၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဆုိပါက ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကို အျမန္ဆံုးေၾကညာသင့္ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တုိက္တြန္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဆုိပါက ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္အား ယခုအခ်ိန္ကတည္းက ေၾကညာသင့္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တုိက္တြန္းလိုက္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ERCB) က ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိျမင့္မားလာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တုိက္တြန္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္စာရင္းကို မသိရွိရသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ပါ၀င္မႈ အားနည္းပါးႏုိင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အခက္အခဲၾကံဳႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ERCB) က စုိးရိမ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္မားလာေရးအတြက္ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္စာရင္း (ေရြးေကာက္ပြဲေန႔၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္တင္သြင္းမည့္ေန႔၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ေန႔၊ ႀကိဳတင္မဲေပးရမည့္ေန႔) လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ကို အနည္းဆံုး ေျခာက္လႀကိဳတင္ ေၾကညာေပးရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၊ မဲ႐ံုစာရင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ/လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ လစ္လပ္ေနရာ အမ်ားစုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲ မရွိႏုိင္သည့္ ပြင့္လင္းရာသီ ကာလမ်ိဳးတြင္ ေရြးခ်ယ္က်င္းပရန္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ERCB) က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တုိက္တြန္းထားသည္။

ထို႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PACE) မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစုိင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က “ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မယ္ဆုိရင္ အျမန္ဆံုးေၾကညာဖို႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ေျခာက္လႀကိဳၿပီးေတာ့ ေၾကညာပါ။ ဒါမွ ႏုိင္ငံသားေတြ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မွာ ပိုမိုပါ၀င္လာႏိုင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ျပင္ဆင္မႈေတြ အသိပညာေပးမႈေတြ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ႀကိဳတင္ေၾကညာျခင္းအားျဖင့္ အႏုိင္ရပါတီပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီအသစ္ေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအားလံုး တစ္ေျပးညီ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရမယ္။ ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ သမာသမတ္က်မႈကို ျပသရာလည္း ေရာက္ပါမယ္”ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ERCB) အေနျဖင့္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာ အပါအ၀င္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္ က ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ ႏွစ္ေနရာသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးစိုးရယ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လတာအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ံုးမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္း ၂၈၃၄ ဒသမ ၀၅၆ ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၆၆၁ ဒသမ ၆၁၆၊ စုစုေပါင္း သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ သန္း ၄၄၉၅ ဒသမ ၆၇၂ ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က တင္ျပခဲ့သည္။

အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာ အပါအ၀င္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည္

ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာ အပါအ၀င္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၃) မွ ဦးခင္ေမာင္လတ္က ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းသည္။

အဆိုပါေမးျမန္းမႈအား ဦးေအာင္ျမင့္က”ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) အပါအ၀င္ လစ္လပ္ေနတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ႏွစ္ေနရာ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ေျခာက္ေနရာ ရွိပါတယ္။အဲဒီ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေတြအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ ရွစ္ေနရာတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွာ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္လစ္လပ္ေနရာမ်ားသည္ ကြယ္လြန္သြားသည့္အတြက္ လစ္လပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊စစ္ကိုင္းတိုုင္းေဒသႀကီး တမူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ ႏွစ္ေနရာသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေအာင္ျမင့္က”ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ့္ေန႔ကို ေၾကညာပါမယ္။ က်န္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ညွိရဦးမယ္။မဲစာရင္းေကာက္ဖို႔ေတြေရာ ဆိုေတာ့ေလ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထဲမွာေတာ့ျဖစ္မယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥေတြလည္း လုပ္ေနပါတယ္။ မဲစာရင္းေကာက္ရမယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားတာေတြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလာတာေတြ ရွိဦးမယ္။ ၾကားျဖတ္ျပဳလုပ္မယ့္ေန႔ကို မၾကာခင္ေၾကညာမွာပဲ။ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။ မဲစာရင္းကေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ျပန္စိစစ္ရမယ္။ အဲ့ဒါေတြအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကသံုးစြဲရဦးမယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည့္ ဦးခင္ေမာင္လတ္က”ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)က ကိုယ္စားလွယ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထဲမွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ခုနစ္လၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမဲဆႏၵနယ္က ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနဲ႔ေ၀းကြာတဲ့ လံုျခံဳတဲ့မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤါလီေက်းရြာ ႏွစ္ရြာပဲရွိပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၈၉ မွာ  လစ္လပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ ေျခာက္လအတြင္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီးျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အတိအက် ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ အခုကေတာ့ ခုနစ္လရွိပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရႊ႕ဆိုင္းဖို႔ဆိုရင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀ မွာပါပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅၀ မွာက သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ လံုျခံဳေရးအေျခအေန မရွိမွ ေရႊ႕ဆိုင္းလို႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွာက ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြ မရွိပါဘူး။ မဲစာရင္းေတြလည္း ရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းအပ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၊၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္လစ္လပ္ေနသည့္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အခ်ဳိ႕က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေျပာၾကား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္လစ္လပ္ေနသည့္ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အခ်ဳိ႕က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ထံ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ေကာ္မရွင္မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်င္းပမည့္ရက္ကုိ အတိအက်မေျပာႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမင့္က ဆုိသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္လစ္ လပ္ေၾကာင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားက  ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ အေၾကာင္းၾကားလာျခင္း ရွိ မရွိ ေမးျမန္းမႈအေပၚ “အေၾကာင္းၾကားေတာ့မယ္။ အေၾကာင္းၾကားထားတဲ့ ေနရာေတြလည္း ရွိတယ္။ အေၾကာင္းမၾကားေသးတဲ့ ေနရာေတြလည္း ရွိတယ္။ ရွိေတာ့ရင္ ဥပေဒအတုိင္းေျပာလုိ႔ အေၾကာင္းၾကားတယ္သူကေနစ လုပ္ရမွာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္လႊတ္ေတာ္က ေနာက္တစ္လေနမွ အေၾကာင္းၾကားရင္ အဲဒီေတာ့ ေနာက္တစ္လေပါ့။ အဲဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲက ဆက္ေနေတာ့မွာေလ။ အဲဒီလုိပဲ ကုန္ေအာင္စုံေအာင္ ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ညႇိတယ္ဆုိတာ အဲဒါေပါ့။ အကုန္အေၾကာင္းၾကားေတာ့မွာပါ။ ေသခ်ာပါၿပီ။ အဲဒီလုိလုပ္ရမွာေပါ့” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားတြင္ “လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္စုံတစ္ရာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာလစ္လပ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္လစ္လပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေကာ္မရွင္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားသည့္ေန႔မွစ၍ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္သက္တမ္း၏ ပထမႏွစ္အတြက္ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္ႏွင့္ စတုတၳႏွစ္မ်ားအတြက္ ေျခာက္လအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း ပုဒ္မ ၅၀ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ အစားထုိး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီးျဖစ္ရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး က်န္လစ္လပ္ေနသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ငါးေနရာမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီ မဲဆႏၵနယ္(၁)၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ တမူးမဲဆႏၵနယ္(၂)၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္ (၁)၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ သပိတ္က်ဥ္းမဲဆႏၵနယ္(၁)ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္(၂) တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လုိင္ေဘးရီးယား သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ၌ ကမၻာ႔အေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမားေဟာင္း ၀ီယာ အႏုိင္ရ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္က မြန္႐ိုဗီးယားရွိ ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္၌ ေထာက္ခံသူမ်ားအား ႏႈတ္ဆက္ေနေသာ ေဂ်ာ့၀ီယာ (Photo: AFP)

ျပည္တြင္းစစ္ပဲြမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈမ်ားႏွင့္ အီဘုိလာေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအက်ပ္အတည္းစသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ခံစားခဲ့ရေသာ လိုင္ေဘးရီးယားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ခုနစ္ခုအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဒီမုိကေရစီနည္းက် အာဏာလဲႊေပးမႈျဖစ္လာမည့္  သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ ဒုတိယအေက်ာ့၌ ကမၻာ့ အေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမားေဟာင္း ေဂ်ာ့၀ီယာသည္ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူအား အလြယ္တကူ အႏုိင္ရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေနာက္အာဖရိကရွိ လိုင္ေဘးရီးယားတြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီး သမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အယ္လင္ဂြၽန္ဆာလိဖ္ေနရာကို အသက္ ၅၁ ႏွစ္ရွိ ၀ီယာက ဆက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပဲြ ဒုတိယအေက်ာ့၌ မဲ ၉၈ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေရတြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ၀ီယာသည္ မဲ ၆၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ဒုတိယသမၼတဂ်ဳိးဇက္ ဘိုအာကိုင္က မဲ ၃၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ (NEC) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဘိုအာကိုင္၏ Unity Party က ေရြးေကာက္ပဲြပထမအေက်ာ့ႏွင့္ ပတ္သက္၍  NEC အား ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ သီတင္းပတ္ခုနစ္ပတ္ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအား မည္သည့္အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မွ် မျဖစ္ပြားခဲ့ဘဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာအဖဲြ႕  ECOWAS က ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္မေၾကညာမီ ၀ီယာေထာက္ခံသူမ်ားက စုေ၀းေအာင္ပဲြခံရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး NEC ႐ံုးခ်ဳပ္အျပင္ဘက္၌ လက္နက္ကိုင္ရဲမ်ားအား ခ်ထားခဲ့သည္။ ဖီဖာ၏ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမားဆုႏွင့္ Ballon D’Or ဆုရရွိခဲ့ဖူးသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ အာဖရိက ႏုိင္ငံသား ၀ီယာသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဆာလိဖ္ကို ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယသမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့မႈ၌လည္း ၎သည္ ထပ္မံ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးအမ်ားအျပားအပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္ခံသမၼတတစ္ဦးမွ ေနာက္တစ္ဦးထံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို စနစ္တက်လဲႊေျပာင္းေပးႏုိင္ရန္ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ဆာလိဖ္၏႐ံုးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အၾကား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းေျခလူ ၂၅၀၀၀၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ လိုင္ေဘးရီးယားတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား က ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အာဏာလဲႊေျပာင္းေပးမႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဆာလိဖ္၏ အရင္သမၼတ ခ်ားစ္ေတလာသည္ အိမ္နီးခ်င္း ဆီယာရာလီယြန္တြင္ သူပုန္အဖဲြ႕မ်ားအား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္ဟု စဲြခ်က္ျဖင့္ ႐ံုးတင္စစ္ေဆး ခံရမႈမ်ားမွ ေရွာင္လဲႊႏုိင္ရန္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံမွထြက္ေျပးခဲ့သည္။ ေတလာ၏ အရင္ သမၼတႏွစ္ဦးသည္လည္း လုပ္ၾကံခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေျပးဘ၀ကေန မဲဆြယ္သူနဲ႔ ေထာင္ထဲကေန မဲဆြယ္သူတို႔ ၿပိဳင္ဆိုင္ရမယ့္ ကက္တလန္ေရြးေကာက္ပြဲ

တစ္ေယာက္က ဘယ္ဂ်ီယံကေနၿပီး ဗီဒီယိုကေနတစ္ဆင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က အက်ဥ္းေထာင္ထဲကေနၿပီး မိန္႔ခြန္းေတြ ေရးပို႔တယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွာလုပ္မယ့္ အဓိကေရြးေကာက္ပြဲေတြမတိုင္မီ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၿပိဳင္မယ့္ ကက္တလန္ ခြဲထြက္ေရးသမားေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈက သိပ္ကိုထူးဆန္းေနတယ္။

စပိန္ ဗဟိုအစိုးရက ျဖဳတ္ခ်လိုက္တဲ့ ကက္တာလိုနီးယားေဒသရဲ႕ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယ သမၼတေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ကားလက္စ္ပူဒီမြန္႔နဲ႔ ေအာ္ရီယိုဟြမ္ကဲရက္စ္တို႔ဟာ ကက္တလန္ေဒသကို ဦးေဆာင္ဖို႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ရာ မဲဆြယ္ေရးအတြက္ ထူးျခားတဲ့နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳေနရပါတယ္။

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ ႏုိင္သြားရင္ ဘယ္လိုေတြ ျဖစ္လာမလဲဆိုတာက ပေဟဠိဆန္ေနဆဲပါပဲ။

ပူဒီမြန္႔ဟာ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္မွာ ကက္တလန္ပါလီမန္က လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘယ္ဂ်ီယံကို ထြက္ေျပးခဲ့ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ပုန္ကန္မႈနဲ႔ ကက္တလန္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာမွာ ျပည္သူပိုင္ေငြေတြကို အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ စတာေတြအတြက္ စပိန္အစိုးရက သူ႔ကို အလိုရွိေနပါတယ္။

ကက္တလန္မွာပဲ က်န္ခဲ့တဲ့ ဟြမ္ကဲရက္စ္ကေတာ့ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရၿပီး အလားတူအမႈေတြနဲ႔ပဲ တရားစြဲဆိုခံရၿပီး အခု စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနဆဲပါပဲ။

ကက္တလန္လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာၿပီးတဲ့ေနာက္ စပိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာရာႏိုရာခိုက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္တဲ့ ကက္တလန္ကို တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ၿပီး ေဒသခံအစိုးရကို ထုတ္ပယ္၊ ကက္တလန္ပါလီမန္ကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ေခၚခဲ့ပါတယ္။

 

■ တရား႐ံုးေတြနဲ႔ တြစ္တာပို႔စ္ေတြ

သူ ဘယ္ဂ်ီယံကိုသြားဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရတာက စပိန္အစိုးရဟာ ခြဲထြက္ေရးသမားေတြကို ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ တရားစြဲတယ္ဆိုတာ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေအာင္ ျပသဖို႔ပါလို႔ ပူဒီမြန္႔က ေျပာပါတယ္။

ပူဒီမြန္႔က သူ႔ကိုယ္သူ ကက္တာလိုနီးယားရဲ႕ တရား၀င္သမၼတလို႔ ေခၚဆိုၿပီး“ကက္ တာလိုနီးယားအတြက္ အတူတကြ8 ဆိုတဲ့ အုပ္စုကို ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ အဲဒီစာရင္းထဲမွာ သူ႔ရဲ႕ ကြန္ဆာေဗးတစ္ PDeCAT ပါ တီ၀င္ေတြနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ထင္ျမင္ခ်က္ စစ္တမ္းေတြအရ အဲဒီစာရင္း၀င္ေတြဟာ ေထာက္ခံမႈ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျမင့္တက္လာၿပီး ဟြမ္ကဲရက္စ္ရဲ႕ လက္၀ဲယိမ္း ERC ပါတီနဲ႔ ေထာက္ခံမႈမွာ ကြာဟခ်က္ သိပ္မရွိေတာ့ပါဘူး။ ERC က အႏုိင္ရရွိမယ္လို႔ အႀကီးအက်ယ္ ေရပန္းစားခဲ့တာပါ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ERC ကို မဲေပးပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔သမၼတက ပူဒီမြန္႔ပါပဲ”  လို႔ ပူဒီမြန္႔ကို ေထာက္ခံေၾကာင္းျပသဖို႔ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္မွာ ဘရက္ဆဲၿမိဳ႕မွာ သြားစုၾကတဲ့ လူေပါင္း ၄၅,၀၀၀ ထဲက တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အယ္လီဘာ႐ိုက ရွင္းျပပါတယ္။

“ပူဒီမြန္႔၊ ငါတို႔သမၼတ” ဆိုတာ သူ႔ မဲဆြယ္ပြဲရဲ႕ ေၾကြးေၾကာ္သံပါပဲ။ သူ႔ရဲ႕ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲေတြကို ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္ကေနတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို လူမႈမီဒီယာကေနပဲ ေဖာ္ျပရတာပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕တြင္ မဲဆြယ္မႈ လူုထုေတြ႕ဆံုပြဲအတြင္း ဘရက္ဆဲၿမိဳ႕မွေန၍ မိန္႔ခြန္းေျပာေနေသာ ပူဒီမြန္႔ကို ၾသဘာေပးေနၾကစဥ္ (Photo: AFP)

■ စာေတြနဲ႔ ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြ

တစ္ဖက္မွာလည္း ဟြမ္ကဲရက္စ္ဟာ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ကတည္းက အက်ဥ္းေထာင္ထဲကိုေရာက္ေနတာမို႔ ERC အတြက္လည္း မလြယ္လွပါဘူး။

“ႏိုင္ငံသားေတြအေပၚ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္စြမ္းက တစ္စတစ္စ ေလ်ာ့ပါးလာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီဘိတ္လည္း မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ အင္တာဗ်ဴးေတြလည္း မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ႐ုပ္သံ႐ႈိးေတြကိုလည္း မလာႏိုင္ဘူး” လို႔ ဟြမ္ကဲရက္စ္ရဲ႕ ညာလက္႐ံုး ရာအူးမာစီယာက ေျပာပါတယ္။

ERC ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ မဲဆြယ္ပြဲမွာ ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းကေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲကေန စာေတြေရးၿပီး သူ႔အၾကံေပးေတြဆီ ပို႔တာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါက မဲဆြယ္မႈကို အႀကီးအက်ယ္ ႐ႈပ္ေထြးေစတယ္လို႔ မာစီယာက ဆိုပါတယ္။

မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕အနီး အက္စထရီေမရာမွာရွိတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲကေန ဟြမ္ကဲရက္စ္အေနနဲ႔ တစ္ပတ္ကို ၁၀ ႀကိမ္သာ ဖုန္းေျပာခြင့္ရၿပီး တစ္ႀကိမ္ကို ငါးမိနစ္ပဲ ေျပာရပါတယ္လို႔ မာစီယာက ေျပာပါတယ္။

“အဲဒီ ၁၀ ႀကိမ္မွာမွ ရွစ္ႀကိမ္က သူ႔ဇနီးအတြက္ပါ” လို႔လည္း သူက ဆိုပါတယ္။

ဟြမ္ကဲရက္စ္နဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါ သူ႔အေနနဲ႔ သူေျပာတာေတြကို မွတ္စုတိုေတြအျဖစ္ အျမန္မွတ္ထားရၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ERC ရဲ႕ နံပတ္ (၂) ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ မာတာ႐ိုဗီရာကို ေပးရပါတယ္လို႔ မာစီယာက ဆိုပါတယ္။

အေစာပိုင္းမွာေတာ့ ထင္ျမင္ခ်က္ စစ္တမ္းေတြအရ ERC ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရဖို႔ သိသိသာသာ ေရပန္းစားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြကေန အျမတ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ပါတီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Ciudadanos နဲ႔ ေရပန္းစားမႈအၿပိဳင္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကက္တာလိုနီးယားမွာရွိတဲ့ အဲဒီပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္က အင္နက္စ္အယ္ရီမာဒက္ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ပူးေပါင္းၿပီး ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႕ခဲ့ေပမယ့္ ပူဒီမြန္႔ရဲ႕ PDeCAT ပါတီ နဲ႔ ERC ပါတီတို႔ဟာ အခုေတာ့ သီးျခားစီ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာပါ။

 

■ ညီညြတ္ေရး အ၀ါေရာင္

သူတို႔အေနနဲ႔ ညီညြတ္ေရးတပ္ဦးတစ္ရပ္ ထူေထာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ သူတို႔ဟာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ မေ၀ဖန္ၾကပါဘူး။

ဟြမ္ကဲရက္စ္၊ ကက္တာလိုနီးယား ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ေယာ္ကြင္းဖုန္နဲ႔ လြတ္လပ္ေရးလိုလားတဲ့ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦး စတဲ့လူေတြကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတာအတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္တာခ်င္းလည္း တူၾကပါတယ္။

ႏွစ္ပါတီစလံုးဟာ သူတို႔ရဲ႕ေဒါသေတြကို ျပသဖို႔ အ၀ါေရာင္ကိုအသံုးျပဳတာခ်င္းလည္း တူၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က အ၀ါေရာင္ဖဲႀကိဳးကို ၀တ္ဆင္ၾကၿပီး တခ်ဳိ႕က အ၀ါေရာင္ကုတ္အက်ႌေတြကို ၀တ္ဆင္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ စိတ္၀မ္းကြဲမႈေတြကေတာ့ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

ထုတ္ပယ္ခံရတဲ့အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရတဲ့အျပင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ကမွ အာမခံနဲ႔ လြတ္လာတဲ့ ERC ပါတီက ကားလက္စ္မန္ဒိုက“ပူဒီမြန္႔ဟာ ထပ္ၿပီး သမၼတ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ သူ ျပန္လာႏုိင္ၿပီး သမၼတေနရာ ျပန္ယူမယ္ဆိုတာကေတာ့ အိပ္မက္သက္သက္ပါပဲ” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“ေျပာရရင္ ရာခိုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမၼတကို ေျပာင္းလဲႏုိင္တယ္ဆိုတာကို လက္ခံဖို႔ ေနာက္သမၼတတစ္ဦး ရွိလာႏိုင္ပါတယ္” လို႔ မန္ဒိုနဲ႔အတူတူ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ‘ကက္တာလုိနီးယားအတြက္ အတူတကြ’ ဆိုတဲ့အဖြဲ႕စာရင္းမွာ ပါ၀င္သူ ေဂ်ာ္ဒီတူ႐ူးက ေျပာပါတယ္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ ရာထူးေနရာအတြက္ တရား၀င္ မယွဥ္ၿပိဳင္မီ ျပဳလုပ္ေနက် ပါလီမန္ဒီဘိတ္လုပ္ဖို႔ရာ ျပန္လာဖို႔ ပူဒီမြန္႔ကို မၾကာေသးမီကေတာ့ တံခါးဖြင့္ထားဆဲပါပဲ။

ဒါေပမဲ့ “ဒီဘိတ္လုပ္ၿပီး ပါလီမန္ကေန ထြက္တာနဲ႔ လက္ထိပ္ခတ္ၿပီး ဖမ္းေခၚသြားမယ္ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္မ်ား ၀ိေရာဓိသေဘာ ေဆာင္ေနပါသလဲ” လို႔ သူက ေထာက္ျပပါတယ္။ အရင္တုန္းက သူ႔ရဲ႕ ဒုတိယသမၼတ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အခုေတာ့ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေနတဲ့ ဟြမ္ကဲရက္စ္ရွိတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ကိုပဲ သူ႔ကို ေခၚသြားႏုိင္ပါတယ္။

နီေပါ၌ သမိုင္း၀င္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပ

ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္က နီေပါေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ခ်ဴတာရာၿမိဳ႕ထဲရွိ မဲ႐ံုတစ္႐ံု၌ မဲထည့္ေနသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည္ ဟိမ၀ႏၲာေဒသ ႏိုင္ငံ နီေပါ၏ အလွည့္အေျပာင္းဟု ယူဆထားၾကေသာ သမိုင္း၀င္ေရြးေကာက္ပြဲကို  ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္က ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေသြးေခ်ာင္းစီး ျပည္တြင္း စစ္ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုကတည္းက ႏိုင္ငံကို ႏွိပ္စက္ေနခဲ့သည့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ က်င္းပၾကမည္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ စစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း နီေပါ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ေအာက္၌ ပထမဆံုး က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ထိုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္မွာ နီေပါႏိုင္ငံကို ဘုရင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔သြားသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေရာက္ေစၿပီး ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေမာ္သူပုန္တို႔၏ ပုန္ကန္မႈမ်ားကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အဆံုးသတ္ေစခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မွ ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ခတၱမႏၲဴ၏အေရွ႕ပိုင္းရွိ ခ်ဴတာရာၿမိဳ႕တြင္ နံနက္အေစာပိုင္းကတည္းက  မဲဆႏၵရွင္အမ်ားအျပားသည္ ေတာင္မ်ားဘက္မွ တိုက္ခိုက္လာသည့္ ေလေအးမ်ားကို ၾကံ့ၾကံ့ခံရင္း မဲေပးရန္ တန္းစီေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ “မဲေပးဖို႔၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အရမ္း စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ တည္ၿငိမ္တဲ့ အစိုးရတစ္ခုေပၚေပါက္လာဖို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္က ငလ်င္ႀကီးေၾကာင့္ ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ခဲ့ရသည့္ ေဒသမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းထဲမွ လူေပါင္း ၃ ဒသမ ၂ သန္းသည္ ႏို၀င္ဘာ၂၆ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒုတိယအပိုင္းကိုမူ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ရက္အၾကာတြင္ လူေနထူထပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၌ က်င္းပၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားမွာမူ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ သိရမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ နယ္စပ္မ်ားကို ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး မဲ႐ံုမ်ားကို ေစာင့္ရန္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လံုျခံဳေရးအေစာင့္မ်ားကို ခ်ထားခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း သူပုန္ေဟာင္းမ်ားက ဖြဲ႕စည္းထားသည္ ေမာ္ပါတီသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ  CNP-UML  ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕လိုက္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားႀကီး အုပ္စုႀကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာရ ဗဟိုနီေပါကြန္ဂရက္ပါတီသည္ အာဏာ ဆက္လက္တည္ျမဲေစေရးအတြက္ ေသးငယ္ေသာ ပါတီမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရရွိရန္ ႐ုန္းကန္ရလ်က္ရွိသည္။ ထိုႏိုင္ငံေရး အင္အားစုႏွစ္ခုစလံုးက လူဦးေရ ၂၉ သန္း ေနထိုင္သည့္ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံ နီေပါတြင္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည့္  စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ကတိျပဳထားၾကသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အသစ္ထဲမွ အမတ္ေနရာ ၂၇၅ ေနရာကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ား၊ ဇာတ္အနိမ့္ဆံုး ဒါလစ္မ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ခြဲေ၀ရာတြင္ မညီမွ်မႈမ်ား ရွိလာပါက ႏိုင္ငံတြင္း၌ ပုန္ကန္မႈမ်ား ဆက္လက္ တည္ရွိေစရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူတို႔က သံုးသပ္ေနၾကသည္။

နီေပါႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၁ ႏွစ္အတြင္းက ေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး ျခစားမႈမ်ား ထူေျပာလ်က္ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဘက္လုိက္မႈရွိေနၿပီး လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ ေကာ္မရွင္အေပၚ ယုံၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေျပာၾကား

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သံလြင္လမ္းရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္)တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဘက္လုိက္မႈရွိေနၿပီး လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ ေကာ္မရွင္အေပၚ ယုံၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သံလြင္လမ္းရွိ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္)တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္က လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ပါတီမွတ္ပုံတင္ရာတြင္ တင္ျပရမည့္ သတ္မွတ္အင္အားမ်ားကုိ ျပန္လည္တင္ျပခုိင္းျခင္း၊ ပါတီမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပခုိင္းျခင္း၊ ပါတီေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ပါက အေရးယူခံရမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျဖၾကားထားသည္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ အတုိက္အခံပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကုိယ္စား ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအက်ဳိးကုိ ထိခုိက္လာမည္ ဆုိပါက လက္ရွိတာ၀န္ရွိေနသည့္ အစုိးရအား ေထာက္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အၾကံျပဳျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေထာက္ျပအၾကံဳျပဳခ်က္မ်ားကုိ လက္မခံပါက ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအက်ဳိး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား ထိပါးေတာ့မည္ဆုိပါက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အတုိက္အခံပါတီေတြ အေနနဲ႔ ျပည္သူေရွ႕က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကုိယ္စား လက္ရွိအစုိးရကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့အေတြ႕အၾကံဳ၊ သမုိင္းေၾကာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အၾကံေတြျပဳပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဆီကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အၾကံျပဳစာေပးတယ္။ ေတြ႕ဆုံခြင့္ေတြ ေတာင္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီေတြ အေနနဲ႔ ဒီကိစၥေတြကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဒီကိစၥေတြ အၾကံျပဳေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔တာ၀န္က ဒီကိစၥေတြက ရွင္းလင္းဖုိ႔၊ တင္ျပဖုိ႔၊ အၾကံဳျပဳဖုိ႔ျဖစ္တာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖိအားေပးသလုိမ်ဳိး၊ ခ်ဳပ္ကုိင္သလုိမ်ဳိး ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူမယ္ဆုိတာမ်ဳိး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကုိယ္တုိင္က ေျပာတာသည္ ဒီမုိကေရ စီယဥ္ေက်းမႈနဲ႔လည္း မညီညြတ္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အလုပ္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဖိအားေပးတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိေျပာဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတုံမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရရွိထားသည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရွာေမြလရွဲန္အား အဆုိပါ မဲဆႏၵနယ္၌ ဒုတိယခုိင္လုံမဲအမ်ားဆုံးရရွိသူ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ ၀ဏၰစုိးက ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာရြက္ေ၀ရာ၌ ကင္းလြတ္ခြင့္ အမွတ္ထည့္ႏွိပ္႐ုိက္ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈျဖင့္ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းထားမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခုံ႐ုံးက ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မူလျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္အား အႏုိင္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေကာ္မရွင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ NLD ပါတီလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက အယူခံတင္သြင္းရာတြင္ မူလေအာက္ခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားျပင္ဆင္၍ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည့္အေပၚ တရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ဆုိသည္။

“ေအာက္ခုံ႐ုံးက ဒီအခ်က္မပါတာသည္ မဲရလဒ္အႏုိင္အ႐ႈံးမွာ ထူးျခားမႈမရွိဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ မဲ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ကြာတယ္။ ကပ္ၿပီးေတာ့ကြာတာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက မဲရတာက ၇၀၂၆၊ NLD က ၄၅၁၈၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ NLD က ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရထားတဲ့ကိစၥ၊ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမွာ ကင္းလြတ္ခြင့္အမွတ္မပါတာသည္ ခုနက မဲရလဒ္ကုိ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အေနအထားေတာ့ မရွိပါဘူးလုိ႔ ဒီလုိသုံးသပ္တယ္။ သုိ႔ေသာ္ အဲဒီအခ်က္ကုိ ေထာက္ျပၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္က  ဒီကင္းလြတ္ခြင့္မပါဘဲနဲ႔ ျပည္သူလူထုကုိ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာေ၀တာက တရားမဲ့ျပဳက်င့္ပါတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တစ္ဖက္သတ္အမိန္႔ခ်တယ္။ အႏုိင္ေပးထားတဲ့အမႈ တစ္ခုကုိ ေျပာင္းျပန္ျပန္ၿပီးေတာ့ အမိန္႔ခ်တာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေမးခြန္းထုတ္စရာ အမ်ားႀကီး ျဖစ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆုိတာ Independent Body ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့မွ တရားမွ်တတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ကုိ ဒါႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေပးရမယ္။ ဘယ္ပါတီကုိမွ ဘက္လုိက္လုိ႔မရဘူး။ အစုိးရျဖစ္ေနတဲ့ မိမိပါတီကုိ ဘက္လုိက္လုိ႔မရသလုိ တျခားပါတီကုိလည္း ဘက္လုိက္လုိ႔မရဘူး။ တရားမွ်မွ်တတနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ သမာဓိရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ဂုဏ္သေရရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြလုိ႔ ယူဆၿပီးေတာ့ ဒီေနရာေတြမွာ တာ၀န္ေပးထားတာ။ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြက တာ၀န္ေပးထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မိမိတုိ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ သမာဓိမရွိဘူး။ ေလးစားစရာမေကာင္းဘူး။ ဘက္လုိက္ေနတယ္။ အေတြ႕အၾကံဳမရွိဘူးလုိ႔ ယူဆတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒါျပတ္ျပတ္သားသားပဲ ေကာ္မရွင္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ရမယ့္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ႐ႈတ္ခ်ပါတယ္။ ကန္႔ကြက္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ၎အစုိးရလက္ထက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၌ပင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအား၂၉ မႈကန္႔ကြက္ခံရၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ သုံးမႈသာႏုိင္ကာ ၂၆ မႈ႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ေလးမႈကန္႔ကြက္ခံရကာ ေလးမႈစလုံး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကပင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၂၅ မႈကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး အကုန္႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအား ကန္႔ကြက္မႈတစ္မႈႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ကန္႔ကြက္မႈ ငါးမႈ စုစုေပါင္း ေျခာက္မႈရွိၿပီး အကုန္႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ မွ်တမႈရွိမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသလားဟု သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က လက္ရွိအတုိင္း ဆက္သြားေနပါက ယုံၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္လုံး၀မေတြ႕တာ။ မေတြ႕တဲ့အခါက်ေတာ့ ပါတီေတြက ျဖစ္ေနတဲ့အခက္အခဲေတြ၊ သူတုိ႔လုိလားခ်က္ေလးေတြ။ ေနာက္တစ္ခါ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထိေတြ႕မႈမရွိတဲ့အတြက္ကုိ ေျပာလုိ႔မရဘူး ျဖစ္ေနတာေပါ့ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလုိဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ဖို႔၊ မွ်မွ်တတျဖစ္ဖုိ႔၊ သမာသမတ္က်ဖုိ႔ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခါ လုိအပ္တဲ့အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ၀ုိင္း၀န္းအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ ဒါပါတီေတြရဲ႕ အသံေတြကုိလည္း နားေထာင္ၿပီးေတာ့မွ လုိအပ္တာေလးေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖု႔ိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ ေတာင္းဆုိထားတာရွိတယ္။ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိေသးဘူးေပါ့ေလ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိ ဖိတ္ေခၚျခင္း မရွိေသးဘူးေပါ့ေလ။ လက္ရွိပုံစံအတုိင္း ဆုိရင္ေတာ့ ယံုၾကည္မႈမရွိဘူး။ မွ်မွ်တတ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ သမာသမတ္က်က်လုပ္ဖုိ႔ ေျပာင္းလဲလာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီအေျခအေနကုိေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ (ဘက္လုိက္မႈ ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္တာလားဟု ထပ္ဆင့္ေမးျမန္းမႈ) ေျပာခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။ ယုံၾကည္တာ။ ရွိကိုရွိေနတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တာ” ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအား ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ အတုိင္းလုပ္တာ။ သူတုိ႔ကေတာ့ ဖိႏွိပ္တယ္။ ႏွိပ္ကြပ္တယ္။ အာဏာကုန္သုံးတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ေျပာပါေစ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ေက်ာ္မလုပ္ဘူး။ အဲဒါပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အာမခံတယ္။ သူတုိ႔ထင္တာကေတာ့ လြတ္လပ္စြာသေဘာကြဲလြဲခြင့္ ရွိတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေထာက္ျပမွာက ဘယ္ဥပေဒ ေက်ာ္လြန္လုပ္တာလဲ။ အဲဒါပဲလုိခ်င္တယ္။  ဂဃနဏေပါ့ဗ်ာ။ ေယဘုယ်ဆန္တဲ့ ေမးခြန္းေတြေတာ့ ေျဖရွင္းေနမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီဥစၥာက ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ေျပာတာလား။ သိကၡာက်ေအာင္ေျပာတာလား ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕က ျပန္တင္ရဦးမယ္ေလ။ ေဘာလုံးပြဲလုိေပါ့ဗ်ာ။ ႐ႈံးတဲ့အသင္းကေတာ့ ဒုိင္လူႀကီးေတာ္တယ္လုိ႔ ဘယ္ေျပာမလဲ။ ခင္ဗ်ားေမးတဲ့ဟာကုိ ဘာမွမေ၀ဖန္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္လည္း မျမင္ရေသးဘူး။ အဲဒီအတြက္ ဘာမွတုံ႔ျပန္စရာေတာ့ မလုိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ အာမခံတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေကာ္မရွင္က ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေက်ာ္လြန္ၿပီးလုပ္တာ ဘာမွမရွိဘူး” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခြင့္ရရန္ စာေပးပုိ႔ထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈ မရွိေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသံုးရပ္ကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းမည့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေနၿပီး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ယခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပမည္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ စသည္ျဖင့္ သီးျခားေရးဆြဲထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ သံုးရပ္ကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေနၿပီး အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

“ၿပီးခါနီးပါၿပီ။ မူၾကမ္းၿပီးတဲ့အခါ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ CSO ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းၿပီး အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ရယူဖို႔ရွိပါေသးတယ္။ ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြအားလံုး စံုသြားၿပီ ဆိုရင္ေတာ့  ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟု  ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးတင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီႏွစ္ဒီဇင္ဘာမွာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသံုးရပ္ ရွိေနသည့္အတြက္ ဖတ္႐ႈနားလည္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ ေလ့လာသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တင္ျပေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္လည္း ဥပေဒသံုးခုတြင္ မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္သည့္ ေနရာမွလြဲ၍ ဥပေဒပုဒ္မ အမ်ားစုမွာ တူညီသည့္အတြက္ လြယ္ကူေစရန္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္တဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္အတြက္ ဥပေဒသံုးခု ျပ႒ာန္းတယ္။ နည္းဥပေဒကလည္း သံုးခုျပ႒ာန္းတယ္။ အဲဒီလိုျပ႒ာန္းတဲ့အတြက္ ဖတ္႐ႈတဲ့အခါ နားလည္ဖို႔ခက္ခဲတာ။ တစ္ခုတည္းသာ လုပ္လိုက္ရင္ အလြယ္တကူ သိရွိသြားၿပီလို႔ ယူဆတယ္။ တကယ္လည္း တစ္ခုတည္း ျပင္ဆင္ထားတယ္။ ဖတ္ရတာ သိပ္လြယ္သြားတယ္” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

“ပုဒ္မလည္း ထူးမသြားဘူး။ အခန္းကလည္း ထူးမသြားဘူး။ အခန္းကလည္း တစ္ခန္းပဲပိုတယ္။ အဲဒါကလည္း  ရည္ရြယ္ခ်က္ ထည့္လိုက္တဲ့သေဘာ။ ဥပေဒသံုးခုက ေပါင္းသြားတာ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ သေဘာေပါ့။ ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးခုကို တစ္ခုေပါင္းတယ္။ အရင္တုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕အၾကံဳေတြက လိုအပ္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကေလးေတြလည္း အသစ္ထည့္ထားတယ္။ CSO ေတြ ေလ့လာခြင့္ရမယ့္ ကိစၥေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ အျငင္းပြားမႈေတြ၊ ညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီေတြဖြဲ႕ၿပီး လုပ္တာေတြ။ ဒါေတြကိုလည္း ဥပေဒသစ္မွာ ထည့္လိုက္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ခိုင္ခိုင္မာမာ ျဖစ္သြားမယ္။ ထူးထူးျခားျခားႀကီး ေျပာင္းလဲသြားတာမ်ိဳး မရွိဘူး” ဟု ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ သံုးရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ တစ္ခုတည္းအ ျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမွာလည္း တစ္ခုတည္းသာ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္ တူညီစြာ ရရွိေနမႈကို စဥ္းစားသံုးသပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က်ေတာ့ ႏွစ္ေနရာဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တစ္၀က္ကုိပဲ သူက အသံုးစရိတ္ရတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးအတြက္ အကုန္ရတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က်ေတာ့ တခ်ဳိ႕ဆို ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံုးၿမိဳ႕နယ္ အဲဒီလိုသံုးရတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သိန္းတစ္ရာစီ အညီအမွ်ဆိုေတာ့ အဲဒီမွာလည္း အခက္အခဲ နည္းနည္းရွိတယ္။ နည္းဥပေဒက်ရင္ေတာ့ ဒါလည္း ျပန္စဥ္းစားဖို႔ရွိေနတယ္။ အသံုးစရိတ္က တစ္ေျပးညီေပးထားေတာ့ တကယ္ကြင္းဆင္းတဲ့အခါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္းေတာ့  သူ႔က်နည္းသြားတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္က် လူဦးေရ ေသာင္းဂဏန္းပဲရွိတယ္။ လူဦးေရ သိန္းဂဏန္းရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြရဲ႕ အသံုးစရိတ္ ဒါေလးေတြကို သင့္တင့္ေအာင္ စဥ္းစားထားပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၁၄ ႀကိမ္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မူၾကမ္းအေခ်ာသပ္ ေရးဆြဲၿပီးစီးပါက လႊတ္ေတာ္သို႔ မတင္သြင္းမီ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား အပါအ၀င္ ဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။