ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခား ေရနံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္၀င္စားသည့္ ႏုိင္ငံသား ကုမၸဏီမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳ

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ရွိ ရတနာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-MOEE)

ကုန္းပုိင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္လစ္လပ္ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားေရနံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္၀င္စားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ကုမၸဏီမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံေရး ဦးစီးဌာနက အသိေပး ေၾကညာထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းသည္ ကုန္းပုိင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ လစ္လပ္လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြ၊ တူးေဖာ္၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခဲြေ၀ခံစားေရး စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရနံတုိးတက္ ထုတ္ယူရရွိေရး စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊  ႏုိင္ငံျခား ေရနံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တင္ဒါေခၚယူ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံျခား ေရနံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားကုိလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြ၊ တူးေဖာ္၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း နည္းပညာရပ္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ေရနံလုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေစေရးကုိ လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေစမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခား ေရနံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္၀င္စားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေတြ႕အၾကံဳရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံေရး ဦးစီးဌာနသုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာျဖင့္ လူကုိယ္တုိင္ဆက္သြယ္၍ စာရင္းေပးသြင္း မွတ္ပံုတင္ ထားရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ကုမၸဏီမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကုိ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ရယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ကမ္းလြန္ (ကမ္းနီး၊ ကမ္းေ၀း) ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ အမွန္တကယ္ ရွာေဖြတုိင္းတာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေလ့လာေရးကာလ တုိးျမႇင့္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ေနာက္ထပ္ေခၚယူမည့္ တင္ဒါမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈခဲြေ၀ေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆုိ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းမွ အႀကီးတန္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းသံုး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ဖူလံုေစေရးနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔ႏုိင္ေရး စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျပည္တြင္းရွိ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ အျခားစက္႐ုံမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းသုံး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ဖူလုံေစေရးနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ တစ္ခုတည္းကို မၾကည့္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအထိ အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ေမ ၁၈ ရက္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ရတနာခန္းမ၌ က်င္းပစဥ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရး ကာလလတ္အေနျဖင့္ ေနာင္သုံးႏွစ္အတြင္း မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ရရွိေရးကို LNG စီမံကိန္းသုံးခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ေျမအသစ္မ်ား ရွာေဖြႏိုင္ရန္ အေတြးအျမင္သစ္၊ နည္းပညာသစ္မ်ားျဖင့္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈ အသစ္ရရွိေရး၊ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈနည္းပညာ၊ ဆန္းသစ္ဖန္တီးမႈနည္းလမ္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေက်းရြာမ်ားအေရာက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး LPG ကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ LPG ကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ေရး ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီ၀င္အေနအထား အေရးပါမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်၍ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ စုေပါင္းအားတို႔ျဖင့္ ညီညြတ္စြာေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Public Private Partnership (PPP)၊ Joint Venture (JV)၊ Build Operate Transfer (BOT) စနစ္မ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ဳိးရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားကို အခ်ိန္ကိုက္ရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑သည္ မပါမျဖစ္ အေျခခံက်သည့္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္း၊ ဌာနအလိုက္ တာ၀န္ကိုယ္စီ ေက်ပြန္ျခင္းအားျဖင့္ ဌာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ စုေပါင္းအားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈကုိ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတုိ႔ျဖင့္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိတ္ဆိပ္ကမ္းမွ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း PETRONAS မွ ေရနံတြင္းသုံးတြင္း ထပ္မံတူးေဖာ္မည္

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး EIA ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ဧၿပီ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္စဥ္

ၿမိတ္ဆိပ္ကမ္းမွ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း PETRONAS မွ ေရနံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ဟုဆိုကာ ေရနံတြင္းသုံးတြင္း ထပ္မံတူးေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အမွတ္ M 12, M 13, M 14 တို႔တြင္ ေရနံတြင္းသံုးတြင္းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို႔တြင္ တူးေဖာ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး EIA ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ဧၿပီ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ားျပည္သူေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာတခ်ဳိ႕ႏွင့္ NGO တခ်ဳိ႕သာတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဓိကသက္ဆိုင္မည့္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႔ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခမ္းအနားကေတာ့ PETRONAS ကုမၸဏီကေဆာင္ရြက္တဲ့ ရဲတံခြန္စီမံကိန္းမွာ နဂိုရွိၿပီးသား ေရနံတြင္းကေနၿပီးေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈကိုပုိမိုၿပီး ျမင့္မားတဲ့တြင္းေတြကို ျပန္လည္ၿပီးတူးေဖာ္ဖို႔အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ EIA လို႔ေခၚတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာကို လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုတင္ျပရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက EIA ပ႐ုိစီဂ်ာထဲမွာပါ၀င္တဲ့ ပထမဆံုး EIA ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ခင္မွာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ERM Myanmar မွ ေဒၚျမတ္မြန္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ေရနံတြင္းမ်ား၏ အနက္မွာ ၃၄၁ ေပ ခန္႔ရွိၿပီး စတင္သည့္ကာလမွ ခုနစ္လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ PETRONAS Carigail Myanmar Ltd (PCML) အေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရဲတံခြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုစီမံကိန္းမွာလည္း ရဲတံခြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း၏ ေရနံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ စီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ကုမၸဏီမွာ PC Myanmar (Hong Kong) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပတ္၀န္းက်င္သံုးခုျဖစ္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္၊ ဇီ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ႏိုင္မႈ၊ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မႈမ်ား ေလ့လာကာ ျပည္သူမ်ားအား ခ်ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚျမတ္မြန္ေဆြက ဆိုသည္။

“ဒီရီပို႔ေတြအေပၚမွာ ကြၽန္မတို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ရွိ/မရွိကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုကေန စစ္ေဆးမွာ။ အဲဒီအတိုင္းလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းတဲ့အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကထြက္ထားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒထဲမွာ အတိအက်ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ အခုလာေရာက္တာကလည္း စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြခ်ျပမယ္။ ေနာက္ၿပီး EMR ကေန ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ EIA ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လာေရာက္ရွင္းျပတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚျမတ္မြန္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီမံကိန္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟုဆိုေသာ PC Myanmar (Hong Kong) လီမိတက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကမူ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရန္ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ PETRONAS ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကြက္ရွစ္ခု ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္တြင္းေခ်ာင္ေဒသတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား အလုိအေလ်ာက္ထြက္ရွိေန

မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္တြင္းေခ်ာင္ေဒသ ဇနပုဒ္ေက်းရြာအနီး ေတာင္တြင္းေခ်ာင္းေဘး အနီးတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား အလုိအေလ်ာက္ ထြက္ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္ ။

“သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ထြက္တယ္ဆုိတာက ၀ံ၀အတုိင္း ေတာင္တြင္းေခ်ာင္းကုိ ဆန္တက္သြားတယ္ဆုိရင္ ဇနပုဒ္ရြာနားေလးမွာ သိပ္မေ၀းဘူး။ အရင္က ေခ်ာင္းထဲမွာ ထြက္တာ အခုေတာ့ ရြာသားေတြက ေတာထဲမွာ မီးေမႊးရေအာင္ လြယ္ေအာင္လုိ႔ ကုန္းေပၚမွာ မွန္းေဖာက္ေထာက္တာ။ ရြာသားေတြကေတာ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထြက္တဲ့ေနရာ ကုန္းေပၚကုိ မွန္းေဖာက္ထားၿပီး ထမင္းဟင္းခ်က္တာတုိ႔ ေရေႏြးတည္တာတုိ႔ လုပ္တာေပါ့ ။ ေတာင္တြင္း ေခ်ာင္းထဲမွာေတာ့ ေတာက္ေလွ်ာက္ထြက္ေနတာပဲ။ ဇနပုဒ္ရြာနဲ႔ဆုိရင္ ေပ ၄၀၀၊ ၅၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ပဲေ၀းမွာ၊ ရြာနဲ႔ကပ္ေနတာ။ ရြာရဲ႕ အေနာက္ဘက္မွာ ေတာေတြရွိတယ္ေလ။ ေတာင္တြင္းေခ်ာင္ေဒသ ပ်ားရြာ၊ ဇနပုဒ္ရြာတုိ႔ဆုိတာ ၀ံ၀ဆုိတဲ့ ရြာကတစ္ဆင့္လာရတာ။ မုံရြာယာႀကီးလမ္း ေဘးေက်ာ္ ရြာအနီးမွာ ၀ံ၀ရြာကုိသြားတဲ့ လမ္းခြဲရွိပါတယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ သြားရတာ ပါ။ ဒီလုိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ထြက္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ၁၉၆၆၊ ၁၉၆၇ ေလာက္တုန္းကတည္းက ေခ်ာင္းထဲမွာ ထြက္ေနတာ ၾကာလွပါ ပီ။ ဒီလုိထြက္ေနတဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြကုိ လာေရာက္ေလ့လာ စမ္းသပ္တာကုိေတာ့ မေတြ႕ဘူးဖူး။ ပ်ားရြာတုိ႔၊ ဇနပုဒ္ရြာကေတာ့ သြားရလာရ ခက္တယ္ေလ။ အရင္တုန္းကေတာ့ အဲဒီဘက္မွာ ေရနံစိမ္း တူးတာရွိတယ္။ ေဒသခံ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ ေလာက္ပါပဲ။ အခုေတာ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုိ ကုန္းေပၚမွာ မွန္းေဖာက္ၿပီး ေတာထဲေရေႏြးတုိ႔ ထမင္းအုိး ဟင္းအုိးတုိ႔ တည္လုိက္တာပဲ။ မီးျပန္သတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ သဲနဲ႔ျပန္ဖုိ႔ လုိက္တာ။ သူတုိ႔ကေတာ့ လက္နဲ႔ပဲတူးၿပီး ေဖာက္လုိက္တာပါ။ ဇနပုဒ္ရြာရဲ႕ အခင္းထဲမွာပါ” ဟု သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထြက္ရွိေနမႈကုိ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါေဒသႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ ကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္၂၀ ၀န္းက်င္မွစ၍ ေရနံစိမ္းမ်ား အေျမာက္အျမား ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ၾကကာ ယခုအခါတြင္ ေရနံထြက္ရွိမႈ နည္းပါးလာမႈေၾကာင့္ လုပ္ကုိင္သူ မရွိသေလာက္ နည္းပါးလာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ဒီလုိ ျဖစ္စဥ္ေတြက ဘူမိသေဘာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တျခားနယ္ေတြနဲ႔ ကေလးနယ္နဲ႔ ေတာင္တြင္းေခ်ာင္ေဒသ ၾကားမွာရွိတဲ့ ေတာင္ေၾကာေတြေပၚမွာ ေရနံနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႕သုိက္ ေသးေသးေလးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါကုိ အစုိးရကေနေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တကယ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုခုကေသာ္ လည္းေကာင္း စမ္းသပ္မႈေတြ သုေတသနျပဳမႈေတြလုပ္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ လက္ခံပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ဘဲ လူေတြအမ်ားႀကီးလာၿပီး ဘာမွမဟုတ္ဘဲ တူးၾကဆြၾကနဲ႔ဆုိရင္ ဒီေဒသေလးရဲ႕ သေဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေတာေတာင္ေတြ ပ်က္စီးသြားမွာ စုိးရိမ္တယ္” ဟု မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ သူရိယစႏၵာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးေက်ာ္မင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

 

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေရနံလက္ယက္တြင္း တူးေဖာ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေရနံအထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ေရနံတြင္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္သူ နည္းလာ

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရနံအထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းေနၿပီဟုဆုိေသာ ေရနံလုပ္ကြက္ အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မလကြၽန္းေက်းရြာအနီး ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေရနံလုပ္ကြက္တြင္ ေရနံအထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ ေရနံတြင္း တိုးခ်ဲ႕တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္သူ နည္းပါးလာေၾကာင္း ေရနံတြင္း တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေရနံလက္ယက္တြင္း တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေရနံအထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ေရနံတြင္း တူးေဖာ္ရာတြင္ ေျမေအာက္ အနက္ေပ ၄၀၀ ေက်ာ္မွ ေပ ၆၀၀ ေက်ာ္အထိ တူးေဖာ္လာရၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ေရနံတြင္းသစ္ တူးေဖာ္သူ နည္းလာရျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီမလကြၽန္း ေရနံလုပ္ကြက္က ပထမစတူးတဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ေတာ္ေတာ္လည္း ထြက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အထြက္ႏႈန္း ေတြ က်ဆင္းလာတယ္။ တြင္းေတြကို တူးတဲ့အခါလည္း အနက္ေပ ၅၀၀၊ ၆၀၀ အထိ တူးေဖာ္လာရတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ပိုမ်ားလာၿပီး ေရနံ အထြက္ႏႈန္းကလည္း နည္းပါးလာသလို ေစ်းႏႈန္းေတြကလည္း က်ဆင္းလာတဲ့အတြက္ ေရနံတြင္းသစ္ တူးေဖာ္သူ နည္းသြားတယ္” ဟု ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ျမစ္နားတန္းရပ္ကြက္မွ ေရနံတူးေဖာ္သူ ဦးသန္းေမာင္က ဆုိသည္။

မလကြၽန္း ေရနံတြင္း လုပ္ကြက္တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေရနံတြင္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေရနံလုပ္သားဦးေရ ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိခ့ဲၿပီး လက္ရွိတြင္ ေရနံအထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းေနၿပီး ေရနံတြင္းေဟာင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သာ က်န္ရွိကာ တြင္းေဟာင္းမ်ားမွ ထြက္ရွိလာသည့္ ေရနံမ်ားကို အရန္ခတ္ယူေနသူ တြင္းပိုင္ရွင္ အနည္းငယ္ခန္႔သာ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တြင္းသစ္တူးသူမ်ားမွာ လုပ္ငန္းေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ေနၾကရၿပီး အခ်ဳိ႕ေရနံတြင္း လုပ္သားမ်ားမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ ေနၾကေၾကာင္း ေရနံလုပ္ကိုင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ေရနံတြင္းက စၿပီးတူးေဖာ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ တြင္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ လုပ္သားေတြလည္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ ယခင္က ေရနံဆီ ငါးဂါလန္တစ္ဘူးကို က်ပ္ ၁၂၀၀၀ ေစ်း ရရွိခဲ့တယ္။  အခု ေရနံေစ်းႏႈန္းက က်ပ္ ၈၀၀၀ အထိ က်ဆင္းသြားတယ္။ ေရနံကလည္း  မထြက္ေတာ့ လူေတြက လုပ္ငန္း ေျပာင္းသြားၾကတယ္။ ေရနံတြင္းတူး ေဖာ္သူေတြ ေရနံလုပ္ကြက္တစ္ခု ေရနံအထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားၿပီဆို ရင္ ေနရာသစ္ ရွာေဖြတူးေဖာ္ၾကရတယ္။ ေရနံတြင္းသစ္တူးေဖာ္သူ ေတြအေနနဲ႔ ခံစားခြင့္နည္းၿပီး ေျမပိုင္ရွင္ေတြကို အလုပ္အေကြၽးျပဳသလိုမ်ဳိး ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ေရနံတြင္းတူးေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ တ႐ုတ္ စတဲ့ႏိုင္ငံေတြကိုသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္” ဟု  ဦးသန္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေရနံလုပ္ကြက္တြင္ ေရနံစိမ္းတြင္းတစ္တြင္း တူးေဖာ္ရန္ စက္ယႏၲရားမ်ား အသံုးျပဳ၍ တူးေဖာ္ရျခင္း၊ လုပ္သားငွားရမ္းခ အပါအ၀င္ အေထြေထြကုန္က်မႈ စရိတ္မ်ားမွာ တြင္းအတိမ္အနက္ ေပေပၚမူတည္ၿပီး က်ပ္သိန္း ၂၀ မွ က်ပ္ သိန္း ၃၀ ၀န္းက်င္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကရေၾကာင္း ေရနံတြင္းပိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားမွာ ေရနံေတာင္ေက်းရြာႏွင့္ မလကြၽန္းအနီး ေရနံလုပ္ကြက္ ႏွစ္ခုသာရွိၿပီး ေရနံေတာင္၊ မလကြၽန္း၊ လိပ္ခေမာ္၊ ေခ်ာင္း၀၊ မင္းျပင္ အစရွိသည့္ေက်းရြာမွ ေဒသခံ အမ်ားအျပား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေရနံစိမ္း တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မွ တစ္ေန႔လွ်င္ ကုဗေပသန္းေပါင္း ၃၅၀ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ PTTEPI က M-9 ႏွင့္ M-11 တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထပ္မံတူးေဖာ္မည္

ၿမိတ္ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္မွ တစ္ေန႔လွ်င္ ကုဗေပသန္းေပါင္း ၃၅၀ ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိသည့္ PTTEPI  က M-9 ႏွင့္ M-11 တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထပ္မံတူးေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္အတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည့္ PTTEPI ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တူးေဖာ္မႈမ်ား ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္က ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

“အခုရွိေနတဲ့ေရနံစင္ရဲ႕ ၁၀ မိုင္ပတ္လည္ကို ငါးဖမ္းသေဘၤာေတြ ၀င္လို႔မရဘူး။ အခုေျပာေနတာက ၅၀၀ မီတာ ပတ္လည္ပဲ ၀င္လုိ႔မရဘူး။ က်န္တဲ့ေနရာေတြကို ၀င္လို႔ရတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပင္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကံဳေတြ႕ေနတာ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ထုတ္ေနတယ္။ သံုးစြဲတာလည္း လုပ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ဘာေတြမ်ား လုပ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိသလဲဆိုတာ ဒီမွာ စာေလးတစ္ေၾကာင္းေတာင္ မပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ရွိေနရက္သားနဲ႔ ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္ေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိဘူး” ဟု ၿမိတ္ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးစန္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

PTTEPI ကုမၸဏီမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေရနံရွာေဖြေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ပို႔လႊတ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဇာတိက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ေန႔စဥ္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပ သန္းေပါင္း ၃၅၀ ထုတ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံကို သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တစ္ေန႔ကို ကုဗေပသန္း ၂၅၀ ေပးပို႔ႏိုင္ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းသံုးစြဲဖို႔ အတြက္ကေတာ့ သန္း ၁၀၀ ေပးပို႔လ်က္ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ တူးေဖာ္မယ့္ M-9၊ M-11 မွာ လက္ရွိ M-9 က သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပို႔လႊတ္ေနပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္တူးမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္က သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ျပည္တြင္းသံုးစြဲမႈေရာ ျပည္ပတင္ပို႔မႈကိုပါ မ်ားမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့အခါမွာ လုပ္ကြက္ M-9 ႏွင့္ M-11 တို႔အတြက္ လုပ္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ဘ႑ာေရး လ်ာထားခ်က္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ CSR လုပ္ငန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ကိစၥေတြ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါတယ္။ ဒါကို ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို တင္ျပရပါတယ္” ဟု ကုမၸဏီအၾကံေပး ဦးခင္ေမာင္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ဖိတ္ၾကားထားသူ အခ်ဳိ႕ သာ တက္ေရာက္လာၿပီး ေဒသခံမ်ား ပါ၀င္လာျခင္း မရွိသည္ကို ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီစီမံကိန္းေတြ ျဖစ္လာရင္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြက္ မီးကို ဘယ္လိုေပးမလဲ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ စသျဖင့္ အစီအစဥ္ေတြရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း အားတက္သေရာ ျဖစ္မွာပါ။ အခုက ျပလိုက္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ၊ လုပ္ထားတာေတြ၊ လုပ္မယ့္ဟာေတြ အားလံုးက ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ တစ္ခုမွ မပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀မ္းနည္းပါတယ္။ ငါးဖမ္းကြက္ထဲမွာလည္း ရွိေနတယ္။ ငါးဖမ္းေလွေတြကလည္း ေရွာင္ရွားေပးရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတြက္လည္း ဘာမွအက်ဴိးမရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ရွင္းရွင္းပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ငါးဖမ္းကြက္ေတြထဲမွာ လာမတူးေစခ်င္ဘူး။ ေ၀းတဲ့ေနရာေတြမွာပဲ သြားလုပ္ေစခ်င္တယ္” ဟု ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးစန္းေမာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

PTTEPI ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ M-11 အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ ခြဲေ၀ခံစားေရး စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ခ်ဳပ္ဆိုထားသလို ရွာေဖြေရးတြင္း ႏွစ္တြင္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြထုတ္လုပ္ရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

M-9 မွာ ထုတ္လုပ္မႈ ခြဲေ၀ခံစားေရး စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ တိုးျမင့္ရန္ အကဲျဖတ္တြင္းႏွင့္ ရွာေဖြေရးတြင္း စုစုေပါင္း ၁၂ တြင္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။