ေဒၚလာ ၂၂၂ သန္း တန္ဖိုးရိွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမွာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မျပည့္စံုသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ တင္ျပ

က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁) အား မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၇ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပသည္။

ထိုသို႔ တင္ျပျခင္းမျပဳမီ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ ေျမေနရာမ်ားရိွ လယ္ေျမမ်ားမွာ ပုံစံ (၇) ရရိွထားေသာ္လည္း လယ္ေျမမ်ားအား အျခားနည္းျဖင့္ သံုးစြဲခြင့္ မရွိေသးသည့္ေျမမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနေၾကာင္း၊ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျဖည့္စြက္ၿပီးမွသာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပသင့္ေၾကာင္း ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္ခြင္ႏွင့္ ၎လယ္ယာေျမမ်ားကုိ အျခားနည္းသံုးစဲြခြင့္ ရရွိေစရန္ ပထမအဆင့္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိမွတစ္ဆင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စက္မႈစီးပြားဂရန္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစရန္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္မႈရရွိေစရန္ အျခားလုိအပ္ေသာ Infrastructure မ်ားအား အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊  လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး စီမံကိန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မွာသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္တင္ျပ ေပးသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တုိးတက္ေရး စီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁) တတိယမူၾကမ္းအား  လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိသင့္ပါသည္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းစီမံကိန္းအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ခုတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ တံြေတး၊ သံုးခြ၊ သန္လ်င္၊ ေရႊျပည္သာ၊ လိႈင္သာယာ၊ ဒလ၊ ေမွာ္ဘီ၊ လွည္းကူး၊ မဂၤလာဒံု၊ တုိက္ႀကီး၊ ထန္းတပင္၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိႏွင့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာ္မတီက စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား တင္ျပရာတြင္ တံြေတးၿမိဳ႕ နယ္တြင္ Myanmar Agribusiness Service Company Limited မွေဆာင္ရြက္မည့္ ASC Project အား MAPCO မွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍ တံြးေတြး၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္း အဓိက လုပ္ေဆာင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ တံြေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၁၇ ဒသမ ၄၉ ဧကမွာပံုစံ (၇) ရရွိၿပီးသား အေျခအေနသာရွိၿပီး လယ္ယာေျမ အျခားနည္း သံုးစဲြခြင့္ အေျခအေန မရွိေသးသည့္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ အေျခအေန မျဖစ္ႏုိင္ေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကုမၸဏီပုိင္ (၂၅) ဧကေပၚတြင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ေနသည့္ အေျခအေနသာရွိၿပီး လယ္ယာေျမအား အျခားနည္းသံုးစဲြခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ အေျခအေန ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေျမေနရာတြင္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ မရရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တြံေတးၿမိဳ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမန္မာ့ၾသဘာကုမၸဏီမွ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံုသည္ ေျမဧက ၆၀ မွာ ပုံစံ (၇) ရရွိထားၿပီး လယ္ယာေျမ အျခားနည္း သံုးစဲြခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ အေျခအေနတြင္သာရွိေၾကာင္း၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမတ္မင္းကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္ အသားတုိး၀က္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မည့္ ေျမဧက ၆၇ ဒသမ ၃၅ မွာ ပံုစံ (၇) ရရွိၿပီး လယ္ယာေျမ အျခားနည္း သံုးစဲြခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္ကာ စက္မႈစီးပြားဂရန္ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ Myanmar Belle Company မွ ေဆာင္ရြက္မည့္္ အေအးခန္း ကြန္တိန္နာ ေဘာက္စ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ UPS Panel ထုတ္လုပ္မည့္စက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေျမ၀ယ္ယူရန္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ အေျခအေနသာ ရွိေသးေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

အလားတူ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပုိင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း လီမိတက္မွ ေဆာင္ရြက္မည့္ Agro-based food Park Project ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္သမားမ်ားအား နစ္နာေၾကး ေပးေဆာင္ရန္ အစုိးရမွ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံဳျပဳ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းစီမံကိန္း တတိယမူၾကမ္းအား ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၀ ရက္ေျမာက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးဟန္ထြန္းကုိယ္စား ရခုိင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ၂၂၂  သန္းတန္ဖိုးရိွ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေမြးျမဴေရးငါး ျပည္ပတင္ပို႔မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိရွိေနသည့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံက ေစ်းကြက္ပိတ္သိမ္းမႈေၾကာင့္ ငါးေစ်းကြက္ ၿပိဳဆင္း

ျပည္ပသို႔ ငါးတင္ပို႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေအးခန္းစက္႐ံု တစ္ခု၏ လုပ္ငန္းခြင္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ့ေမြးျမဴေရးငါး၏ ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ႏွင့္ ငါးျမစ္ခ်င္းတင္ပို႔မႈ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေနရၿပီး လက္ရွိတြင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏုိင္ငံဘက္မွ ျမန္မာ့ငါး၊ ပုစြန္မ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသည္ ဟုဆိုကာ ေစ်းကြက္ယာယီ ပိတ္သိမ္းမႈေၾကာင့္ ငါးေစ်းကြက္ ၿပိဳဆင္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

“ေဆာ္ဒီက ငါးေစ်းကြက္ပိတ္သိမ္းမႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံက ဌာနေလးခုကို စာေရးတယ္။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို ရွင္းျပတယ္။ ငါးကို မရပ္ပါနဲ႔။ ပုစြန္ကိုေတာ့ တင္ပို႔ခြင့္ ရပ္ခ်င္ရပ္ပါ။ လာစစ္ခ်င္လည္း စစ္ပါလို႔ စာေရးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ေနလဲဆိုေတာ့ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံေစ်းကြက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက တိုက္႐ုိက္ပို႔တာရွိတယ္။ အနားမွာရွိတဲ့ UAE ႏိုင္ငံကေန တစ္ဆင့္ခံ ပို႔တာရွိတယ္။ ဘယ္ေလာက္သြားသလဲဆိုေတာ့ ေမြးျမဴေရးငါး ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔မႈရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ က ေဆာ္ဒီေစ်းကြက္နဲ႔ ဆိုင္တယ္။ ငါးျမစ္ခ်င္းရဲ႕ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေဆာ္ဒီေစ်းကြက္နဲ႔ ဆိုင္တယ္။ ေမြးျမဴေရးငါးရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ နဲ႔ ငါးျမစ္ခ်င္းရဲ႕ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေဆာ္ဒီေစ်းကြက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ငါးျမစ္ခ်င္းေစ်းကြက္မွာ ငါးေစ်းေတြ ၿပိဳဆင္းၿပီး ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ေအာက္ ေစ်းက်ၿပီး အကုန္လံုး အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ငါးျမစ္ခ်င္း ဆိုက္ႀကီးေတြ၊ ငါးၾကင္းျဖဴေတြ ေစ်းကြက္က ဘယ္လိုမွ အေျခအေန မေကာင္းတဲ့ အျဖစ္ကို ဆိုက္ေနတယ္” ဟု ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ငါးျမစ္ခ်င္း တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၃၂၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ က်ပ္ ၂၆၀၀ သို႔က်ဆင္းကာ ငါးၾကင္းျဖဴမွာလည္း တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၈၀၀ ၀န္းက်င္ က်ဆင္းသြားသည္ဟု ဦး၀င္းႀကိဳင္က ဆုိသည္။

ျမန္မာ့ငါး၊ ပုစြန္မ်ားကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမွာ ကမၻာ့ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (OIE) ၏ ေၾကညာခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရသတၱ၀ါမ်ားတြင္ While Tale Diseasea ေရာဂါ မကင္းစင္သည့္အတြက္ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံက ယခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဆာ္ဒီက ခိုင္မာတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေစ်းကြက္ရပ္လိုက္တာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္ေျဖရွင္းရမယ့္အပိုင္း ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒီ While Tale Diseasea က ပုစြန္နဲ႔ပဲဆိုင္တယ္။ ငါးနဲ႔မဆိုင္တဲ့အတြက္ ငါးကို တင္ပို႔ခြင့္မရပ္ပါနဲ႔ ေတာင္းဆိုထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္ကလည္း ငါး၊ ပုစြန္ေတြကို လာစစ္ခ်င္ရင္ အစစ္ခံမယ္လို႔ ဖြင့္ေပးထားတယ္။ အေအးခန္းေတြေရာ၊ ေမြးျမဴေရးကန္ေတြေရာ အစစ္ခံမယ္။ ဒါကို အေဆာတလ်င္ လုပ္ေပးပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က အဆင္သင့္ပါပဲ ေျပာလိုက္တယ္။ ေဆာ္ဒီသံမွဴးကိုလည္းေတာင္း ဆိုလိုက္တယ္။ ရန္ကုန္မွာလည္း ပုဂၢလိကက႑ ကုန္သြယ္သူေတြနဲ႔ အစိုးရပါတဲ့အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ သီးျခားေတြ႕ဖို႔ စီစဥ္ေပးပါလို႔လည္း ေျပာထားတယ္။ သူတို႔ဘက္က သႀကၤန္ေနာက္ပိုင္းမွ ေတြ႕ခြင့္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္” ဟု ဦး၀င္းႀကိဳင္က ဆိုသည္။

 

ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္မ်ားအေပၚ ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးရာတြင္ ေပးေဆာင္ရမည့္ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေကာက္ခံပါက ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး

ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္မ်ားအေပၚ ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးရာတြင္ ေပးေဆာင္ရမည့္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေနစဥ္

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ားအေပၚ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ ေကာက္ခံသည့္ႏႈန္းထားမ်ားကို လာမည့္ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ တိုးျမႇင့္ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္ ထုတ္ျပန္ထားရာ ယင္းေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေကာက္ခံပါက အဓိက ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္လာႏိုင္ၿပီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနက ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးရာတြင္ ေကာက္ခံမည့္ႏႈန္းထားအသစ္မ်ားမွာ ယခင္ေကာက္ခံေနသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားထက္ ျမင့္တက္သြားသည့္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္-မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၾကက္ဥ၊ ၾကက္သားေမြးျမဴထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ မတ္ ၂၀ ရက္က ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့အဆင့္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရဆဲအေျခအေနမွာ ႐ွိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကေန ၀င္ေရာက္ေနတဲ့ တရားမ၀င္ၾကက္၊ ဘဲ၊ ငံုးနဲ႔ ၎တို႔ရဲ႕ထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ေမြးျမဳေရးလုပ္ငန္းေတြ အ႐ႈံးေပၚ ပိုထိခိုက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ အစာေစ်းျမင့္တက္မႈေတြေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနတာေတြရွိတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ငံုး ေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္ေတြကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမယ္။ အထပ္ထပ္အခါခါ ေကာက္ခံျခင္းျပဳမယ္၊ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုရင္ ေမြးျမဴသူေတြအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကုန္ေတြအေပၚ ေကာက္ခံတဲ့ႏႈန္းထားေတြကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မွ်ေျခရွိတဲ့ႏႈန္းပဲသတ္မွတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို မေႏွာင့္ေႏွးတဲ့နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္ထင္က ေျပာၾကားသည္။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ တိရစၦာန္က်န္းမာေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ ၾကက္၊ ဘဲ သားေပါက္တစ္ေကာင္လွ်င္ ငါးက်ပ္ႏႈန္း၊ ၾကက္၊ ဘဲ (မီးလြတ္/ ေစ်းပို႔) တစ္ေကာင္လွ်င္ ၁၀ က်ပ္ႏႈန္း၊ ငံုးသားေပါက္တစ္ေကာင္လွ်င္ တစ္က်ပ္ႏႈန္း၊ ငံုး (မီးလြတ္/ ေစ်းပို႔) တစ္ေကာင္လွ်င္ ႏွစ္က်ပ္ႏႈန္း၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥတစ္လံုးလွ်င္ တစ္က်ပ္ႏႈန္း၊ ငံုးဥတစ္လံုးလ်ွင္ တစ္က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေပးသြင္းရမည္ဆိုပါက ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ထြက္ရွိသည့္ ၾကက္ဥမ်ားအေပၚ အခြန္ေဆာင္သကဲ့သို႔ ေပးရမည္ျဖစ္ကာ လိုအပ္ခ်က္အရ ေပးသြင္းရမည္ဆိုပါကလည္း သင့္တင့္သည့္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ေပးသြင္းရမည့္ေငြေၾကးအား သက္ဆိုင္ရာဘဏ္စာရင္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးသြင္းသည့္စနစ္ျဖင့္သာ ေကာက္ခံေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုသတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ငါး၊ ပုစြန္တင္သြင္းမႈကို ယာယီရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သျဖင့္ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ခြင့္ ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တင္ျပ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ငါး၊ ပုစြန္တင္သြင္းမႈကို ယာယီရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္း၍ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ခြင့္ရရွိ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးညြန္႔က ဒုတိယသမၼတ (၁) ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေမြးျမဴဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္သည့္ ငါး၊ ပုစြန္မ်ားကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ကုန္သြယ္ျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ UAE ႏုိင္ငံမွ တစ္ဆင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ တစ္ဆင့္ခံ ကုန္သြယ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ၂၅ သန္းမွ ၃၅ သန္းၾကား တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးညြန္႔က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္၍ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမ်ားမွ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ငါး၊ ပုစြန္တင္သြင္းမႈကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း (SFDA) မွ ယာယီရပ္ဆုိင္းရန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငါး၊ ပုစြန္တင္ပို႔မႈကို ရပ္ဆုိင္းခံရျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရး၊ ျပည္ပပို႔ကုန္၀င္ေငြ၊ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္း၍ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ျခင္းရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးညြန္႔က တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔  ငါး၊ ပုစြန္အပါအ၀င္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔ေနသည့္ပမာဏက  အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္ပို႔ေနေသာပမာဏႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အလြန္နည္းေနသးေၾကာင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္ တင္ပို႔မႈပမာဏကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ သဘာ၀ မွဖမ္းဆီးေရာင္းခ်ျခင္းထက္ ေမြးျမဴေရးစနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ကာ တင္ပို႔သင့္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္း၌ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားထားသည္။

“ဒီႏွစ္ဇန္န၀ါရီကုန္အထိ ၄၃၈၀၀၀ ေက်ာ္ ေရထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔တာကေပါ့။ လက္ရွိရတဲ့ေငြက သန္းေပါင္း ၅၆၉ သန္း၊ ရ ေနၿပီ။ ဒါက ႏွစ္မကုန္ေသးဘူး။ ႏွစ္ကုန္ရင္ သန္း ၇၀၀ နီးပါး ၆၇၀၊ ၇၀၀ ၾကား မွန္းထားတယ္။ ၇၀၀ ျပည့္ေအာင္ေတာ့ မွန္းထားတယ္။ သို႔ ေသာ္လည္း တန္ဖိုးရွိတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ တကယ့္ေရထြက္ပစၥည္းပို႔မွ ျပည့္မွာကိုး။ အဲဒီအထဲမွာမွ ပုစြန္က ၁၃၂၁၃ မက္ထရစ္ တန္ပို႔တာရွိတယ္” ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္း၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ငါး၊ ပုစြန္အပါအ၀င္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈမွ ရရွိေသာ၀င္ေငြသည္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၅၀ ႏွင့္ သန္း ၇၀၀ ၾကားသာ ရရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ ေမြးျမဴေရးက႑ တည္ေဆာက္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ကဏန္းေပ်ာ့ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ ေမြးျမဴေရးက႑ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရွိ သီရိအဏၰ၀ါခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အသံုးခ် ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“သားငါး၊ ပုစြန္က႑နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေမြးျမဴေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၃ ဒသမ ၅ သန္းေလာက္ရွိတယ္လို႔ မွန္းဆခ်က္ေတြအရ သိရတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဒီနယ္ပယ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ငါး၊ ပုစြန္ ေမြးျမဴေရးကို ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ငါး၊ ပုစြန္ ေမြးျမဴေရးဟာ ေျမကိုအသံုးခ်မႈမွာ အလြန္တန္ဖိုးရွိတဲ့ အသံုးခ်မႈျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ ရြက္ေနတဲ့ ဧက ၈၀၀၀၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္။ တရား၀င္ထူေထာင္ထားတဲ့ ဧကဟာ ၄၀၀၀၀ ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေမြးျမဴေရး စနစ္တစ္ခုကို ျပန္ၿပီးလွည့္ၾကည့္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ေမြးျမဴေရးကေန ငါး၊ ပုစြန္ ႏိုင္ငံတကာကို တင္ပို႔ခဲ့တာဟာ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၄ ဒသမ ၃ သန္း ေငြေၾကးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၅ သန္းေလာက္ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့တယ္။ ပမာဏ မ်ားၿပီး ေငြတန္ဖိုးနည္းရတာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုၿပီး ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ငါးထက္ပုစြန္က ေစ်းပိုႀကီးတယ္။ ပုစြန္ရဲ႕ ေမြးျမဴႏိုင္တဲ့အခန္း က႑ဟာလည္း က်လာတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ေတြ႕ရတယ္။ အတိတ္ကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး အေရွ႕ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ ငါး၊ ပုစြန္ ေမြးျမဴေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးက႑ကို လတ္တေလာ ရွိေနတဲ့ ဧက ၈၀၀၀၀ ကို ပိုမိုအဆင့္ျမႇင့္တင္တဲ့ နည္းပညာေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ကလည္း က႑တစ္ခုအေနနဲ႔ စဥ္းစားရမယ္။ လက္ရွိ ရွိေနတာကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါးကန္ေတြကို တည္ေဆာက္တာက စၿပီးေတာ့ ကန္ေတြကို ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိး တူးေဖာ္ၿပီး ငါး၊ ပုစြန္က႑ရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈကို ထည့္သြင္းႏိုင္တဲ့ ဇုန္ႀကီးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းနဲ႔အညီ ေမြးျမဴေရးက႑ တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဧကေပါင္း ၄၈၀၀၀၀ ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ တရား၀င္ တူးေဖာ္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ေျမဧကမွာ ၁၀၈၀၀၀ သာ ရွိသည္။