ေအပက္ထိပ္သီးလံုျခံဳေရးအတြက္ ၾသစေၾတးလ် အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ပါပူအာနယူးဂီနီတြင္ တပ္ျဖန္႔ထား

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ဆစ္ဒနီ၌ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းေရး ပိုစတာတစ္ခုေရွ႕တြင္ ေလတပ္အထူးတပ္ဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: Reuters)

ႏို၀င္ဘာလတြင္ ပါပူအာနယူဂီနီ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ Post Moresby ၌ က်င္းပမည့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ထိပ္သီး (APEC) အတြက္ လံုျခံဳေရးခ်ထားမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်က ၎၏အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေစလႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ပါပူအာနယူးဂီနီႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္မွာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႀကီး၏ လံုျခံဳေရးတြင္ ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ မလုပ္ေဆာင္ထားသည့္အတြက္ ၾသစေၾတးလ်က ပါပူအာနယူးဂီနီသို႔ တပ္ဖြဲ႕မ်ားေစလႊတ္၍ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ် အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ၿမိဳ႕ေတာ္ Post Moresby တြင္ တပ္ျဖန္႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ – ၁၉ ထိပ္သီး ညီလာခံတက္ေရာက္မည့္သူမ်ား ယာယီတည္းခိုေနထိုင္ရန္အတြက္ ငွားရမ္းထားသည့္ ခရီးသည္တင္ သေဘၤာႀကီးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ ၾသစေၾတးလ် စစ္သေဘၤာႀကီးမ်ားကို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်႐ုပ္သံလိုင္း Australian Broadcasting Corporation က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ခရီးသည္တင္ သေဘၤာႀကီးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ် အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားပါရွိေသာ သေဘၤာမ်ားအား ပင္လယ္ျပင္တြင္ တပ္ျဖန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်စစ္ဘက္ႏွင့္ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ပါပူအာနယူးဂီနီကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (PNGDF) အား အကူအညီေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး ေအပက္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ထမ္းေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုေသာ ၾသစေၾတးလ် အထူးတပ္ဖြဲ႕၏ တပ္မွဴးတစ္ဦးအား ကိုးကား၍ ၾသစေၾတးလ် ႐ုပ္သံက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေအပက္ထိပ္သီးသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ ပစိဖိတ္အနားသတ္ႏိုင္ငံ ၂၁ ႏိုင္ငံက ေဆြးေႏြးၾကသည့္ ညီလာခံျဖစ္ၿပီး ထိုႏိုင္ငံ ၂၁ ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ဂ်ီဒီပီ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ညီမွ်သည္။

ေအပက္ထိပ္သီးသို႔ တ႐ုတ္သမၼတရွီ က်င္းပင္၊ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ အေမရိကန္ဒုသမၼတ မိုက္ပင့္စ္တို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါထိပ္သီးသည္ Post Moresby ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ အႀကီးမားဆံုး ညီလာခံႀကီး ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး Post Moresby ၿမိဳ႕သည္ အတိတ္ကာလက ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ထူေျပာရာၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ေနထိုင္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၀ တြင္ ပါပူအာနယူးဂီနီသည္ အဆင့္ ၁၃၆ တြင္ရွိေၾကာင္း Economist Intelligence Unit က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပါပူအာနယူးဂီနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပီတာအိုေနးက ေအပက္ထိပ္သီးအတြက္ လံုျခံဳေသာပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ပါပူအာနယူးဂီနီအား ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ျပသေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP