ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူဦးေရႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ရွိေစရန္ ဆရာ၀န္ ၃၄ ဦး၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ တစ္ဦးႏွင့္ သူနာျပဳ ၆၄ ဦး ထပ္မံခန္႔ထား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကုန္ခန္႔က ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူဦးေရႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ရွိေစရန္ ဆရာ၀န္ ၃၄ ဦး၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ တစ္ဦးႏွင့္ သူနာျပဳ ၆၄ ဦးအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ထပ္မံ ခန္႔အပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ား အပါအ၀င္ သားဖြားဆရာမ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ စသည့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ ေမြးထုတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ဦးစားေပးအစီအစဥ္ သတ္မွတ္၍ ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း (စစ္ေတြ) ၌ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းသား သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၄၃၀၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ (၂) ေျခာက္လ သင္တန္းကို စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ သင္တန္းသားသင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၁၀၁ ဦးျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိၿပီး ရာထူးတိုး၍ လစ္လပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူျခင္း အပါအ၀င္ အျခားလစ္လပ္ေနရာမ်ား၌ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုမ်ား၌ ဆရာ၀န္မ်ား ပိုမိုခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေမြးထုတ္ေပးေသာ ဆရာ၀န္မ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဦးစားေပး ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္လည္း ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ (၂) သင္တန္းသားေခၚယူျခင္း၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းအတြက္ သင္တန္းသားသင္တန္းသူ ေခၚယူျခင္းမ်ား၌ ေဒသခံမ်ားအား ေခၚယူျခင္းျဖင့္ သင္တန္းၿပီးဆံုး၍ တာ၀န္ခ်ထားရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအား ဦးေစားေပး ေခၚယူသင္တန္းေပး၍ ေမြးထုတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားမ်ား ပိုမိုေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ရွိ စစ္ေတြ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခု (လ်ာထား-ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕) ၌ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းအသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္သြားႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရရွိေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္သည္ နိမ့္က်ေနၿပီး ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္တစ္ခု ရွိရန္အတြက္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား အနည္းဆံုး ၂၂ ဦးရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု အၾကံျပဳထားေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းအရ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ က်န္းမာေရးလုပ္သား အင္အားသည္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ ၁၆ ဦးခန္႔ ရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ငါးဦးသာ ရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးေသႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ ျမင့္ေနေၾကာင္း၊ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ရွိသည့္ ေဆး႐ုံ ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားၾကေၾကာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး႐ံုျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ ေရာဂါအမ်ားအျပား မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ က ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနစစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လံုေလာက္စြာ ရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခားေဒသမွ လာေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကြင္းဆင္း ႀကီးၾကပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ ေန႔တြက္စရိတ္၊ ခက္ခဲေဒသ ခြင့္ျပဳစရိတ္၊ ခရီးစရိတ္ စသည္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အင္းဒင္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးေနၿပီး ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အခ်ဳပ္ခ်ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး ေျပာၾကား

အင္းဒင္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးေနၿပီး လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အခ်ဳပ္ခ်ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤါလီ ၁၀ ဦး အသတ္ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိတြင္ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကုိ အစုိးရက ဖမ္းဆီးထားသည္။

“အင္းဒင္ျဖစ္စဥ္ပါတဲ့ ရဲေပါ့ေနာ္။ အဲဒီမွာ ပါ၀င္တဲ့သူေတြကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးေနတယ္။ ဒါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရပဲ။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီး စစ္ေဆးတယ္ဆုိရင္ အခ်ဳပ္ထဲထည့္တာပဲ။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီးသား။ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ ပတ္သက္ဆက္စပ္တဲ့ သူေတြ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနတယ္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးစဥ္ ကာလမွာေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းထားတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနမွ ျမန္မာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အစုိးရက ျဖစ္စဥ္အေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနခ်ိန္တြင္ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ တြင္ အင္းဒင္ျဖစ္စဥ္၏ ၎တုိ႔ ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က အင္းဒင္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကနဦး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ကတည္းက ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အင္းဒင္ေက်းရြာ၌ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ဘက္သို႔ နယ္ေျမရွင္းလင္းစဥ္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အင္အား ၂၀၀ ခန္႔က တုတ္၊ ဓားမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ၀ိုင္းရံ တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ေသနတ္မိုးေပၚေထာင္ ေဖာက္ကာ သတိေပးတားျမစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီမ်ား ထြက္ေျပးသျဖင့္ လိုက္လံဖမ္းဆီးရာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးအား စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္း၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားစဥ္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ၎တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္စဥ္ ေမာ္လ၀ီဆရာမ်ားက အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ စည္း႐ံုးခံထားရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦး အား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ရဲစခန္းသို႔ အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္းဒင္နယ္ေျမ ရဲစခန္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွစ္စီးကို သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက မိုင္းဆြဲတိုက္ခိုက္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း၊ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ၎နယ္ေျမ၀န္းက်င္တစ္၀ိုက္၌ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသျဖင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး ျဖန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ေနရသည့္အတြက္ ၎ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦး အား ရဲစခန္းသို႔ လက္ဆင့္ကမ္း ပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အား သုသာန္သို႔ ေခၚေဆာင္ သတ္ျဖတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ အင္းဒင္ေက်းရြာမွ ရြာသားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ၀န္ခံထြက္ဆိုသျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ေသာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထက္ဌာန အဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈ မရွိေသာ္လည္း ကြပ္ကဲရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုလည္း လိုအပ္သလို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း သတင္းထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိစဥ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အလားတူ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဂူတာျပင္ေက်းရြာ၀န္းက်င္တြင္ ရာႏွင့္ ခ်ီသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား ေနရာ ငါးေနရာတြင္ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔ကုိ အက္စစ္ေလာင္း၍ ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနေၾကာင္း AP သတင္းဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကို ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ေျမကြင္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့သည့္ ပဏာမစိစစ္ခ်က္အရ AP သတင္းဌာန၏ေဖာ္ျပခ်က္မွာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု အစုိးရက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး အျပင္ဘက္တြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူမ်ားအား တ႐ုတ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး အျပင္ဘက္တြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူမ်ားအား တ႐ုတ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံစဥ္

ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး အျပင္ဘက္တြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္ေနသူမ်ားအား တ႐ုတ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သံတမန္အဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေတာင္ၿပိဳလက္ယာအနီး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးအျပင္ဘက္တြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေနရပ္ျပန္လာေရး အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းရာတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားက ယခင္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာတြင္သာ ေနလိုေၾကာင္းႏွင့္ လွဖိုးေခါင္ေက်းရြာ ၾကားစခန္းတြင္ မေနလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း ၎တို႔အဆိုအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ မိုင္တိုင္ ၃၄ နွင့္ ၃၅ ၾကား နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးႏွင့္ သုညမ်ဥ္းၾကားတြင္ တရားမ၀င္ ဘဂၤါလီအိမ္ေျခ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သံတမန္အဖြဲ႕တြင္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ လာအိုႏိုင္ငံမွ သံအမတ္မ်ားႏွင့္ သံ႐ံုးတာ၀န္ခံ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သံတမန္အဖြဲ႕သည္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕ရွိ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး အျပင္ဘက္တြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူမ်ားအား တ႐ုတ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံစဥ္

အဆိုပါ သံတမန္အဖြဲ႕သည္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ရွိ ေတာင္ၿပိဳ၊ ငါးခူရ၊ လွဖိုးေခါင္ စသည့္  ျပန္လည္ လက္ခံေရး စခန္းမ်ားတြင္ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ား ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္သို႔လည္း သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခရီးစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္မွ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ျပန္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ၿပိဳႏွင့္ ငါးခူရ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္း၌ လ၀က၊ လူ/ကယ္/ျပန္၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ သူနာျပဳတို႔ျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ လာမည့္သူမ်ားအား လက္ခံေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ရခိုင္ျပည္နယ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းတို႔ ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕သည္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး အျပင္ဘက္တြင္ ယာယီတဲအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္လက္ခံမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလို ျပန္လည္လက္ခံမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္ းကိစၥမ်ား စိစစ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး အျပင္ဘက္တြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူမ်ားအား တ႐ုတ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဧည့္ေဂဟာရွိ Kempinski Hotel ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို ျပန္လည္ ေခၚယူေရးအတြက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ပထမအႀကိမ္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး သေဘာတူညီမႈ စာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူ၊ လ၀ကညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေဌးလိႈင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ (၁) ရဲမွဴးခ်ဳပ္ မ်ဳိးေဆြ၀င္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ႏိုင္ငံျခားေရး အတြင္း၀န္ H.E.Mr. Shahidul Haque ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စုစုေပါင္း ၃၂ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ သေဘာတူညီမႈ စာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ကတည္းက လက္ခံရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ႏွင့္ ငါးခူရနယ္စပ္တို႔မွ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အိုးထိန္းေက်းရြာႏွင့္ လွဖိုးေခါင္ ၾကားစခန္းတြင္ ယာယီေနရာခ်ထားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခမွတစ္ဆင့္ ငါးရက္အတြင္း ဘဂၤါလီခုနစ္ရာေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၁၆ ရြာမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၇၈၈ ဦး ကမ္းေျခသို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိ

ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခမွတစ္ဆင့္ ငါးရက္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဘဂၤါလီ ခုနစ္ရာေက်ာ္ ထြက္ခြာသြားၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၁၆ ရြာမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၇၈၈ ဦး ကမ္းေျခသို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ ညေန ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔  ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေသကံခြဆုံ၊ စိမ္းညႇင္းျပာ၊ သိမ္ေတာင္၊ ဆင္ခုန္တိုင္၊ အေနာက္ျပင္၊ ကြန္တိုင္၊ ဖုံညိဳလိပ္၊ ဦးလွေဖ၊ ဖိုးေခါင္ေခ်ာင္း၊ ရြက္ညိဳေတာင္၊ ကင္းေတာင္၊ ဗဒန္နာ၊ သပိတ္ေတာင္၊ ေျမာင္နား၊ ၀ရကြၽန္းႏွင့္ ကက်က္ဘက္ေက်းရြာ ၁၆ ရြာမွ ဘဂၤါလီ ၇၈၈ ဦး (က်ား ၃၇၅၊ မ ၄၁၃) ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေနစရာ၊ စားစရာ၊ အလုပ္အကိုင္ အခက္အခဲ ရွိသျဖင့္ ၎တို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ စိမ္းညႇင္းျပာေတာင္ေက်ာ္ လမ္းအတိုင္း ထြက္ခြာလာေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းမတိုင္မီ  ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ ညေန ၇ နာရီခြဲတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ကင္း စခန္းအၾကား ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ခြာရန္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာ ၁၂ ရြာမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ  ၈၅၃ ဦး ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္အထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ စုစုေပါင္း ဘဂၤါလီ ခုနစ္ရာေက်ာ္ ထြက္ခြာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ အဆိုပါ ကမ္းေျခေနရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာရန္ က်န္ေနသည့္ ယခင္ ၉၃ ဦး(က်ား ၄၀၊ မ ၅၃) ရွိသျဖင့္ ယခု စုစုေပါင္း ၈၈၁ ဦး (က်ား ၄၁၅၊ မ ၄၆၆) ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ျပန္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ကုန္တင္ပို႔မႈမ်ားျပားလာခဲ့သျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ သိန္းဖိုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ဒီဇင္ဘာလထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာေျခာက္သိန္းေက်ာ္ဖိုး ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ကုန္တင္ပို႔မႈမ်ားျပားလာခဲ့သျဖင့္ ဇန္န၀ါရီအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ သိန္းဖိုး တင္ပုိ႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ ဒီဇင္ဘာထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ဖိုး ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးညြန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရွိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ပို႔ကုန္သီးသန္႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၄၃  ေဒၚလာသန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဇန္န၀ါရီတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ သန္းထိ တိုး ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ပို႔ကုန္တစ္ခုတည္းကိုသာေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဆန္ပမာဏ မ်ားျပားစြာ တင္ပို႔လာရျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ကုန္သြယ္မႈတိုးတက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“ဇန္န၀ါရီလကစၿပီး ဆန္တင္ပို႔မႈအား ေကာင္းလာတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကလည္း ဒီဘက္ကပို႔သမွ် ဆန္၀ယ္ေနတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလထဲတြင္ ပို႔ကုန္ ပမာဏစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ေပါင္း ၁ ဒသမ ၄၇၉ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈရွိေနၿပီး အမ်ားဆံုးပို႔ကုန္မွာ ဆန္ပို႔ကုန္အမ်ားျဖစ္ဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ရပ္နားခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွစကာ ျပန္လည္ကုန္သြယ္မႈျပဳေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၃၁  ရက္အထိ ပို႔ကုန္အေမရိကန္ ေဒၚ လာသံုးသိန္းေက်ာ္ဖိုး တင္ပို႔ခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း ဆန္အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ပို႔ကုန္ တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာတစ္သန္း ေက်ာ္ဖိုးခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ပထမအပတ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသံုးသိန္းေက်ာ္ဖိုးရွိခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ သိရသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတစ္ခုတည္းမွ ဆန္တင္ပို႔မႈပမာဏမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္အထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၆၁၄၄ တန္ခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ဆန္တင္ပို႔မႈမွ ရရွိသည့္၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္ ေဒၚ လာငါးသန္းခြဲခန္႔ဖိုးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဆန္ကိုတစ္ေန႔လွ်င္ စက္ေလွ ငါးစင္းခန္႔ တင္ပို႔ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ ပမာဏတိုးတက္လာသျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ​ေရႊဇားေက်း႐ြာအုပ္​စု၊ ကမ္​းပုိင္​နား​ေက်းရြာ၌ ေနအိမ္ ေျခာက္လံုး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

Photo-K.T.Y.K.K

ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ​ေရႊဇားေက်း႐ြာအုပ္​စု၊ ကမ္​းပုိင္​နား​ေက်းရြာ၌ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနအိမ္ ၆ လံုး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ​ေရႊဇားအုပ္​စု၊ ကမ္​းပုိင္​နား​ေက်းရြာ၌ ရာ​ေဇာက္​ဒူလာ (ဘ) ​ေနာ္​ဇီလာ​ေမာက္​ ဆိုသူ၏ ေနအိမ္သည္ ဇန္​န၀ါရီ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္ အခ်ိန္​ခန္​႔တြင္​ မီးဖုိမီးႂကြင္​မီးက်န္​မွတစ္​ဆင္​့ အနီး႐ွိ ဝါးထရံသုိ႔ မီးကူးစက္​​ေလာင္​ကြၽမ္​းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး
ေနာက္ထပ္​ ေနအိမ္​​ ၅ လုံးသို႔ ကူးစက္မီး​ေလာင္​ကြၽမ္​းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မီး​ေလာင္​မႈအား ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္​ဦးစီးမွဴး႐ုံးမွ မီးသတ္တပ္​ဖြဲ႔ဝင္​ ၂၀ ဦး ၊ မီးသတ္​ကား ႏွစ္စီးႏွင့္ လုံျခဳံ​ေရးတပ္​ဖြဲ႔ဝင္​မ်ား လုိက္​ပါၿပီး မီးၿငိမ္​းခဲ့ၾကရာ နံနက္ ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္အခ်ိန္​တြင္​ မီးထိန္​းနိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ နံနက္ ၂ နာရီ ၂၀ မိနစ္အခ်ိန္​တြင္​ မီးၿငိမ္​းခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

Photo-K.T.Y.K.K

မီးစ​တင္​​ေလာင္ကြၽမ္းသည့္ ေနအိမ္​ပုိင္​႐ွင္​မွာ ရာ​ေဇာက္​ဒူလာ (ဘ) ​ေနာ္​ဇီလာ​ေမာက္​ ဆိုသူ၏ ေနအိမ္ျဖစ္ၿပီး (၁၅×၁၂ ×၁၀ )​ ေပ၊ ဓနိမုိး ဝါးထရံကာ၊ ​ေျမစုိက္​​ေနအိမ္​ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ​ေဘးကပ္​လ်က္​​ ေနအိမ္​မ်ားမွာ ဇီယာညီဆလမ္​၏ ေနအိမ္ (၁၅×၁၂ ×၁၀ )​ ေပ ဓနိမုိး ဝါးထရံကာ၊ ​ေျမစုိက္​​ေနအိမ္​ ၊အဘူကာ​ေလာင္၏ေနအိမ္ ​(၁၅×၁၂ ×၁၀ ) ​ေပ၊ ဓနိမုိး ဝါးထရံကာ ​ေျမစုိက္​​ေနအိမ္​ ၊ႏူ႐ူလာ​ေမာက္​၏ ေနအိမ္ (၂၀×၂၅×၁၂ )​​ေပ သြပ္​မုိး၊ ဝါးထရံကာ၊ ​ေျမစုိက္​​ေနအိမ္​ ၊ ​ေရာ္​႐ွီတာ​ေမာက္​၏ ေနအိမ္ (၂၀×၂၅ ×၁၂ )​ေပ သြပ္မုိး၊ ဝါးထရံကာ၊ ​ေျမစုိက္​​ေနအိမ္​ ၊ ရာ​ေမာက္​ဒူလာ၏ ေနအိမ္ (၂၀×၂၅×၁၂ ) ​ေပ သြပ္​မုိး၊ ဝါးထရံကာ၊ ​ေျမစုိက္​​ေနအိမ္တို႔ကို ကူးစက္မီးေလာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈတန္​ဖုိးမွာ ၂၁၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၿမိဳ႕ဦးရြာသစ္ ေက်းရြာတြင္ မီးဖို မီးၾကြင္းမီးက်န္မွတစ္ဆင့္ ဘဂၤါလီ ေနအိမ္တစ္လံုး မီးေလာင္ဆံုးရွံဳးမႈ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းကျဖစ္ပြားခဲ့ေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။ သားေ႐ႊဦး(ကစၧပ)

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အနီး ေမာင္နီ (အလယ္႐ြာ) ရွိ ဘဂၤါလီေနအိမ္တစ္လံုးမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၁၂ သိန္းခဲြေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိ

ဖမ္းဆီးရမိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အနီး  ေမာင္နီ (အလယ္ရြာ ) ရွိ  ဘဂၤါလီေနအိမ္တစ္လံုးမွ ကာလတန္ဖိုး က်ပ္သိန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ရွိ စိတ္ၾကြ ေဆးျပား ၁၂ သိန္းခဲြေက်ာ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ သတင္းအရ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ထြန္းျမင့္ထြန္း ဦးစီးသည့္ လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖဲြဲ႕သည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အနီး ေမာင္နီ (အလယ္) ရြာ ေန ဟာေဆာင္း (၄၀ ႏွစ္)၊ (ဘ)  ႏူရ္ေဘာ္ေရွာ႔  ေနအိမ္အားသတင္းအရ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ ဟာေဆာင္းမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၿပီး  ေနအိမ္ျခံ၀င္းအတြင္း ေတြ႕ရွိရသူ ေဒၚရာဘီယာခါတူ (၅၀ ႏွစ္) (ဘ) ႏူ႐ူဇာမာ ႏွင့္မာမတ္အီႏူစ္ (၂၂ ႏွစ္) (ဘ) ရွာေကးအာမတ္ တို႔ ႏွစ္ဦးကိုေတြ႕ရွိရၿပီး ေနအိမ္ျခံ၀င္းအတြင္း ေျမသားမ်ားတင္၍ ရပ္ထားေသာ ေထာ္လာဂ်ီအား သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ ရွာေဖြစစ္ေဆးရာ ေျမသားမ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေသာ ဆာလာအိတ္ ခုနစ္အိတ္ေတြ႕ရွိၿပီး ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆးရာ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားခန္႔မွန္း ၁၂၅၀၀၀၀  ေက်ာ္ ေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသည့္စိတ္ၾကြ ေဆးျပားမ်ားမွာ ကာလတန္ဖိုး သိန္းေပါင္းႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ဆန္တင္ပို႔မႈအားေကာင္းလာၿပီး ဇန္န၀ါရီလသံုးပတ္အတြင္း ဆန္အပါအ၀င္ ပို႔ကုန္ ေဒၚလာတစ္သန္းခြဲဖိုးခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဆန္မ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ တင္ပို႔ရန္ စက္ေလွေပၚတင္ေဆာင္ေနစဥ္

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ဆန္တင္ပို႔မႈအားေကာင္းလာေနၿပီး ဇန္န၀ါရီလ သံုးပတ္အတြင္း ဆန္အပါအ၀င္ ပို႔ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းခြဲဖိုးခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ပို႔ကုန္ပမာဏ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔လာႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္အထိ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅၅၀ သန္းခန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလတစ္လလံုး ပို႔ကုန္တန္ဖိုးထက္ ပိုမို ကုန္သြယ္လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ပို႔ကုန္သီးသန္႔ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၂၁ သန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလထဲတြင္ ပို႔ကုန္ပမာဏ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၇၉ သန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ဆန္၊ ငါး ေျခာက္၊ ခ်င္းတို႔ကို တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဆန္၀ယ္လိုအား ေကာင္းေနသျဖင့္ ဆန္ကို တစ္ေန႔လွ်င္ စက္ေလွငါးစင္းခန္႔အထိ တင္ပို႔ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ပို႔ကုန္တစ္ခုတည္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္လံုး၀မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားဆံုး ပို႔ကုန္မ်ားတြင္ ဆန္၊ ငါးေျခာက္ႏွင့္ အျခားကုန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ရပ္နားခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွစ၍ ျပန္လည္ ကုန္သြယ္မႈျပဳေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္အထိ ပို႔ ကုန္ ေဒၚလာသံုးသိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အၾကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ထိုင္းဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Prof.Dr. Surakiart Sathirathai ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲနယ္စပ္ရွိ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းတြင္ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈ

ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲနယ္စပ္ လက္ခံေရးစခန္းမ်ားသုိ႔ ထုိင္းဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အၾကံေပးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအၿငိမ္းစား ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Prof.Dr. Surakiart Sathirathai ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲနယ္စပ္ရွိ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းတြင္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရိွမႈ အေျခအေနမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္က ကြင္းဆင္း ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၅၅ မိနစ္တြင္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲသို႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား စိစစ္လက္ခံေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ျပင္ဆင္ထားသည္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္၀င္လာသူမ်ား ၀င္ေရာက္မည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး တံတားအနီး စစ္ေဆးရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီး ေက်ာက္တိုင္တြင္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ေမာင္ေတာ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပန္၀င္လာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ယာယီထားရွိမည့္ လွဖိုးေခါင္ၾကားစခန္းသို႔လည္း သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကို လက္ခံရန္ စီစဥ္ထားရွိမႈ

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေကာ္မတီ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ား လိုက္ပါခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ CCTV ၊ TV asahi အစရွိသည့္ မီဒီယာမ်ားလည္း လိုက္ပါလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ အၿငိမ္းစား ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Prof.Dr. Surakiart Sathirathai ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အၾကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီတို႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားကို စနစ္တက် စိစစ္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ျပန္လည္ လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ လက္ခံေရးစခန္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေရလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား ငါးခူရလက္ခံေရးစခန္းတြင္ လည္းေကာင္း ျပန္လည္လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို ႔လက္ခံရာတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ကနဦးအေနျဖင့္ စခန္းတစ္ခု၌ တစ္ရက္လွ်င္ လူဦးေရ ၁၅၀ စီျဖင့္ စခန္းႏွစ္ခုအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ စုစုေပါင္း ဦးေရ ၃၀၀ လက္ခံမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးရက္ လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္လက္ခံမည့္ လူဦးေရအား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထပ္မံညိႇႏိႈင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ား က႑အလိုက္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း လက္ခံေရးစခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ငါးဖမ္းေလွႏွင့္အတူ ၀င္ေရာက္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား သံုးဦးကို သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ စိတ္ၾကြေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ နတ္ျမစ္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိ

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲ  ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) ၀င္၊ ထြက္ စခန္း (POE) တံတားတြင္ အေျချပဳေနသည့္ ဓည၀တီ ေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တိုက္ကင္းလွည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကညင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ျပင္ျဖဴေခ်ာင္းၾကား ေရယာဥ္မွ ကိုက္ ၃၀၀ ခန္႔အကြာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ေလွာ္ခတ္ေနေသာ မသကၤာဖြယ္ ေလွတစ္စင္းကို ေတြ႕ရွိ၍ ေခၚယူရာ လာေရာက္ျခင္း မရွိဘဲ ေလွာ္ခတ္ထြက္ေျပးသျဖင့္ လိုက္လံဖမ္းဆီးရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား သံုးဦးႏွင့္အတူ လက္ခတ္ေလွ တစ္စင္းအား ငါးဖမ္းပိုက္တစ္ဖံု၊ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ထုပ္ထားေသာ စိတ္ၾကြေဆးျပားဟု ယူဆရသည့္ အထုပ္တစ္ထုပ္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ အထုပ္အား ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးရာ WY ႏွင့္ R ေရာရာစာတမ္းပါ စိတ္ၾကြေဆးျပားေဆး အေၾကမႈန္႔ ဂရမ္ ၅၆၀၊ ကာလတန္ဖိုး တစ္ဂရမ္လွ်င္ ကာလတန္ဖိုး က်ပ္၂၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၁၂၀၀၀၀၀ ႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၅၇၀၀၊ တစ္ျပားလွ်င္ ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ ၂၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ကာလတန္ဖိုးက်ပ္ ၁၁၄၀၀၀၀၀ ကို တရားခံ သံုးဦးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးရမိ တရားခံမ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ တကၠနပ္ၿမိဳ႕၊ နတ္ေတာင္ရြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အမ္ဖန္ (ဘ) ေရွာင္႐ွဴးအာေလာင္ (၂၂ ႏွစ္)၊ ေဇာ္ဟီးရာေမာက္ (ဘ) မာမြတ္ဆလမ္ (၃၁ ႏွစ္ )၊ အီလီယာစ္ (ဘ) ႏို႐ူေဆာင္း (၁၉ ႏွစ္) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးတရားခံမ်ားအား စစ္ေမးခ်က္အရ ၎တို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ နတ္ေတာင္ရြာတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခန္႔တြင္ ရြာမွ ငါးဖမ္းရန္ ထြက္လာစဥ္ နတ္ေတာင္ရြာ အေပၚဘက္ျခမ္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေမာင္ဇူဆိုသူ ၎တို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေပါင္းဇားေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ အာေလာင္ဆိုသူထံမွ ပစၥည္းတစ္ခု သြားယူေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေငြေၾကး တာကာတစ္ေသာင္းေပးမည္ဟု ခိုင္းေစသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရပိုင္နက္အတြင္း ငါးဖမ္းပိုက္ခ်ၿပီး ျပင္ျဖဴေခ်ာင္း၀အနီးသို႔ သြားေရာက္ကာ အမည္မသိ လူႏွစ္ဦးထံမွ ပစၥည္းယူၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာစဥ္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။