ေဆးေျခာက္သံုးစြဲမႈကို တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းအား မေထာက္ခံသင့္ေၾကာင္း ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ပိုလန္၌ ေဒါက္တာ မာရက္ဘာခ်န္စကီး၏ စာအုပ္ေပၚတြင္ ေဆးဖက္သံုး ေဆးေျခာက္ဆီကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေဆးေျခာက္ကို အပန္းေျဖရန္အတြက္ သံုးစြဲျခင္းအား တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးသည့္ ကမၻာ့ဒုတိယေျမာက္ႏုိင္ငံျဖစ္လာရန္ ကေနဒါက ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒က ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားသည္ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈအား တံခါးဖြင့္မေပးမီ ႏွစ္ႀကိမ္ျပန္စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ေဒသတြင္း အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိေနေသာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေတဒ႐ိုအဒါ ႏြန္ဂီဘရီေရဆုက ေဆးေျခာက္ကဲ့သို႔ေသာ မူးယစ္ေဆးမ်ားအား ေဆးဖက္ဆုိင္ရာ အသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳျခင္းအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အထူးသျဖင့္ နာက်င္မႈကို ကုစားဖို႔အတြက္ ေဆးေျခာက္ကို လိုအပ္တဲ့သူေတြ ရွိတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ရွိလည္း ရွိသင့္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဆးေျခာက္ကို သံုးစြဲခြင့္ရရန္ စည္းကမ္းရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္မႈ ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ အျပည့္အ၀ တရား၀င္ခြင့္ျပဳရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မ်ားကို ေဆာင္ယူလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတဒ႐ိုက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။ စြဲလမ္းေစေသာ မည္သည့္အရာမဆို လူတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည္ဟု မယူဆေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆး၀ါးမ်ားကို တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ႏုိင္ငံမ်ားအား တိုက္တြန္းသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥ႐ုေဂြးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္က ကမၻာေပၚတြင္ ေဆးေျခာက္ကို တရား၀င္ သံုးစြဲခြင့္ေပးခဲ့ေသာ ကမၻာ့ပထမဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ကေနဒါကလည္း မၾကာမီ ေဆးေျခာက္ကို ၀ယ္ယူ၊ စိုက္ပ်ဳိး၊ သံုးစြဲခြင့္ေပးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ႏွင့္ ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်သူမ်ားအား ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ ေဆးေျခာက္ကို ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကေနဒါ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

အေမရိကန္တြင္လည္း ျပည္နယ္ကိုးခု၌ ေဆးေျခာက္ကို သံုးစဲြခြင့္ေပးထားၿပီးျဖစ္ကာ အျခားျပည္နယ္မ်ားကလည္း လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ အရက္၊ ေဆးရြက္ႀကီးတို႔ႏွင့္ အလားတူ ေဆးေျခာက္ ကဲ့သို႔ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသည္ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေတဒ႐ိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားက ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစသည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ယူဆေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈ က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိေနဆဲဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေဆးေျခာက္ကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳမႈ က်ယ္ျပန္႔လာေနစဥ္ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲသူ အေရအတြက္သည္ အလြန္နည္းပါးေသးေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေထာက္ျပထားသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးေျခာက္ကို က်န္းမာေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ သံုးစြဲသူ ၁၈၂ သန္းနီးပါး ရွိသည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စာရင္းအင္းမ်ားက ဆုိသည္။

ေဆးေျခာက္ကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေတဒ႐ိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP