ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ မိုးစပါးစိုက္ဧက ၃၀၁၈၀ ႏွင့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း ၁၆၆၃ ဧက ပ်က္စီး

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ မိုးစပါး စိုက္ဧက ၃၀၁၈၀ ႏွင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း ၁၆၆၃ ဧက ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးစပါး စိုက္ဧက ပ်က္စီးမႈတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္နယ္အတြင္း ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ မိုးစပါး စိုက္ဧကေတြမွာ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္က ဧကေပါင္း ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးခဲ့တဲ့အတြက္ အမ်ားဆံုးအဆင့္မွာ ရွိတယ္။ တစ္ျပည္နယ္လံုးမွာ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္မွာ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း စိုက္ဧက ၁၆၀၀ ေက်ာ္ နစ္ျမဳပ္ ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏုိင္ဖို႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ထားေပးတဲ့ ရန္ပံုေငြ၊ ႐ုံးခ်ဳပ္က ပံ့ပိုးေငြနဲ႔ အလွဴရွင္ေတြက ပံ့ပိုးအလွဴေငြေတြ ေပါင္းစပ္ၿပီး စပါးမ်ဳိးေစ့ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ စုစည္းထားႏုိင္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦး၀င္းလိႈင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

နယ္စပ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရနစ္ျမဳပ္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း ၁၆၆၃ ဧကအတြက္ ျမ၀တီခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးတို႔မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ အလွဴေငြ ေတာင္းခံခဲ့ရာ က်ပ္သိန္း၂၁၀ ရွိၿပီး အလွဴရွင္မ်ားက ပ်က္စီးခဲ့သည့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း ၁၆၆၃ ဧကအနက္ ဧက ၂၀၀ ျပန္လည္ စိုက္ပ်ဳိး ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလွဴေငြက်ပ္ သိန္း ၂၁၀ ကိုလည္း ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က ေျပာင္းစိုက္ ေတာင္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ မိုးစပါး စိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ စိုက္ပ်ဳိးရာ၌ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ သြင္းအားစုမ်ား ၀ယ္ယူ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္း မိုးစပါး စိုက္ဧက ၆၀၀ အတြက္ မ်ဳိးစပါးမ်ား ေတာင္သူမ်ားထံ ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ကာ ေရေဘးလြန္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕ (ဦးေစာဟန္ေအးအဖဲြ႕)က စပါး အေစ့မႈတ္စက္ႏွင့္ ဘက္စံုသံုး ေဆးျဖန္းစက္ကို ကမေမာင္းၿမိဳ႕နယ္ခဲြတြင္ တစ္စံု၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕တြင္တစ္စံု ေထာက္ပံ့ထားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခရွိ လယ္ဧက ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ ထိခိုက္သြားသည့္ လယ္ဧက ၁၄၆၀၀ အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီး ကာလရွည္ၾကာ ေရနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခရွိ လယ္ဧက ၁၀၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ထိခိုက္သြားသည့္ လယ္ဧက ၁၄၆၀၀ အတြက္ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဌာနတို႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္သြားသည့္ လယ္ေျမမ်ားအတြက္ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ပိုးသတ္ေဆးတို႔ကို ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနတို႔က ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္သည့္ လယ္ေျမစိုက္ခင္းမ်ားအား စက္မႈလယ္ယာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ အျမန္ဆံုး ထြန္ယက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ျမစ္ေရတင္က႑၌လည္း ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေရႏုတ္ေျမာင္း တူးေျမာင္းမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကရင္ျပည္နယ္မွာ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွအပ က်န္ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုစလံုး ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ခံစားရပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္သလို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္လည္း မ်ဳိးေစ့ဓာတ္ေျမၾသဇာ ပိုးသတ္ေဆး စသျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖဲြ႕နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးေစာျမင့္ဦးက ဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ လယ္ယာက႑ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကို ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က ကရင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန႐ံုး၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယခုလ ဒုတိယပတ္အတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုန္တုိင္းငယ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏုိင္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းတုိ႔တြင္ မုိးမ်ားႏုိင္

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မိုးႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံ ျဖစ္ပြားေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဘိုဘိုျမင့္)

ယခုလ ဒုတိယပတ္အတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုန္တုိင္းငယ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏုိင္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းတို႔တြင္ မုိးမ်ားႏုိင္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သပညာရွင္ ဦးခ်စ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“မုတ္သုံေလ အားေကာင္းရင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ျဖစ္ဖုိ႔ခဲယဥ္းတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္တာကေတာ့ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယ ၁၀ ရက္ပတ္မွာ မုတ္သုံမုန္တုိင္းငယ္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းအျဖစ္ ထိေတာ့ မေရာက္ႏုိင္ဘူး။ ျဖစ္ၿပီးတာနဲ႔ ကမ္းကပ္သြားမွာ ျဖစ္တာကလည္း အိႏိၵယနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္နားေလာက္မွာ ျဖစ္မွာ၊ စစ္ေတြရဲ႕ အေနာက္ဘက္ေပါ့။ အဲဒီလုိျဖစ္ရင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔၊ မႏၲေလးတုိင္းတုိ႔ စစ္ကုိင္းတုိင္းေအာက္ပုိင္း မုိးမ်ားမယ္” ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သုိ႕ မုိးမ်ားလာႏုိင္မႈေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္မွ စီးဆင္းလာမည့္ ေရမ်ားသည္ ဟသၤာတႏွင့္ ဇလြန္တို႔တြင္ ေရႀကီးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္လသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ေရႀကီးေနသည့္ ကာလျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခ်စ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ေရႀကီးတဲ့ကာလ ျဖစ္တယ္။ ဒီကာလေရာက္ရင္ သတိထားရမွာကုိ လူေတြက သိပ္သတိမထားၾကဘူး။ အခု ေရႀကီးႏုိင္တာကေတာ့ ဧရာ၀တီနဲ႔ ပဲခူးတုိင္းပဲ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကေတာ့ ထက္မႀကီးႏုိင္ဘူး။ မုိးလယ္ကာလမွာ မုိးႀကီးတာက မြန္ျပည္နယ္ဘက္ သိပ္မႀကီးဘူး။ ရခုိင္ကမ္း႐ုိးတန္း၊ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚရယ္ ကခ်င္၊ စစ္ကုိင္း၊ ခ်င္း အဲဒီေနရာေတြက မုိးႀကီးတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ရွမ္းျပည္နယ္လည္း ႀကီးတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ မုိးႀကီးရင္ေတာ့ သံလြင္ျမစ္ကေန ဘားအံ ေရႀကီးႏုိင္တယ္” ဟု ဦးခ်စ္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ၾသဂုတ္လအတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး တစ္ႀကိမ္သည္ ပုိမုိ အားေကာင္းကာ မုန္တုိင္းငယ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သိရသည္။

ခန္႔မွန္းခ်က္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး တစ္ႀကိမ္တြင္ ပုိမုိ အားေကာင္းကာ မုန္တုိင္းငယ္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တုိ႔တြင္ မုတ္သုံေလအား အသင့္အတင့္မွ အားေကာင္းႏုိင္ၿပီး ယင္းကာလတြင္ မုတ္သုံေလ အားျပတ္ျခင္း တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မုိးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနသည္ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ရြာသြန္းျမဲထက္ ပုိႏုိင္ၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ရြာသြန္းျမဲခန္႔ မုိးထစ္ခ်ဳန္း ရြာႏိုင္ေၾကာင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အထက္ပုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ၂၂ ရက္မွ ၂၉ ရက္ခန္႔ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေအာက္ပုိင္း၊ မႏၲေလးတုိင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယား ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ၁၂ ရက္မွ ၂၁ ရက္ခန္႔ ထစ္ခ်ဳန္း ရြာႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ ေရႊကူၿမိဳ႕၊ ကသာၿမိဳ႕၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ဆိပ္သာ ၿမိဳ႕၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕ႏွင့္ ဇလြန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔စီ၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ခႏီၲးၿမိဳ႕၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕၊ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕၊ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕၊ ကေလး၀ၿမိဳ႕၊ မင္းကင္းၿမိဳ႕၊ ကနီၿမိဳ႕ႏွင့္ မုံရြာၿမိဳ႕တို႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔စီ၊ ျမစ္သာျမစ္ေရသည္ ျပင္သာတြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔၊ ဒု႒၀တီျမစ္ေရသည္ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရသည္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ႏွင့္ မေဒါက္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔စီ၊ ေရႊက်င္ျမစ္ေရသည္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔၊ ပဲခူးျမစ္ေရသည္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔၊ သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္သို႔ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထားဝယ္-ၿမိတ္ အေဝးေျပးလမ္းမေပၚမွ ဝင္းဝတံတားအား ေရေက်ာ္ခ့ဲသျဖင့္ ကားအစီးေရ အမ်ားအျပားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား ပိတ္မိေန

ဝင္းဝတံတားေရေက်ာ္မွဳေၾကာင့္ မင္းဒပ္ရြာတြင္ယာဥ္မ်ားပိတ္မိေနစဥ္(photo-ခ်စ္ခ်စ္ဝင္း)

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ခရိုင္ရွိ ထားဝယ္ၿမိဳ ့မွ ၃၈ မိုင္ခန္႔အကြာ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ ့နယ္ မင္းဒပ္ရြာတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ဆက္တိုက္ ရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ ညေနပိုင္းမွ စတင္ကာ ရြာအနီးရွိ ဝင္းဝေခ်ာင္း ေရလွ်ံတက္လာၿပီး ထားဝယ္-ၿမိတ္ အေဝးေျပးလမ္းမေပၚမွ ဝင္းဝတံတားအား ေရေက်ာ္တက္ခ့ဲသျဖင့္ ကားအစီးေရ အမ်ားအျပားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား ပိတ္မိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းမွစ၍ ထားဝယ္-ၿမိတ္ အေဝးေျပးလမ္းမေပၚရွိ သရက္ႏွစ္ခြ၊ ဆင္ကူး၊ စံုစင္ဖ်ား၊ မင္းဒပ္စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လမ္းမေပၚသို ့ တစ္ေပမွ သံုးေပေက်ာ္ခန္႔အထိ ေရမ်ား ေက်ာ္တက္လွ်က္ရွိၿပီး ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ ညေန ၆ နာရီအခ်ိန္ထိ သတင္းမ်ားအရ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ယာဥ္မ်ားျဖတ္သန္း၍ ရေနေသးေသာ္လည္း ေရစီးသန္လွ်က္ ရွိသည့္အျပင္ မင္းဒပ္ရြာအနီးရွိ ဝင္းဝတံတားတြင္မူ ေရမ်ား ထပ္မံ ျမင့္တက္လာသျဖင့္ ယာဥ္အခ်ိဳ႕မျဖတ္သန္းဘဲ အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု ယင္းေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ထားဝယ္ တက္ၾကြလူငယ္အဖြဲ ့ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေဝၿဖိဳးက ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီခန္႔အခ်ိန္ထိ ေနာက္ဆံုး သတင္းရရွိခ်က္အရ အဆုိပါ မင္းဒပ္ရြာအနီးရွိ ဝင္းဝေခ်ာင္းေရမွာ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ ညေနပိုင္းမွစ၍ လွ်င္ျမန္စြာ တေျဖးေျဖးျမင့္တက္လာၿပီး ဝင္းဝတံတားအား ေရေက်ာ္တက္ခ့ဲသည့္အျပင္ အနီးရွိ မင္းဒပ္ရြာတစ္ေလ်ာက္ လမ္းမ်ားေပၚသို ့ပါ ေရမ်ားေက်ာ္လာခ့ဲသျဖင့္ ထားဝယ္ဘက္မွ ၿမိတ္ဘက္သို႔ အဆင္းယာဥ္မ်ားႏွင့္ ၿမိတ္ဘက္မွ ထားဝယ္ဘက္သို ့တက္လာသည့္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္း၍ မရေတာ့ဘဲ ယာဥ္အစီးေရ ဆယ္ခ်ီကာ ပိတ္မိေနၿပီး အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနအရ မိုးအဆက္မျပတ္ သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ေရလြတ္ရာေနရာတြင္ ေရႊ ့ေျပာင္း ရပ္နားထားရသည္ဟု အဆိုပါေနရာသို႔ ့ေရာက္ရွိေနသည့္ ခရီးသည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ၿမိတ္ကေန ၆ နာရီ တက္လာတာ၊ ၁၁ ခြဲမွာ မင္းဒပ္ကို ေရာက္တယ္၊ အခုထိုင္ေနရင္း ၁၂ နာရီေက်ာ္လာၿပီ၊ အဲမွာ​ ေလွနဲ႔ဆိုင္ကယ္တင္ၿပီး ကူးတ့ဲလူ သံုးဦး​ ေရနစ္​တယ္​၊ တစ္​ဦး ႐ွာမ​ေတြ႔​ဘူး၊ ႏွစ္​ဦး​ေတာ့ ျပန္​ရတယ္​လို႔​ ေျပာသံၾကားတယ္​၊ တံတားက ေရနစ္ေနၿပီ၊ ကာ​းေတြ ျပန္​လွည္​့​ေနရတယ္​၊ ၿမိတ္​ကို​ေတာ့ ျပန္​မလွည္​့ဘူး၊ မိုးလင္​းထိ​ ေစာင္​့ၾကည္​့မယ္​လို႔ ကားဆရာ​ေတြက​ ေျပာ​ေနတယ္​၊ လမ္းေပၚမွာ ေရစီးအေတာ္ၾကမ္းတယ္”ဟု မင္းဒပ္ရြာတြင္ ပိတ္မိေနသည့္ မခ်စ္ခ်စ္ဝင္းက ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထားဝယ္ေဒသအႏွံ ့တြင္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မိုးအဆက္မျပတ္ သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခ့ဲေသာေၾကာင့္ ေတာင္က်ေရ က်ဆင္းမႈ မ်ားလာသျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစတင္ကာ ထားဝယ္ေဒသအႏွံ ့ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြားၿပီး လမ္းပိုင္းအခ်ိဳ ့ေရေက်ာ္ခ့ဲသည့္အျပင္ အနိမ့္ပိုင္းေက်းရြာ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေခ်ာင္းအနီးရွိ ေနအိမ္မ်ား ေရဝင္ေရာက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပဲခူးျမစ္ေရ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာၿပီး ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ေပၚ

ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ဒုတိယႀကိမ္အျဖစ္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး ပဲခူးျမစ္ေရ တိုးလာေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မိုးရာသီတြင္ ဒုတိယႀကိမ္အျဖစ္ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ခန္႔က မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပထမအႀကိမ္ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕တြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေန႔စဥ္အဆက္မျပတ္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း ပဲခူးျမစ္ဖ်ားပိုင္းတြင္ မိုးမ်ားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္မွ စတင္ကာ ပဲခူးျမစ္ေရ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိကေတာ့ မိုးမ်ားလို႔ေပါ့။ ဒီရက္ပိုင္း မိုးကလည္း မရြာတဲ့ေန႔မရွိဘူး။ ရြာေတာ့လည္း မိုးေရခ်ိန္မ်ားတယ္။ ပဲခူးျမစ္ရဲ႕ ျမစ္ညာေဒသျမစ္ဖ်ားပိုင္းမွာ မိုးမ်ားတာေတြေၾကာင့္ အခုလို ေရႀကီးရတာပါ။ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ေတာ့ မေရာက္ေသးေပမယ့္ ၈၀၀ ေက်ာ္ရင္ ပဲခူးက အနိမ့္ပိုင္းရပ္ကြက္ေတြ ေရျမဳပ္ပါတယ္။ မိုးထပ္ရြာဦးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ေရာက္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚရွိ အိုးေလးစုရပ္ကြက္ ဇိုင္းေတာင္ရပ္ကြက္ဇိုင္း ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ႀကီးစုရပ္ကြက္မ်ားရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ လူေနအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္ေနၿပီး ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒါက ပဲခူးမွာ ဒီႏွစ္ဒုတိယအႀကိမ္ေပါ့။ ၁၇ ရက္ေလာက္ကစၿပီး တျဖည္းျဖည္း ျပန္တက္လာတာ။ ပထမအႀကိမ္ထက္ ပိုမ်ားလာတယ္။ လက္လုပ္လက္စားေတြမ်ားတဲ့ ရပ္ကြက္ဆိုေတာ့ ပိုၿပီး ဒုကၡေရာက္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြ ေက်ာင္းမသြားႏိုင္ဘူး။ ေရႀကီးေတာ့ အဆိပ္ရွိတဲ့ ေျမြေတြလည္း အိမ္ေတြ ေပၚတက္ၾကရင္ အႏၲရာယ္လည္း ရွိပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ဘုန္းႀကီးေတြဆို ဆြမ္းခံေတာင္ ထြက္မရလို႔ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳေနရတယ္” ဟု ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေနေသာ ရပ္ကြက္ရွိ ရပ္ကြက္သားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပဲခူးျမစ္ေရ၏ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ကို ၈၈၀ စင္တီမီတာဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတိုင္းတာ ခ်က္အရ ပဲခူးျမစ္ေရသည္ ၈၄၆ စင္မီတာသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး မိုးဆက္လက္ရြာေနပါက မၾကာမီ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ထိ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မိုးတြင္းကာလတြင္ စိုးရိမ္ေရ အမွတ္ကို ေက်ာ္လြန္ကာ ၉၆၀ စင္တီမီတာအထိ ပဲခူးျမစ္ေရ ျမင့္တက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလုိင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၌ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း သုံးႀကိမ္ျဖစ္ေပၚၿပီး တစ္ႀကိမ္သည္ ပုိမုိအားေကာင္းကာ မုန္တုိင္းငယ္ ျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ထပ္မံျဖစ္ေပၚႏုိင္

မုိးလယ္ကာလျဖစ္သည့္ ဇူလုိင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၌ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း သုံးႀကိမ္ျဖစ္ေပၚၿပီး တစ္ႀကိမ္သည္ ပုိမုိအားေကာင္းကာ မုန္တုိင္းငယ္ ျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ထပ္မံျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သပညာရွင္ ဦးခ်စ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“မုိးလယ္ကာလမွာ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း သုံးႀကိမ္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ သုံးႀကိမ္ထဲက တစ္ႀကိမ္က မုန္တုိင္းငယ္ ေရာက္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီ သုံးႀကိမ္စလုံးက ဇူလုိင္၊ ၾသဂုတ္ ႏွစ္လအတြင္း မွာ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း သုံးႀကိမ္ျဖစ္မယ္။ လတစ္ခုထဲမွာေတာ့ ႏွစ္ႀကိမ္သြားၾကမယ္။ ဇူလုိင္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ရင္ျဖစ္ မဟုတ္ရင္ ၾသဂုတ္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္၊ တစ္လထဲမွာ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ရင္ မုိးရရွိမႈက ႏွစ္ဆ တက္လာမယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္လာရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းကေန ေအာက္ပုိင္း ေရႀကီးသြားမယ္။ ၾသဂုတ္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ဖုိ႔ ပုိမ်ားတယ္” ဟု ဦးခ်စ္ေက်ာ္ က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္း ျဖစ္ေပၚပါက ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေပၚပါက ရခုိင္၊ ခ်င္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္း အထက္ပုိင္းတြင္ မုိးပုိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထက္ပုိင္းတြင္ မုိးပုိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္မွ ေရမ်ားသည္ စီးဆင္းလာၿပီး ဥ႐ုေခ်ာင္းထဲသုိ႔ ေရဆင္းၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ျဖစ္ေပၚပါက မုတ္သုံေလ အားေကာင္းလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခ်စ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“မုတ္သုံ အားေကာင္းရင္ ရခုိင္၊ ဧရာ၀တီ၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ကရင္၊ မြန္ မုိးမ်ားတယ္။ မုိးမ်ားတယ္ဆုိေတာ့ အေပၚပုိင္းမွာ မုိးမ်ားမယ္။ ၿပီးရင္ ဧရာ၀တီထဲ ဆက္ဆင္းမယ္။ မႏၲေလး၊ ပခုကၠဴ၊ ျမင္းျခံက ေရေတြက ေအာက္ကုိ ေရာက္လာမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေအာက္ကလည္း မုိးရြာေနၿပီဆုိရင္ ေရႀကီးမယ္” ဟု ဦးခ်စ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ မုိးလယ္ကာလ မုိးေလ၀သခန္႔ မွန္းခ်က္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း သံုးႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး တစ္ႀကိမ္သည္ ပုိမုိ အားေကာင္းကာ မုန္တုိင္းငယ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုတ္သုံေလ အားအသင့္အတင့္မွ အားေကာင္းႏိုင္ၿပီး မုိးလယ္ကာလတြင္ မုတ္သုံေလ အားျပတ္ျခင္း တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ မုိးလယ္ကာလအတြင္း မုိးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရြာသြန္းျမဲေအာက္ ေလ်ာ့ၿပီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ရြာသြန္းျမဲထက္ ပိုကာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ရြာသြန္းျမဲခန္႔ မုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ပထမပတ္မွစၿပီး မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ဇြန္ ၁၉ ရက္အထိ စာရင္းမ်ားအရ လူဦးေရ ၄၄၀၀၀ ခန္႔ ေရေဘးဒဏ္ ခံစားခဲ့ရၿပီး ၁၈ ဦး ေသဆုံးေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား အပါအဝင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ပြားေန

ဓာတ္ပုံ – ဘုိဘုိျမင့္

ဇြန္လ ၁၇ ရက္နံနက္ ၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွ စတင္ၿပီး မုိးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား အပါအဝင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊ ေ႐ႊေတာင္ရပ္ကြက္၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္မ်ား၊ သီရိၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊ သီရိမဂၤလာရပ္ကြက္၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဝိုင္းရပ္ကြက္၊ ေဇယ်ာၿမိဳင္ရပ္ကြက္ စသည္ျဖင့္ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ အနိမ့္ပိုင္းေနရာမ်ားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေနအိမ္မ်ားအတြင္းသို႔ ေရဝင္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – ဘုိဘုိျမင့္

“မိုးက မနက္ ၂ နာရီေလာက္ကစၿပီး သည္းလာတယ္။ ၃ နာရီေလာက္က်ေတာ့ ေတာင္က်ေရေတြ ဆင္းလာတယ္။ ကားေတြပါ ေရေပၚေပါေလာေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္သြားတယ္။ အဓိကက ေခ်ာင္းထဲ ေျမာင္းထဲ အမႈိက္ေတြ ပစ္ခ်ေတာ့ ေျမာင္းေတြပိတ္ၿပီး ေရလွ်ံတာပါ။ ေနာက္ၿပီး ေခ်ာင္းေတြ ေျမာင္းေတြ အေပၚ က်ဴးေက်ာ္ၿပီး အိမ္ေတြေဆာက္၊ ေျမေနရာခ်ဲ႕တာေတြ လုပ္ထားၾကေတာ့ ေခ်ာင္းေတြ ေျမာင္းေတြ က်ဥ္းၿပီး မိုးတအား႐ြာေတာ့ အခုလို ေရလ်ွံမႈေတြ ျဖစ္ရတာပါ” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊေတာင္ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈအျပင္ သစ္ပင္မ်ားလဲက်ျခင္းႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈတခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္ လက္ရွိအေျခအေနအရ မြန္ျပည္နယ္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ကမာဝက္ၿမိဳ႕တြင္လည္း မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကာင္း သိရသည္။

ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇလုပ္ႀကီးေရႏုတ္ေျမာင္း တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ စပါးၾကဲခင္း ဧက ၁၀၀၀ ခန္႔ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံး

လိမ္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ လယ္ေျမအခ်ဳိ႕ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ လိမ္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု ေဂြးကုန္းေက်းရြာအတြင္းရွိ ဇလုပ္ႀကီးေရႏုတ္ေျမာင္းကုိ ျပန္လည္တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္မုိးရာသီတြင္ လယ္ေျမမ်ား ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ စပါးၾကဲခင္းဧက ၁၀၀၀ ခန္႔ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ဇလုပ္ႀကီး ေရႏုတ္ေျမာင္းကုိ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး (ေငြလုံးေငြရင္း) ရန္ပုံေငြ က်ပ္သိန္း ၂၄၀ ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ၍ ျမင့္မုိးဂုဏ္ရည္ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူကာ အလ်ား ၁ ဒသမ ၃၀ မုိင္ ထိပ္၀အက်ယ္ ၃၃ ေပ ေအာက္ေျခအက်ယ္ ၁၇ ေပ၊ အနက္ ရွစ္ေပ ျပန္လည္တူးေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“တစ္သက္နဲ႔ တစ္ကုိယ္ ရခဲတဲ့အခြင့္အေရးေလးမုိ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ တူးသာတူးခဲ့တယ္။ ေရစီးေရလာမေကာင္းေတာ့ အခုၾကဲၿပီးသား လယ္ေတြေရျမဳပ္ကုန္ၿပီ။ ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း ေငြကုန္တယ္။ လယ္သမားေတြမွာလည္း အက်ဳိးမရွိဘူး။ ဒီႏွစ္က မုိးလည္းမ်ားတယ္။ တူးေျမာင္းက ေရမႏုတ္ဘူး။ ေပါင္ေတြခံလုိက္ေတာ့ ေရကန္လုိျဖစ္ၿပီး လယ္ထဲကေရေတြ မထြက္ေတာ့ဘူး။ အနက္ရွစ္ေပတူးရမွာကုိ ေလးေပေလာက္ပဲ တူးသြားတယ္။ ေပါင္ျပန္တင္တဲ့ေျမသားနဲ႔မွ ရွစ္ေပပဲရွိတယ္။ စံခ်ိန္စံညႊန္းမမီလုိ႔ ဒီလုိျဖစ္ကုန္တာပါ” ဟု ေဂြးကုန္းေက်းရြာမွ လယ္သမား ဦးတုိးလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ဦးဆယ္ေမာင္အား ေမးျမန္းခဲ့ရာ ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားပါ၀င္သည့္ ေရႏုတ္ေျမာင္းတူးေဖာ္ေရးေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
အနက္အက်ယ္ကုိ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ မ်က္ျမင္ပြင့္လင္းျမင္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမာင္းတူးေဖာ္ရာတြင္ ေျမျပင္အေနအထားအရ တစ္ေျပးညီ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ လယ္ထဲမွေရမ်ားထြက္ရန္ ေရေျမာင္းလုပ္မည္ကုိ လယ္သမားမ်ားက မိမိ၏ လယ္ေျမ ပ်က္စီးမည္ဟုဆုိကာ လက္မခံျခင္းမ်ားရွိသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ေရထြက္ေပါက္ျဖစ္ေသာ ဇြဲကလုိင္အင္းသုိ႔ တူးေျမာင္းေရာက္ရွိရန္ တစ္မုိင္ခန္႔ထပ္မံတူးေဖာ္ရန္ လုိေနေသးေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားက ထပ္မံ ေတာင္းဆုိလာမွသာ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ ဆက္လက္တူးေဖာ္ႏုိင္ရန္ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္အထိ တူးေျမာင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ကုမၸဏီအား ေဒသခံမ်ား လက္မွတ္မထုိးေသးသျဖင့္ ေငြေပးေခ်ရျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားဖုိ႔လုိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဇလုပ္ႀကီးေရႏုတ္ေျမာင္းကုိ တူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ လိမ္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေဂြးကုန္းေက်းရြာ၊ သေရာတပုံေက်းရြာ၊ ကန္ႀကီးစုေက်းရြာ၊ ေလးတူးေက်းရြာ၊ ေပါက္ကုန္းေက်းရြာ၊ ေလွ်ာက္ကုန္းေက်းရြာမ်ားအတြင္းရွိ လယ္ယာေျမမ်ား ႏွစ္စဥ္ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။