တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခံရေသာ ကုမၸဏီသာမက လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အင္ဂ်င္နီယာ (PE/RSE) ကုိပါ ပူးတဲြ၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ Website တြင္ ေၾကညာမည္

တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခံရေသာ ကုမၸဏီသာမက လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္  အင္ဂ်င္နီယာ (PE/RSE) ကုိပါ ပူးတဲြ၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ Website တြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဘီးလင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ကုိကုိဦး (ခ) ဦးအတြတ္ ေမးျမန္းေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစုိးရဌာန၊ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ တာ၀န္ခံ တင္ဒါေကာ္မတီမ်ား၏ ဖဲြ႕စည္းပုံ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္၊ တင္ဒါေအာင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဖဲြ႕စည္းပုံ၊ ေအာင္ျမင္သည့္ အေျခအေန၊ အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခံရေသာ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းတုိ႔ကုိ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ ေဖာ္ျပေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကုိ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္  အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစုိးရေတြကုိ ေတာင္းခံလုိက္ပါမယ္။ သူတုိ႔ Black List သြင္းထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြ အမည္စာရင္းေပးပါ။ ေတာင္းခံလုိက္ပါမယ္။ ဒီအတုိင္းပါပဲ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကုိလည္း ေတာင္းခံလုိက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ Website မွာ ဒါေတြကေတာ့ အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းထားတယ္။ ဘယ္ႏွႏွစ္ သြင္းထားပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ဆုိင္းင့ံ လုပ္ထားတယ္ဆုိၿပီး ေၾကညာေပးပါ့မယ္။ ဒါကကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာပုိင္းဆုိင္ရာမွာ ဒီကုမၸဏီကုိ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းတဲ့ အခါမွာ သူက ဒီကုမၸဏီမွာထြက္ၿပီး တျခားကုမၸဏီ တစ္ခုမွာ သြားလုပ္ရင္ သူကလြတ္သလုိ ျဖစ္သြားတယ္ ဆုိတာကုိ ေထာက္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူကလက္မွတ္ထုိးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္မွတ္ထုိးရသူကုိလည္း တဲြၿပီးေၾကညာေပးပါမယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူမႈ အပိုင္းသည္ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီက ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္၍ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီသုိ႔လည္း အမည္စာရင္း ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ကုမၸဏီမ်ားအား အမည္ပ်က္စာရင္း ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒတြင္ အမည္ပ်က္စာရင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မပါ၀င္ေတာ့သည့္အတြက္ အမည္ပ်က္စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပီျပင္မႈမရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အရည္အေသြး မျပည့္၀ျခင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အေရးယူခံရျခင္းမ်ား ရွိပါက အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အလုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း အမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္း၍ အခ်ိန္ကာလ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရပ္စဲ၍ အမည္ပ်က္စာရင္း တင္သြင္းကာ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္း၍ အေရးယူထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖဲြ႕မ်ားတြင္လည္း ေတာင္းခံရယူႏုိင္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႀကိဳးတံတား ၂၉ စင္းကို စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး တံတားႏွစ္စင္းမွာ အဆိုးဆံုး ျဖစ္ေနသည္ဟု တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ား ေထာက္ျပထားေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႀကိဳးတံတား ၂၉ စင္းကို စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး တံတားႏွစ္စင္းမွာ အဆိုးဆံုး ျဖစ္ေနသည္ဟု တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းေထာက္တစ္ဦးက “ေျမာင္းျမႀကိဳးတံတားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပတ္မက်ခင္မွာ တံတားခံႏိုင္ရည္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က စစ္ေဆးသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစ္ေဆးၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ တံတားက ျပတ္က်ခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႕ကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တာေတြရွိလား။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးတံတားေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကို စစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ရလဒ္ေတြထြက္ၿပီလား။ ဥပမာ-ပုသိမ္ႀကိဳးတံတားဆိုရင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက တစ္ဖက္နိမ့္သြားတာေတြ ရွိတယ္ဆိုေတာ့ ႀကိဳးတံတားေတြရဲ႕ အေျခအေန ဘယ္လိုရွိလဲ ေျဖၾကားေပးပါ” ဟု ေမးျမန္းသည္။

အဆိုပါေမးျမန္းမႈကို ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက “ႀကိဳးတံတား ၂၉ စင္းလံုးရဲ႕ အေျခအေနကို ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ၂၉ စင္းလံုးကို စစ္ေဆးေနပါတယ္။ အဲဒီ ၂၉ စင္းထဲက အဆိုးဆံုး တံတားႏွစ္စင္းကို တ႐ုတ္က ေထာက္ျပပါတယ္။ မေကြးတိုင္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ မယ္ဇလီတံတားရဲ႕ အဆင့္ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ဆိုရင္ Grade 5 ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဇာသျပင္တံတားကလည္း Grade 5 ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဆိုးရြားေနတဲ့ အတြက္ ဒါကို အႏၲရာယ္ရွိတယ္ ဆိုတာကို ေၾကညာၿပီးေတာ့ ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားေတြဆိုရင္ သတ္သတ္ေမာင္းခိုင္းလိုက္ပါ။ လူေတြဆင္းေလွ်ာက္ၾကၿပီး ဟိုဘက္ေရာက္မွတက္ပါ။ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြ ဆိုရင္လည္း ၀န္ကိုေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါ ဆိုၿပီးေတာ့ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြဆိုရင္ ၁၃ တန္ေအာက္ အထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါတယ္။ ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားေတြဆိုရင္ ခရီးသည္ကို ဟိုဘက္ကမ္းေရာက္မွ တက္ခိုင္းပါတယ္။ ကားကို သတ္သတ္ေမာင္းခိုင္းပါတယ္။ အဲဒီတံတား ႏွစ္စင္းကိုလည္း အျမန္ဆံုး ျပန္လည္အစားထိုးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ က်န္တဲ့တံတားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနကို ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္မွာ ေနာက္ဆံုးတင္ျပမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ လာမယ့္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ႀကိဳးတံတား ၂၉ စင္းရဲ႕ အေျခအေန ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သြားပါမယ္” ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႀကိဳးတံတား ၂၉ စင္းအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားၿပီးစီးပါက ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တံတား ၂၉ စင္း၏ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုလက္ရွိမွာ ႀကိဳးတံတားက တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ၂၉ စင္းရွိပါတယ္။ အဲဒီ ၂၉ စင္းရဲ႕ ၾကံ့ခိုင္ေရးေတြကို အစအဆံုး ျပန္လည္စစ္ေဆးေနပါတယ္။ စိစစ္တဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မူလစစ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားက ဘာပဲရွိလဲဆိုေတာ့ အျပင္မွာ ျမင္ေနရတဲ့ ႀကိဳး။ ေဘလီေတြ၊ စတီးသံေပါင္ေတြ၊ အခင္းေတြ ဒါေတြကိုပဲ စစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာကာလ ကတည္းက စစ္ေနခဲ့တာပါ။ တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးေရး ၀င္ပါတယ္။ အျပစ္အနာအဆာေတြ ေတြ႕တာကိုလည္း ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္ ျပင္ဆင္ခဲ့တာေတြ ရွိတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းအရ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တစ္လႀကိဳတင္ တင္ဒါေခၚယူရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေငြလုံးေငြရင္းသုံး တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အအုံ ၇၂ လုံးအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါကုိ သုံးရက္ျဖင့္ ေခၚယူခဲ့မႈမွာ မွားယြင္းျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ တင္ဒါေခၚယူမည္ဟုဆုိ

တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းအရ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တစ္လႀကိဳတင္ တင္ဒါေခၚယူရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေငြလံုးေငြရင္းသံုး တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အအံု ၇၂ လံုးအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါကို အေဆာက္အအံု ဦးစီးဌာနက သံုးရက္ျဖင့္ ေခၚယူခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေခၚယူခဲ့မႈမွာ မွားယြင္းမႈသာျဖစ္ကာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ တင္ဒါေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေဆာက္အအံု ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဇာ္က ေမ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“မွားသြားတာပါ။ မေန႔ကတည္းက ေၾကးမံုမွာ ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕တယ္။ ေတြ႕ေတာ့ ခ်င္းကို လွမ္းဆက္လိုက္တယ္။ လွမ္းဆက္လိုက္ေတာ့ သူတို႔ျပန္ျပင္ပါလိမ့္မယ္။ ျပန္ၿပီး ေၾကညာပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔စိတ္လည္း ေလာသြားတာ ပါမွာေပါ့။ စိတ္ေလာသြားတယ္ဆိုတာ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔က ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္။ လုပ္ငန္းေတြကလည္း အသစ္မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ငန္းအသစ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ စီမံကိန္းတန္ဖိုး အျပည့္မဟုတ္ဘူး။ ဆိုလိုတာက မႏွစ္ကတည္းက လုပ္ခဲ့ၿပီး ဒီႏွစ္မွာ အၿပီးသတ္ရမယ့္ ဟာမ်ဳိးေလးေတြ။ အဲဒီလိုဟာမ်ဳိးေလးေတြ ဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ တိုင္းႀကီးေတြ က်ေတာ့လည္း မႏွစ္ကတည္းက စီမံကိန္းတန္ဖိုး  ႏွစ္ႏွစ္စာ ေခၚလိုက္တာေပါ့။ ဒီႏွစ္က် ဆက္ၿပီး လုပ္ၾကတာေပါ့။ သူတို႔ကေတာ့ မႏွစ္ကက်တဲ့ ရန္ပံုေငြတန္ဖုိးနဲ႔ပဲ ေခၚမိလိုက္တယ္တဲ့။ သူတို႔ျပည္နယ္၀န္ႀကီးနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့။ ဒီလိုေခၚလိုက္ေတာ့ အေဆာက္အအံုက Finishing က်န္ၿပီး ဒီႏွစ္ထပ္ေခၚရတာေပါ့။ ထပ္ေခၚတဲ့အခါမွာ Performance ေကာင္းရင္ေပးမယ္။ မေကာင္းရင္ မေပးဘူးေပါ့။ အဓိက Performance ေကာင္းတဲ့သူဆိုရင္ အမွတ္ပိုရမွာေပါ့။ ပံုမွန္ကေတာ့ တစ္လေပါ့။ အခုေတာ့ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ ျပန္ေပးမွာေပါ့။ လုပ္ငန္းအသစ္ေတြေတာ့ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးသိန္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေငြလံုးေငြရင္းသံုးၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည့္ စီမံကိန္း ၇၂ ခုအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အေဆာက္အအံု ဦးစီးဌာန၏ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕မွ လမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ တင္ဒါစတင္ ေရာင္းခ်မည့္ရက္ကို ေမ ၁၄ ရက္၊ တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္ကို ေမ ၁၇ ရက္ႏွင့္ တင္ဒါဖြင့္မည့္ရက္ကို ေမ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲအျဖစ္ ေၾကညာမႈေၾကာင့္ သံုးရက္အတြင္း ေခၚယူခဲ့သည့္ အဆိုပါ တင္ဒါအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ လက္ရွိတည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အအုံ စီမံကိန္း ၇၂ ခုမွာ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ ၅၁ ခု၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ငါးခုႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ ၁၆ ခုအတြက္ တင္ဒါေခၚယူ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဲဒါကို ျပန္ရွင္းတယ္။ ေျခာက္လအတြင္း ၿပီးခ်င္ေဇာနဲ႔ လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒါ မေကာင္းဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ ျပန္ေခၚတယ္။ ႏွစ္ပတ္အတြင္းဆိုၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ျပန္ေခၚတယ္။ ရက္ကို ျပန္ျပင္ထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာထဲမွာ မနက္ျဖန္ ပါပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ႏွစ္ပတ္ဆိုၿပီး ျပန္ျပင္ထားပါတယ္။ မနက္ျဖန္ မဟုတ္ရင္ သန္ဘက္ခါမွာ ျပန္ပါပါလိမ့္မယ္။ ျပင္ထားတာက ႏွစ္ပတ္အတြင္းေပါ့။ ပထမေခၚတဲ့ဟာနဲ႔ ႏွစ္ပတ္။ အတိအက်ေတာ့ မသိဘူး။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အရ မဟုတ္လို႔ဆိုၿပီး ျပန္ျပင္ထားပါတယ္” ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေရႊထီးအိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ က်ပ္ငါးသန္းေအာက္ အေသးစား ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို တင္ဒါမေခၚဘဲ ဌာနအတြင္း ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ က်ပ္သန္း ၅၀ အထက္ဆိုပါက တစ္လႀကိဳတင္ၿပီး သိသာထင္ရွားစြာ၊ ရွင္းလင္းစြာ တင္ဒါေခၚယူရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ထုိသို႔သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ားတြင္ ရက္ပိုင္းအတြင္း တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရသည္။

လတ္တေလာတြင္လည္း သူနာျပဳ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ရက္မွာ မတ္ ၁၂ ရက္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္မွာ မတ္ ၂၁ ရက္ျဖစ္သျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ရွိေနသလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားခ်က္အရ ၀န္ႀကီးဌာနက ၀ယ္ယူမည့္ ကြန္ပ်ဴတာမွာ Core i7 ကြန္ပ်ဴတာကို Dell အမ်ဳိးအစား ၂၂ လက္မ ေမာ္နီတာျဖင့္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ တင္ဒါပိတ္ေန႔၊ မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ တင္ဒါေၾကညာမည့္ေန႔၊ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးသုိ႔ တင္မည့္ေန႔၊ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မည့္ေန႔၊ မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ပစၥည္းအပ္ႏွံမည့္ေန႔၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ပစၥည္းဖိုး ေငြေခ်မည့္ ေန႔မ်ားျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ႏွစ္ရက္အတြင္း ကြန္ပ်ဴတာအျမင့္ အလံုး ၂၅၀ အပ္ခိုင္းျခင္းကို ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ အေၾကာင္း မညီညြတ္သည့္အတြက္ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း မတ္ ၁၉ ရက္ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

“သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာထားတယ္။ တင္ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မမွန္မကန္လုပ္ရင္ အေရးယူမယ္တဲ့။ အခုတင္ဒါ ၾကည့္ပါ ၁၄ ရက္ေန႔ေခၚတယ္။ ၁၇ ရက္ေန႔ ပိတ္မယ္တဲ့။ သံုးရက္နဲ႔အၿပီး ဘယ္လိုတြက္ခ်က္ၿပီး တင္ၾကမွာလဲ။ လက္၀ါး႐ိုက္ဟန္ျပ တင္ဒါေခၚဆိုမႈေတြ မရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး။ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါ” ဟု ေ၀ဖန္ေရး ေဆာင္းပါးရွင္ ေက်ာ္ႀကီး (MDY) က ေျပာၾကားသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၃၀ ေက်ာ္ကုိ စနစ္က်ေသာၿမိဳ႕ျပအျဖစ္ အကြက္ခ် တည္ေဆာက္ျခင္း အပါအ၀င္ လမ္း၊ တံတား၊ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား အခ်ဳိးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၃၀ ေက်ာ္ကုိ စနစ္က်ေသာ ၿမိဳ႕ျပအျဖစ္ အကြက္ခ် တည္ေဆာက္ျခင္း အပါအ၀င္ လမ္း၊ တံတား၊ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား အခ်ဳိးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ လူေနထုိင္ရန္ အေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား အခ်ဳိးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ကုိ အနည္းဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ လမ္း၊ တံတားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား ဖယ္ရွားရန္၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး လူေနမႈဘ၀ ျမင့္တက္ေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္၊ ေက်းလက္လမ္းတံတားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရည္မွန္းခ်က္အေနျဖင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လက္ရွိကီလုိမီတာ ၄၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိလမ္းမ်ားကုိ ASEAN Class III (၁၈ ေပအက်ယ္ ကတၱရာလမ္း၊ ကြန္ကရစ္လမ္း) အဆင့္ အနည္းဆံုးေရာက္ရွိေရး၊ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တံတားမ်ားအားလံုး ၂၄ ေပအက်ယ္ ႏွစ္လမ္းသြား RC သံကူကြန္ကရစ္တံတား၊ PC ႀကိဳတင္အားျဖည့္ ကြန္ကရစ္တံတား၊ သံေပါင္တံတားအဆင့္ အနည္းဆံုး ေရာက္ရွိေရး၊ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၃၀ ေက်ာ္ကုိ စနစ္က်ေသာၿမိဳ႕ျပ (Urban Planning) အျဖစ္ အကြက္ခ် တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေရးႏွင့္ အဆုိပါၿမိဳ႕မ်ား အားလံုးတြင္ အစုိးရပုိင္၊ ပုဂၢလိက ပုိင္ဆုိင္ရာမ်ားမွ တည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ခန္းေပါင္း တစ္သန္းတည္ေဆာက္ၿပီးစီးေရး၊ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်းရြာမ်ား အားလံုး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ေက်းလက္လူဦးေရ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ အေပၚ ရာသီမေရြး သြားလာႏုိင္ေသာ ေက်းလက္လမ္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ႏွစ္စဥ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ေက်းလက္လမ္းမုိင္ စုစုေပါင္း ၅၅၅၀၀ ေက်ာ္တြင္ Class A အဆင့္ရွိ လမ္းမုိင္ ၂၅၆၀၀ ေက်ာ္ကုိ ၁၂ ေပ အက်ယ္ ကတၱရာလမ္း သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္လမ္း၊ Class B အဆင့္ရွိ လမ္းမုိင္ ၁၇၃၀၀ ေက်ာ္ကုိ ၁၂ ေပအက်ယ္ ကတၱရာလမ္း သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္လမ္း သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာက္လမ္း၊ Class C အဆင့္ရွိ လမ္းပုိင္ ၁၂၅၀၀ ေက်ာ္ကုိ ၁၂ ေပအက်ယ္ ေက်ာက္လမ္း သုိ႔မဟုတ္ အမာခံလမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆုိသည္။

အဆုိပါမဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကုိ Public Private Partnership (PPP) Program စနစ္ျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြ၊ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ေငြေၾကးကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးေပးထားသလိုျဖစ္ေနဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ေငြေၾကးကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရး ေပးထားသလိုျဖစ္ေနဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဘတ္ဂ်က္အလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ သံုးသပ္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား မျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပလိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက “ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ရွိတာက စနစ္ႀကီးကိုက မွားယြင္းေနတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြက ေငြေၾကးကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ေနရာမဟုတ္ တစ္ေနရာ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမႈေတြကို ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရး ေပးထားသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစိုးရသစ္ တက္လာစဥ္ အခ်ိန္ကတည္းက စနစ္မွားယြင္းေနတယ္။ ခ်က္ခ်င္းျပဳျပင္ရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေငြေၾကးကိုင္တြယ္ သံုးစြဲေနတဲ့ စနစ္အမွားႀကီးကို ျပဳျပင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ Regulatory Body ျဖစ္ေအာင္ ADB ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔အညီ တစ္ဆင့္ခ်င္းသြားေနပါတယ္။ Regulatory Body ျဖစ္ၿပီဆိုပါက ေငြေၾကးလံုး၀ မကိုင္တြယ္ေတာ့ပါဘူး” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ကလည္း Regulatory Body ေဆာင္ရြက္မႈအား တတ္ႏိုင္သမွ် အခ်ိန္ေရွ႕တိုးၿပီးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားထားေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ Regulatory Body ေဆာင္ရြက္ရန္ မွန္းထားေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လမ္းဦးစီး၊ တံတားဦးစီး၊ အေဆာက္အအံုဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမ်ားရွိသည့္အနက္ Regulatory Body ေျပာင္းလဲရန္ အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္သည့္ အေဆာက္အအံုဦးစီးဌာနကို စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ အေဆာက္အအံုဦးစီးဌာနကို ျပင္ပ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အပ္ႏွံသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ေက်ာင္းမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အေဆာက္အဦး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွသာ တင္ဒါေခၚယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါေခၚယူ ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္း၊ နည္းပညာပိုင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္၍ အကူအညီေတာင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ FIDIC Guideline မ်ားႏွင့္အညီ သြားေရာက္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္ ကာလတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို မသမာမႈ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ မလိုက္နာမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္တာ၀န္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ယေန႔အထိ အင္ဂ်င္နီယာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအရ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေပၚတြင္ရွိၿပီး လူဦးေရထူထပ္သည့္ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ပါက Seismic Loading ကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး တိုက္တြန္း

စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေပၚတြင္ရွိၿပီး လူဦးေရထူထပ္သည့္ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ပါက Seismic Loading ကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အေဆာက္အအုံ ဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွစတင္ကာ Regulatory Body ေျပာင္းလဲၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း အေဆာက္အအုံ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ဘဲ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားကာ လိုအပ္သည့္ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုသာ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက “ဒီေနရာမွာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို အၾကံျပဳလိုတာ ရွိပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႔ အေဆာက္အအုံေတြ တည္ေဆာက္ရာမွာ Seismic Loading ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေပးဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုသာ ငလ်င္ဇုန္က လြတ္ေျမာက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အားလံုးဟာ ငလ်င္ဇုန္အတြင္းမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ား သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စစ္ကိုင္း Fault ႀကီးရဲ႕ အေပၚမွာ ရွိေနၿပီးေတာ့ လူဦးေရထူထပ္တဲ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးေတြမွာ အေဆာက္အအုံေတြ ေဆာက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ Seismic Loading ကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ PAE ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ဒီဇိုင္းေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ Ultimate Strength Design Method မွာလည္း Seismic ေျမငလ်င္ကိစၥ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္း၊ မတြက္ခ်က္ျခင္းေပၚ မူတည္ၿပီး Reinforcement ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ခန္႔ ကြာျခားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေအာက္ခံေျမသား ေကာင္းမြန္မႈ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီးလည္း PAE ႏႈန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ခန္႔ကစၿပီး Working Stress Design Method ျဖင့္ တြက္ခ်က္တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ပိုင္လမ္းမ်ားေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားမႈမ်ားကို လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ပိုင္လမ္းမ်ားေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားမႈမ်ားကို လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၆) မွ ဦး၀င္းေမာင္က ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ပိုင္လမ္းမ်ားေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားရွိေသာ အေဆာက္အအံု၊ ေစ်းဆိုင္၊ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ ကားဆင္းကားတက္ ခံုးဆင္းလမ္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးရန္ႏွင့္ ေျမႀကီးေျမပံုမွန္ကန္မႈ တိုင္းတာခြင့္ျပဳခ်က္ကို ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစိစစ္ေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေမးျမန္းမႈကို ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က “ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ပိုင္လမ္းမ်ားေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားရွိေသာ အေဆာက္အအံု၊ ေစ်းဆိုင္၊ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ ကားဆင္းကားတက္ခံု ျပဳလုပ္ျခင္းေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ေတြက ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔အညီ အေရးယူ စီမံေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရာတြင္ ေျမနယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးမွ တရားသူႀကီး၏ ေကာ္မရွင္နာခန္႔အပ္ေၾကာင္း အမိန္႔စာရရွိသည့္အခါ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ေျမတိုင္းတာခြင့္ အမႈတြဲဖြင့္လွစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမစာရင္းလက္စြဲဥပေဒအပိုဒ္ ၉၇၇ ႏွင့္အညီ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုရယူ၍ တိုင္းတာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ အျမန္လမ္းမႀကီးႏွင့္ ကားလမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားရွိေသာ အေဆာက္အအံု၊ ေစ်းဆိုင္၊ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ ကားဆင္းကားတက္ခံု ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ လမ္းမႀကီးမ်ားဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်ဴးေက်ာ္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို အေရးယူ စီမံေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕မ်ားအတြင္းရွိ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ပိုင္ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အအုံ၊ ေစ်းဆိုင္၊ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ ကားဆင္းကားတက္ခံု ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူ စီမံေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢလိကႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေဆာက္အအုံ၊ ေစ်းဆိုင္၊ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္လမ္းမႀကီးမ်ားအတြင္း က်ဴးေက်ာ္တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ႏိုင္ငံပိုင္လမ္းမႀကီးမ်ားအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားမႈမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္းရွိလမ္းမ်ားအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားရွိမႈမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားရာတြင္ နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆို ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမ်ားမွ နယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈအေပၚ ေျမနယ္နိမိတ္ တိုင္းတာသတ္မွတ္ေပးရန္ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္၊ တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒအမိန္႔(၂၆)၊ နည္းဥပေဒ (၉)အရ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးအား ေကာ္မရွင္နာခန္႔အပ္ေၾကာင္း အမိန္႔စာေပးပို႔လာပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ အမႈတြဲ ဖြင့္လွစ္၍ ေျမစာရင္းလက္စြဲဥပေဒ အပိုဒ္ ၉၇၇ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ တိုင္းတာ ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း၊ ေျမစာရင္းလက္စြဲဥပေဒအရ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။