စင္ကာပူတြင္ ေဆးလိပ္ခိုးေသာက္သူမ်ားကိုဖမ္းရန္ အပူအာ႐ံုခံကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္မည္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ စင္ကာပူ၌ ေန႔လယ္စားစားခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေဆးလိပ္ေသာက္ေနစဥ္ (Photo: Reuters)

စင္ကာပူတြင္ အစိုးရသည္ တရားမ၀င္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး၊ ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္ရန္အတြက္ အပူကို အာ႐ံုခံႏိုင္ၿပီး ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ ျမင့္မားသည့္ ကင္မရာ အလံုး ၃၀၀ ကို စတင္တပ္ဆင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာေၾကာင့္ စင္ကာပူ၌ ေဆးလိပ္ေသာက္ရန္ အခြင့္အေရးမွာ ပိုမိုတင္းက်ပ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူသည္ ယခင္ကတည္းက ကမၻာ့အျပင္းထန္ဆံုး ေဆးရြက္ႀကီးဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒမ်ားရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူတြင္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမိသူတစ္ဦးသည္ ဖမ္းမိခံရပါက စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၄၀) ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္အျပင္ အီးစီးကရက္မ်ားလည္း စင္ကာပူတြင္ လံုး၀ပိတ္ပင္ထားသည္။

လက္ရွိတြင္ စင္ကာပူအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရေနရာမ်ား၌ မီးညႇိထားေသာ ေဆးလိပ္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ရွာေဖြေထာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ အပူအာ႐ံုခံကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ အေၾကာင္း စထရိတ္တိုင္းမ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ထိုကင္မရာမ်ားကို စင္ကာပူႏိုင္ငံတစ္လႊားရွိ လူေနဧရိယာမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းကင္မရာမ်ားသည္ တံေတြးေထြးျခင္း၊ အမႈိက္ပစ္ျခင္းအစရွိသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ အျခားစည္းကမ္းမဲ့ အျပဳအမူမ်ားကိုလည္း ဖမ္းႏိုင္သည့္ အရည္အေသြး ရွိေနသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေဆးရြက္ႀကီးဆန္႔က်င္သည့္ ဥပေဒကို ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္မႈကို ပိတ္ပင္သည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာအေရအတြက္မွာ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ၿပီး ယင္းေနရာမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းမ်ားႏွင့္ လူေနတိုက္ခန္း အေဆာက္အအံု ၀န္းက်င္ေနရာတို႔ ပါ၀င္သည္။

စင္ကာပူတြင္ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းကိုမူ ခြင့္ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးေနစဥ္ ကားျပတင္းမွန္ကို ခ်လိုက္ပါက တရားဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူတြင္ အမ်ားျပည္သူကို ဂီတတူရိယာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းတြင္ ေရမဆြဲခ်ျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ ထူးဆန္းသည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ႀကီးေလး၊ မ်ားျပားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ‘Very Fine City’ ဟု စကားလံုးမ်ားကို အမွတ္တရ လက္ေဆာင္တီရွပ္မ်ားတြင္ ဟာသလုပ္၍ ေဖာ္ျပ႐ိုက္ႏိွပ္ၾကေလ့ ရွိသည္။

Ref: AFP