ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုံမွန္တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ေမ ၄ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ တိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး)

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုံမွန္တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေမ ၄ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ တိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ထုိသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစိုးရသစ္ တာ၀န္လႊဲေျပာင္း ရယူစဥ္ကပင္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း၍ မိမိတို႔ ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ရသည္မ်ားလည္း ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုံမွန္တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လုံျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း စသည္အားျဖင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီ အေနျဖင့္ မူလေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခအေနအရ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ဦးစားေပးခြဲျခားကာ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရရွည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔မွာ ပဋိပကၡမ်ား ေရရွည္ကင္းေ၀းေစမည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမို၍ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ လုပ္ကိုင္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ယခင္အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္က ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးတို႔မွ ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ထားသည့္ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ UEHRD လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ႏွစ္ရက္ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္မည္

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာငုယင္စြမ္းဖု၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံကုိ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ငုယင္စြမ္းဖု၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံကုိ မၾကာခင္ကာလအတြင္း တရား၀င္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္မည္ဟုသာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ဗီယက္နမ္အစုိးရ၏ တရား၀င္ Twitter စာမ်က္ႏွာတြင္မူ ဧၿပီ ၁၉ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာခရီးစဥ္ လာေရာက္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယခုခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗီယက္နမ္အစိုးရပိုင္ Voice of Vietnam သတင္းဌာန အပါအ၀င္ အျခားဗီယက္နမ္သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ အစဥ္အလာအရ ခိုင္မာသည့္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ထားသည့္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က သံတမန္ဆက္ဆံေရး စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည့္ ကာလမ်ားတြင္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး Nguyen Phu Trong ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း၌လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ကုန္သြယ္မႈသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၂၈ ဒသမ ၃ သန္းအထိရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံခန္႔တန္ေၾကးရွိ စီမံကိန္း ၇၀ ျဖင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သတၱမေျမာက္ အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမႈအရ သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (ေအပက္) အဖဲြ႕ ၀င္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံပဲြကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသမၼတ မစၥတာထရမ္ဒုိင္ကြမ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ဦးထင္ေက်ာ္ သမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ဗီယက္နမ္သမၼတ မစၥတာ က်န္းဒိုက္ကြမ္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံကုိ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရကေန ပါတီျပန္မည္လား

မတ္ ၂၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္အၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔အား ေတြ႕ရစဥ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ပါတီအေရးဗ်ာမ်ားေနရေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ဆန္းစစ္၊ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေရး ေရွး႐ႈမည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသို႔ ျပန္လည္အေျခခ်၍ ပါတီကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ရမည့္သေဘာမွတစ္ပါး  အျခားမရွိႏိုင္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ဦးေဆာင္ေနၿပီး အာဏာရအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ေနမည့္ အခင္းအက်င္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။

ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္တို႔ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၄ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဒုတိယဥကၠ႒(၁) ႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠ႒(၂)အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ရက္အနည္းငယ္ အလြန္တြင္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ နံပါတ္(၂)ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္လာၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလြန္ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဦးေဆာင္ဖို႔ လ်ာထား သတ္မွတ္ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

သမၼတသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္အတူ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ဦးတည္မည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို အစျပဳ၊ စဥ္းစား၊ ျပင္ဆင္ေနၿပီဟုလည္း ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလတြင္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ အစြမ္းျပရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အစြမ္းျပႏိုင္ေျခနည္းေလေလ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ အလားအလာသည္ မြန္းက်ပ္ေလေလဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ႏွစ္ႏွစ္လိုကာလကတည္းက အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ေရးကို အားကုန္႐ုန္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အာဏာရဒီခ်ဳပ္ပါတီကိုလည္း ျပန္တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားအၾကားတြင္ အာဏာရ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ ေလ်ာ့ရဲ ေပ်ာ့ျပဲေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕တာ၀န္မ်ားမွ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ တရား၀င္ လူလံုးျပလာႏိုင္ေျခကလည္း ျမင့္မားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေစာဆံုး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၊ ေနာက္အက်ဆံုး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေနရာကို ျပန္ရယူႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္ဟုလည္း သံုးသပ္ၾကသည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး သံုးပါးစလံုးတြင္ အေရးပါေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ပါတီကို ျပန္လည္ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ကာလမတိုင္မီ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကဲၿပီး ဗဟိုဦးစီးစနစ္ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈနည္းသည့္ ပါတီတည္ေဆာက္ေရး ပံုစံသစ္ကို ဦးစြာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား ဦးေဆာင္မည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးစီးဦးေဆာင္မွသာ အစပ္အဟပ္ တည့္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေတာအတြင္း ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပါတီညီလာခံေခၚယူက်င္းပၿပီး ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္၍ ပါတီကို အမာခံမ်ား၊ အမာခံေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္လ်က္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ စက္ကုန္ဖြင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲထက္ ပိုမိုၾကမ္းတမ္းခက္ခဲႏိုင္ၿပီး စိန္ေခၚမႈ ျမင့္မားႏိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အစိုးရတာ၀န္မ်ားမွ ႏုတ္ထြက္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို ျပန္လည္ဦးေဆာင္ရန္ ေဆာ္ၾသသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးကာလ ၀န္းက်င္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒ တာ၀န္ကို မလြဲမေသြ ျပန္လည္ထမ္းရြက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိမည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔အေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ႀကိဳးနီစနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာေကာင္းမြန္ေရးတို႔အျပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး၊ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး၊ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေကာင္းမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီညီ၊ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ၿပိဳင္တူတြန္း၊ ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကို  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိလာႏိုင္မည္ဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ခ်ဥ္းကပ္စဥ္းစားမည္ ဆုိလွ်င္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေက်ာသားရင္သား မခြဲမျခား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ပဓာနက်မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မွားခဲ့သည့္ အမွားမ်ဳိး ထပ္မမွားေအာင္ ဆန္းစစ္၊ ျပဳျပင္ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးမည္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚဦးမည္ဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုမို ထိခိုက္ပြန္းရွေစမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ထပ္မံအႏိုင္ရရွိေရးကို အလွမ္းေ၀းသြားေစႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရမွတ္တမ္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရမွတ္တမ္းေလာက္ ေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါးသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားအၾကား ဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲထက္ ပိုမိုအႏိုင္ရရွိလာႏိုင္ေျခ ရွိသည္။ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔ကို အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရရွိႏိုင္ရန္ ရည္သန္လ်က္ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ေရးစိုင္းျပင္းသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသလိုပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ပါတီဥကၠ႒ေနရာကို ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အစိုးရယႏၲရားႀကီးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မပါဘဲ ေမာင္းႏွင္ရမည့္ သေဘာရွိေနသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တို႔တြင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္အၾကား ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ားသည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးပါလာမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကာ လမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျခစြမ္းေျခစ ေပ်ာက္ေနဦးမည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အလားအလာသည္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရးကို မာရသြန္ေျပးပြဲတစ္ခုႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေန႔ရက္မ်ားသည္ ပန္း၀င္ရန္ နီးကပ္လာေနသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္သည္ကား ပန္း၀င္အံ့ဆဲဆဲ ပန္းတိုင္ကိုလွမ္း ျမင္ေနရသည့္ ကာလပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ သက္လံုေကာင္းရန္ အေရးႀကီးသည့္အျပင္ အေမာမေဖာက္ရန္၊ ၾကြက္မတက္ရန္၊ ခလုတ္မတိုက္မိရန္၊ ေျပးလမ္းေပၚတြင္ ပစ္မလဲရန္ အလြန္အမင္းေသာ့ခ်က္က်ေသာ ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ပန္း၀င္အံ့ဆဲဆဲ ကာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အစိုးရတာ၀န္မ်ားမွ ႏုတ္ထြက္၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠ႒တာ၀န္ကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ရန္ အလားအလာ ျမင့္မားသည္ထက္ ျမင့္မားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္မည္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ၎မိခင္၏ ဇာတိၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ေျမာင္းျမႀကိဳးတံတား ျပတ္က်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွာ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕သို႔ ေနျပည္ေတာ္မွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမာင္းျမ ဂုန္နီစက္႐ုံရွိ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းတြင္ ဆင္းသက္ကာ ၎၏မိခင္ျဖစ္သူေဒၚခင္ၾကည္ ကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ ေဇယ်ေမဒိနီ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ကာ ဂါရ၀ျပဳ၍ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းသို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ျပတ္က်ခဲ့သည့္ ေျမာင္းျမႀကိဳးတံတားေနရာအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ၿပီးေနာက္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ပင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္မယ္၊ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္ေတာ့ မသိရေသးဘူး။ စီစဥ္စရာရွိတာေတြေတာ့ စီစဥ္ေနပါတယ္။ အေသအခ်ာေတာ့ ဘာမွေျပာလုိ႔ မရေသးဘူး” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္ က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ လာေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္အတြက္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ျပင္ဆင္မႈ စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ျခံ၀င္းထဲသုိ႔ မီးေလာင္ေစႏိုင္သည့္ပုလင္း ပစ္သြင္းသူ၏ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ ဗီဒီယုိဖိုင္ႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသအား စစ္ေဆး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ျခံ၀င္းအတြင္း မီးေလာင္ေစႏုိင္သည့္ပုလင္း ပစ္သြင္းသူအား မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ ႐ုံးထုတ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ ဗီဒီယုိဖုိင္ႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား ေပးအပ္ခဲ႔သည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသ အမ်ဳိးသမီးအား စစ္ေဆးခဲ့သည္။

လာေရာက္စစ္ေဆးခံသူမွာ ေဒၚထူးထူးေအာင္ဆိုသူျဖစ္ၿပီး လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ႔သည့္ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ဗီဒီယုိအား မွတ္တမ္းတင္ ႐ုိက္ကူးခဲ႔သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယုိႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚထူးထူးေအာင္က အခင္းျဖစ္စဥ္က ၎႐ုိက္ကူးခဲ႔သည့္ဓာတ္ပုံႏွင့္ ဗီဒီယုိဖုိင္မ်ားအေၾကာင္း၊ အဆုိပါဓာတ္ပုံႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ေပးအပ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ျခံ၀င္းအတြင္းသုိ႔ ၀င္းႏုိင္က ပုလင္းပစ္သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား သတင္းေပးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ားအား တရားခြင္၌ ထြက္ဆုိခဲ႔ေၾကာင္း တရား႐ုံးၾကားနာခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“အခု႐ုံးခ်ိန္းက သုံးခါေျမာက္ပါ။ အခုတစ္ေယာက္နဲ႔ဆုိ တရားလုိျပသက္ေသအျဖစ္ ေလးေယာက္စစ္ေဆးၿပီးပါၿပီ။ အခု႐ုံးခ်ိန္းကေတာ့ အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္က မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးကုိ စစ္ေဆးတာပါ” ဟု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ တြဲဖက္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးေနသည့္ ၀င္းႏုိင္မွာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၃၆ ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနသူျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ႐ုံးခ်ိန္းအား ဧၿပီ ၁၁ ရက္သုိ႔ ထပ္မံခ်ိန္းဆုိထားၿပီး ယင္းေန႔တြင္ တရားလိုျပသက္ေသ ထပ္မံစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္ကား (၁)ရပ္ကြက္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရိွ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျခံအမွတ္ ၅၄/၅၆ သို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲခန္႔က အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေရာက္ရိွလာၿပီး ျခံအတြင္းသို႔ မီးေလာင္ေစႏိုင္သည့္ ပုလင္းတစ္လံုး ပစ္သြင္းခဲ့ကာ အဆိုပါအမ်ဳိးသားမွာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားျဖင့္ ႀကိဳဆို

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု၌ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသို႔ တရား၀င္ခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E.Mr.Malcolm Turnbull က ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားျဖင့္ ႀကိဳဆုိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E.Mr.Malcolm Turnbull က မတ္ ၁၉ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု၌ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕က အေျမာက္ ၁၉ ခ်က္ ပစ္ေဖာက္ႀကိဳဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိပြဲၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏွစ္ႏုိင္ငံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးသာေအာင္ညြန္႔ႏွင့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုရွိ အမ္ဂ်ီ ၆၃ ခန္းမ၌ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Labour Party ေခါင္းေဆာင္ Mr.Bill Shorten ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ် အမ်ဳိးသား႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ၾသစေၾတးလ်-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး အထိမ္းအမွတ္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အထိမ္းအမွတ္သစ္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ႏွင့္ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် အထူးထိပ္သီးအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္အတြက္ မတ္ ၁၆ ရက္ ညေနပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားၿပီး မတ္ ၁၇ ရက္ႏွင့္ ၁၈ ရက္မ်ားတြင္ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် အထူးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ေရွ႕ေနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာရာဇ၀တ္မႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ တရားစြဲျခင္းအား ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ Christian Porter က မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ron Markel QC အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနအဖြဲ႕မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ ၾသဇာအာဏာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဘဂၤါလီမ်ားအား ေနရပ္ေဒသမ်ားမွ ေျခာက္လွန္႔ႏွင္ထုတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို မတားဆီးခဲ့ဟုဆုိကာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ တရားစြဲဆုိရန္ Victorian Magi Strates တရား႐ံုးမွတစ္ဆင့္ အဆုိတင္ခဲ့ရာ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ Christian Porter က ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးႏွင့္ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် အထူးထိပ္သီး အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ ထြက္ခြာ

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးသြားေရာက္ရန္ႏွင့္ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် အထူး ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ မတ္ ၁၆ ရက္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ဓနသဟာယႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဲလ္ကြန္တန္ဘဲလ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ  သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါခရီးစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အဖြဲ႕အား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ၾသစေၾတးလ်ဓနသဟာယႏုိင္ငံ သံ႐ံုးမွ သံ႐ံုးယာယီတာ၀န္ခံ Mr. Jeremy Peter Kruse  ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Holocaust အမွတ္တရျပတိုက္က ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေပးအပ္ထားေသာဆုအား ႐ုပ္သိမ္းျခင္းအေပၚ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီး တံု႔ျပန္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Holocaust အမွတ္တရျပတိုက္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) တို႔အေပၚ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟုအတည္ျပဳၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေပးအပ္ခဲ့သည့္ Elie Wiesel ဆုအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္အေျခစုိက္ ျမန္မာသံ႐ံုးက တု႔ံျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို မတ္ ၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါ Holocaust အမွတ္တရျပတိုက္သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ာမနီ နာဇီမ်ားက ဥေရာပတုိက္တြင္ ေနထိုင္ေနေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေျခာက္သန္းေက်ာ္အား လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မွ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျပသထားေသာ ေနရာျဖစ္သည္။

ျမန္မာသံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း အစၥေရးႏိုင္ငံအား ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ပထမဆံုး အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏွင့္ အစၥေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး တည္တံ့ ခိုင္ျမဲလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေရးသားထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ Holocaust ျဖစ္ရပ္ကို ေခတ္အဆက္ဆက္ လူအမ်ား သိရွိနားလည္ႏိုင္ေအာင္ Holocaust ျပတိုက္က ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ားကို အစဥ္တစုိက္ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Holocaust ျပတိုက္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ မွ်တသည့္အျမင္ သေဘာထားမရွိသူမ်ား၏ လွည့္စား အသုံးခ်ခံရသည့္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံက စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္မႈေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အားေပး ေထာက္ခံေနျခင္း ရပ္တန္႔သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ရခိုင္ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ တိုက္တြန္းသည့္ သေဘာေဆာင္ေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အစၥေရးႏိုင္ငံဟာ ဆိုလို႔ရွိရင္ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ႏွစ္ကလည္း တစ္ႏွစ္တည္းျဖစ္ပါတယ္။ အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားမွာ ေရရွည္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိပါတယ္။ အစၥေရးႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္တုန္းက ဒုကၡမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ Holocaust ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြအတြက္ အင္မတန္ စိတ္ထိခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္မ်ိဳးကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လံုး၀မျမင္ခ်င္ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးကေန သူတို႔ ဒုတိယကမၻာစစ္တုန္းက ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ ခိုင္းႏိႈင္းထားတဲ့ဟာက လံုး၀ မဆီေလ်ာ္ပါဘူး။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေနတဲ့ သူတို႔ေျပာေနတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ လံုး၀ ဆက္စပ္မႈမရွိပါဘူး။ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ သူတို႔ ေျပာတဲ့ဟာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္aတာ္တို႔အေနနဲ႔ အျမဲတမ္း ရွင္းျပဖို႔ အဆင္သင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီျပတုိက္ဟာဆိုရင္ အျဖစ္မွန္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳထားတဲ့လူေတြရဲ႕ အသံုးခ်မႈကို ခံယူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ဟာ ျပတိုက္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အင္မတန္ကိုမွ စိတ္ပ်က္မိပါတယ္” ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေအာင္လင္းက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဗီြအိုေအသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ား ထိေရာက္မႈရွိေစေရးေဆြးေႏြးပြဲ Myanmar Development Effectiveness Roundtable ကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC2 ခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ရက္က ျပဳလုပ္စဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အခုအခ်ိန္မွာ စိုးရိမ္ပူပန္စရာေကာင္းတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြဟာ စိုးရိမ္စရာအေျခအေန ပိုျဖစ္လာေလေလ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေလးနက္အားေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔  ပိုၿပီးလိုအပ္လာေလေလ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 ခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူ  အညီမ်ား ထိေရာက္မႈရွိေစေရးေဆြးေႏြးပြဲ Myanmar Development Effectiveness Roundtable တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အတားအဆီး အခက္အခဲေတြ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြက ေရွ႕ဆက္တိုးဖို႔ လႈံ႔ေဆာ္အားေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အဆက္အသြယ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္း ခံခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္မွာ တခ်ဳိ႕တိုးတက္မႈ ဆုတ္ယုတ္ခဲ့ရတဲ့ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ဌာန/အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ျပန္လည္အသက္၀င္လာဖို႔ အားအင္ေတြျဖည့္ေပးတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ အကူအညီေတြဟာ တစ္ခါတစ္ခါ အေရးပါၿပီး အားရစရာေကာင္းတဲ့ အခန္းက႑မွာ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အရင္ထက္ပိုၿပီး အခုလိုအပ္ေနတာကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြဆီက အကူအညီမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အကူးအေျပာင္းအလြန္ကာလတြင္ စိန္ေခၚမႈ အမ်ားဆုံးၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ကတိက၀တ္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစမည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပး အဖြဲ႕ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ က်ယ္ျပန္႔နက္နဲၿပီး အားလုံးပါ၀င္ေသာ လူမႈ-စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္ ေပၚလာေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ သႏၷိ႒ာန္အတြက္ အေထာက္ အထားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီကာလက တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္းကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ  ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ မၾကာမီ ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘ေလးနက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ျပည့္၀တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ ကာလအလယ္မွာ စိန္ေခၚမႈေတြကို ၾကံဳေတြ႕ေနရေပမယ့္ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေရွ႕ကို ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနတယ္လို႔ ကြၽန္မခံစားမိပါတယ္။ မိမိတို႔ဟာ နယ္ပယ္အစုံမွာ စိန္ေခၚမႈေတြၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ျပည္သူမ်ားက မွ်ေ၀တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ အဓိကအခ်က္ဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပဲျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လတ္တေလာ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္လြန္ေျမာက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုလက္ခံၿပီး ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အားလုံးသည္ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိေနၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားကို ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္ႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီအတြက္သာမက တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိမိတို႔ကို အားေပး လႈံ႔ေဆာ္ေပးၾကရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးကို အားကိုးလို ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

 

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရွင္ သုံးဦးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေတာင္းဆုိ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ သုံးဦးက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ ၎တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရွင္ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သုံးဦးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ယင္းကဲ့သုိ႔ မျပဳလုပ္ပါက လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံရႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္းလည္း သတိေပးခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရွင္သုံးဦးျဖစ္ေသာ တာ၀က္ေကာကာမင္၊ ရွီရင္အီဘာဒီ ႏွင့္ ေမရိဒ္မက္ဂြိဳင္းယားတုိ႔က ျမန္မာအရပ္သား အစုိးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အား ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏုိးထလာရန္ ပန္ၾကားခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ တစ္သန္းနီးပါး ခုိလႈံေနသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒါဟာ ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္(မူရင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ)ေတြအေပၚ ဆက္ၿပီးက်ဴးလြန္ေနတဲ့ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈဆုိတာ အရမ္း အရမ္း အရမ္းကုိ ရွင္းပါတယ္”ဟု မက္ဂြိဳင္းယားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ဒီလူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ မူ၀ါဒကုိ ကြၽန္မတုိ႔ ျငင္းဆုိပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ICC (အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခုံ႐ုံး) ကုိ တင္ရမွာျဖစ္ၿပီး လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကုိ တာ၀န္ယူခုိင္းရပါလိမ့္မယ္” ဟုလည္း မက္ဂြိဳင္းယားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံက က်ဴးလြန္သည့္ စနစ္တက် အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ လူမ်ဳိးစုလုိက္ သုတ္သင္မႈေျမာက္ႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရး အုိင္ကြန္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္  ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးအား ကုိင္တြယ္ခဲ့ပုံ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာမႈ ထိခုိက္ခဲ့ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သုိ႔ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ အဆုိပါအမ်ဳိးသမီးသုံးဦးသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္တုိ႔တြင္ ေကာ့ ဘဇားခ႐ုိင္ရွိ လူေနက်ပ္ညပ္ေနေသာ စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္အေၾကာင္း ၾကားနာခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ပန္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယီမင္ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကာမင္က ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိပါက ICC ၌ တရားစြဲဆုိခံရႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

“သူ႔အေနနဲ႔ ဆက္ၿပီး ႏႈတ္ဆိတ္ေနမယ္ဆုိရင္ သူဟာလည္း သူတုိ႔ထဲက တစ္ေယာက္ပါပဲ” ဟု ကာမင္က ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ မ်က္ရည္မ်ားသုတ္ရင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါဟာ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕အစ္မႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ႏုိးထလာဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံတာပါပဲ။ ဒီလုိမွမဟုတ္ရင္ သူဟာ ဒီျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္သူေတြထဲက တစ္ေယာက္အျဖစ္ သူ သစၥာေဖာက္ခံရပါလိမ့္မယ္”ဟု ကာမင္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေ၀ဖန္သူမ်ားက ကမၻာက ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အျခားသူမ်ားက သူ႔အား ၀ုိင္း၍ရန္လုပ္ေနသည္ဟူေသာ သေဘာထားျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ကာကြယ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။