂ႐ုစိုက္ပို႔ရေသာေၾကာင့္ လိုသေလာက္မရတာေတြရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ တြင္ သရက္သီးစိုက္ ေတာင္သူေတြ သရက္သီးကို အရင္ႏွစ္ေတြကထက္ အသီးကြာလတီေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္ထားၾကသည္ဟု သရက္စိုက္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာသရက္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ဟန္ျမင္းမိုရ္ စိန္တလုံးသရက္မ်ဳိးကို ျမန္မာမ်ဳိးရင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ သရက္စိုက္ဧက တစ္သိန္းခန္႔ တိုးတက္လ်က္ရွိၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခုႏွစ္၌ သရက္စိုက္ဧက တစ္သိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့သရက္ေစ်းကြက္ႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္အထိ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၁၃ သန္းေက်ာ္ တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းထား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ထိ ျပည္ပသြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၁၃ သန္းေက်ာ္ တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ပသြင္းကုန္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဧၿပီ ၂၀ ရက္ထိ ျပည္ပသို႔တင္သြင္းသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၂၇၆ ဒသမ ၁၀၇ သန္း၊ လုပ္ငန္းသံုး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတင္သြင္းမႈ ွာ ေဒၚလာ ၄၆၂ ဒသမ ၃၀၂ သန္းႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၇၄ ဒသမ ၈၈၄ သန္းရွိၿပီး သြင္းကုန္မ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၉၁၃ ဒသမ ၂၉၃ သန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပသြင္းကုန္တင္သြင္းမႈမွ ယခင္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၃၆ သန္း၊ လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၂၀၉ ဒသမ ၆၃၂ သန္းႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၀၄၆ သန္းတင္သြင္းမႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ စုစုေပါင္း ျပည္ပသြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈပမာဏသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္အထိ ေဒၚလာ ၉၁၃ ဒသမ ၂၉၃ သန္း တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္ ေဒၚလာ ၆၅၇ ဒသမ ၅၇၉ သန္း တင္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ လက္ရွိႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၂၅၅ ဒသမ ၇၁၄ သန္း ပိုမိုတင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္အထိ ျပည္ပသြင္းကုန္ အုပ္စုသံုးမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သြင္းကုန္မွ တင္သြင္းမႈ၀င္ေငြမွာ ၂၄ ဒသမ ၈၀၁ သန္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္သြင္းကုန္မွ တင္သြင္းမႈ၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၈၈၈ ဒသမ ၄၉၂ သန္း တင္သြင္းထားၿပီး စုစုေပါင္း ျပည္ပသြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈ၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၉၁၃ ဒသမ ၂၉၃ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပသြင္းကုန္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၁၃ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈေလ်ာ့က်

ျပည္ပကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

၁၃ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ပုိ႔ကုန္တင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကုန္ သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၀၇၁ ဒသမ ၄၃၈ သန္းရွိၿပီးယခင္ ႏွစ္ကာ လတူထက္ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၆၈၈ သန္းပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၁၃ ရက္အထိ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၈၀၂ ဒသမ ၂၇၆ သန္း၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၆၉ ဒသမ ၁၆၂ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၅၉ သန္းေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေဒၚလာ ၆၉ သန္းေက်ာ္ ပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါကာလအတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ  ၂၃၂ ဒသမ ၄၈၂ သန္းရွိေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူပို႔ကုန္တန္ဖုိးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေဒၚလာ ၁၁၇ သန္းေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၃၃၂၃ ဒသမ ၈၁၅ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄၁၁၄ ဒသမ ၂၀၉ သန္း ပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏေဒၚလာ ၃၃ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၄၈၅၉ ဒသမ ၈၅၂ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၈၄၆၃ ဒသမ ၉၆၃ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၄၂၇ ဒသမ ၂၅၃ သန္းပုိ မုိခဲ့ၿပီးနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ မူယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ေဒၚလာ ၆၈၆ ဒသမ ၉၅၆ သန္းပိုမုိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၃၃ ဘီလ်ံ ေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၄၆၇၅ ဒသမ ၂၀၉ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၈၆၄၈ ဒသမ ၆၀၆ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တန္ဖုိးမွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးထက္ မ်ားျပားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၃၉၇၃ ဒသမ ၃၉၇ သန္းျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ  ၅၂၁၂  ဒသမ  ၅၁၈ သန္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ လာမည့္ေအာက္တုိဘာလတြင္မွ စတင္မည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိၾကားကာလ ေျခာက္လ (ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ) အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏကုိ ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလ်ံခြဲရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ Trade Based မ်ားသာျဖစ္ေနၿပီး ထုတ္လုပ္မႈကိုမစဥ္းစားသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသေရြ႕ ႏုိင္ငံတုိးတက္ေရး အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနမည္ဟု စီမံ/ ဘ႑ာ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ခန္႔ရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈျပဳရာ MIP ဆိပ္ကမ္းကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ Trade Based လုပ္ငန္းမ်ားသာျဖစ္ေနၿပီး ထုတ္လုပ္မႈကိုမစဥ္းစားသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသေရႊ႕ ႏိုင္ငံတုိးတက္ေရး အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးပံုစံကို ျပန္ၾကည့္မယ္ အလြယ္ကူဆံုးစကားနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ Trade Based ပံုစံကို သြားေနတယ္။ လူထုက ၀ယ္မယ္၊ ေရာင္းမယ္၊ အက်ဳိးအျမတ္ကို ရယူမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေစ်းကြက္က အႀကီးႀကီး။ ျပည္သူျပည္သားေတြ လိုအပ္ခ်က္က အႀကီးႀကီးပဲ။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ပႏိုင္ငံကေန ၀ယ္ၿပီးေတာ့ ေရာင္းႏိုင္တာနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈကို မစဥ္းစားေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက Trade Based နဲ႔ သြားေနတယ္။ ဒီပံုစံအတိုင္းသြားေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ တိုးတက္ဖို႔က အမ်ားႀကီး အခက္အခဲရွိတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လတ္တေလာကာလတြင္ Production Based ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အဆိုပါ Production Based မွတစ္ဆင့္ Industry Based ႏုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“SME ေတြကို ေထာက္ပ့ံဖို႔ႀကိဳးစားရာမွာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ေပးႏိုင္တာက ေခ်းေငြ။ ဒါေပမဲ့ ေခ်းေငြေတြ ေပးရာမွာလည္း အခက္အခဲေတြရွိေနေသးတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိေနပါတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေတြ၊ ေခ်းေငြေတြရဖို႔  အခက္အခဲေတြ ဒါေတြကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တကယ္လိုအပ္ခ်က္က ေစ်းကြက္။ ေစ်းကြက္မရွိရင္ ဘာလုပ္ငန္းမွ ထူေထာင္လို႔မရဘူး။ ဘာလုပ္ငန္းမွ ဆက္ၿပီး ရွင္သန္လို႔မရဘူး။ အဲဒါဆို ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ေစ်းကြက္ကို ခိုင္မာေအာင္၊ SME ေတြအတြက္ တကယ့္ေစ်းကြက္ျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္မယ့္ပစၥည္းေတြကို သံုးစြဲသူေတြအတြက္ တကယ့္ကို အရည္အေသြးမီျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ SME ေတြက ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္” ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိ SME မ်ားအေနျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ေလာင္စာစြမ္းအင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားျခင္းစသည့္ အခက္အခဲမ်ားမ်ားျပားျခင္းအျပင္ ျပည္ပမွ ကုန္ၾကမ္းမ်ားတင္သြင္းရာတြင္လည္း သြင္းကုန္အခြန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ထိုသို႔ဘက္စံုကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားေနမႈကိုအေျဖရွာရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ တစ္ပတ္အလိုအထိ ျပည္ပသို႔ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ တစ္ပတ္အလိုအထိ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ေဒၚလာ ၂၇ ဒသမ ၇၅၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာရရွိခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္မူ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံအထိရရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၃၀ ေက်ာ္အထိရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ပင္ ပိုမိုျမင့္မားမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနက ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္အထိ ၂၈ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေလာက္အထိ ရထားပါတယ္။ မႏွစ္ကတစ္ႏွစ္လံုးရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ ၂၉ ဒသမ ၂၁၂ ဘီလ်ံျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ မႏွစ္က ကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အျမင့္ဆံုးရခဲ့တဲ့ ကုန္သြယ္မႈပမာဏေပါ့။ ဒီႏွစ္မွာ အဲဒါထက္ေက်ာ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒီေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းမွာတင္ ၂၈ ဒသမ ၆ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ကုန္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘီလ်ံ ၃၀ ေက်ာ္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွန္းထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဒီႏွစ္ရတဲ့ ကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ မႏွစ္ကထက္ ပိုျမင့္မားလာမယ့္အေျခအေနေတြရွိတယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္အထိ ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္တြင္ မႏွစ္ကကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံခန္႔ပိုမ်ားေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ သြင္းကုန္က႑တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ပို႔ကုန္က႑တြင္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ပိုရထားသည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃၃၅ ဘီလ်ံ ပုိမုိရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၃ ဒသမ ၉၂၆ ဘီလ်ံႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၁၆၅ ဘီလ်ံ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆုံးမီ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိလာၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာေလးဘီလ်ံေက်ာ္ ပုိမုိကုန္သြယ္ခဲ့

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆုံးမီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိလာၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာေလးဘီလ်ံေက်ာ္ ပုိမုိကုန္သြယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၉ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၁၁၁၆ ဒသမ ၀၅၉ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄၃၂၄ ဒသမ ၈၀၇ သန္းပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၉ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၂၃၃၃၆ ဒသမ ၂၇၈ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၇၇၉ ဒသမ ၇၈၁ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၇၃၉ ဒသမ ၄၆၁ သန္းပုိမုိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာမူ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ေဒၚလာ ၅၈၅ ဒသမ ၃၄၆ သန္းပိုမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၃၆၄၀ ဒသမ ၅၈၇ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၇၄၇၅ ဒသမ ၄၇၂ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တန္ဖုိးမွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးထက္ မ်ားျပားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြေဒၚလာ ၃၈၃၄ ဒသမ ၈၈၅ သန္းျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူတြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၄၆၅၀ ဒသမ ၂၄၈ သန္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိ ေငြေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၃၀ ေက်ာ္ရွိလာၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေပၚ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္းရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၃၀ ေက်ာ္ရွိလာၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၀၁၉၃ ဒသမ ၆၅၇ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၉၈၄ ဒသမ ၇၄၁ သန္းပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၃ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၃၀ ေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၂၂၆၀၀ ဒသမ ၇၇၂ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၅၉၂ ဒသမ ၈၈၅ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၄၅၃ ဒသမ ၀၁၀ သန္းပုိမုိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာမူ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၅၃၁ ဒသမ ၇၃၁ သန္းပိုမုိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၃၀ ေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၃၂၁၅ ဒသမ ၄၀၅ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၆၉၇၈ ဒသမ ၂၅၂ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တန္ဖုိးမွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးထက္ မ်ားျပားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၃၇၆၂ ဒသမ ၈၄၇ သန္းျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၄၄၆၁ ဒသမ ၅၀၆ သန္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခအဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ တန္ဖုိး ေဒၚလာသန္း ၁၄၀၀၀ ႏွင့္ သြင္းကုန္ တန္ဖုိးေဒၚလာ သန္း ၁၅၀၀၀ ဟုခန္႔မွန္းထားသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာသန္း ၂၉၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ (တစ္ဘီလ်ံ) ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ကုန္သြယ္မႈပမာဏလ်ာထားခ်က္မွာ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈလ်ာထားခ်က္မွာ ျပည့္မီရန္လုိအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၉ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၂၅၅၅ ဒသမ ၅ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၄၉၁၂ ဒသမ ၅၅၉ သန္းရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆုံးမီ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏလ်ာထားခ်က္ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံကုိ ေက်ာ္လြန္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီရန္ လုိအပ္ေန

ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈတြင္ အေရးပါသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု၏ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏိုင္)

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆုံးမီ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏလ်ာထားခ်က္ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံကုိ ေက်ာ္လြန္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၂၉၅၀၂ ဒသမ ၅၈၅ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၉၁၇ ဒသမ ၄၈၂ သန္း ပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၂၂၀၅၆ ဒသမ ၉၇၄ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏေဒၚလာ ၇၄၄၅ ဒသမ ၆၁၁ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၃၈၀ ဒသမ ၇၂၉ သန္းပုိမုိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာမူ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ေဒၚလာ ၅၃၆ ဒသမ ၇၅၃ သန္း ပိုမုိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၂၈၁၀ ဒသမ ၆၂၇ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၆၆၉၁ ဒသမ ၉၅၈ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တန္ဖုိးမွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးထက္မ်ားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြေဒၚလာ ၃၈၈၁ ဒသမ ၃၃၁ သန္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၄၄၆၇ ဒသမ ၆၇၇ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၄၀၀၀ သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ သန္းဟု ခန္႔မွန္းထားသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၂၉၀၀၀ သန္းျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ (တစ္ဘီလ်ံ) ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ လ်ာထားခ်က္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ လ်ာထားခ်က္မွာျပည့္မီရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၉ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၂၅၅၅ ဒသမ ၅ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၄၉၁၂ ဒသမ ၅၅၉ သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။