ဥေရာပတြင္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား အားေကာင္းလာမႈက ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ကိုင္တြယ္မႈဆုိင္ရာ ပဋိပကၡသို႔ ဦးတည္ေန

ဇြန္ ၁၃ ရက္က စစၥလီၿမိဳ႕ ကာတာနီယ ာဆိပ္ကမ္းတြင္ ကယ္ဆယ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အီတလီ ကမ္း႐ိုးတန္းေစာင့္သေဘၤာ Piciotti ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ရာေပါင္းမ်ားစြာ လိုက္ပါလာေသာ Aquarius သေဘၤာအား လက္ခံရန္ အီတလီ၏ ျငင္းဆန္ခဲ့မႈကို ျပင္သစ္မွလဲြ၍ ဥေရာပသမဂၢ၏ က်န္အဖဲြ႕အခ်ဳိ႕ထံမွ ကန္႔ကြက္မႈ မဆုိစေလာက္သာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရမႈက သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားသည္ ယခုအခါ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡအား အေျဖရွာမႈတြင္ ပံုေဖာ္ေနသည့္ လကၡဏာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။

ေရာမ၏ တာ၀န္ယူမႈ မရွိျခင္းအား ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္က ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျပင္ပနယ္စပ္မ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ အာ႐ံုစုိက္ေနသည့္ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအား မစည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဘရပ္ဆဲ အေျခစုိက္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္တံျဖစ္သည့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ကိုယ္တုိင္ အဖဲြ႕၀င္ ၂၈ ႏုိင္ငံအၾကား ညီညြတ္ရန္ႏွင့္ ပင္လယ္ထဲ ေမ်ာပါေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား လူသားဆန္ဆန္ ျပဳမူရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိရာတြင္ ကန္႔သတ္ခံေနရသည္။

ေရာမက Aquarius သေဘၤာအား ျငင္းဆန္လိုက္ျခင္းက ၿပီးခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ခန္႔က ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ သေဘာထားကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲလိုက္မႈ၏ အမွတ္အသားျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ Nantes တကၠသိုလ္မွ သုေတသီ Yves Pascouau က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈ ကင္းမဲ့ေနခ်ိန္၌ အီတလီသည္ ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈမစ္ရွင္ Mare Nostrum ကို စတင္ခဲ့ျခင္းအား ၎က ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။

Aquarius ဆုိင္ရာ အခ်င္းမ်ားမႈသည္ ဥေရာပသမဂၢ နယ္စပ္မ်ားအား ပိတ္ပင္လုိေနသည့္ သေဘာထား ပိုမိုတင္းမာသူမ်ားအတြက္ ေအာင္ပဲြျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္ဟု Pascouau က ဆိုခ့ဲသည္။

သေဘာထား အလြန္အမင္း ကဲြျပားေနမႈ

ဟန္ေဂရီ၊ ခ်က္၊ ဆလိုေဗးနီးယားႏွင့္ ပုိလန္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ဥေရာပသမဂၢထဲမွ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံေဟာင္းမ်ားသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ဥေရာပအတြက္ အဆုိးရြားဆံုး လူသားခ်င္းစာနာမႈ အက်ပ္အတည္း ၾကံဳခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဖဲြ႕က သေဘာတူခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေ၀စု လက္ခံေရးကို လံုး၀လက္မခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ျခင္း ျပသခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဥေရာပသမဂၢ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားကမူ ထိုအစီအစဥ္၌ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ အေစာပိုင္းတြင္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ကဲြျပားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ယာစြန္း၀ါဒီမ်ား အာဏာရရွိခဲ့သည့္ အီတလီႏွင့္ ၾသစႀတီးယားတုိ႔ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ အယူအဆမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၌ အားေကာင္းခဲ့ၿပီး အေျခအေနသည္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေၾကာင္း စပိန္ပညာရွင္အဖဲြ႕ CIDOB မွ အလီနာဆန္းခ်က္ဇ္မြန္တီဂ်ာႏုိက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခံသူ အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာမႈအား လက္ခံခဲ့ေသာ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကယ္သည္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား သေဘာထား တင္းမာသည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး Horst Seehofer ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေနေၾကာင္း ၎ကဆိုခဲ့သည္။

ဇူလိုင္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ အလွည့္က်ဥကၠ႒ရာထူးကို ထမ္းေဆာင္မည့္ ၾသစႀတီးယားမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆီဘက္စတန္ကားဇ္က ဥေရာပသမဂၢ ျပင္ပနယ္စပ္မ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို အာ႐ံုစုိက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ စစ္မွန္ေသာ ခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခံသူႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား ခဲြျခားပစ္ရန္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢ ျပင္ပ၌ ႀကိဳဆိုလက္ခံေရး စင္တာမ်ားဟုေခၚေသာ စခန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ ဒိန္းမတ္ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဗီယင္နာက အတည္ျပဳခဲသ့ည္။

ဥေရာပသို႔ အဓိက ၀င္ေပါက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အထူးသျဖင့္ တူရကီႏွင့္ လစ္ဗ်ားကဲ့သုိ႔ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ား ၀င္ေရာက္မႈသည္ အလြန္အမင္း က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ထုိကိစၥသည္ ဥေရာပသမဂၢ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဓိက အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း Carnegie Europe မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ စတက္ဖန္လမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္မဲ့ေနေသာ အဆုိျပဳခ်က္

ဒဗၺလင္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ဟုေခၚသည့္ ဥေရာပသမဂၢသို႔ ခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခံမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခက္ခက္ခဲခဲ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ မရေသးေပ။

လက္ရွိစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ား ပထမဆံုး ၀င္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ၎တုိ႔၏ ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို စိစစ္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ဂရိႏွင့္အီတလီတုိ႔အတြက္ မမွ်တေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္ေစခဲ့ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဘရပ္ဆဲတြင္ ထိပ္သီး က်င္းပမည့္ ဇြန္ ၂၈-၂၉ ရက္ကို ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားမႈသည္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ားအား ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား မဆုတ္သာ မတုိးသာ အေျခအေန ၾကံဳေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ အဆိုျပဳခ်က္သည္ အေျခခံအားျဖင့္ အသက္မဲ့ေနၿပီး အီတလီအစိုးရသစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕က ဥေရာပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ား မ၀င္လာႏုိင္ေစရန္ ႀကိဳတင္ဟန္႔တားမႈသည္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ေၾကာင္း လမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္းတည္ထား ကိုးကြယ္မည့္ ေရႊတိဂံုပံုတူ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴပူေဇာ္

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္းတည္ထား ကိုးကြယ္မည့္ ေရႊတိဂံုပံုတူ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴပူေဇာ္မႈ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း

ထုိင္းႏုိင္ငံ စမြတ္ပရာကန္ခ႐ိုင္ ဖာ့ပဒဲန္းၿမိဳ႕၊ ဆုစ၀ပ္(၇၄)လမ္းရွိ ၀ပ္ခ်ဳံေက်ာင္းတိုက္၌  ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္း၍တည္ထားကိုးကြယ္မည့္ ေရႊတိဂံုပံုတူ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး စိန္ဖူးေတာ္၊ ထီးေတာ္တင္မဂၤလာ အခမ္းအနားကို ေမ ၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေရႊတိဂံုပံုတူေစတီေတာ္ ထီးေတာ္တင္လွဴပြဲသို႔ ထုိင္းႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္သန္း၊ ဒုတိယသံအမတ္ ဦးခ်မ္းေအး၊ အလုပ္သမား သံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦးႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF) မွဥကၠ႒ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာအလုပ္သမားေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႕စည္းမ်ား လူမႈအသင္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အလုပ္သမား ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ တက္ေရာက္ၾကည္ညိဳခဲ့ၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္သန္းက “ကုသိုလ္ေရး ေကာင္းတဲ့အလုပ္ လုပ္ၾကတာကို လာအားေပးတာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားေတြ ေခြၽးနည္းစာေလးေတြနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ၾကလို႔ သံ႐ံုးမွလည္း ေပ ၁၀၀ ပတ္လည္ေၾကြျပား လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ အလုပ္လည္းလုပ္ရင္း ကုသိုလ္လည္း ရွာၾကတာ ၀မ္းသာပါေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂံုပံုတူ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး စတင္တည္ထားရန္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပခ်ာအူထစ္ (၁၁) လမ္းရွိ ဟုန္စိန္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္း၍ ဘတ္ေငြတစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းျဖင့္ စတင္မတည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ယခုအခါ ထီးေတာ္တင္သည့္ အေျခေနထိ ကုန္က်ေငြ စုစုေပါင္း ဘတ္ေငြ ၁၁ သိန္းခန္႔ ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း က႐ုဏာရွင္ လူမႈကူညီေရးအသင္း ဦးေဆာင္သူတစ္ဦး ျဖစ္သလို ေဂါပကအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ ကို၀င္းထြဋ္ဟိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေစတီေတာ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး၊ စစ္သံမွဴး၊ အလုပ္သမားသံ အရာရွိမ်ားမွလည္း ေစတီေတာ္ႀကီးသို႔ ေငြေၾကးအပါအ၀င္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုး လွဴဒါန္းခဲ့သလို MOEAF အဖြဲ႕မွလည္း အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးျမတ္သူက “ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ပထမဆံုး ေက်းဇူးတင္ရမွာ အလုပ္သမား သံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦးေပါ့၊ ဦးစန္းေမာင္ဦးကေန လမ္းညႊန္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္ အလုပ္သမားေတြက သူတို႔တတ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ေနၾကတာ ေတြ႕ရလို႔၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ၀ိုင္းၿပီးပူးေပါင္း လုပ္တဲ့အခါ အျခားလိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း လွဴဒါန္းေပးခဲ့သလို အျခားေအဂ်င္စီေတြပါ ေခၚလာခဲ့တယ္။ အလုပ္သမား သံအရာရွိေတြနဲ႔ အားလံုးပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့အခါမွာ အခုလို အဆင္ေျပေျပျဖစ္ၿပီး စီးသြားခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂံုပံုတူ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္က စတင္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေစတီေတာ္၏ ဉာဏ္ေတာ္ အျမင့္မွာ ၁၃ ေပရွိၿပီး လံုးပတ္မွာ ေပ ၅၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အေထာက္အထားမဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ၁ ဒသမ ၈ သန္းအား ႏုိင္ငံသားေပးမည့္အစီအစဥ္ကို ထရန္႔ အဆိုျပဳ

ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္က အေမရိကန္ကြန္ဂရက္အျပင္ဘက္၌ DACA အစီအစဥ္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း စုေ၀းမႈျပဳလုပ္ေနၾကစဥ္

Dreamers ဟု လူသိမ်ားေသာ အေထာက္အထားမဲ့ လူငယ္ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ် ၁ ဒသမ ၈ သန္းအားလာမည့္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားေပးမည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္သစ္ တစ္ခုကို အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ အစိုးရက ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ အဆုိျပဳခဲ့ၿပီး ပိုမိုျပည့္စံုေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္အား လာမည့္ သီတင္းပတ္တြင္ တရား၀င္တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ Green Card ကံစမ္းအစီအစဥ္အား ဖ်က္သိမ္းရန္၊မိသားစု ခ်ိတ္ဆက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈအားအလြန္အမင္း ကန္႔သတ္ရန္လည္း ထရန္႔က ကြန္ဂရက္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ အေမရိကန္သို႔ ႏွစ္စဥ္ ျပည္ပဖြားတစ္သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္မႈ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္အား ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မ်ား အား ရပ္တန္႔ပစ္ရန္အတြက္ အဓိကမဲဆြယ္ ကတိတစ္ခုျဖစ္သည့္ အေမရိကန္-မကၠဆီကို နယ္စပ္၌ တံတိုင္းတည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလ်ံရန္ပံုေငြေပးရန္လည္း ထရန္႔က ကြန္ဂရက္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

Dreamers အတြက္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ အိမ္ျဖဴေတာ္၏ယင္းအဆိုျပဳမႈသည္ ယခင္အၾကံျပဳခ်က္ထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ခဲ့သည္။ ယခင္အစီအစဥ္အရ Deferred Action for Chilhood Arrivals သို႔မဟုတ္  DACA အစီအစဥ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ လူငယ္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ၆၉၀၀၀၀ ကိုသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကြန္ဂရက္အေနျဖင့္ တရား၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ၀င္ေရာက္မႈအား ပိုမိုတင္းက်ပ္ရန္၊ အမိေျမ လံုျခံဳေရးဌာန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအားတိုးျမႇင့္ရန္၊ Dreamers အပါအ၀င္ ခန္႔မွန္းေျခ အလုံးစုံ ၁၁ သန္းခန္႔ရွိသည့္တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မ်ားအား ၿဖိဳခြင္းရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ အစိုးရ၏အဆုိျပဳခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သစ္မ်ား၏ႏိုင္ငံမ်ား မ်ဳိးကဲြစံုလင္ေစရန္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ Green Card ကံစမ္းအစီအစဥ္အား အဆံုးသတ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ဒီမုိကရက္အခ်ဳိ႕၏ေထာက္ခံမႈ ရရွိႏုိင္သည္။ ထရန္႔က ယင္းအစီအစဥ္သည္ IS ဂ်ီဟတ္အဖဲြ႕အား ေထာက္ခံသူမ်ားကို ႏုိင္ငံထဲသို႔ ၀င္ခြင့္ရေစႏုိင္ေၾကာင္း ေစာဒကတက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ခံယူထားၿပီးသူမ်ားက ၎၏မိသားစု၀င္မ်ားအား ေခၚယူမႈကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကြင္း ဆက္ေခၚယူမႈကို အဆံုးသတ္ရန္လည္း ထရန္႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ မိသားစုလိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈကိုလည္း ခင္ပြန္း၊ ဇနီး၊ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္သာ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္အဆုိျပဳမႈတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဒီမို ကရက္မ်ားက ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကၿပီး လာမည့္သီတင္းပတ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ အိမ္ျဖဴေတာ္၏ယင္းအစီအစဥ္အားအား ေလ်ာ့သြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။