ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၉၂ ပိြဳင့္ေအာက္ဆက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေန

ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၂ ပြိဳင့္ေအာက္ျဖင့္သာ ေစ်းပိတ္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ၀န္း က်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၉၁ ဒသမ ၀၁ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ အထက္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ႏွင့္ ၂၀ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၂ ပြိဳင့္ေအာက္ စဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ မတ္လတြင္ ၁၃၅၇-၁၃၆၆ က်ပ္၊ ဧၿပီလတြင္ ၁၃၄၇-၁၃၆၁ က်ပ္၊ ေမလတြင္ ၁၃၄၈-၁၃၆၃ က်ပ္၊ ဇြန္လတြင္ ၁၃၅၀-၁၃၆၁ က်ပ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ၁၃၅၅- ၁၃၆၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ၁၃၅၃-၁၃၅၈ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ၁၃၄၈-၁၃၅၆ က်ပ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ၁၃၄၉-၁၃၅၈ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ၁၃၅၆ -၁၃၅၉ က်ပ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုး ၁၄ က်ပ္၀န္းက်င္သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၇ ရက္ အထိ ၁၃၅၇-၁၃၅၈ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္မွစတင္ကာ ၁၃၅၉ က်ပ္အထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၈ က်ပ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ၁၃၅၃ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၃၅၂ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိျပန္က်ခဲ့သည္။ ဗဟုိဘဏ္က ၎၏ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၈ က်ပ္အထိ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ၏ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းကို ၁၁၈၅ က်ပ္ျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ရာမွ ျပဳျပင္ၿပီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း၌ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၇၀ ျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာ၏ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းကို ၁၁၈၅ က်ပ္ျဖင့္ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ျပဳျပင္ၿပီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း၌မူ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၇၀ ျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ကနဦးဘတ္ဂ်က္လိုေငြမွာ မူလခန္႔မွန္းေျခတြင္ က်ပ္ ၃၉၈၉ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ၿပီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ လိုေငြမွာ က်ပ္ ၃၉၉၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ အထိျမင့္တက္လာသည့္အျပင္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံသည့္ ထပ္တိုးဘတ္ဂ်က္မွာ ၂၅၄၄ ဒသမ ၇၃၇ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္မႈမွာ ဘီလ်ံ ၇၀ ခန္႔သာ ျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္လိုေငြမွာ က်ပ္  ၆၄၇၀ ဘီလ်ံနီးပါး ျဖစ္ေပၚေနသည္။

လက္ရွိ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း အေျခအေနအရ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုးမွာ ၁၁၈၅ က်ပ္အထိ က်ဆင္းႏုိင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါသတ္မွတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္ အေျခအေနႏွင့္ လက္ရွိတြင္ ၁၃၅၈ က်ပ္ ျဖစ္ေနသည့္ ေဒၚလာေစ်းကို ၁၁၈၅ က်ပ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ဆြဲခ်မည္လားဆိုသည့္ အေျခ အေန၊ ေဒၚလာေစ်းကို ထိန္းခ်ဳပ္မည္လားဆိုသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုမူ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံ့အေျခအေနအရ ေဒၚလာေစ်း ၁၁၈၅ က်ပ္သို႔ ေရာက္ရွိ ရန္ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပဳျပင္ၿပီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ပတ္ လည္ထက္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၇၀ အထိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရ၏ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္မျပည့္မီကာလအတြင္းက ေဒၚလာေစ်းစံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္မႈျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေစ်းအျဖစ္ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။  လက္ရွိ အခ်ိန္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း အေျခအေနမွာ ျပဳျပင္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲစဥ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ထက္ ျမင့္တက္လာၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ရွိ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းကို ဗဟိုဘဏ္က တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၄ က်ပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္လခန္႔အတြင္း ၁၄ က်ပ္ပတ္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ပထမေျခာက္ လပတ္အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ၿပီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္မူ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၇၀ ျဖင့္ လ်ာထားတြက္ခ်က္ခဲ့သျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနႏွစ္ခုအေနျဖင့္ ေငြလဲႏႈန္းကို တစ္ေျပးညီတြက္ခ်က္ေရး ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ပထမေျခာက္လပတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ား စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစီမံကိန္းႀကီးမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိဘဲ လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ေျခာက္လပတ္ တြင္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၂၈၆ ေက်ာ္ သံုးစြဲ ရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း က်ပ္ ၃၄၉ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ သိရသည္။

လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူစ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပထမေျခာက္လ ပတ္ရေငြသံုးေငြသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ပထမေျခာက္လပတ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေလ်ာ့နည္းရျခင္းမွာ အစိုးရသစ္ ပထမႏွစ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာမူ အစိုးရသစ္က ဘ႑ာ ႏွစ္စမွာပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနသျဖင့္ယခင္ အစိုးရလက္ ထက္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ထက္ရေငြ၊ သံုးေငြအပိုင္းကို သာလြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္ထားသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္ရေငြက်ပ္ ၆၅၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ ထက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀၀ ေက်ာ္ သာ လြန္ရရွိထားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ထားႏုိင္ေသာ္လည္း သံုးေငြအပိုင္းတြင္မူ ပထမေျခာက္လပတ္၏ ၈၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္လံုး ရည္မွန္းခ်က္၏ ၃၇ ဒသ မ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေငြလံုးေငြရင္းသံုးေငြကို ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သံုးစြဲႏုိင္ျခင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာ ထားခ်က္အတိုင္း သံုးစြဲရန္ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ၀ယ္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြ စာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္ထားသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ား စံခ်ိန္တင္ျမင့္မားေနၿပီး ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အပ္ေငြစာရင္း လုိေငြကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ က်ပ္ ၁၂၃၆ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း က်ပ္ ၅၅၃ ဒသမ ၅၃၄ ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္ေခ်းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္က က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀း၌ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးစုိး သိန္းတုိ႔က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း လိုေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၈၀၂၈ သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ကနဦး စာရင္းမ်ားအရ လိုေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၁၁၂ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြက်ပ္ ၆၄၇၀ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း မူလခန္႔မွန္းေျခႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားအရ  သိရသည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၃ ပိြဳင့္အထက္ျပန္ေရာက္ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၈ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္

ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၃ ပြိဳင့္အထက္ ျပန္ေရာက္ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၈ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုး ႏႈန္းထားအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၉၁ ဒသမ ၀၁ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္ အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္ ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၂ ပိြဳင့္ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္၌ ၉၄ ပိြဳင့္အထက္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၂၆ ရက္မွစၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္အထိ ၉၄ ပြိဳင့္အထက္ရွိခ့ဲကာ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၄ ပိြဳင့္ေအာက္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္ေအာက္ဆင္းခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျပန္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေဒၚလာေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ ကုန္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၃ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလအတြင္း၌လည္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၁၃၄၈ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလကုန္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၂ က်ပ္အထိေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္  ေအာက္တုိဘာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ေအာက္တုိဘာ  ၃ ရက္တြင္ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္ တြင္ ၁၃၅၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္အထိ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၆ က်ပ္၀န္းက်င္တြင္ တည္ၿငိမ္ခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၅၉ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ၁၃၅၆-၁၃၅၇  က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ တြင္ ၁၃၅၉ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၂၉၆ ေဒၚလာအထိဆက္တက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၆၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ၁၂၉၆ ေဒၚလာအထိ ဆက္တက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၆၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်းျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္အထိ ၉၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ မွ ၉၃၅၀၀၀ ေက်ာ္ၾကားျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ၉၃၀၀၀၀ အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၄၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၉၃၀၆၀၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၉၂၉၂၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ က်ပ္ ၉၃၀၀၀၀ ေအာက္တြင္သာ ဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၃၆၀၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၆၂၀၀ အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ တတိယပတ္တြင္ ေဒၚလာ ၁၃၀၀ အထက္ရွိေသာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ေအာက္တုိဘာလကုန္ပုိင္းတြင္ ေဒၚလာ ၁၂၆၀ အထက္ႏွင့္ ၁၂၇၀ အထက္တြင္ တက္လုိက္က်လုိက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၂၈၆ ေဒၚလာအထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၂၉၄ ေဒၚလာ၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ တြင္ ၁၂၉၆ ေဒၚလာအထိ ျပန္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္ေရာက္ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၃ က်ပ္၀န္းက်င္ရွိေန

ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၉၃ ပြိဳင့္ေအာက္ေရာက္ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၃ က်ပ္၀န္းက်င္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၉၁ ဒသမ ၀၁ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွစတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၂ ပိြဳင့္ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္ေအာက္သုိ႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၃ က်ပ္ျဖစ္ရာ ယခင္လမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္နည္းပါးကာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။ စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္လည္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၁၃၄၈ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလကုန္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၂ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္မြန္းလဲြပုိင္းမွ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္အထိ က်ပ္ ၁၃၅၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္အထိ ျပန္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုျပန္က်လာျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်းအၫႊန္းကိန္း ၉၃ ပိြဳင့္အထက္ ဆက္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚ

ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္အထက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ၉၄ ပိြဳင့္ေအာက္သုိ႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ကာ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၉၁ ဒသမ ၀၁ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၂ ပိြဳင့္ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္ေအာက္သုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ကာ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၃ ပြိဳင့္အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္၌ ၉၄ ပိြဳင့္အထက္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၃ က်ပ္ျဖစ္ရာ ယခင္လမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္ နည္းပါးကာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။ စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္လည္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၁၃၄၈ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္ မြန္းလဲြပုိင္းမွစတင္ကာ က်ပ္ ၁၃၅၀ အထိ ျပန္တက္ခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၃ ပိြဳင့္အထက္ ျပန္တက္လာေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိ က်ဆင္း

ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၃ ပြိဳင့္အထက္ ျပန္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၉၁ ဒသမ ၀၁ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွစတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၂ ပိြဳင့္ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္ေအာက္သုိ႔က်ကာ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၃ ဒသမ ၇၆ ပြိဳင့္အထိေရာက္ခဲ့သည္။

ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၃ က်ပ္ျဖစ္ရာ ယခင္လမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္ နည္းပါးကာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္ လကုန္ပုိင္းရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္အထိ အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၁၃၄၈ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိက်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၂ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္အထိ ၁၃၅၁ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း အတက္အက် နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ၎၏ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကုိ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၁၃၆၀ အျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၂ ပိြဳင့္ေအာက္ ဆက္ရွိေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ ျပန္တက္

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၂ ပြိဳင့္ေအာက္၌ ဆက္ရွိေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၆ က်ပ္၀န္းက်င္သုိ႔  ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၉၁ ဒသမ ၀၁ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္ တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္အထက္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္အထိျပန္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ တြင္ ၉၂ ပြိဳင့္ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္ အထက္ ေရာက္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ မွ စတင္ကာ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္၊ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ၉၂ ပြဳိင့္ေအာက္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၂ ပြိဳင့္အထက္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း စက္တင္ ဘာ ၁၅ ရက္မွ ၁၉ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းအထိ ၉၂ ပြိဳင့္ေအာက္တြင္သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသမ ၈၂  ပြိဳင့္အထိ အျမင့္ဆံုး ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ေနာက္ပုိင္းကတည္းက ၁၀၀ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ေမ ၁၅ ရက္မွစတင္ကာ ၉၉ ပိြဳင့္ေအာက္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလ အတြင္း အျမင့္ဆံုး ႏႈန္းထားမွာ ၁၀၁ ဒသမ ၂၂ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ေမလအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ  ၉၉ ဒသမ ၆၅ ပိြဳင့္၊ ဇြန္လအတြင္း အျမင့္ဆံုး ႏႈန္းထားမွာ ၉၇ ဒသ မ ၅၃ ပြိဳင့္၊ ဇူလုိင္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၉၄ ဒသမ ၀၁ ပြိဳင့္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွ စတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  မတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ အျမင့္ဆံုးေဒၚလာ ေစ်းသည္ ၁၃၆၆ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုး ေဒၚ လာေစ်းသည္ ၁၃၅၇ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ အတူ ဧၿပီလအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းသည္ ၁၃၆၁ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၄၇ က်ပ္ျဖစ္ကာ ေမလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေဒၚ လာေစ်းသည္ ၁၃၆၃ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၄၈ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚေသာ အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံ ျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၁ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ျဖစ္ကာ ဇူလုိင္လအ တြင္း အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၆၃ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၅၅ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္း တြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသ ဂုတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၃ က်ပ္ ျဖစ္ရာ ယခင္လမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္း ကြာဟခ်က္နည္းပါးကာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ၁၃၅၀ က်ပ္သုိ႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၂ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၈ ရက္မွ စတင္ကာ ၁၃၄၈ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၅၀ အထိ ျပန္တက္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ၁၃၄၉ အထိက်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၅၀ အထိျပန္က်ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၃၅၂ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ ျပန္တက္ခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၂ ပြိဳင့္အထက္ ေရာက္လာၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိ ျပန္တက္

စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၂ ပြိဳင့္အထက္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၁ က်ပ္ ၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၉၁ ဒသမ ၀၁ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္ တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္အထက္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္အထိ ျပန္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၂ ပြိဳင့္ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္အထက္ ေရာက္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္၊ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ၉၂ ပြဳိင့္ေအာက္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၂ ပြိဳင့္အထက္သုိ႔ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသမ ၈၂ ပြိဳင့္အထိ အျမင့္ဆံုးေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ေနာက္ပုိင္းကတည္းက ၁၀၀ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ေမ ၁၅ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၉ ပိြဳင့္ေအာက္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာဧၿပီလအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၁၀၁ ဒသမ ၂၂ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ေမလအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၉၉ ဒသမ ၆၅ ပိြဳင့္၊ ဇြန္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၉၇ ဒသမ ၅၃ ပြိဳင့္၊ ဇူလုိင္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၉၄ ဒသမ ၀၁ ပြိဳင့္ျဖစ္သည္။

ေမလဆန္းေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၈ က်ပ္အထိ က်ဆင္း

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ထုိးဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ေမလဆန္းေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၈ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၉၁ ဒသမ ၀၁ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၃ က်ပ္ ျဖစ္ရာ ယခင္လမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္နည္းပါးကာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္၊ ၾသ ဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၃ က်ပ္သုိ႔ဆက္တုိက္ က်ဆင္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္အထိ ျပန္တက္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ၁၃၅၀ က်ပ္သုိ႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၂ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္ အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၁၃၄၈ က်ပ္ အထိ ထုိးဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကုိ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၉ က်ပ္အျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။